„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 255
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 07/08/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016792
255
07/08/2015
ვებგვერდი, 13/08/2015
190040000.22.033.016792
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №255

2015 წლის 7 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებით (ვებგვერდი, 17.07.2012 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190040000.22.033.016392) დამტკიცებულ „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)”-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და „კარი XVI ”- ის „ჯგუფი 85“-ის 8539 სასაქონლო პოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

8539

 

ვარვარის ნათურები ელექტრული ან აირგანმუხტვის, მიმართული სინათლის ჰერმეტული ნათურების ჩათვლით, და აგრეთვე ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურები; რკალური ნათურები:

 

8539 10

– მიმართული სინათლის ჰერმეტული ნათურები:

 

8539 10 100 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8539 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

 

– ვარვარის ნათურები დანარჩენი, ულტრაიისფერი და ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურების გარდა:

 

 

8539 21

 

– – ჰალოგენური, ვოლფრამის ძაფით:

 

8539 21 300 00

– – – მოტოციკლეტებისათვის ან სხვა ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

 

 

– – – დანარჩენი, ძაბვაზე:

 

 

8539 21 920 00

 

– – – – 100 ვ-ზე მეტი

ცალი

 

8539 21 980 00

 

– – – – არა უმეტეს 100 ვ-ისა

ცალი

 

8539 22

 

– – დანარჩენი, სიმძლავრით არა უმეტეს 200 ვტ-ისა და 100 ვ-ზე მეტი ძაბვაზე:

 

 

8539 22 100 00

 

– – – რეფლექტური ნათურები

ცალი

 

8539 22 900 00

 

– – – დანარჩენი

ცალი

 

8539 29

 

– – დანარჩენი:

 

 

8539 29 300 00

 

– – – მოტოციკლეტებისათვის ან სხვა ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

 

 

– – – დანარჩენი, ძაბვაზე:

 

 

8539 29 920

 

– – – – 100 ვ-ზე მეტი:

 

 

8539 29 920 01

 

– – – – – არაუმეტეს 40 ვტ-ისა

ცალი

 

8539 29 920 02

 

– – – – – 40 ვტ-დან 60 ვტ-ის ჩათვლით

ცალი

 

8539 29 920 03

 

– – – – – 60 ვტ-დან 100 ვტ-ის ჩათვლით

ცალი

 

8539 29 920 04

 

– – – – – 100 ვტ-დან 150 ვტ-ის ჩათვლით

ცალი

 

8539 29 920 05

 

– – – – – 150 ვტ-ზე მეტი

ცალი

 

8539 29 980 00

 

– – – – არა უმეტეს 100 ვ-ისა

ცალი

 

 

– აირგანმუხტვის ნათურები, ულტრაიისფერი გამოსხივების ნათურების გარდა:

 

 

8539 31

 

– – ლუმინესცენტური თერმოკათოდით:

 

 

8539 31 100 00

 

– – – ორცოკოლიანი

ცალი

 

8539 31 900 00

 

– – – დანარჩენი

ცალი

 

8539 32

 

– – ვერცხლისწყლის ან ნატრიუმის ნათურები; ლითონჰალოგენური ნათურები:

 

 

8539 32 100 00

 

– – – ვერცხლისწყლის ნათურები

ცალი

 

8539 32 500 00

 

– – – ნატრიუმის ნათურები

ცალი

 

8539 32 900 00

 

– – – ლითონჰალოგენური ნათურები

ცალი

 

8539 39 000 00

 

– – დანარჩენი

ცალი

 

– ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურები; რკალური ნათურები:

 

8539 41 000 00

– – რკალური ნათურები

ცალი

8539 49

– – დანარჩენი:

 

8539 49 100 00

– – – ულტრაიისფერი გამოსხივების ნათურები

ცალი

 

8539 49 300 00

 

– – – ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურები

ცალი

 

8539 90

 

– ნაწილები:

 

 

8539 90 100 00

 

— — ცოკოლები ნათურებისათვის

 

8539 90 900 00

 

— — დანარჩენი

 


მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური