საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანოს თაბაზე

  • Word
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანოს თაბაზე
დოკუმენტის ნომერი 1517
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/06/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 26, 06/06/2005
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.848
  • Word
1517
02/06/2005
სსმ, 26, 06/06/2005
020.000.000.05.001.001.848
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანოს თაბაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32(39), 1999 წელი, მუხ. 166) 158-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი.

თბილისი,

2005 წლის 2 ივნისი.

№1517Iს