1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ

1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო
მიღების თარიღი 02/11/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/11/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 03/11/2015
სარეგისტრაციო კოდი 200900000.11.004.016033
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3
02/11/2015
ვებგვერდი, 04/11/2015
200900000.11.004.016033
1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ
საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (04/11/2015 - 04/10/2017)

 

საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს

დადგენილება №3

2015 წლის 2 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-9 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტისა და 37-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო ადგენს:

მუხლი 1
ეროვნული ბანკის მიერ 1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადა განისაზღვროს 2017 წლის ბოლომდე, შემდგომში მათი გამოცვლა განხორციელდეს მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მეშვეობით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2013 წლის 15 მაისის №2 დადგენილება.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 3 ნოემბრიდან.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიგიორგი ქადაგიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.