„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 330
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/07/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/07/2015
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.018715
330
07/07/2015
ვებგვერდი, 08/07/2015
330110000.10.003.018715
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №330

2015 წლის 7 ივლისი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 25/11/2010, მუხლი 2185) შეტანილ იქნეს ცვლილება და №3 დანართის  პირველი და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
 


დანართი 3

„1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  მესამე ციფრი

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერატორო კომპა

ნიების არჩევის პრეფი

ქსული კოდი

სახანძრო-

სამაშველო სამსახური

შსს რეზერვი

საავტომ ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე

ნომრები არაავტორი

ზებადი საქმიანო

ბისათვის

მოკლე ნომრები ავტორიზებადი საქმიანო

ბისათვის

რეზერვი

რეზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

საპატრულო პოლიცია

ტაქსის გამოძახება

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. უმაღლესი საბჭოები

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

შ.ს.ს. რეზერვი

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. მთავრობა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-გარემოს

დაცვითი ზედამხედვე

ლობის დეპარ

ტამენტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური (რეზერვი)

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიცია

რეზერვი

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. სამინისტროები

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

შსს გენერალური ინსპექცია

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციები

საქართველოს  მთავრობის  რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

შსს რეზერვი

რეზერვი

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, იუსტიციის სამინისტროს  სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო,  იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის  სახლები

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონომერი)

შსს რეზერვი

რეზერვი

1480

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  სსიპ -ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

საფოსტო კავშ. ოპერატორების საინფორმაციო სამსახური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რეზერვი

0

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურ.

შსს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

 

 

 

 

 

 

6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზების ნუმერაცია:

 

ორგანოების დასახელება

მოკლე ნომრები

საქართველოს პარლამენტი

141

საქართველოს მთავრობა

151

საქართველოს სამინისტროები

1400-1409, 1500-1509

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური

144

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. უმაღლესი საბჭოები

142

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. მთავრობები

143

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. სამინისტროები

1450-1459

სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები

146

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1471

იუს­ტი­ცი­ის სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვი­თ­ა­რების საა­გენ­ტო 

1472

იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლები

1474

ფინანსთა სამინისტროს სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

1551

ფინანსთა სამინისტროს სსიპ – შემოსავლების სამსახური

1555;

 (1552-1554, 1556-1559 საბაჟოს სერვისცენტრები)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ   ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

1480

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1481

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1482-1489, 149, 152, 154, 156-159.“.