„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1070
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/03/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 11, 29/03/2005
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.100.05.001.001.734
  • Word
1070
10/03/2005
სსმ, 11, 29/03/2005
210.020.100.05.001.001.734
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

     მუხლი 1.

 „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებ-ლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 5.09.2003, მუხ. 195) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-6 მუხლის მე-15 პუნქტის:

ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) აგროქიმიკატების წარმოება, აგროქიმიკატებით ვაჭრობა:“;

ბ) „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ბ) აგროქიმიკატებით ვაჭრობა – 100 ლარი.“.

2. მე-7 მუხლის მე-13 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) აგროქიმიკატების ექსპორტისა და აგროქიმიკა-ტების იმპორტის ნებართვა

 – 32 ლარი;“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 10 მარტი.

№1070–Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.