„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3697-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/06/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/06/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 08/07/2015
სარეგისტრაციო კოდი 470070000.05.001.017787
3697-IIს
12/06/2015
ვებგვერდი, 24/06/2015
470070000.05.001.017787
„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 28.04.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 470070000.05.001.017386) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. №2 დანართის („ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ქიმიურ ნაერთთა კლასების სია“):

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთები

შემდეგი ძირითადი ქიმიური სტრუქტურები:

  ა) (Naphthalin-1-yl)(1H-indol-3-yl)methanon            Naphthoyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  ბ) (Naphthalin-1-yl)(1H-indol-3-yl)methan                Napthtylmethyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  გ) (Naphthalin-1-yl)(1H-pyrrol-3-yl)methanon          Naphthoyl-Pyrrole-ის ჯგუფიდან;

  დ) 1-(Naphthalin-1-ylmethylen)-1H-inden                 Naphthylmethyl-Indene-ის ჯგუფიდან;

  ე) (Phenyl)(1H-indol-3-yl)methanon                            Benzoyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  ვ) (2-Phenyl)(1H-indol-3-yl)ethanon                           Phenacetyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  ზ) 2-(3-hydroxycyclohexyl)phenol                               Cyclohexyl-Phenole-ის ჯგუფიდან;

  თ) Indolcarbon-2-acet-amide                                      Indolcarboxamide-ის ჯგუფიდან;

  ი) Tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol                    Dibenzopyrane-ის ჯგუფიდან;

  კ) 1H-carbazole-3-yl(napthalen-1-yl)-methanone      Naphthoyl-Carbazole-ის ჯგუფიდან;

  ლ) (Cycloalkyl)1H-indol-3-yl)methanone                   Cycloalkyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  მ)  (Adamantyl)(1H-indol-3-yl)methanone                  Adamantoylindole-ის ჯგუფიდან;   

  ნ) სინთეზური ჰიბრიდული კანაბინოიდები (კანაბინომიმეტურად მოქმედ ნაერთთა კლასის ძირითადი ქიმიური სტრუქტურებისა და მათი ანალოგების სტრუქტურული კომბინაციები)  Hybrid cannabinoid-ის ჯგუფიდან.

აგრეთვე ყველა ის ნივთიერება ან მინარევი, რომელიც რომელიმე ზემოაღნიშნულ ძირითად ქიმიურ სტრუქტურას ან მის ანალოგს შეიცავს.

ანალოგია ის სტრუქტურა, რომელშიც:

ა) ინდოლის ბირთვი ან ინდოლის ბირთვის პიროლის ციკლი ჩანაცვლებულია აზოლის, ფურანის ან თიოლის ციკლით;

ბ) კარბოქსამიდის ჯგუფი ჩანაცვლებულია კარბოქსილატის, კარბოქსილის ან აცეტილის ჯგუფით.“;

  ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2. დოფამინერგულად მოქმედი ნაერთები

შემდეგი ძირითადი ქიმიური სტრუქტურები:

ა) (2-methoxyphenyl)methyl]ethanamin                       Phenethylamin-ის ჯგუფიდან;

ბ) (thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane                   Thiophenethylamin-ის ჯგუფიდან;

გ) α-phenyl-2-piperidine acetate                                   Phenylpiperidin-ის ჯგუფიდან.

აგრეთვე ყველა ის ნივთიერება ან მინარევი, რომელიც ფენეთილამინის (Phenethylamin), თიოფენეთილამინის (Thiophenethylamin), ფენილპიპერიდინის (Phenylpiperidin) ძირითად ქიმიურ სტრუქტურას შეიცავს, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც მათ ჰეტეროციკლური და პოლიციკლური წრიული სისტემა – ნაფთილის (Naphthyl), ტეტრალინის (Tetralin), ინდოლის (Indol), ინდანის (Indan), მეთილენდიოქსის (Methylendioxy), ბენზოფურანის (Benzofuran), დიჰიდრო-ბენზოფურანის (Dihydro-Benzofuran) ან თიენილის (Thienyl) წრიული სისტემა – აქვთ.“.

  2. №3 დანართი („ძირითადი ქიმიური სტრუქტურების ფორმულების მაგალითები №2 დანართისათვის“) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთები

Naphthoyl-Indole:

Naphthylmethyl-Indole:

Naphthoyl-Pyrrole:

Naphthylmethyl-Indene:

Benzoyl-Indole:

Phenacetyl-Indole:

Cyclohexyl-Phenole:

Indolcarboxamide:

Dibenzopyrane:

Naphthoyl-Carbazole:

1H-carbazole-3-yl(napthalen-1-yl)-methanone

3-(naphtalen-1-yl-methyl)-1H-carbazole

Cycloalkyl-Indole:

1-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

Adamantoylindole:

1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(adamant-1-oyl)indole

1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide

კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთების ანალოგები:

1H-indazol-3-yl(napthalen-1-yl)-methanon

3-(naphtalen-1-yl-methyl)-1H-indazole

1H-indazol-acetamyde

5-​([1,​1'-​biphenyl]-​4-​ylmethyl)-​N,​N-​dimethyl-​1H-​tetrazole-​1-​carboxamide

N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide

2. დოფამინერგულად მოქმედი ნაერთები

 

Phenethylamin:

1-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

1-[(2,5-dimethoxy-4-ethylthio)phenyl]butan-2-amine

Thiophenethylamin:

N,​α-​dimethyl-​2-​thiopheneethanamine

 

Phenylpiperidin:

α-phenyl-2-piperidine acetate

Methyl(2R)-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetate

 

3. ამინო-ფენილ-ეთანონის (Amino-Phenyl-Ethanon) ნაერთები

4. ალფა-კეტო-ბენზილამინის (Alpha-Keto-Benzylamin) ნაერთები

5. 2-ამინოინდანის (2-Aminoindan) და 2-ამინოტეტრალინის (2-Aminotetralin) ნაერთები

6. ტრიპტამინის (Tryptamin) ნაერთები

7. (1-ფენილ (1-Phenyl) და 1-ბენზილ (1-Benzyl)) პიპერაზინის (Piperazin) ნაერთები

8. არილციკლოჰექსილამინის (Arylcyclohexylamin) ნაერთები

9. დიფენილმეთილპიპერიდინის (Diphenylmethylpiperidin) ნაერთები

“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3697-IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.