„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 279
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 21/08/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/08/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016805
279
21/08/2015
ვებგვერდი, 24/08/2015
190040000.22.033.016805
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება   №279

2015 წლის 21 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №2-ში:

ა) ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

 

„122

0732

  სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

584

4224 

  ა(ა)იპ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

597

4237

  ა(ა)იპ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

           ბ) დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

 

„338

0950

  ა(ა)იპ – „შეცვალე სცენარი“

688

 

4328

 

  ა(ა)იპ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი“

2. ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები):

ა) ამოღებულ იქნეს სახაზინო კოდი:

 

„სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7068“.

 

ბ) სახაზინო კოდი – 7331 (სსიპ – თსუ-ს საკალათბურთო კლუბი „ს.კ. თსუ“-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი:

 

„ქ. თბილისის ა(ა)იპ – „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7332“.

 

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლიგიორგი თაბუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.