“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1153
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/12/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.000.05.001.000.309
  • Word
1153
11/12/1997
პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997
010.320.000.05.001.000.309
“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 31 ოქტომბრის კანონის (პარლამენტის უწყებანი, 45, 21.11.1997 წ.) 134-ე მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში სიტყვები „1997 წლის 1 დეკემბრამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „1998 წლის 1 აპრილამდე“, ხოლო მომდევნო მუხლები დაინომროს თანმიმდევრობით, არაბული ციფრებით.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 11 დეკემბერი.

№1153-Iს