„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 282
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/06/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.018667
282
23/06/2015
ვებგვერდი, 25/06/2015
340030000.10.003.018667
„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №282

2015 წლის 23 ივნისი

ქ.თბილისი

 

„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბერის №430 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14/01/2011, 340030000.10.033.016172) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1.  დადგენილებით დამტკიცებული  წესის მე-3 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს „რ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„რ) ვეტერინარული სერტიფიკატი თევზისაგან წარმოებული სურსათის, კიბოსნაირების, მოლუსკების, რეწვის სხვა ობიექტებისა და მათი  გადამუშავების პროდუქტების  საბაჟო კავშირის  ბელორუსის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე   ექსპორტისათვის (დანართი №17).“.

2.  დადგენილებას დაემატოს №17 დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიდანართი 17

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

Ветеринарный сертификат

№ 000000

თევზისაგან წარმოებულ სურსათის, კიბოსნაირების, მოლუსკების, რეწვის სხვა ობიექტებისა და მათი  გადამუშავების პროდუქტების საბაჟო კავშირის  ბელორუსის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტისათვის

на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки

1.    მიწოდების აღწერა

Описание поставки

 

1.5. სერტიფიკატი N ________________

Сертификат № _______________

 

 ტვირთის გამგზავნის დასახელება და მისამართი:

Название и адрес грузоотправителя:

ვეტერინარული სერტიფიკატი თევზისაგან წარმოებულ სურსათის, კიბოსნაირების,მოლუსკების, რეწვის სხვა ობიექტებისა და მათი  გადამუშავების პროდუქტების საბაჟო კავშირის ბელორუსის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტისათვის

 

Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки

1.1.     ტვირთის მიმღების დასახელება და    

        მისამართი:

Название и адрес грузополучателя:

1.2.   ტრანსპორტი:

(ვაგონის, ავტოტრანსპორტის, კონტეინერის, თვითმფრინავის, რეისის ნომერი, გემის დასახელება)

         Транспорт:

 ( № вагона, автомашины, контейнера, рейса самолёта, название судна)

 

1.6. ტვირთის წარმოშობის ქვეყანა:

Страна происхождения товара:      

1.7. სერტიფიკატის გამცემი ქვეყანა:

Страна, выдавшая сетрификат:

1.8. ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური უწყება:

Компетентное ведомство страны-экспортёра:

1.9. ექსპორტიორი ქვეყნის სერტიფიკატის გამცემი დაწესებულება:

Учреждение страны-экспортёра, выдавшее сетрификат:

1.3.   ტრანზიტის ქვეყენა:

Страна(ы)  транзита:

1.10. საბაჟო საზღვარზე ტვირთის გადაკვეთის პუნქტი:

Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2.            ტვირთის იდენტიფიცირება

Идентификация товара

2.1.                   ტვირთის დასახელება:

Наименование товара:

____________________________________________________________________________

2.2.                   ტვირთის დამზადების თარიღი:

Дата выработки

товара:___________________________________________________________________________

2.3.                   შეფუთვა:

                     Упаковка:________________________________________________________________________________


2.4.                   ადგილების რაოდენობა:

Количество мест:_________________________________________________________________________________

2.5.                   წონა ნეტო (კგ):

Вес нетто

(кг):___________________________________________________________________________________

2.6.                   ლუქის ნომერი :

Номер пломбы:___________________________________________________________________________________

2.7.                   მარკირება:

                Маркировка:______________________________________________________________________________

2.8.                   შენახვის და გადაზიდვის პირობები:

                   Условия хранения и

перевозки:______________________________________________________________________

 

3.    ტვირთის წარმოშობა:

       Происхождение товара

3.1.                   საწარმოს დასახელება, რეგისტრაციის ნომერი და მისამართი:

                  Название, регистрационный номер и адрес предприятия:

მცურავი ბაზა:

плавбаза:

მაცივარი:

Холодильник:

 

3.2.                   ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული:

Административно-территориальная единица:

           

4.    ტვირთის სასურსათო დანიშნულებით გამოყენების  დადასტურება

Свидетельство о пригодности товара в пищу

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი სახელმწიფო/ოფიციალური ვეტერინარი ექიმი ვადასტურებ შემდეგს:

Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач ,настоящим удостоверяю следующее:

 

    სერტიფიკატი გაიცა შემდეგი წინასაექსპორტო  სერტიფიკატების საფუძველზე (ორზე მეტი წინასაექსპორტო სერტიფიკატის შემთხვევაში    თან ერთვის სია):

    Сертификат выдан на основе следующих доэкспортных сертификатов (при наличии более 2 доэкспортных сертификатов прилагается список):

თარიღი

Дата

ნომერი

Номер

წარმოშობის ქვეყანა

 

Страна происхождения

ადმინისტრაციული ტერიტორია

Административная территория

საწარმოს რეგისტრაციის ნომერი

Регистрационный номер предприятия

ტვირთის სახეობა და რაოდენობა (წონა ნეტო)

Вид и количество (вес нетто) товара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. საბაჟო კავშირის ბელორუსის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტირებული წყლის ბიოლოგიური რესურსებიდან მიღებული პროდუქცია  (ცოცხალი, გაცივებული, გაყინული თევზი, ხიზილალა, მოლუსკი, ძუძუმწოვრები და  ზღვის სხვა ცხოველები და რეწვის ობიექტები) (შემდგომში - ზღვის პროდუქცია) გაზრდილია და მოპოვებულია ეკოლოგიურად სუფთა წყალსატევებში (აკვატორიებში), მისი გადამუშავების სასურსათო დანიშნულების პროდუქტები წარმოებულია საწარმოებში, რომელთა მიმართ არ არის დაწესებული ვეტერინარულ-სანიტარიული შეზღუდვები.

Экспортируемая на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации продукция из водных биологических ресурсов (живая, охлажденная, мороженая рыба, икра, моллюски, млекопитающие и другие водные животные и объекты промысла) (далее – рыбная продукция) выращена и добыта в экологически чистых водоемах (акваториях), пищевые продукты ее переработки произведены на предприятиях, в отношении которых не были установлены ветеринарно санитарные ограничения.

4.2. ზღვრულად დასაშვებ ნორმებში პარაზიტების არსებობის შემთხვევაში თევზის პროდუქცია  გაუვნებელყოფილია არსებული მეთოდებით.

В случае наличия паразитов в пределах допустимых норм рыбная продукция обезврежена существующими методами.

 

4.3.  საბაჟო კავშირის ბელორუსის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის  ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტირებული პროდუქცია:

 Рыбная продукция, экспортируемая на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:

-          არ შეიცავს Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae და Canthigasteridae-ს ოჯახის შხამიან თევზს, ასევე თევზის პროდუქციას, რომელიც შეიცავს  ადამიანის სიცოცხლისათვის საშიშ ბიოტოქსინებს;

не содержит ядовитых рыб семейств Tetraodontidae, Molidae. Diodontidae и Canthigasteridae, а также рыбной продукции, содержащей биотоксины, опасные для здоровья человека;

-          გამოკვლეულია პარაზიტების, ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების არსებობაზე;

исследована на наличие паразитов, бактериальных и вирусных инфекций;

-          არ შეიცავსნატურალურ ან სინთეტიკურ  ესტროგენებს, ჰორმონულ ნივთიერებებს, თირეოსტატიკურ პრეპარატებს, ანტიბიოტიკებს, სხვა მედიკამენტებსა და პესტიციდებს;

не содержит натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков, других медикаментозных средств и пестицидов;

-          პროდუქტის სისქეში თევზის პროდუქციის ტემპერატურა არ აღემატება - 18  0 С ;

мороженая рыбная продукция имеет температуру в толще продукта не выше –18 0 С;

-          არ არის დაბინძურებული სალმოლემებითა და სხვა ბაქტერიული ინფექციის აღმძვრელებით    

не контаминирована сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций;

-          არ არის დამუშავებული მღებავი ნითიერებებით, მაიონიზირებელი დასხივებით ან ულტრაიისფერი სხივებით;

не обработана красящими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами;

-          არ აღენიშნება გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები;

не имеет изменений характерных для заразных болезней;

-          ორგანოლეპტიკური მაჩვენლების  მიხედვით არ გააჩნია არაკეთილთვისებიანი ცვლილებები;

не имеет недоброкачественных изменений по органолептическим показателям;

-           შენახვის პერიოდში არ მოხდა მისი დეფროსტაცია

не подвергалась дефростации в период хранения.

4.4.ორსაგდულიანმა მოლუსკებმა, კანეკლიანიებმა, ტუნიკატებმა და ზღვის გასტროპოდებმა გაიარეს საჭირო დაყოვნება გასაწმენდ ცენტრებში.

Двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и морские гастроподы прошли необходимую выдержку в центрах очистки.

 

 

4.5. თევზის პროდუქციის მიკრობიოლოგიური, ქიმიკოტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები, ფიტოტოქსინებისა და სხვა დამაბინძურებლების (მოლუსკებისათვის) შემცველობა შეესაბამება საბაჟო კავშირის ბელორუსის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკისა  და რუსეთის ფედერაციის საბაჟო ტერიტორიაზე მოქმედ ვეტერინარულ და სანიტარიულ ნორმებსა და წესებს.

 Микробиологические, химикотоксикологические и радиологические показатели рыбной продукции, содержание фикотоксинов и других загрязнителей (для моллюсков) соответствуют действующим на таможенной территории Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ветеринарным и санитарным нормам и правилам

4.6. თევზის პროდუქცია მიჩნეულია ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად

Рыбная продукция признана пригодной для употребления в пищу человеку

4.7. ტარა და შესაფუთი მასალა ერთჯერადია და შეესაბამება საბაჟო კავშირის მოთხოვნებს

Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Таможенного союза

4.8. სატრანსპორტო საშუალება დამუშავებულია და მომზადებულია ექსპორტიორ ქვეყანაში დადგენილი  წესების შესაბამისად.

Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране - экспортере.

 

 

ადგილი                                               თარიღი                                             ბეჭედი

Место  _______________                   Дата    ________________                 Печать

 

სახელმწიფო/ოფიციალური ვეტერინარი ექიმის ხელმოწერა

Подпись государственного/официального ветеринарного врача

____________________________________

   სახელი, გვარი, თანამდებობა                      

    Ф.И.О. и должность                ____________________________________

 

 

 

 

შენიშვნა:  ბეჭდისა და ხელმოწერის ფერი უნდა განსხვავდებოდეს ბლანკის ფერისაგან

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.