სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 567
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/11/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/11/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.018953
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
567
09/11/2015
ვებგვერდი, 11/11/2015
300160070.10.003.018953
სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (11/11/2015 - 21/03/2017)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №567

2015 წლის 9 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად,  დამტკიცდეს თანდართული „სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის  1 ივლისიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილისურსათში ზოგიერთი  დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

მუხლი 1. მიზანი და მოქმედების სფერო

1. სურსათში ზოგიერთი  დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში - ტექნიკური რეგლამენტი) მიზნად ისახავს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ასევე მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას სურსათთან დაკავშირებულ ქიმიურ რისკებთან მიმართებაში.

2. ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს სხვადასხვა დასახელების სურსათისათვის დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) მაქსიმალურად დასაშვებ ზღვარს და  დაბინძურებული სურსათის გამოყენებასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს.

3. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნები ვრცელდება მცენარეულ და ცხოველურ პროდუქტზე, ან მათ ნაწილებზე, რომელიც გამოიყენება როგორც გადაუმუშავებელი, ასევე გადამუშავებული სახით ან,  როგორც შერეული სურსათი.

4. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნები არ ვრცელდება პროდუქტზე, რომლის მიმართ დადასტურებულია, რომ მისი გამოყენება ხდება:

ა) სურსათის და ცხოველის საკვების  გარდა, სხვა პროდუქტის წარმოებისათვის;

ბ) დასათესად  ან  გასამრავლებლად.

5. ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრისა და  დაბინძურებული სურსათის გამოყენებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესაბამისობის შეფასება ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში.

6. სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის სახელმწიფო კონტროლს საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სურსათის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო), ხოლო საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებისას - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური. 

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით განსაზღვრულ ტერმინებთან ერთად გამოიყენება ტერმინები, რომელთაც აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

 ა) რძის პროდუქტი  - გადამუშავებული პროდუქტი, რომელიც მიიღება ნედლი რძის გადამუშავებით ან ამ გადამუშავებული პროდუქტის შემდგომი გადამუშავების შედეგად და რომელიც მოიცავს  რძის ნაწარმს ან/და რძის შემცველ პროდუქტს;

ბ) ჩვილი ბავშვი  - ბავშვი  დაბადებიდან ერთ წლამდე (12 თვის ჩათვლით);

გ) ადრეული ასაკის ბავშვი - ბავშვი   ერთი წლიდან 3 წლამდე (36 თვის ჩათვლით);   

დ) ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის - ჩვილ ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი სურსათი, რომელიც გამოიყენება განსაკუთრებული კვებითი დანიშნულებით, ბავშვის სიცოცხლის პირველ თვეებში და სრულად აკმაყოფილებს ამ ასაკის ბავშვთა კვებით მოთხოვნებს შესაბამისი დამატებითი კვების მიცემამდე;

ე) დამატებითი ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის  - განსაკუთრებული კვებითი დანიშნულების სურსათი, რომელიც გამოიყენება ჩვილ ბავშვთა დამატებითი კვებისათვის და ცვლის ამ ასაკის ბავშვთა კვების რაციონში ძირითად თხევად კომპონენტს;

ვ) რძიანი ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის  და რძიანი დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის  - ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის და  დამატებითი ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის, რომელიც წარმოებულია მხოლოდ  ძროხის ან თხის რძის  ცილისგან;

ზ) განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების  სურსათი - დიეტური სურსათი, რომელიც სპეციალურად გადამუშავდა ან სპეციალური შედგენილობისაა და განკუთვნილია ექიმის ზედამხედველობით იმ პაციენტების დიეტურ თერაპიაში გამოყენებისათვის, რომელთაც დაქვეითებული ან შეზღუდული აქვთ ჩვეულებრივი სურსათის, ან სურსათის შემადგენელი ზოგიერთი კვებითი ელემენტის, ან მათი მეტაბოლიტების მიღების, შეთვისების, გადამუშავების, ადსორბციის   და ორგანიზმიდან გამოდევნის  ფუნქციონალური უნარი. იგი გამოიყენება ასევე იმ პაციენტებისათვის, რომელთა დიეტური თერაპია ვერ  განხორციელდება ჩვეულებრივი რაციონის შეცვლით, ასევე სხვა განსაკუთრებული კვებითი დანიშნულების სურსათით ან მათი კომბინაციით;

თ) დამაბინძურებელი (კონტამინანტი)  - სურსათში არსებული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც მიზანმიმართულად არ არის დამატებული, მაგრამ   სურსათში    არსებობს მისი წარმოების, გადამუშავების, შეფუთვა-დაფასოების, ტრანსპორტირების, შენახვის, ასევე  ფიტოსანიტარიული, ვეტერინარული და ზოოტექნიკური ღონისძიებების განხორციელების, ან/და გარემოს დაბინძურების შედეგად. დამაბინძურებლებს არ განეკუთვნება მაგ.: მწერების ნაწილები, ცხოველის ბეწვი და ა.შ.

 

მუხლი 3. ზოგადი დებულებები

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის უზრუნველყოფისათვის,  სურსათი დამაბინძურებლებს (კონტამინანტებს) უნდა შეიცავდეს ტოქსიკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღებ (დასაშვებ) დონეზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის მიღწევა ხდება სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო, თევზჭერისა და წარმოების  პრაქტიკით დადგენილი წესების დაცვით და სურსათის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით.

3. ბიზნესოპერატორი ვალდებულია გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები სურსათის დაბინძურების შემცირების ან/და თავიდან აცილებისათვის.

 4. სურსათი, რომელიც  დამაბინძურებლებს (კონტამინანტებს) შეიცავს ამ ტექნიკური რეგლამენტის სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) დასაშვები მაქსიმალური ზღვარით (დანართით) განსაზღვრულ დასაშვებ მაქსიმალურ ზღვარზე მეტი ოდენობით, არ უნდა იქნეს განთავსებული ბაზარზე უშუალოდ მოხმარებისათვის, სხვა სურსათთან შერეული, არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც სურსათის შემადგენელი ინგრედიენტი.

5. ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართით განსაზღვრულ სურსათში ზოგიერთი  დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვარი გამოყენებული უნდა იქნეს, მხოლოდ სურსათის საჭმელად ვარგისი ნაწილების მიმართ, თუ დანართში სხვაგვარად არ არის მითითებული.

 

მუხლი  4.  მშრალი (გამომშრალი), განზავებული, გადამუშავებული და შედგენილი    სურსათი

1. მშრალ (გამომშრალ), განზავებულ, გადამუშავებულ და შედგენილ სურსათში  (სურსათში,  რომელიც შედგება ერთზე მეტი ინგრედიენტისაგან), დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) შემცველობის მაქსიმალური ზღვრის დადგენისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს:

ა)  დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) კონცენტრაციის ცვლილება გამოშრობისა და განზავების პროცესში;

ბ) დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) კონცენტრაციის ცვლილება გადამუშავების პროცესში;

გ) შედგენილ სურსათში ინგრედიენტების შემცველობის თანაფარდობა;

დ) ლაბორატორიული გამოკვლევის  ჩატარებისას,  დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) რაოდენობის დადგენის ზღვარი და ცდომილება.

2. სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას, ბიზნესოპერატორი ვალდებულია,  სააგენტოს უფლებამოსილ პირს წარუდგინოს სურსათის შრობასთან (გამოშრობასთან), განზავებასთან, გადამუშავებასა და შედგენილი სურსათისათვის ინგრედიენტების შერევის პროცედურებთან, ასევე მშრალი (გამომშრალი), განზავებული, გადამუშავებული და შედგენილი სურსათისათვის დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) კონცენტრაციასა და განზავებასთან დაკავშირებული კონკრეტული დასაბუთება.

3. ბიზნესოპერატორის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც სააგენტოს უფლებამოსილი პირი არასაკმარისად მიიჩნევს წარდგენილ დასაბუთებას ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის მიზნით, უფლებამოსილია, ბიზნესოპერატორის მიერ წარდგენილი დასაბუთების საფუძველზე მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.

4. ამ მუხლით  განსაზღვრული მოთხოვნები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მშრალი (გამომშრალი), განზავებული, გადამუშავებული და შედგენილი სურსათისათვის არ არის დადგენილი დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) შემცველობის განსაკუთრებული მაქსიმალური ზღვარი.

 

მუხლი 5. განსაკუთრებული მოთხოვნები

1. დაუშვებელია სურსათი, რომელიც არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართით განსაზღვრულ დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) მაქსიმალურ ზღვარს, გამოყენებულ იქნეს ინგრედიენტის სახით სხვა დასახელების სურსათში.

2. დაუშვებელია სურსათი, რომელიც  შეესაბამება ამ  ტექნიკური რეგლამენტის დანართით განსაზღვრული დამაბინძურებლების (კონტამინანტების) მაქსიმალურ ზღვარს, შერეულ იქნეს სხვა სურსათში, რომელშიც დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალური ზღვარი აღემატება ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართით  განსაზღვრულ რაოდენობას.

3. დაუშვებელია სურსათი, რომელიც  დაბინძურების (კონტამინაციის) შემცირების მიზნით, ექვემდებარება დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ გადამუშავებას, შერეულ იქნეს სურსათში, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან გამოყენებულ იქნეს  სურსათში ინგრედიენტის სახით.

4. დაუშვებელია სურსათი, რომელიც შეიცავს ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართის მე-2 ნაწილით (მიკოტოქსინები) განსაზღვრულ დამაბინძურებლებს (კონტამინანტებს), დეტოქსიკაციისათვის მიზანმიმართულად დაექვემდებაროს ქიმიურ დამუშავებას.

 

მუხლი  6.  სპეციალური მოთხოვნები მიწის თხილის,  სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლების, თხილის, მშრალი ხილის (ჩირი), ბრინჯის, სიმინდისა და სალათისათვის

1. დაშვებულია მიწის თხილი,  სხვა ზეთოვანი კულტურების  თესლები, თხილი, მშრალი ხილი (ჩირი), ბრინჯი და სიმინდი, რომლებიც არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის  დანართის  2.1.5,  2.1.6,  2.1.7,  2.1.8,  2.1.10 და 2.1.11 პუნქტებით დადგენილ აფლატოქსინის მაქსიმალურ ზღვარს,  განთავსებულ იქნეს ბაზარზე იმ პირობით, თუ ეს სურსათი:

ა) არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან სურსათში ინგრედიენტის სახით გამოყენებისათვის;

ბ) შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართის  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3, 2.1.4,  2.1.9  და  2.1.12 პუნქტებით დადგენილ მაქსიმალურ ზღვარს;

გ) დაბინძურების (კონტამინაციის) შემცირების მიზნით, ექვემდებარება დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ გადამუშავებას, რომლის შემდეგ ამ  ტექნიკური რეგლამენტის დანართის 2.1.5,  2.1.6,  2.1.7,  2.1.8,  2.1.10  და  2.1.11 პუნქტებით განსაზღვრული მაქსიმალური ზღვარი არ არის გადაჭარბებული და ამასთანავე, დახარისხებისა და სხვა სახის ფიზიკური გადამუშავების შემდეგ არ წარმოიქმნება სხვა მავნე ნარჩენები;

დ) ეტიკეტზე შეიცავს ინფორმაციას, რომელშიც მკაფიოდ იქნება აღნიშნული  სურსათის დანიშნულება და გამოყენების ინსტრუქცია - „სურსათის უშუალოდ მოხმარებისათვის ან სურსათში ინგრედიენტის სახით გამოყენებისათვის, აფლატოქსინით დაბინძურების (კონტამინაციის) შემცირების მიზნით, სურსათი ექვემდებარება დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ გადამუშავებას“ - ეს აღნიშვნა განთავსებული უნდა იქნეს  თითოეულ დაფასოებულ ერთეულზე (პაკეტი, ყუთი) და თანმხლებ დოკუმენტში. პარტიის საიდენტიფიკაციო კოდი განთავსებული უნდა იქნეს თითოეულ დაფასოებულ ერთეულზე (პაკეტი, ყუთი) და თანმხლებ დოკუმენტში.

2. თუ სალათის ეტიკეტზე  არ არის მითითებული, რომ იგი მოყვანილია დახურულ გრუნტში (სათბურში), მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართით განსაზღვრულ ღია გრუნტში მოყვანილი სალათის შესაბამისად.

 

მუხლი 7. სპეციალური მოთხოვნები მიწის თხილის (არაქისის),  სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლების, მათგან დამზადებული სურსათისა და ბურღულეულისათვის (მარცვლოვნებისათვის)

1. მიწის თხილის (არაქისის), სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლები, მათგან დამზადებული სურსათისა და ბურღულეულის (მარცვლოვნების) თითოეული დაფასოებული ერთეულის (პაკეტი, ყუთი) ეტიკეტი ან თანმხლები დოკუმენტი  უნდა  შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც პარტიის საიდენტიფიკაციო კოდის საშუალებით უნდა ასახავდეს პირდაპირ კავშირს ტვირთის პარტიასა და თითოეულ დაფასოებულ ერთეულს (პაკეტი, ყუთი) შორის. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მკაფიო აღნიშვნა, რომ სურსათი არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართის 2.1.5 და 2.1.11 პუნქტებით განსაზღვრული მაქსიმალური ზღვარი ვრცელდება ბაზარზე განთავსებულ მიწის თხილზე, მისგან წარმოებულ სურსათსა და ბურღულეულზე (მარცვლოვნებზე).

3. გამონაკლისის სახით, დამსხვრეული არაქისისა და სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლისათვის, ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართის 2.1.1 პუნქტით განსაზღვრული მაქსიმალური ზღვარი გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ტვირთზე მკაფიოდ  იქნება აღნიშვნა, რომ „პროდუქტი ექვემდებარება დამსხვრევას  რაფინირებული მცენარეული ზეთის წარმოებისათვის“. ეს აღნიშვნა განთავსებული უნდა იქნეს თითოეულ დაფასოებულ პაკეტზე, ყუთზე და ა.შ.  და თანმხლებ დოკუმენტებში.  ტვირთის დანიშნულების ადგილი უნდა იყოს საწარმო, სადაც ხდება დამსხვრევა.დანართი

 

    სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) დასაშვები მაქსიმალური ზღვარი (1)

 

ნაწილი 1: ნიტრატები

 

სურსათის დასახელება (1)

მაქსიმალური  ზღვარი  (NO3    მგ / კგ)

1.1.

ისპანახი ახალი (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

ისპანახი დაკონსერვებული, ღრმადგაყინული ან გაყინული

 

2 000

1.3

სალათი ახალი (Latuca sativa L.)

(ღია და დახურულ გრუნტში მოყვანილი, გარდა 1.4 პუნქტით განსაზღვრული სალათისა)

მოსავალი 1 ოქტომბრიდან  31 მარტის ჩათვლით

დახურულ   გრუნტში მოყვანილი

ღია გრუნტში მოყვანილი

 

მოსავალი 1 აპრილიდან  30 სექტემბრის  ჩათვლით

დახურულ   გრუნტში მოყვანილი

ღია გრუნტში მოყვანილი

 

 

5 000

4 000

 

 

 

4 000

3 000

1.4

სალათი თავხვეული

დახურულ გრუნტში მოყვანილი

ღია გრუნტში მოყვანილი

2 500

2 000

 

1.5

სალათი რუკოლა (არაგულა, ინდაუ)  (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

მოსავალი 1 ოქტომბრიდან  31 მარტის  ჩათვლით

მოსავალი 1 აპრილიდან  30 სექტემბრის  ჩათვლით

 

7 000

 

6 000

1.6

მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული სურსათი და ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი (3) (4)

 

200

 

 

ნაწილი  2. მიკოტოქსინები

 

                    სურსათის დასახელება (1)

მაქსიმალური  სიდიდე  (მკგ/კგ)

2.1

აფლატოქსინი

B1

B1, B2, G1 და G2

საერთო რაოდენობა

(ჯამი)

M1

2.1.1

არაქისი, სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლები (36), რომელიც ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებამდე ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებამდე  დაექვემდებარა  დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ დამუშავებას, გარდა

 • არაქისისა და სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლისა, რომელიც გამოიყენება რაფინირებული მცენარეული ზეთისათვის  

8,0 (5)

15,0 (5)

-

2.1.2

ნუში, ფსტა, გარგარის კურკა, რომელიც ადამიანის მიერ სურსათად  მოხმარებამდე ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებამდე  დაექვემდებარა  დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ დამუშავებას

12,0 (5)

15,0 (5)

-

2.1.3

თხილი და ბრაზილიური კაკალი, რომელიც ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებამდე ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებამდე  დაექვემდებარა  დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკურ დამუშავებას

8,0 (5)

15,0 (5)

-

2.1.4

კაკლოვანები, გარდა 2.1.2 და 2.1.3 პუნქტებში მითითებულისა, რომელიც ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებამდე ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებამდე  დაექვემდებარა  დახარისხებას ან სხვა სახის  ფიზიკურ დამუშავებას

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.5

არაქისი და სხვა ზეთოვანი კულტურების თესლები (36) ,მათი გადამუშავებით დამზადებული   პროდუქტები, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებისათვის, გარდა:

-გადაუმუშავებელი მცენარეული ზეთისა, რომელიც გამიზნულია რაფინირებისათვის,

- რაფინირებული მცენარეული ზეთისა

2,0 (5)

4,0 (5)

-

2.1.6

ნუში, ფსტა, გარგარის კურკა, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებისათვის (37),

8,0 (5)

10,0 (5)

-

2.1.7

თხილი და ბრაზილიური კაკალი,

რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან სურსათში ინგრედიენტად გამოყენებისათვის(37),

5,0 (5)

10,0 (5)

-

2.1.8

კაკლოვანები, გარდა 2.1.6 და 2.1.7 პუნქტებში მითითებულისა, მათი გადამუშავებით დამზადებული  პროდუქტები, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, ან გამოიყენება როგორც  სურსათის ინგრედიენტი

2,0 (5)

4,0 (5)

 

2.1.9

 

მშრალი ხილი (ჩირი), გარდა ლეღვის ჩირისა,

რომელიც ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებამდე დაექვემდებარა  დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკური დამუშავებას, ან როგორც სურსათის ინგრედიენტი

5,0

10,0

-

2.1.10

მშრალი ხილი (ჩირი), გარდა ლეღვის ჩირისა,   ან მათი გადამუშავებით დამზადებული  პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, ან გამოიყენება როგორც  სურსათის ინგრედიენტი

 

2,0

 

4,0

 

-

2.1.11

ყველა სახის მარცვლოვანები და მათი გადამუშვებით დამზადებული    პროდუქტები, ბურღულეულის ჩათვლით, გარდა 2.1.12, 2.1.15, და 2.1.17 პუნქტებით განსაზღვრული სურსათისა

2,0

4,0

-

2.1.12

სიმინდი და ბრინჯი, რომელიც ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებამდე დაექვემდებარა  დახარისხებას ან სხვა სახის ფიზიკური დამუშავებას, ან როგორც სურსათის ინგრედიენტი

5,0

10,0

-

2.1.13

ნედლი რძე, (6)    თერმულად (თბურად) დამუშავებული რძე და რძე, რომელიც   გამოიყენება რძის პროდუქტების დასამზადებლად

-

-

0,050

2.1.14

სანელებლები:

Capsicum spp. (წიწაკა - მშრალი, მთელი ან დაფქული ნაყოფი, მათ შორის მწარე წიწაკა ჩილი, დაფქვილი მწარე წიწაკა ჩილი, ბულგარული წიწაკა )

Piper spp. (ნაყოფი, თეთრი და შავი პილპილი)

Myristica fragrans (ჯავზი)

Zingiber officinale (კოჭა)

Curcuma longa (ყვითელი კოჭა),

სანელებლების ნარევი, რომელიც შეიცავს ერთ ან მეტ ზემოაღნიშნულ სანელებელს

5,0

10,0

-

2.1.15

მარცვლოვნების ფუძეზე  წარმოებული სურსათი და ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი  (3), (7)

0,10

-

-

2.1.16

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის და დამატებითი  ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის, ასევე

რძიანი ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის  და რძიანი დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის  (4), (8)

-

-

0.025

2.1.17

განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების   დიეტური სურსათი (9), (10) ,

სპეციალურად ჩვილი ბავშვებისათვის

0,10

-

0,025

2.1.18

მშრალი ლეღვი (ლეღვის ჩირი)

6,0

10,0

-

 

 

 

 

                                                                                 2.2  ოხრატოქსინი A

2.2.1

გადაუმუშავებელი მარცვლოვნები

5,0

2.2.2

ყველა სახის სურსათი, დამზადებული გადაუმუშავებელი  მარცვლოვნებისგან,  ბურღულეული, ასევე მარცვლოვნები, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, გარდა  2.2.9, 2.2.10 და 2.2.13 პუნქტებით განსაზღვრული სურსათისა

 

 

3,0

2.2.3

ყურძნის მარცვალი მშრალი (ქიშმიში, ჩამიჩი, უწიპწო ქიშმიში)

10,0

2.2.4

ყავის მარცვალი მოხალული,  ყავის მარცვალი დაფქვილი, გარდა ხსნადი ყავისა

5,0

2.2.5

ხსნადი ყავა

(სწრაფად ხსნადი ყავა)

10,0

2.2.6

ღვინო (მათ შორის, შუშხუნა ღვინო, გარდა ლიქიორული  ღვინოებისა და ღვინისა, რომლის სიმაგრე 15%-ზე ნაკლებია) და ხილის ღვინოები (11)

2,0 (12)

2.2.7

არომატიზებული ღვინო, არომატიზებულ ღვინოზე დამზადებული  სასმელები და  არომატიზებული ღვინის პროდუქტები -  კოქტეილები (13)

2,0 (12)

2.2.8

ყურძნის წვენი, ყურძნის  წვენი - აღდგენილი კონცენტრირებული, ყურძნის ნექტარი, ყურძნის ტკბილი და კონცენტრირებული აღდგენილი ყურძნის ტკბილი,  რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის(14)

2,0 (12)

2.2.9

მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული სურსათი, და ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი (3), (7)

0,50

2.2.10

განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების   დიეტური სურსათი  (9),  (10)

სპეციალურად ჩვილი ბავშვებისათვის

0,50

2.2.11

სანელებლები, მათ შორის მშრალი სანელებლები:

წიწაკა ჩილი, დაფქვილი მწარე წიწაკა ჩილი, ბულგარული წიწაკა )

Piper spp. (ნაყოფი, თეთრი და შავი პილპილი)

Myristica fragrans (ჯავზი)

Zingiber officinale (კოჭა)

 

Capsicum spp. (წიწაკა - მშრალი, მთელი ან დაფქული ნაყოფი, მათ შორის მწარე

Curcuma longa (ყვითელი კოჭა),

 

 

 

სანელებლების ნარევი, რომელიც შეიცავს ერთ ან მეტ ზემოაღნიშნულ სანელებელს

 

 

 

 

 

 

 

15 მკგ/კგ

 

 

 

20 მკგ/კგ

 

 

 

 

20 მკგ/კგ

 

2.2.12

ძირტკბილა  (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate)  და სხვა სანელებლები

 

2.2.12.1

ძირტკბილას ფესვები, როგორც მცენარეული ნაყენის ინგრედიენტი

20 მკგ/კგ

2.2.12.2

ძირტკბილას ექსტრაქტი (38) , რომელიც გამოიყენება სასმელებსა და საკონდიტრო ნაწარმში

80 მკგ/კგ

2.2.13

ხორბლის წებოგვარა (გლუტენი), რომელიც უშუალოდ არ მიეწოდება მომხმარებელს

8,0

                                                                                     2.3   პატულინი

2.3.1

ხილის წვენი, ხილის წვენი -კონცენტრირებული და აღდგენილი, ხილის ნექტარი  (14)

50

2.3.2

ალკოჰოლური სასმელები (15), სიდრი და ფერმენტირებული სხვა სასმელები, დამზადებული ვაშლისგან ან ვაშლის წვენისგან

50

2.3.3

ვაშლისგან დამზადებული პროდუქტები, მათ შორის კომპოტი, ვაშლის ხილფაფა, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, გარდა 2.3.4 და 2.3.5 პუნქტებით განსაზღვრული სურსათისა

25

2.3.4

ვაშლის წვენი და  ვაშლისგან დამზადებული ბლანტი (სქელი) კონსისტენციის პროდუქტები, მათ შორის  ვაშლის კომპოტი, ვაშლის ხილფაფა, განკუთვნილი  ჩვილი და ადრეული  ასაკის ბავშვთა კვებისათვის (16), რომლებიც ეტიკეტირებულია ასეთად და მიეწოდება მომხმარებელს   (4)

10,0

2.3.5

ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი სურსათი, გარდა მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილი სურსათისა (3), (4)

10,0

                                                                2.4     დეზოქსინივალენოლი (17)

2.4.1

გადაუმუშავებელი მარცვლოვნები (18), (19) გარდა მაგარი ხორბლის, სიმინდისა და შვრიისა

1 250

2.4.2

გადაუმუშავებელი მაგარი ხორბლი  და შვრია (18), (19)

1 750

2.4.3

გადაუმუშავებელი სიმინდი (18), გარდა გადაუმუშავებელი სიმინდისა, რომელიც განკუთვნილია სველი წესით  დაფქვისათვის (33),

    1 750 (20)

2.4.4.

მარცვლოვნები ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის,  ფქვილი, ქატო და ღივი, როგორც საბოლოო პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად  მოხმარებისათვის,  

  გარდა 2.4.7, 2.4.8 და 2,4,9 პუნქტებით განსაზღვრული სურსათისა

750

2.4.5

მაკარონის ნაწარმი (მშრალი)(21),

750

2.4.6

პური (მათ შორის, მცირე ზომის პურფუნთუშეული ნაწარმი), ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილა, საუზმე მარცვლოვნების ფუძეზე, ბურღულეული საუზმისათვის

500

2.4.7

მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული სურსათი და ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი  (3), (7)

200

2.4.8

სიმინდის მარცვალი დაფქვილი, რომლის ნაწილაკების ზომა > 500 მიკრონზე, სასაქონლო კოდით CN 1103 13 ან 1103 20 40, სიმინდის სხვა დაფქვილი ნაწარმი,  რომლის დაფქვილი ნაწილაკების ზომა აღემატება 500 მიკრონს და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, სასაქონლო კოდით CN 1904 10 10

 

 

 

750 (20)

2.4.9

სიმინდის მარცვალი დაფქვილი, რომლის ნაწილაკების ზომა < 500 მიკრონზე, სასაქონლო კოდით CN 1102 20, სიმინდის სხვა დაფქვილი ნაწარმი,  რომლის დაფქვილი ნაწილაკების ზომა ≤ 500 მიკრონზე და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, სასაქონლო კოდით CN 1904 10 10

 

 

 

 

1 250 (20)

                                                                     2.5    ზეარალენონი (17)

2.5.1

გადაუმუშავებელი მარცვლოვნები  (18), (19) გარდა სიმინდისა

100

2.5.2

გადაუმუშავებელი სიმინდი (18), გარდა გადაუმუშავებელი სიმინდისა, რომელიც განკუთვნილია სველი წესით დაფქვისათვის (33),

350 (20)

2.5.3

მარცვლოვანები ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის,  ფქვილი, ქატო და ღივი, როგორც საბოლოო პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად  მოხმარებისათვის, 

 გარდა 2.5.6, 2.5.7 და 2,5,8, 2.5.9 და 2.5.10 პუნქტებით განსაზღვრული სურსათისა

75

 

2.5.4

ზეთი სიმინდის, რაფინირებული

400 (20)

2.5.5

პური (მათ შორის მცირე ზომის პურფუნთუშეული ნაწარმი) ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილა, საუზმე მარცვლოვნების ფუძეზე, ბურღულეული საუზმისათვის, გარდა სიმინდისა და სიმინდის ბურღულისაგან დამზადებული საუზმისა

50

2.5.6

სიმინდი, განკუთვნილი ადამიანის მიერ  უშუალოდ სურსათად  მოხმარებისათვის

სიმინდისა და სიმინდის  ბურღულისგან დამზადებული საუზმე

100 (20)

2.5.7

მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული სურსათი (გარდა სიმინდის მარცვლისა) ,  და ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი  (3), (7)

20

2.5.8

ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი, სიმინდის მარცვლის ფუძეზე წარმოებული სურსათი (3), (7)

20 (20)

2.5.9

სიმინდის მარცვალი დაფქვილი, რომლის ნაწილაკების ზომა > 500 მიკრონზე, სასაქონლო კოდით CN 1103 13 ან 1103 20 40, სიმინდის სხვა დაფქვილი ნაწარმი,  რომლის დაფქვილი ნაწილაკების ზომა აღემატება 500 მიკრონს და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, სასაქონლო კოდით CN 1904 10 10

 

 

200 (20)

2.5.10

სიმინდის მარცვალი დაფქვილი, რომლის ნაწილაკების ზომა < 500 მიკრონზე, სასაქონლო კოდით CN 1102 20, სიმინდის სხვა დაფქვილი ნაწარმი,  რომლის დაფქვილი ნაწილაკების ზომა ≤ 500 მიკრონზე და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, სასაქონლო კოდით CN 1904 10 10

 

 

300 (20)

2.6      ფუმონიზინი

B1 და   B2 -ის     საერთო რაოდენობა (ჯამი)

2.6.1.

გადაუმუშავებელი სიმინდი  (18), გარდა გადაუმუშავებელი სიმინდისა, რომელიც განკუთვნილია სველი წესით დაფქვისათვის (33),

4 000

2.6.2

სიმინდი, განკუთვნილი ადამიანის მიერ   უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის

სიმინდის მარცვლის ფუძეზე დამზადებული სურსათი, განკუთვნილი  ადამიანის მიერ  სურსათად უშუალოდ მოხმარებისათვის, გარდა 2.6.3, და 2.6.4 პუნქტებში მითითებული სურსათისა

 

 

1000

2.6.3

სიმინდისა და სიმინდის  ბურღულისგან დამზადებული საუზმე

 

800

2.6.4

ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი, სიმინდის მარცვლის ფუძეზე წარმოებული სურსათი  (3), (7)

200

2.6.5.

სიმინდის მარცვალი დაფქვილი, რომლის ნაწილაკების ზომა > 500 მიკრონზე, სასაქონლო კოდით CN 1103 13 ან 1103 20 40, სიმინდის სხვა დაფქვილი ნაწარმი,  რომლის დაფქვილი ნაწილაკების ზომა აღემატება 500 მიკრონს და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, სასაქონლო კოდით CN 1904 10 10

1 400

2.6.6

სიმინდის მარცვალი დაფქვილი, რომლის ნაწილაკების ზომა < 500 მიკრონზე, სასაქონლო კოდით CN 1102 20, სიმინდის სხვა დაფქვილი ნაწარმი,  რომლის დაფქვილი ნაწილაკების ზომა ≤ 500 მიკრონზე და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის, სასაქონლო კოდით CN 1904 10 10

 

 

2 000

                        2.7                     T-2   HT-2 (17 ტოქსინი

T-2  და  HT-2 (17    ტოქსინის საერთო  რაოდენობა (ჯამი)

2.7.1

გადაუმუშავებელი მარცვლოვნები (18)   და ბურღულეული

 

                                                                                    2.8     ციტრინინი

2.8.1

ბრინჯისგან დამზადებული საკვები დანამატი, რომელიც მიიღება ბრინჯის წითელი საფუარით (Monascus purpureus) ფერმენტაციით

2 000  

 

 

ნაწილი 3.  ლითონები

 

სურსათის დასახელება (1)

მაქსიმალური სიდიდე (მგ/კგ ნედლ წონაში)

  3.1                                                               ტყვია

3.1.1

ნედლი რძე (6) ,   თერმულად (თბურად) დამუშავებული რძე და რძე, რომელიც   გამოიყენება რძის პროდუქტების დასამზადებლად

0,020

3.1.2

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის და დამატებითი  ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის  (4),   (8)   

0,020

3.1.3

მსხვილფეხა საქონლის, ცხვრის, ღორის და  ფრინველის ხორცი  (გარდა სუბპროდუქტებისა)(6)   

0,10

3.1.4

მსხვილფეხა საქონლის, ცხვრის, ღორის და ფრინველის სუბპროდუქტები   (6)   

0,50

3.1.5

თევზის ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი) (22),   (23)   

0,30

3.1.6

კიბოსნაირები (24)    :  დანამტებისა და მუცლის ღრუს ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი)(40)    ,  კიბორჩხალას და კიბორჩხალის მსგავსი კიბოსნაირებისათვის  (Brachyura და  Anomura)  - დანამატების ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი)

 

0,50

3.1.7

ორსადგულიანი მოლუსკები (24)    

1,5

3.1.8

თავფეხიანები ( შინაგანი ორგანოების გარეშე) (24)

1,0

3.1.9

 პარკოსანი ბოსტნეული (25) , მარცვლოვნები, პარკოსნები

0,20

3.1.10

ბოსტნეული, გარდა კომბოსტოსებრთა გვარის წარმომადგენლებისა, ფოთლოვანი ბოსტნეულის, ახალი მწვანილის,  სოკოსი და ზღვის წყალმცენარეებისა (25)    , კარტოფილის შემთხვევაში  მაქსიმალური ზღვარი ვრცელდება  გაფცქვნილ კარტოფილზე

0,10

3.1.11

კომბოსტოსებრთა გვარის წარმომადგენლები, ფოთლოვანი ბოსტნეული(39)     და სოკოები (25)    :

 • ქამა სოკო (შამპინიონი)( Agaricus bisporus ),
 • კალმახა სოკო (ხეთამხალი)  (Pleurotus ostreatus) ,
 • სოკო შიტაკი  -   ( Lentinula edodes)                     

0,30

3.1.12

ხილი, გარდა კენკრისა და მცირე ზომის ნაყოფის  მქონე ხილისა (25)    

0,10

3.1.13

კენკრა და მცირე ზომის ნაყოფის  მქონე ხილი (25)     

0,20

3.1.14

ცხიმები და ზეთები, მათ შორის რძის ცხიმი

0,10

3.1.15

ხილის წვენი, ხილის წვენი -კონცენტრირებული და აღდგენილი, ხილის ნექტარი  (14)    

0,050

3.1.16

ღვინო (მათ შორის შუშხუნა ღვინო, გარდა ლიქიორული  ღვინისა), სიდრი,  მსხლის სიდრი და  ხილის ღვინო (11)    

   0,20     

3.1.17

არომატიზებული ღვინო, არომატიზებულ ღვინოზე დამზადებული  სასმელები და  არომატიზებული ღვინის პროდუქტები -  კოქტეილები (13)    

     0,20    

3.1.18

საკვები დანამატები (35)    

3,0

  3.2                                                             კადმიუმი

3.2.1

ბოსტნეული და ხილი, გარდა ძირხვენა და ტუბერიანი ბოსტნეულისა, ფოთლოვანი ბოსტნეულისა, ახალი მწვანილისა, ფოთლოვანი კომბოსტოსი, სოკოსა და წყალმცენარეებისა (25)    

0,050

3.2.2.

ძირხვენა და ტუბერიანი ბოსტნეული (გარდა ნიახურის ძირისა, ძირთეთრასი, პირშუშხასა და ფამფარასი) ასევე ნიახური (25)    , კარტოფილის შემთხვევაში  მაქსიმალური ზღვარი ვრცელდება  გაფცქვნილ კარტოფილზე

0,10

3.2.3

ფოთლოვანი ბოსტნეული, ახალი მწვანილი, ფოთლოვანი კომბოსტო,ნიახურის ძირი, ძირთეთრა, პირშუშხა და ფამფარა, ასევე  სოკოები(25)     :

 • ქამა სოკო (შამპინიონი)( Agaricus bisporus ),
 • კალმახა სოკო (ხეთამხალი)  (Pleurotus ostreatus) ,

-  სოკო შიტაკი  -   ( Lentinula edodes

0,20

3.2.4

სოკოები, გარდა 3.2.3 პუნქტში მითითებული სოკოებისა(25)     

1,0

3.2.5

მარცვლოვანი კულტურების მარცვალი, გარდა ხორბლისა და ბრინჯისა

0,10

3.2.6

- ხორბლის მარცვალი, ბრინჯის მარცვალი

- ხორბლის ქატო და ხორბლის ღივი, უშუალო ადამინის მიერ მოხმარებისათვის

- სოიოს მარცვალი

0,20

3.2.7

კაკაო-შოკოლადის ნაწარმი(45)     :

-რძიანი შოკოლადი, რომელშიც კაკაოს შემცველობა მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით  <30%;

- შოკოლადი, რომელშიც კაკაოს შემცველობა მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით  <50%;

-რძიანი შოკოლადი, რომელშიც კაკაოს შემცველობა მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით  ≥ 30%;

-- შოკოლადი, რომელშიც კაკაოს შემცველობა მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით  ≥ 50%;

- კაკაოს ფხვნილი, რომელიც უშუალოდ მიეწოდება მომხმარებელს

- კაკოს ფხვნილი, როგორც ინგრედიენტი სურსათისა, რომელიც მომხმარებელს მიეწოდება დამტკბარი სახით,

(სასმელი შოკოლადი)

 

 

 

0,10

 

0,30

 

0,30

 

 

 

 

0,80

 

 

0,60

3.2.8

მსხვილფეხა საქონლის, ცხვრის, ღორის და  ფრინველის ხორცი  (6)     (გარდა სუბპროდუქტებისა)

0,05

3.2.9

ხორცი ცხენის , გარდა სუბპროდუქტებისა(6)      

0,20

3.2.10

ღვიძლი მსხვილფეხა საქონლის, ცხვრის, ღორის,  ფრინველისა და ცხენის (6)     

0,50

3.2.11

თირკმელი მსხვილფეხა საქონლის, ცხვრის, ღორის, ფრინველისა და ცხენის (6)     

1,0

3.2.12

თევზის ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი) (22)  (23),          გარდა 3.2.13, 3.2.14 3.2.15-ში  მითითებული თევზის სახეობებისა

0,05

3.2.13

შემდეგი სახეობების  თევზის ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი) (22)  (23),          

-თინუსი (Thunnus species, Euthynnus  species, Katsuwonus pelamis);

- სკუმბრია (Scomber species),

- წითელკუდა  (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

შემდეგი სახეობების  თევზის ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი)(22)  (23),          

-თინუსი სკუმბრიასებრი (Auxis species)

0,15

3.2.15

შემდეგი სახეობების  თევზის ფილე (22)  (23),          (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი)

-ანჩოუსი (Engrulis species)

-შიმშერი (ხმალთევზა)  (Xiphias gladius)

-სარდინი(Sardina pilcharidus)

0,25

3.2.16

კიბოსნაირები (24)  :  დანამტებისა და მუცლის ღრუს ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი) (40),            კიბორჩხალას და კიბორჩხალის მსგავსი კიბოსნაირებისათვის  (Brachyura და  Anomura)  - დანამატების ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი)

0,50

3.2.17

ორსადგულიანი მოლუსკები   (24),          

1,0

3.2.18

თავფეხიანები (შინაგანი ორგანოების გარეშე) (24),          

1,0

3.2.19

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის და დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის(8) ,(26)   :

-მშრალი ნარევი, რომელიც წარმოებულია ძროხის რძის ცილისა და ცილის ჰიდროლიზატისაგან

- თხევადი ნარევი,  რომელიც წარმოებულია ძროხის რძის ცილისა და ცილის ჰიდროლიზატისაგან

- მშრალი ნარევი, რომელიც წარმოებულია  სოიოს ცილის იზოლატისაგან ცალკე ან ძროხის რძის ცილასთან ერთად

-თხევადი ნარევი, რომელიც წარმოებულია  სოიოს ცილის იზოლატისაგან ცალკე ან ძროხის რძის ცილასთან ერთად

 

 

0,10

 

0,005

 

0,020

 

0,010

3.2.20

მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული სურსათი და ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი (3),   (26)   

            

0,040

3.2.21

საკვები დანამატები (35),  გარდა 3.2.22 პუნქტით განსაზღვრული საკვები დანამატებისა

1,0

3.2.22

საკვები დანამატები   (35),      რომელიც შედგება მხოლოდ ან ძირითადად მშრალი წყალმცენარეებისაგან, ასევე, პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია ზღვის მშრალი წყალმცენარეებისა ან მშრალი ორსადგულიანი მოლუსკებისაგან

3,0

                                                             3.3             ვერცხლისწყალი

3.3.1

თევზის პროდუქტები (24)  თევზის ფილე (კუნთოვანი ქსოვილის ხორცი) (22), (23) , გარდა 3.3.2 პუნქტებით  განსაზღვრული სახეობებისა. მაქსიმალური ზღვარი კიბოსნაირებისათვის გამოიყენება სხეულის სხვადასხვა სეგმენტიდან (დანამატებიდან) და მუცლის ღრუდან მიღებულ ხორცთან მიმართებაში (40), კიბორჩხალისა და კიბორჩხალის მსგავსი კიბოსნაირებისათვის

 (Brachyura და Anomura), მაქსიმალური ზღვარი გამოიყენება დანამტებიდან მიღებულ ხორცთან მიმართებაში.

0,50

3.3.2

შემდეგი თევზების ფილე (22),   (23),                

-ზღვის ეშმაკი - მეანკესე  (Lophius species)

-ატლანტიკური ლოქო   (Ananrhichas lupus)

-პელამიდა (Sarda sarda)

- გველთევზა (Anguilla species)

- ჰოპლოსტეტი, ატლანტიკური თავდიდა, იმპერატორი       

   (Hoplostethus species)

- გრენადერი (Coryphaenoides ruspestris)

- პალტუსი (Hippoglossus hippoglossus)

-  კონგრიო  აფრიკული (Genypterus capensis)

- მარლინი (Makaira species)

- მეგრიმი (Lepidorhombus species)

- ხონთქარი,  (ბარაბულკა), კეფალი (Mullus species)

-  კონგრიო შავი (Genypterus blacodes)

- წერი, ქარიყლაპია (Esox lucius)

- ერთფეროვანი ბონიტო (Orcynopsis unicolor)

-კაპელანი  (Tricopterus minutes)

- პორტუგალიური ზვიგენი  (Centroscymnus coelolepis)

- რომბისებური სკატი, სკაროსი (Raja species)

- ზღვის ქორჭილა  (Sebastes marinus, S.mentella, S. viviparus)

- ინდოეთისა და წყანარი ოკეანის იალქან-თევზები (Istiophorus platypterus)

- კუდიანი ხმალთევზა (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

- პანდორა, ზღვის კაპარჭინა (Pagellus species)

- ზვიგენის ყველა სახეობა

- გველისებრი სკუმბრიები, ესკოლარი ან სხვა ცხიმიანი თევზები (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

- ზუთხი (Acipenser species)

- ხმალთევზა ანუ შიმშერი (Xiphias gladius)

- თინუსი (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

1,0

3.3.3.

საკვები დანამატები (35)

0,10

                                                                 3.4 კალა     (არაორგანული)

3.4.1

დაკონსერვებული  სურსათი,  გარდა სასმელებისა

200

3.4.2

დაკონსერვებული სასმელები ქილაში, მათ შორის ხილისა და ბოსტნეულის წვენები

100

3.4.3

ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი დაკონსერვებული სურსათი და მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი სურსათი, გარდა მშრალი და ფხვნილისებური სურსათისა (3),    (26),                

50

3.4.4

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის  დაკონსერვებული, და დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის დაკონსერვებული, (მათ შორის რძიანი ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის   და რძიანი დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის),  გარდა მშრალი და ფხვნილისებური სურსათისა (8),     (26),               

50

3.4.5

განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების   დიეტური დაკონსერვებული,სურსათი  (9),  (26),                  

სპეციალურად ჩვილი ბავშვებისათვის, გარდა მშრალი და ფხვნილისებური სურსათისა

50

 

 

ნაწილი 4: 3-მონოქლორპროპანი-1,2-დიოლი

 

სურსათის დასახელება (1)

მაქსიმალური ზღვარი  (მკგ/კგ)

მცენარეული ცილა ჰიდროლიზებული (27),          

20

სოიოს სოუსი (27),          

20

 

 

ნაწილი 5: დიოქსინები და პოლიქლორბიფენილები (28        

 

 

 

 

                        სურსათის დასახელება

მაქსიმალური  ზღვარი  

(WHO-PCDD/F-TEQ)

საერთო რაოდენობა - ჯამი (29)

დიოქსინი და დიოქსინის ანალოგი პოლიქლორბიფენი-ლები

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)           

საერთო რაოდენობა -  ჯამი (29)          

 PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153-ის  და PCB180 (ICES – 6)           

საერთო რაოდენობა -

ჯამი (29)          

5.1

ხორცი და ხორცის პროდუქტები (გარდა  სასურსათო სუბპროდუქტებისა) შემდეგი ცხოველების (6),          

 • მსხვილფეხა საქონელი და ცხვარი
 • შინაური ფრინველი
 • ღორი

 

 

 

 

2,5 პგ/გ ცხიმში  (30)                            

1,75 პგ/გ ცხიმში(30)                                       

1,0 პგ/გ ცხიმში(30)                                       

 

 

 

 

4,0 პგ/გ ცხიმში (30)                                      

3,0 პგ/გ ცხიმში (30)                                     

1,25 პგ/გ ცხიმში  (30)                                    

 

 

 

 

40 ნგ/გ ცხიმში (30)                                    

40 ნგ/გ ცხიმში(30)                                      

40 ნგ/გ ცხიმში(30)                                     

5.2

პუნქტი 5.1-ში მითითებული ხმელეთის ცხოველების ღვიძლი, გარდა ცხვრისა, და მათგან დამზადებული სურსათი

 • მსხვილფეხა საქონელი
 • შინაური ფრინველი

         -     ღორი

0,30 პგ/გ ცხიმში,          

ნედლ წონაში

0,50 პგ/გ ცხიმში,          

ნედლ წონაში

3,0 ნგ/გ

ნედლ წონაში

 

ღვიძლი ცხვრისა და მისგან დამზადებული სურსათი

1,25 პგ/გ ცხიმში,          

ნედლ წონაში

2,0 პგ/გ ცხიმში ,          

ნედლ წონაში

3,0 ნგ/გ

ნედლ წონაში

5.3

თევზის ფილე,  თევზჭერის პროდუქტები და მათგან დამზადებული პროდუქტები(23),  (31),                   გარდა:

 • ბუნებრივ გარემოში დაჭერილი გველთევზასი (Anguilla anguilla)
 • ბუნებრივ გარემოში დაჭერილი ეკლიანი ზვიგენის (Squalus acanthias )
 • ბუნებრივ, მტკნარ წყალში დაჭერილი თევზებისა, გარდა ბუნებრივ მტკნარ წყალში დაჭერილი გამსვლელი თევზებისა,
 • თევზის ღვიძლისა და მათი გადამუშავების პროდუქტებისა
 • ზღვის ცხიმისა (ქონი)

კიბოსნაირებისათვის მაქსიმალური ზღვარი  გამოიყენება მუცლის ღრუდან და სხეულის სხვადასხვა სეგმენტებიდან (დანამატებიდან) მიღებულ ხორცთან მიმართებაში (40),           კიბორჩხალისა და კიბორჩხალის მსგავსი კიბოსნაირებისათვის  (Brachyura და Anomura), მაქსიმალური ზღვარი გამოიყენება დანამტებიდან მიღებულ ხორცთან მიმართებაში.

 

 

 

3,5 პგ/გ 

ნედლ წონაში

          

 

 

              6,5  პგ/გ 

ნედლ წონაში

 

 

 

75 ნგ/გ

ნედლ წონაში

5.4

ფილე ბუნებრივ, მტკნარ წყალში დაჭერილი თევზისა, გარდა მტკნარ წყალში დაჭერილი გამსვლელი თევზისა, მათგან მიღებული პროდუქტები  (23),          

 

3,5 პგ/გ

ნედლ წონაში

6,5 პგ/გ

ნედლ წონაში

125 ნგ/გ

ნედლ წონაში

5.4.ა

ფილე ბუნებრივ გარემოში დაჭერილი ეკლიანი ზვიგენის (Squalus acanthias ) და მისგან მიღებული პროდუქტები (31),          

 

3,5 პგ/გ

ნედლ წონაში

6,5 პგ/გ

ნედლ წონაში

200 ნგ/გ

ნედლ წონაში

5.5

ფილე, ბუნებრივ გარემოში დაჭერილი გველთევზასი   (Anguilla anguilla)

 

3,5 პგ/გ

ნედლ წონაში

 

10,0 პგ/გ

ნედლ წონაში

 

300 ნგ/გ

ნედლ წონაში

5.6

თევზის ღვიძლი და მისგან მიღებული პროდუქტები გარდა  პუნქტი 5.7-ით განსაზღვრული ზღვის ცხიმისა (ქონი, ზეთი)

 

-

20,0 პგ/გ

ნედლ წონაში (34)

200 ნგ/გ

ნედლ წონაში  (34)        

5.7

ზღვის ცხიმი  (ქონი ) თევზის ტანის,  თევზის ღვიძლის და ზღვის სხვა ორგანიზმების, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მოხმარებისათვის

1,75 პგ/გ

ცხიმში

6,0 პგ/გ

ცხიმში

200 ნგ/გ

ცხიმში

5.8

ნედლი  რძე  (6),          და რძის პროდუქტები  (6),  მათ შორის ნაღების კარაქის  ცხიმი

2,5 პგ/გ

ცხიმში   (30)                                    

 

5,5 პგ/გ ცხიმში(30)                                       

40 ნგ/გ

ცხიმში   (30)                                  

5.9

ქათმის კვერცხი და კვერცხის პროდუქტები (6),          

2,5 პგ/გ

 ცხიმში  (30)                                     

 

5,0 პგ/გ ცხიმში (30)                                     

40 ნგ/გ

ცხიმში      (30)                               

5.10

ცხიმი შემდეგი ცხოველებისა:

 • მსხვილფეხა საქონელი  და ცხვარი
 •  ფრინველი

      -     ღორი

 

2,5 პგ/გ ცხიმში

1,75 პგ/გ ცხიმში

1,0 პგ/გ ცხიმში

 

 

4,0 პგ/გ ცხიმში

3,0 პგ/გ ცხიმში

1,25 პგ/გ ცხიმში

 

 

40 ნგ/გ ცხიმში

40 ნგ/გ ცხიმში

40 ნგ/გ ცხიმში

 

5.11

ცხოველური ცხიმი შერეული

1,5 პგ/გ ცხიმში

2,50 პგ/გ ცხიმში

40 ნგ/გ ცხიმში

 

5.12

მცენარეული ზეთები და ცხიმები

0,75 პგ/გ ცხიმში

1,25 პგ/გ ცხიმში

40 ნგ/გ ცხიმში

 

5.13

ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისთვის განკუთვნილი სურსათი (4),          

0,1 პგ/გ ცხიმში

0,2 პგ/გ ცხიმში

1,0 ნგ/გ ცხიმში

 

 

ნაწილი 6. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები

 

სურსათის დასახელება

მაქსიმალური  ზღვარი

(მკგ/კგ)

6.1    ბეზო(a)პირენი , ბენზო(a)ანთრაცინი, ბენზო(a)ფლუორენი, ქრიზენი

ბეზო(a)პირენი

ბეზო(a)პირენის , ბენზო (a)ანთრაცინის, ბენზო(a)ფლუორენის და ქრიზენის საერთო რაოდენობა

ჯამი (41        

6.1.1

ცხიმები და ზეთები (გარდა კაკაოს ცხიმისა და ქოქოსის ზეთისა),  რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან    სურსათში ინგრედიენტის სახით გამოყენებისათვის

 

2,0

 

10,0

6.1.2

კაკაოს მარცვლები და მათგან მიღებული პროდუქტები

5,0 მკგ/კგ

ცხიმში

30,0 მკგ/კგ

ცხიმში

6.1.3

ქოქოსის ზეთი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის ან    სურსათში ინგრედიენტის სახით გამოყენებისათვის

2,0

20,0

6.1.4

ხორცი შებოლილი  და შებოლილი ხორცპროდუქტები

2,0

12,0 მკგ/კგ

 

6.1.5

ფილე შებოლილი თევზისა და შებოლილი თევზპროდუქტები (23),   (32),    გარდა პუნქტი 6.1.6 და 6.1.7 -ით განსაზღვრული პროდუქტებისა,

შებოლილი კიბოსნაირებისათვის მაქსიმალური ზღვარი  გამოიყენება  სხეულის სხვადასხვა სეგმენტიდან (დანამატებიდან) და მუცლის ღრუდან მიღებულ ხორცთან მიმართებაში (40),           შებოლილი კიბორჩხალისა და კიბორჩხალის მსგავსი კიბოსნაირებისათვის  (Brachyura და Anomura), მაქსიმალური ზღვარი გამოიყენება დანამტებიდან მიღებულ ხორცთან მიმართებაში

 

2,0

12,0 მკგ/კგ

 

6.1.6

შებოლილი ქარხალა (Sprattus sprattus)  და შებოლილი ქარხალას კონსერვი (23), (43),                ორსადგულიანი მოლუსკები (ახალი, გაცივებული, გაყინული) (24) თერმულად (თბურად) დამუშავებული ხორცი და თერმულად (თბურად) დამუშვებული ხორცის პროდუქტები(42),     რომელიც  უშუალოდ მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს

5,0

30,0

6.1.7

ორსადგულიანი მოლუსკები(32),          

6,0

35,0

6.1.8

 მარცვლოვნების ფუძეზე წარმოებული სურსათი და  ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი  სურსათი  (3),     (26),               

1,0

1,0

6.1.9

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის   და დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის,  მათ შორის რძიანი ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის   და რძიანი დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის  (8),  (26),               

               

1,0

1,0

6.1.10

განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების   დიეტური სურსათი (9),  (26) სპეციალურად ჩვილი ბავშვებისათვის

1,0

1,0

 

ნაწილი 7. მელამინი და მისი სტრუქტურული ანალოგები

 

სურსათის დასახელება

მაქსიმალური ზღვარი (მგ/კგ)

7.1  მელამინი

7.1.1

სურსათი, გარდა ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის   და დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის,  (44)         

2,5

7.1.2

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის  ფხვნილისებური და დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის,  ფხვნილისებური

1

 

ნაწილი 8. მცენარეული ტოქსინი

 

სურსათის დასახელება (1)

მაქსიმალური ზღვარი (მგ/კგ)

8.1          ერუკის მჟავა

8.1.1

მცენარეული ზეთები და ცხიმები

50 (46)

8.1.2

სურსათი, რომელსაც დამატებული აქვს მცენარეული ცხიმი ან/და ზეთი, გარდა 8.1.3 პუნტით განსაზღვრული სურსათისა

50 (46)

8.1.3

ფორმულა ჩვილი ბავშვებისათვის   და დამატებითი ფორმულა  ჩვილი ბავშვებისათვის, ( 8)         

10 (46)

 

(1) - ხილთან, ბოსტნეულთან და მარცვლეულთან მიმართებაში მაქიმალური ზღვარი მოიცავს ამ ტექნიკური რეგლამენტის პირველი მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ სურსათს.  წიწიბურა (Fagopyrum sp.)  მიეკუთვნება  „მარცვლოვნებს“ ხოლო მისგან მიღებული პროდუქტები  - „მარცვლოვნებისგან მიღებულ პროდუქტს (ბურღული)“ .

(2) მაქსიმალური ზღვარი არ გამოიყენება ახალი ისპანახისათვის, რომელიც მოსავლის აღებისთანავე, მინდვრიდან ტრანსპორტით პირდაპირ ბითუმად იგზავნება გადამუშავებისათვის.

(3) ჩვილ და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისათვის განკუთვნილი, მარცვლოვნების ფუძეზე  დამზადებული სურსათი.

(4) მაქსიმალური ზღვარი მოცემულია სურსათისათვის, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ სურსათად მოხმარებისათვის.  (რომელიც განთავსებულია ბაზარზე, ან იმ სურსათისათვის, რომელიც  აღდგენილია ბიზნესოპერატორის ინსტრუქციის შესაბამისად).

(5) მაქსიმალური ზღვარი გამოიყენება არაქისისა და კაკლოვანთა საჭმელად ვარგისი ნაწილების მიმართ. თუ ტარდება ნაჭუჭიანი არაქისისა და ნაჭუჭიანი კაკლოვანების გამოკვლევა,   მაშინ  აფლატოქსინების გამოანგარიშებისას იგულისხმება, რომ  დაბინძურებულია მხოლოდ საჭმელად ვარგისი ნაწილი, გარდა ბრაზილიური კაკლისა.

(6) მაქსიმალური ზღვარი მოცემულია სურსათისათვის, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით.

(7) თუ  მაქსიმალური ზღვარი დგინდება  მშრალი ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით, მაშინ  განსაზღვრა უნდა მოხდეს ჰომოგენიზებულ ნიმუშში,  მშრალი ნივთიერების დადგენის ზუსტი მეთოდის გამოყენებით.

(8) მაქსიმალური ზღვარი დგინდება  სურსათში, რომელიც განკუთვნილია ჩვილი ბავშვთა კვებისათვის და ჩვილ ბავშვთა დამატებითი კვებისათვის განკუთვნილი ნარევში.

(9) განსაკუთრებული სამედიცინო დანიშნულების დიეტური  სურსათი - ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სურსათი, რომელიც იყოფა სამ კატეგორიად:

ა) სრულყოფილი სურსათი, რომლის შემადგენლობაში  საკვები ნივთიერებები სტანდარტული რაოდენობითაა და რომელიც, ბიზნესოპერატორის მიერ განსაზღვრული ინსტრუქციის შესაბამისად გამოყენების შემთხვევაში,   მიზნობრივი მომხმარებლისათვის შესაძლებელია წარმოადგენდეს საკვები ნივთიერებების ერთადერთ  წყაროს;

ბ) სრულყოფილი სურსათი, რომელიც ადაპტირებულია განსაკუთრებული სამედიცინო ჩვენებების, ასევე დაავადებების მხრივ შეზღუდული ადამიანებისათვის და   რეცეპტურის შესაბამისად შეიცავს საკვებ ნივთიერებებს, რომელიც  ამ კატეგორიის მომხმარებლისათვის  შესაძლებელია წარმოადგენდეს  საკვები ნივთიერებების ერთადერთ წყაროს;

გ) არასრულყოფილი სურსათი, რომელიც ადაპტირებულია განსაკუთრებული სამედიცინო ჩვენებების, ასევე დაავადებების მხრივ შეზღუდული ადამიანებისათვის.  მასში  საკვები ნივთიერებები სტანდარტული შემადგენლობითაა ან განსაზღვრულია რეცეპტურით და  ამ კატეგორიის მომხმარებლისათვის  არ  წარმოადგენს  საკვები ნივთიერებების ერთადერთ წყაროს.

(10) რძისა და რძის პროდუქტებისათვის მაქსიმალური ზღვარი მოცემულია ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის მზა სურსათისათვის (რომელიც განთავსებულია ბაზარზე, ან იმ სურსათისათვის, რომელიც  აღდგენილია ბიზნესოპერატორის ინსტრუქციის შესაბამისად),  ხოლო რძისა და რძის პროდუქტების გარდა სხვა პროდუქტებისათვის - მაქსიმალური ზღვარი დგინდება  მშრალი ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით. ამ შემთხვევაში გამოკლვევა უნდა მოხდეს ჰომოგენიზებული ნიმუშში,  მშრალი ნივთიერების დადგენის ზუსტი მეთოდის გამოყენებით.

(11) მაქსიმალური ზღვარი  ვრცელდება  ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული  დანართით დადგენილ ღვინოზე (მათ შორის შუშხუნა ღვინო, გარდა ლიქიორული  ღვინოებისა და ღვინისა, რომლის სიმაგრე 15%-ზე ნაკლებია) და ხილის ღვინოებზე, ასევე სიდრზე,  მსხლის სიდრზე და  ხილის ღვინოებზე.

(12) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის   ძალაში შესვლის წელს აღებული მოსავლის მიმართ.

(13) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ არომატიზებული ღვინის, არომატიზებულ ღვინოზე დამზადებული  სასმელებისა და  არომატიზებული ღვინის პროდუქტების -  კოქტეილებისათვის.

(14) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ხილის წვენის, ხილის კონცენტრატიდან მიღებული წვენის,  კონცენტრირებული ხილის წვენის, წყლით გამოწვილული ხილის წვენის,  დეჰიდრირებულ (გაუწლოებულ) ხილის წვენისა  (ფხვნილი) და ხილის ნექტარისათვის.

(15) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის განკუთვნილ ალკოჰოლურ სასმელებზე, დამახასიათებელი ხარისხობრივი-ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით, და რომელთა სიმაგრე არანაკლებ  15%-ს შეადგენს.

(16) ვრცელდება ჩვილი და  ადრეული ასაკი ბავშვებისათვის განკუთვნილ სურსათზე.

(17) დეზექსინივალენოლის, ზეარალენონის , T-2  და   HT-2 -ის მაქსიმალური ზღვრების დადგენა არ ვრცელდება    2.4, 2.5 და 2.7 პუნქტებით განსაზღვრული მარცვლოვნებიდან ბრინჯზე და ბრინჯის პროდუქტზე (ბურღული).

(18) მაქსიმალური ზღვარი  ვრცელდება გადაუმუშავებელ მარცვლოვნებზე, რომელიც განთავსებულია ბაზარზე პირველადი გადამუშავებისათვის. „პირველადი გადამუშავება“ გულისხმობს ნებისმიერ ფიზიკურ ან თერმულ (თბურ) გადამუშავებას, გარდა მარცვლის შრობისა. გაწმენდა, დახარისხება და შრობა არ წარმოადგენს „პირველად გადამუშავებას“, რამდენადაც  ფიზიკური ზემოქმედება უშუალოდ მარცვალზე არ ხდება და  მარცვალი დახარისხებისა და გაწმენდა-გასუფთავების შემდეგ რჩება მთელი. წარმოების და გადამუშავების ინტეგრირებულ სისტემებში მაქსიმალური ზღვარი ვრცელდება გადაუმუშავებელ მარცვლეულზე,  რომელიც განკუთვნილია პირველადი  გადამუშვებისათვის.

(19) მაქსიმალური ზღვარი  ვრცელდება  ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართით განსაზღვრულ მარცვლოვნებზე.

(20) მაქსიმალური ზღვარი  ვრცელდება  ამ ტექნიკური რეგლამენტის  დანართით განსაზღვრულ სიმინდზე და სიმინდისგან მიღებულ  სურსათზე.

(21) ვრცელდება მაკარონზე, რომლის სინესტის მასური წილი დაახლოებით 12%-ს  შეადგენს.

(22) ვრცელდება  თევზის სახეობებზე, გარდა ღვიძლისა -  სეს ესნ -კოდით  CN 0302 70 00. მშრალი (გამომშრალი), განზავებული, გადამუშავებული და შედგენილი სურსათისათვის გამოყენებული  უნდა იქნეს ამ დადგენილების მე-4 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები.

(23) თუ თევზის გამოყენება ხდება მთლიანად,  მაქსიმალური ზღვარის დადგენა უნდა მოხდეს მთლიანი თევზისათვის.

(24) მშრალი, განზავებული, გადამუშავებული და შედგენილი სურსათისათვის გამოყენებული  უნდა იქნეს ამ დადგენილების მე-4 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები.

(25) მაქსიმალური ზღვრი დადგენილი უნდა იქნეს ხილსა და ბოსტნულში გარეცხვისა და საკვებად უვარგისი ნაწილების მოცილების შემდეგ.

(26) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ბაზარზე განთავსებული სურსათისათვის.

(27) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს 40% მშრალი ნივთიერების მქონე თხევადი პროდუქტისათვის, იმ პირობით, რომ მასში მშრალი ნივთიერების შემცვლობა უნდა შეადგენდეს არაუმეტეს 50 მკგ/კგ-ში.

 (28) დიოქსინები  ( პოლიქლორირებული დიბენზო-პარა-დიოქსინების - PCDDs – Polychlorinated dibenzo-para-dioxins საერთო რაოდენობა - ჯამი) და  პოლიქლორირებული დიბენზოფურანების (PCDFs - Polychlorinated dibenzofurans) ანალოგები გამოხატული უნდა იქნეს  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული ერთეულით - ტოქსიკურობის ექვივალენტით (TEs - Toxic equivalency), ტოქსიკური ეკვივალენტობის ფაქტორების (WHO - Toxic equivalency Factors - TEFs ) გამოყენებით (WHO-TEFs); ასევე, დიოქსინების და დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორირებული ბიფენილების (PCB - Polychlorinated biphenils)  საერთო რაოდენობა - ჯამი,  გამოხატული უნდა იქნეს  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული ერთეულით - ტოქსიკურობის ექვივალენტით (TEs - Toxic equivalency), ტოქსიკური ექვივალენტობის ფაქტორების (WHO - Toxic equivalency Factors - TEFs ) გამოყენებით (WHO-TEFs).

 

კონგენერი

TEF -

(ტოქსიკური ეკვივალენტობის ფაქტორი)

მნიშვნელობა

კონგენერი

TEF –

(ტოქსიკური ეკვივალენტობის ფაქტორი)

მნიშვნელობა

პოლიქლორირებული დიბენზოპარადიოქსინები (PolyChlorinated Dibenzo-para-Dioxins -PCDDs)

 

დიოქსინის მსგავსი

პოლიქლორირებული

ბიფენილები:

(PolyChlorinated biphenyls – PCBs):

არა ორთო PCB + მონო ორთო PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

არა - ორთო PCB

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,7,8,9 -HxCDD

0,1

PCB 169

0,01

1,2,3,4, 6,7,8-HxCDD

0,01

 

 

OCDD

0,0001

 

 

პოლიქლორირებული დიბენზოფურანები

(PolyChlorinated Dibenzofuran - PCDFs )

 

 

მონო-ორთო PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-HxCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6, 7,8 -HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9 -HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8 -HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8 -HxCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9 -HxCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0001

 

 

გამოყენებული აბრევიატურები:  T  = ტეტრა;   Pe = პენტა;      Hp = ჰეპტა;     O = ოქტა;   

CDD =   ქლორდიბენზოდიოქსინი;   CDF  = ქლორდიბენზოფურანი;   CB = ქლორბიფენილი.

 

 (29) კონცენტრაციის ზედა ზღვარი: კონცენტრაციის ზედა ზღვარის გამოთვლა ხდება იმის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა კონგენერის ყველა მნიშვნელობა, რომელთა სიდიდე რაოდენობრივი შეფასების ზღვრულ მნიშვნელობაზე ნაკლებია, არის რაოდენობრივი შეფასების ზღვრის ტოლი.

(30) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს იმ სურსათის მიმართ, რომელშიც ცხიმშემცველობა აღემატება 2 %-ს. თუ სურსათში ცხიმის შემცველობა 2 %-ზე ნაკლებია, ცხიმის ფუძეზე დამზადებული სურსათისათვის  მაქსიმალური ზღვარი გამოიანგარიშება მიღებული სიდიდის 0,02-ზე გამრავლებით.

(31) გარდა ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართის 5.11 პუნქტით განსაზღვრული პროდუქტებისა, მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს „საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის  განსაზღვრული შემდეგი პროდუქტების მიმართ:

- ცოცხალი თევზი (სეს ესნ კოდი 0301);

- თევზი ახალი და გაცივებული (სეს ესნ კოდი 0302),      გარდა თევზის ფილესი და თევზის სხვა პროდუქტებისა (სეს ესნ კოდი 0304);

  - თევზი გაყინული (სეს ესნ კოდი 0303),  გარდა თევზის ფილესი და თევზის სხვა პროდუქტებისა  (სეს ესნ კოდი 0304);

- თევზის ფილე და თევზის სხვა პროდუქტები, გატარებული ხორცის ჩათვლით, ახალი, გაცივებული ან გაყინული -   (სეს ესნ კოდი 0302);

- თევზი გამომშრალი, მარილიანი ან მარილწყალში, შებოლილი, თევზის ფქვილი, მსხვილი და წვრილი დაფქვის სიმსხოთი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის  -    (სეს ესნ კოდი 0305); 

-კიბოსნაირები ჯავშნით, ან ჯავშნის გარეშე, ცოცხალი, ახალი, გაყინული, გაცივებული, გამომშრალი, დამარილებული ან მარილწყალში,  კიბოსნაირები ჯავშნით, ორთქლში ან წყალში მოხარშული, ან  გაუცივებელი, გაუყინავი,  არაგამომშრალი, არა დამარილებული, არა მარილწყალში,   კიბოსნაირების  ფქვილი, მსხვილი და წვრილი დაფქვის სიმსხოთი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის  -    (სეს ესნ კოდი 0306); 

- მოლუსკები ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, ახალი, ცოცხალი, გაყინული, გამომშრალი, დამარილებული ან მარილწყალში, კიბოსნაირებისაგან და მოლუსკებისაგან  განსხვავებული წყლის სხვა უხერხემლოები - ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, გამომშრალი, დამარილებული ან მარილწყალში. კიბოსნაირების  ფქვილი, მსხვილი და წვრილი დაფქვის სიმსხოთი, გარდა ფქვილისა,  რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის  -    (სეს ესნ კოდი 0307); 

- წყალმცენარეები   (სეს ესნ კოდი 12 12 2000). 

თევზის ცხიმი და ზეთი, მათი ფრაქციები, რაფინირებული და არარაფინირებული, რომელთა ქიმიური შემადგენლობა არ არის შეცვლილი, მათ შორის :

- თევზის ღვიძლის ცხიმი და მისი ფრაქციები  (სეს ესნ კოდი 15 04 10);

-  თევზის ცხიმი და ზეთი  მათი ფრაქციები (სეს ესნ კოდი 15 04 20),  , გარდა თევზის ღვიძლის ცხიმისა (სეს ესნ კოდი 15 04 10).

(32) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს შემდეგი პროდუქტების მიმართ:

- თევზი გამომშრალი, მარილიანი ან მარილწყალში, შებოლილი, თევზის ფქვილი, მსხვილი და წვრილი დაფქვის სიმსხოთი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის  -    (სეს ესნ კოდი 0305); 

-კიბოსნაირები, ჯავშნით, ან ჯავშნის გარეშე, ცოცხალი, ახალი, გაყინული, გაცივებული, გამომშრალი, დამარილებული ან მარილწყალში,  კიბოსნაირები ჯავშნით, ორთქლში ან წყალში მოხარშული, ან  გაუცივებელი, გაუყინავი,  არაგამომშრალი, არა დამარილებული, არა მარილწყალში,   კიბოსნაირების  ფქვილი, მსხვილი და წვრილი დაფქვის სიმსხოთი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ მოხმარებისათვის  -    (სეს ესნ კოდი 0306); 

- მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები:(სეს ესნ კოდი 1605); 

 (33) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ყველა სახის გადაუმუშავებელი სიმინდისათვის, გარდა სიმინდისა, რომელიც ეტიკეტის შესაბამისად, განკუთვნილია  სველი წესით დაფქვისათვის სახამებლის მისაღებად.

(34) დაკონსერვებული თევზის ღვიძლის შემთხვევაში მაქსიმალური ზღვარი დგინდება მთლიანი კონსერვის  საჭმელად ვარგისი ნაწილის მიმართ.

(35) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ბაზარზე განთავსებულ საკვები დანამატების მიმართ.

(36) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ბაზარზე განთავსებული, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლტურით განსაზღვრული შემდეგი  პროდუქტების მიმართ: 

- სოიოს ცერვი - დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი - სეს ესნ კოდი 1201;

- არაქისი, მოუხალავი ან სხვა რაიმე მეთოდით მოუმზადებელი, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი -  სეს ესნ კოდი 1202;

- კოპრი  -  სეს ესნ კოდი  1203;

- თესლი სელისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი -  სეს ესნ კოდი  1204;

 - რაფსისა ან კოლზას თესლი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი  - სეს ესნ კოდი  1205;

- თესლი მზესუმზირისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი - სეს ესნ კოდი 1206;

- თესლი და ნაყოფები სხვა ზეთოვანი კულტურებისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი -   სეს ესნ კოდი   1207;

- მათგან დამზადებული პროდუქტები (ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ზეთოვანი კულტურების თესლებისა ან ნაყოფებისაგან, გარდა მდოგვის თესლისა)  - სეს ესნ კოდი  1208;

- ნესვის თესლი მიეკუთვნება  სეს ესნ კოდი -  1207 99  (დანარჩენი).

(37) კაკლოვანი მცენარეების გადამუშავებით მიღებული სურსათისათვის მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს გადაუმუშავებელი კაკლოვანების შესაბამისად. სხვა შემთხვევაში, მაქსიმალური ზღვარი დგინდება  ამ რეგლამენტის მე-4 მუხლის პირველი და მე-2  პუნქტების შესაბამისად.

(38) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს  გაუზავებელი ექსტრაქტისათვის, იმ პირობით, რომ  1 კგ ექსტარქტი მიიღება 3-4 კგ ძირტკბილას ფესვისაგან.

(39) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს ფოთლოვანი ბოსტნეულისათვის. ახალ მწვანილთან დაკავშირებით (ხახვი, ნიახური, კამა, ქონდარი, ქინძი, კვლიავი, მაიორანი, როზმარინი, ოხრახუში, ცისკარა, ბეგქონდარა, და სხვ.) ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება. 

(40) მაქსიმალური ზღვარი არ უნდა იქნეს გამოყენებული  კიბოსნაირების თავისა და მკერდისათვის.

(41) ქვედა ზღვარი გამოიანგარიშება იმ  დაშვებით, რომ ოთხივე ნივთიერების საერთო რაოდენობა (ჯამი)  0-ის ტოლია.

(42) მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს თერმულად (თბურად) დამუშავებული ხორცისა და ხორცპროდუქტებისათვის, რომელშიც პოტენციურად შესაძლებელია პოლიციკლური არომატული ნახშირწყლების წარმოქმნა შეწვის დროს.

(43) დაკონსერვებული სურსათისათვის მაქსიმალური დონე დადგენილი უნდა იქნეს ქილის მთლიანი შემცველობისათვის და გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ რეგლამენტის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტითა და მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები.

(44) მაქსიმალური ზღვრი დადგენილი არ უნდა იქნეს სურსათისათვის, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს მტკიცებულება, რომ მასში მელამინის შემცველობა  აღემატება 2,5 მგ/კგ და ეს გამოწვეულია ინსექტიციდი ცირომაზინის ნებადართული გამოყენებით. ამ შემთხვევაში  მელამინის ზღვარი არ უნდა აღემატებოდეს  ცირომაზინის ზღვარს.

(45) მაქსიმალური ზღვრი დადგენილი უნდა იქნეს კაკაოსა და შოკოლადის კონკრეტული ნაწარმისათვის.

(46)  მაქსიმალური ზღვარი დადგენილი უნდა იქნეს სურსათის ცხიმოვან კომპონენტში შემავალი ცხიმოვანი მჟავების საერთო რაოდენობაში ერუკის მჟავის შემცველობის მიმართ.