საქართველოს პრეზიდენტის შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის შრომის ანაზღაურების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1202
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/03/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 13, 12/04/2005
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 270.090.000.05.001.001.763
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1202
25/03/2005
სსმ, 13, 12/04/2005
270.090.000.05.001.001.763
საქართველოს პრეზიდენტის შრომის ანაზღაურების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 22.12.2017, №1825)

 

საქართველოს კანონი

საქართველოს პრეზიდენტის შრომის ანაზღაურების შესახებ

    მუხლი 1.

საქართველოს პრეზიდენტის ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი განისაზღვროს 6 900 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2007 წლის 28 დეკე მბრის კანონი № 5665 - სსმI, 50 , 29 . 1 2.200 7 წ., მუხ. 439

საქართველოს 2013 წლის  27  დეკემბრის კანონი №1899 - ვებგვერდი, 30.12.2013წ.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 მარტი.

№1202-Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.