„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 350
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 30/10/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/11/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016823
350
30/10/2015
ვებგვერდი, 02/11/2015
190040000.22.033.016823
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №350

2015 წლის 30 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871)  დამტკიცებულ:

1. დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

,,666

4306

ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი

667

4307

 

ა(ა)იპ შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს თეატრალური საზოგადოება“;

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველი – 4178    ა(ა)იპ –  „საცურაო აუზი გლდანი“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,538

4178

ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი“;

 

გ)  დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შედეგი  განმკარგველები:

,,339

0951

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის „ცხინვალი“

340

0952

ა(ა)იპ ხალხური სიმღერებისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ნართები“

 689

  4329

 ა(ა)იპ – ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრი“.

 2. დანართ №3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილება და სახაზინო კოდი 7520-ის („ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო“) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები:

,,შემოსავალი ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისათვის საკომპენსაციო საფასურიდან

 

7521

შემოსავალი ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობზე ფულადი კომპენსაციიდან

7522.“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლიგიორგი თაბუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.