სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ

სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1074
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/03/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 11, 29/03/2005
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 430.080.000.05.001.001.738
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1074
10/03/2005
სსმ, 11, 29/03/2005
430.080.000.05.001.001.738
სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (28/03/2007 - 24/03/2009)

საქართველოს კანონი

საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

ეს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აწესრიგებს საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობისთვის ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს ლიცენზირებადი საქმიანობის სახეებს, ლიცენზიის გამცემ ორგანოებს და დამატებით სალიცენზიო პირობებს.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობა – საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ზოგადსაგანმა-ნათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებასთან;

ბ) პედაგოგიური პერსონალი – აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, ასევე ის პირები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ საგანმა-ნათლებლო/სააღმზრდელო პროცესში;

გ) სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობა – საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებასთან;

დ) (ამოღებულია).

ე) სააღმზრდელო საქმიანობა – საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სააღმზრდელო დაწესებულების/საბავშვო-სამზრუნველო დაწესებულების მიერ მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სადღეღამისო სააღმზრდელო საქმიანობის განხორციელებასთან;

ვ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობა – საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებასთან.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9,31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 3. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობაზე ლიცენზიის გამცემი ორგანო

1. ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიებს გასცემს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

2. მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიას გასცემს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული სამინისტროების, როგორც ლიცენზიის გამცემის, უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და ამ კანონით.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 4. ლიცენზირებადი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობის სახეები

1. ლიცენზირებადი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობის სახეებია:

ა) ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობა (გენერალური ლიცენზია):

ა.ა) დაწყებითი ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობა (სპეციალური ლიცენზია);

ა.ბ) საბაზო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობა (სპეციალური ლიცენზია);

ა.გ) საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობა (სპეციალური ლიცენზია);

ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობა;

გ) სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობა;

დ) (ამოღებულია).

ე) მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სადღეღამისო სააღმზრდელო საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს შესაბამისი სააღმზრდელო დაწესებულება/საბავშვო-სამზრუნველო დაწესებულება.

2. ლიცენზირებას არ ექვემდებარება:

ა) საგანმანათლებლო საქმიანობა ერთჯერადი ლექციების, სემინარების და განათლების სხვა ფორმების სახით, რომელსაც თან არ ახლავს სახელმწიფო ატესტაცია და განათლების ან/და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა;

ბ) ინდივიდუალური პედაგოგიური საქმიანობა, მათ შორის, პროფესიული მომზადების სფეროში.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 5. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობაზე ლიცენზიის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტები

1. ლიცენზიის მაძიებელმა ლიცენზიის მისაღებად „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლით განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად ლიცენზიის გამცემს უნდა წარუდგინოს:

ა) ლიცენზიის მაძიებელი იურიდიული პირის წესდება;

ბ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროგრამები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს ამ კანონის 51 მუხლით და ამავე კანონით დადგენილ დამატებით სალიცენზიო პირობებს;

გ) ინფორმაცია პედაგოგიური პერსონალის რაოდენობის, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის, აგრეთვე ძირითადი და დამატებითი სამუშაო ადგილების შესახებ. ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილ მონაცემებს დასაქმებული კადრების თაობაზე უნდა ერთოდეს დაწესებულების მიერ შესაბამისი საქმიანობისათვის ლიცენზიის მიღების პირობით კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებული ხელშეკრულებები. ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ამ კანონის 51 მუხლით დადგენილ დამატებით სალიცენზიო პირობებს;

დ) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ამ მუხლის მე-3 პუნქტითა და ამ კანონის 51 მუხლით დადგენილ დამატებით სალიცენზიო პირობებს;

ე) შენობა-ნაგებობების გეგმა სართულების მიხედვით.

2. ის შენობა-ნაგებობანი, სადაც უნდა განხორციელდეს საგანმანათლებლო ან სააღმზრდელო საქმიანობა, უნდა აკმაყოფილებდეს კანონმდებლობით დადგენილ სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. ინფორმაციას სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესახებ ლიცენზიის მაძიებლის ნაცვლად მოიპოვებს ლიცენზიის გამცემი.

21. ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ან/და „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელს დაწესებულებაში რიცხულ სტუდენტებთან ან/და პროფესიულ სტუდენტებთან გაფორმებული უნდა ჰქონდეს წერილობითი ხელშეკრულებები.

3. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ლიცენზიით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროგრამების განსახორციელებლად, მოსწავლეებს, აღსაზრდელებს და სტუდენტებს უნდა უქმნიდეს შესვენებისა და ფიზიკური განვითარების, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებს, აღსაზრდელებსა და სტუდენტებს – თავისუფალი ორიენტაციისა და გადაადგილების პირობებს.

4. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია, საგანმანათლებლო ან/და სააღმზრდელო საქმიანობის სტატისტიკური მონაცემები ლიცენზიის გამცემს წარუდგინოს ლიცენზიის გამცემის მიერ დადგენილი წესით.

5. (ამოღებულია).

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 51. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობის დამატებითი სალიცენზიო პირობები ლიცენზიის მფლობელისა და მაძიებლისათვის

1. ლიცენზიის ფლობისათვის ლიცენზიის მფლობელისა და მაძიებლის პროგრამები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზიის, მათ შორის, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიების, მისაღებად/ფლობისათვის ლიცენზიის მაძიებლის ან/და ლიცენზიის მფლობელის მიერ წარდგენილი სასკოლო გეგმა შესაბამისი საფეხურის/საფეხურების ყველა კლასისათვის უნდა შეესაბამებოდეს სათანადო საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმას და მასში დასახულ მიზნებს;

ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს:

ბ.ა) თითოეული საფეხურის სასწავლო გეგმა მოდულების ან სასწავლო კურსების მიხედვით;

ბ.ბ) სპეციალობების ჩამონათვალი მისაღწევი აკადემიური ხარისხის ან/და პროფესიული კვალიფიკაციის ჩვენებითა და თითოეულ საფეხურზე სწავლების ვადის მითითებით;

ბ.გ) საათების განაწილება მოდულების მიხედვით, საგნების ჩამონათვალი, სათანადო კრედიტების ან აკადემიური საათების მითითებით, შეფასების ფორმები;

ბ.დ) მოდულებში შემავალი სასწავლო კურსების მოკლე აღწერა (მინიმუმ 50 სიტყვა);

გ) სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის მაძიებელს/მფლობელს კვალიფიკაციების მიხედვით უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამები;

დ) მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სადღეღამისო სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის ლიცენზიის მაძიებლის/მფლობელის მიერ წარდგენილ პროგრამაში აღწერილი უნდა იყოს აღზრდის მეთოდიკა და დღის წესრიგი.

2. ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის ლიცენზიის მფლობელისა და მაძიებლის პედაგოგიური კადრები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზიის, მათ შორის, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიების, მისაღებად/ფლობისათვის ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი დაწესებულება უნდა დაკომპლექტდეს სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საფეხურის, საგნების/საგნობრივი ჯგუფების შესაბამისი სერტიფიცირებული მასწავლებლებით;

ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის დაწესებულება უნდა დაკომპლექტდეს აკადემიური პერსონალით. თანამშრომლები, რომლებიც შეადგენენ აკადემიურ პერსონალს, უნდა აკმაყოფილებდნენ წარდგენილ მოთხოვნათაგან ერთ-ერთს:

ბ.ა) ჰქონდეთ დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

ბ.ბ) ჰქონდეთ საქართველოს კანონმდებლობით დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრებული ხარისხი;

ბ.გ) სწავლობდნენ დოქტორანტურის პროგრამით იმავე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;

1)პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შემთხვევაში, ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აკადემიური პერსონალის გარდა, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასეთ პროგრამებს შეიძლება ასწავლიდნენ მასწავლებლები, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი უმაღლესი განათლება;

2)საშემსრულებლო სპეციალობების განხორციელების შემთხვევაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასეთ სპეციალობებს შეიძლება ასწავლიდნენ უმაღლესი განათლების მქონე პირები, რომლებსაც არა აქვთ დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

გ) სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის დაწესებულებაში დასაქმებულ ყველა სახელობო განათლების მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უმაღლესი განათლება, გავლილი უნდა ჰქონდეს აკრედიტებული პედაგოგიური საგანმანათლებლო კურსი და იგი სერტიფიცირებული უნდა იყოს „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხოლო სახელობო განათლების ინსტრუქტორს უნდა ჰქონდეს შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება, გავლილი უნდა ჰქონდეს აკრედიტებული პედაგოგიური საგანმანათლებლო კურსი და იგი სერტიფიცირებული უნდა იყოს „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

დ) მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სადღეღამისო სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის დაწესებულებაში დასაქმებულ აღმზრდელებს უნდა ჰქონდეთ უმაღლესი განათლება. დაწესებულებაში ყოველ 16 აღსაზრდელზე უნდა იყოს არანაკლებ 1 აღმზრდელისა.

3. ზოგადსაგანმანათლებლო, უმაღლესი, სახელობო და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სადღეღამისო სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად/ფლობისათვის ლიცენზიის მაძიებლის/მფლობელის მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობა უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისად ამ მუხლის მე-4–მე-10 პუნქტებით დადგენილ პირობებს.

4. ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზიის, მათ შორის, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიების მისაღებად/ფლობისათვის ლიცენზიის მაძიებლის/მფლობელის მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობა უნდა აკმაყოფილებდეს ამ პუნქტითა და შესაბამისად ამ მუხლის მე-5–მე-7 პუნქტებით დადგენილ პირობებს და ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი ვალდებულია, წარადგინოს სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

ა) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს ერთ მოსწავლეზე უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 4 მ2 საერთო ფართობისა და არანაკლებ 2 მ2 საკლასო ფართობისა, მაგრამ არანაკლებ:

ა.ა) 200 მ2 საერთო და 100 მ2 საკლასო ფართობისა – დაწყებითი ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიისათვის;

ა.ბ) 100 მ2 საერთო და 500 მ2 საკლასო ფართობისა – საბაზო ან საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიისათვის;

ა.გ) 400 მ2 საერთო და 200 მ2 საკლასო ფართობისა – ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზიისათვის.

5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული ლიცენზიის მაძიებლის/მფლობელის უფლება შენობა-ნაგებობების ფართობის ფლობასა და სარგებლობაზე დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით: არანაკლებ 6 წლის ვადით – ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზიის ან დაწყებითი ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიის მისაღებად, ხოლო არანაკლებ 3 წლის ვადით – საბაზო ან საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიის მისაღებად. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით.

6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს მოსწავლეთა რაოდენობის შესაბამისი სასწავლო დანიშნულების ნივთები: მერხები, სკამები, დაფები ან მათი შემცვლელი სხვა საშუალებები. სასწავლო დანიშნულების ნივთები წარმოდგენილი უნდა იყოს არანაკლებ:

ა) 50 მოსწავლისათვის – დაწყებითი ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიისათვის;

ბ) 25 მოსწავლისათვის – საბაზო ან საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზიისათვის;

გ) 100 მოსწავლისათვის – ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზიისათვის.

7. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს სხვა მატერიალური საშუალებები, რომლებიც საჭიროა სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.

8. უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მატერიალურ-ტექნიკურ პირობებს და ვალდებულია, წარადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

ა) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 1000 მ2 საერთო ფართობისა ერთ მისამართზე. შენობა-ნაგებობების ფართობის არანაკლებ 6 წლის ვადით ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით;

ბ) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს ერთ სტუდენტზე უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 4 მ2 ფართობისა, რომელიც გამოიყენება სასწავლო გეგმებით გათვალისწინებული სასწავლო-სამეცნიერო მიზნებისათვის (აუდიტორია, ლაბორატორია და სხვა). შენობა-ნაგებობების ფართობის არანაკლებ 6 წლის ვადით ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით;

გ) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს ბიბლიოთეკა, ერთ სტუდენტზე არანაკლებ 10 დასახელების წიგნისა, მაგრამ სულ არანაკლებ 2000 დასახელების წიგნისა;

დ) ლიცენზიის მაძიებელს უნდა ჰქონდეს 25 სტუდენტზე არანაკლებ 1 კომპიუტერისა, მაგრამ სულ არანაკლებ 8 კომპიუტერისა;

ე) ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი ვალდებულია, წარადგინოს სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული აუდიტორიების, სახელოსნოს და სხვა ობიექტების ფლობისა და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არანაკლებ 6 წლის ვადით გაფორმებული დოკუმენტები. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით.

9. სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს და ვალდებულია, წარადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

ა) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს ერთ მოსწავლეზე უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 4 მ2 ფართობისა, სადაც მიმდინარეობს შესაბამისი პროფესიული მომზადება. შენობა-ნაგებობების ფართობის არანაკლებ 2 წლის ვადით ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით;

ბ) ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი ვალდებულია, წარადგინოს სასწავლო პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო კაბინეტ-ლაბორატორიების, პრაქტიკული სწავლების ბაზის, კლინიკის, სახელოსნოს, ინსტრუმენტებისა და სხვა ობიექტების ფლობისა და სარგებლობის დამადასტურებელი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არანაკლებ 2 წლის ვადით გაფორმებული დოკუმენტები. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით.

10. მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სადღეღამისო სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელი/მფლობელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს და ვალდებულია, წარადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

ა) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს ფართობი, რომლის არანაკლებ 6 წლის ვადით ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით. ფართობი აღსაზრდელთა რაოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ 6 აღსაზრდელისათვის, უნდა მოიცავდეს:

ა.ა) საძინებელ ოთახს/ოთახებს: ერთ აღსაზრდელზე არანაკლებ 6 მ2 ფართობისა. საძინებელ ოთახში მოთავსებული უნდა იყოს არა უმეტეს 10 ბავშვისა;

ა.ბ) არანაკლებ 25 მ2 ფართობის ოთახს კარანტინისათვის:

ა.გ) სამზარეულოს;

ა.დ) სასადილოს;

ა.ე) ტუალეტს/ტუალეტებს, საშხაპეს/საშხაპეებს, პირსაბანს/პირსაბანებს 16 აღსაზრდელზე არანაკლებ ერთისა, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე აღსაზრდელზე – 10 აღსაზრდელზე არანაკლებ ერთისა, რომელიც/რომლებიც მორგებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა საჭიროებებზე;

ა.ვ) ეზოს – არანაკლებ 8 მ2 ფართობისა თითო აღსაზრდელზე;

ბ) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს აღსაზრდელთა რაოდენობის, მაგრამ არანაკლებ 6 აღსაზრდელის შესაბამისი სააღმზრდელო დანიშნულების ნივთები: სპორტული ინვენტარი, სათამაშოები, სკამები ან სხვა ნივთები;

გ) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს გამოყოფილი უნდა ჰქონდეს ერთ აღსაზრდელზე, მაგრამ არანაკლებ 6 აღსაზრდელისათვის, თითო ტუმბო და საწოლი, ყოველ 4 აღსაზრდელზე – 1 კარადა;

დ) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს ყოველ 4 აღსაზრდელზე, მაგრამ არანაკლებ 6 აღსაზრდელისათვის, არანაკლებ 1 სასადილო მაგიდისა და ერთ აღსაზრდელზე არანაკლებ 1 შესაბამისი სკამისა;

ე) ლიცენზიის მაძიებელს/მფლობელს უნდა ჰქონდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე აღსაზრდელთა თავისუფალი ორიენტაციისა და გადაადგილების პირობები.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

     მუხლი 6. ლიცენზიის გაცემის პროცედურა

1. ლიცენზიის გამცემი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავით გათვალისწინებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ კანონის შესაბამისად.

2. ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია ამ კანონით განსაზღვრული საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემისას გაზარდოს ადმინისტრაციული წარმოების ვადა 3 თვემდე, თუ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ადმინისტრაციული წარმოებისათვის კანონით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი.

3. ლიცენზიის გაცემაზე სამინისტროს უარი ლიცენზიის მაძიებელმა შეიძლება გაასაჩივროს სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

    მუხლი 7. სალიცენზიო პირობების ადგილზე შემოწმება

1. ლიცენზიის მაძიებლის ან ლიცენზიის მფლობელის სალიცენზიო პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით ლიცენზიის გამცემი, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციული ორგანო, ლიცენზიის გამცემის მოთხოვნით, უფლებამოსილი არიან, ადგილზე შეამოწმონ ლიცენზიის მაძიებლის ან ლიცენზიის მფლობელის სალიცენზიო პირობები.

2. ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია, შეამოწმოს ლიცენზიის მფლობელი, თუ არსებობს დასაბუთებული ინფორმაცია ლიცენზიის მფლობელის მიერ „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და ამ კანონით გათვალისწინებული სალიცენზიო პირობების დარღვევის თაობაზე.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 8. (ამოღებულია).

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 9. გარდამავალი დებულებანი

1. ამ კანონის ამოქმედებამდე ლიცენზირებულმა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებმა, აგრეთვე „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელებამდე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებათა ლიცენზირების წესებისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის №121 დადგენილების ძალაში შესვლამდე შექმნილმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა და სახელმწიფოს 100%-იანი წილით დაფუძნებულმა კერძო სამართლის იურიდიულმა პირებმა – საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებმა 2006-2007 სასწავლო წლის დაწყებამდე უზრუნველყონ საკუთარი საქმიანობის ამ კანონით დადგენილ სალიცენზიო პირობებთან შესაბამისობა.

2. ყველა ის საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულება, რომელიც ლიცენზირებას ექვემდებარება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მაგრამ „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე არ ექვემდებარებოდა ლიცენზირებას და საქმიანობას ახორციელებდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, აგრეთვე სახელმწიფოს 100%-იანი წილით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით, ჩაითვლება ლიცენზირებულად.

3. 2008 წლის 1 სექტემბრამდე ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ლიცენზიის გამცემია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

4. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის №121 დადგენილება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელებამდე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებათა ლიცენზირების წესებისა და პირობების შესახებ.

5. დაწესებულებები, რომლებსაც აქვთ დაწყებითი პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია, ითვლებიან სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მქონედ.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელმა/მფლობელმა 2013 წლამდე საგანმანათლებლო საქმიანობა შეიძლება განახორციელოს უმაღლესი პედაგოგიური ან შესაბამისი უმაღლესი ან არასრული უმაღლესი განათლების მქონე კადრებით.

7. სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელმა/ მფლობელმა 2013 წლამდე საგანმანათლებლო საქმიანობა შეიძლება განახორციელოს მასწავლებლებით, რომელთაც აქვთ შესაბამისი უმაღლესი განათლება, და ინსტრუქტორებით, რომლებსაც აქვთ შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი.

8. 2009-2010 სასწავლო წლის დაწყებამდე იურიდიული პირები, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული ჰქონდათ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია, ითვლებიან ლიცენზირებულად და უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ სალიცენზიო პირობებს:

ა) სპეციალობების მიხედვით წარდგენილი სასწავლო პროგრამები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ სტანდარტებს;

ბ) დაწესებულებაში დასაქმებულ ყველა პედაგოგს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება, ხოლო საწარმოო სწავლების ოსტატს (სასწავლო პრაქტიკის მასწავლებელს) – შესაბამისი პროფესიული განათლება ან 3 წელზე მეტი სათანადო პრაქტიკული გამოცდილება;

გ) დაწესებულებას 1 მოსწავლეზე უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 4 მ2 ფართობისა, სადაც მიმდინარეობს შესაბამისი პროფესიული მომზადება. შენობა-ნაგებობების ფართობის არანაკლებ 3 წლის ვადით ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით;

დ) დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სასწავლო გეგმებით გათვალისწინებული სასწავლო კაბინეტ-ლაბორატორიების, პრაქტიკული სწავლების ბაზის, კლინიკის, სახელოსნოს, ინსტრუმენტებისა და სხვა ობიექტების ფლობისა და სარგებლობის დამადასტურებელი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არანაკლებ 3 წლის ვადით გაფორმებული დოკუმენტები. იჯარის/ქირავნობის შემთხვევაში ფლობისა და სარგებლობის უფლება დადასტურებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერით.

საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9, 31.03.2006 წ., მუხ. 66

საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4533 - სსმ I, №15, 23.04.2007 წ., მუხ.122

    მუხლი 10. დასკვნითი დებულება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 10 მარტი.

№1074-Iს

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველო 2006 წლის 17 მარტის კანონი 2794 - სსმ I , 9. 31.03.2006 წ., მუხ. 66

2. საქართველო 200 7 წლის 28 მარტის კანონი 4533 - სსმ I , 1.5 23.04.2007 წ., მუხ. 122

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.