მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეიმ დასახლებული ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა და რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეიმ დასახლებული ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა და რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/07/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/07/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.103.016186
29
16/07/2015
ვებგვერდი, 21/07/2015
010250050.35.103.016186
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეიმ დასახლებული ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა და რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა
მესტიის მუნიციპალიტეტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეიმ დასახლებული ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა და რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №29

2015 წლის 16 ივლისი

დ.მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ დასახლებული ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა და რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების,  საქართველოს კანონის  „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 48-ე მუხლის მე-5 ნაწილის  და    „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიები, სადაც არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა და რომელზეც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა), მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა - თანახმად დანართისა.

2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე ამავე პუნქტით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება 2016 წლის 16 იანვრამდე.

მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, მე-7 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) მე-9 ნაწილით (გარდა იურიდიული პირისა) და 35-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აპრილის №23 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძედანართი №1
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების იმ დასახლებული ტერიტორიები, სადაც არ იფუნქციონირებს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემა

 

ადმინისტრაციული ერთეული

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი

სოფლები და ქუჩები

 

1

ხაიში

1

ბარჯაში

 

 

2

ზედა წვირმილდი

 

 

3

თოთანი

 

 

4

ლალხორალი

 

 

5

ლახანი

 

 

6

ლუხი

 

 

7

მუხაშელა

 

 

8

ნალქორვალი

 

 

9

სკორმეთი

 

 

10

ტობარი

 

 

11

ქედანი

 

 

12

ქვედა ვედი

 

 

13

ზედა ვედი

 

 

14

ზემო ვედი

 

 

15

ქვემო წვირმილდი

 

 

16

ციცხვარი

 

 

17

ჯორკვალი

 

 

18

ჭერი

 

 

19

გაღმა ხაიში

 

 

20

შგედი

 

 

21

ზედა ხაიში

 

 

22

ნანყბული

 

 

23

ნაკი

 

 

24

დორარი

 

 

25

დაკარი

2

ჭუბერი

 

 

 

 

26

სოფ.ქვ.მარღი

 

 

27

დევრა

 

 

28

ზედა მარღი

 

 

29

ლარილარი

 

 

30

ლახამი

 

 

31

ლეკულმახე

 

 

32

ლეწფერი

 

 

33

სგურიში

 

 

34

ტიტა

 

 

35

ყარი

3

ლახამულა

36

ნოღარი-კეცლანი

 

 

37

ნოდაში

 

 

38

თოთელეში

 

 

39

ჰამაში

 

 

40

შდიხირი

 

 

41

დიზი

 

 

42

ქვედა-იფარი

 

 

43

ხელრა

 

 

44

ყაზაყი

 

 

45

გენწვიში

4

იდლიანი

46

ლებურცხულა

 

 

47

ნაშიხივი

 

 

48

ჭალე

5

ნაკრა

49

თავრალი

 

 

50

კიჩხულდაში

 

 

51

ცალერი

 

 

52

ხერხვაში

 

 

53

ჩუბარი

 

 

54

ლაშხრაში

 

 

55

ლაწომბა

 

 

56

ლენკვაში

 

 

57

კვიციანი

 

 

58

ანილი

6

ფარი

59

ზედა ლუჰა

 

 

60

კაცხი

 

 

61

ქვ.ლუჰა

 

 

62

ღეშდერი

 

 

63

ხოსრარი

 

 

64

ყვანა

 

 

65

ლაყვრი

 

 

66

ფალედი

7

ეცერი

67

სოფ.ისკარი

 

 

68

ბარში

 

 

69

ლანტელი

 

 

70

კალაში

 

 

71

ლადრერი

 

 

72

ლაშხრერი

 

 

73

უსგვირი

 

 

74

უღვალი

 

 

75

ფხუტრერი

 

 

76

ქურაში

 

 

77

ცალანარი

 

 

78

ჭელირი

 

 

79

ებუთი

 

 

80

გვალდერი

8

ბეჩო

       81

სოფ.დოლასვიფი

 

 

82

ბაგვდანარი

 

 

83

დოლი

 

 

84

მაზერი

 

 

85

ლანხვრი

 

 

86

ნაშთქოლი

 

 

       87

ტვებიში

 

 

88

უშხვანარი

 

 

89

ქართვანი

 

 

90

ჭკიდანარი

 

 

91

ჭოხულდი

 

 

92

ცხეკვანი

 

 

93

გალაში

9

ლატალი

94

სოფ.იენაში

 

 

95

იფხი

 

 

96

კვანჭიანი

 

 

97

ლახუშდი

 

 

98

ლაჰილი

 

 

       99

ლელბაგი

 

 

      100

ლეშუკვი

 

 

      101

მაცხვარიში

 

 

     102

ლანყვამ- ზაგრალი

 

 

103

სიდიანი

 

 

104

შყალერი

10

ლენჯერი

105

კაერი

 

 

106

ლემსია

 

 

107

ლაშთხვერი

 

 

108

ნესგუნი

 

 

109

სოლი

 

 

110

ქაშვეთი

 

 

111

ჰეშკილი

 

 

112

ქურელი

11

დ.მესტია

113

ვიტორიო სელას ქუჩა

ვიტორიო სელას შერსახვევი

სენაკის ქუჩა

ჭიჭიკა ჩართოლანის ქუჩა

ავთანდილ ხერგიანის ქუჩა

ბეთლემის ჩიხი

ერეკლე ფარჯიანის I  ჩიხი

ერეკლე ფარჯიანის I I  ჩიხი

ნუგზარ ფარჯიანის ქუჩა

ჯონდო ხაფთანის ქუჩა

სეტის I   შესახვევი

სეტის I I  შესახვევი

სეტის   I     ჩიხი

სეტის I I     ჩიხი

სეტის   I I I    ჩიხი

თამარ მეფის  I შესახვევი

გიო ნიგურიანის  ქუჩა

გივი ჯაფარიძის  ქუჩა

გულადი ჯაფარიძის  ქუჩა

დავით აღმაშენებლის  ქუჩა

დავით აღმაშენებლის ჩიხი

აკაკი გელოვანის  ქუჩა

ლევან ფირცხელანის  ქუჩა

რაშიბ ნაკანის  ქუჩა

ზარგაშის ქუჩა

უშბის შესახვევი

ვახტანგ გოშთელიანის  ქუჩა

მაქსიმე გვარლიანის ქუჩა

სერგო ბარლიანის ქუჩა

რევაზ მარგიანის  ქუჩა

რევაზ მარგიანის შესახვევი

რუსთაველის ქუჩა

ზურა ფალიანის  ქუჩა

 

12

მულახი

114

სოფ.ჭოლაში

 

 

115

არცხელი

 

 

116

ზარდლაში

 

 

117

ლახირი

 

 

118

მაჯვდიერი

 

 

119

მურშკელი

 

 

120

ჟაბეში

 

 

121

ჟამუში

 

 

122

ღვებრა

 

 

123

ჩვაბიანი

13

ცხუმარი

124

ცალდაში

 

 

125

სოფ.სვიფი

 

 

126

ლაბსყალდი

 

 

127

ლეზგარა

 

 

128

მაგარდელი

 

 

129

ტვიბერი

14

წვირმი

130

ღვებალდი

 

 

131

ჩობანი

 

 

132

იელი

 

 

       133

ასკარტი

 

 

134

აცი

 

 

135

ფეხ-შარი

15

იფარი

136

სოფ.ბოგრეში

 

 

137

ადიში

 

 

138

ზეგანი

 

 

139

ნაკიფირი

16

კალა

140

სოფ.ლალხორი

 

 

141

აგრაი

 

 

142

დავბერი

 

 

143

ვიჩნაში

 

 

144

იფრარი

 

 

145

ხე  

 

 

146

ლასკრალი

 

 

147

ხალდე

17

უშგული

148

სოფ.ჩაჟაში

 

 

149

მურყმელი

 

 

150

ჟიბიანი

 

 

151

ჩვიბიანი

 

 

152

ლამჯურიში

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.