„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3697-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/06/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/06/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 08/07/2015
სარეგისტრაციო კოდი 470070000.05.001.017787
 

საქართველოს კანონი

 

 

„ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 28.04.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 470070000.05.001.017386) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. №2 დანართის („ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ქიმიურ ნაერთთა კლასების სია“):

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთები

შემდეგი ძირითადი ქიმიური სტრუქტურები:

  ა) (Naphthalin-1-yl)(1H-indol-3-yl)methanon            Naphthoyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  ბ) (Naphthalin-1-yl)(1H-indol-3-yl)methan                Napthtylmethyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  გ) (Naphthalin-1-yl)(1H-pyrrol-3-yl)methanon          Naphthoyl-Pyrrole-ის ჯგუფიდან;

  დ) 1-(Naphthalin-1-ylmethylen)-1H-inden                 Naphthylmethyl-Indene-ის ჯგუფიდან;

  ე) (Phenyl)(1H-indol-3-yl)methanon                            Benzoyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  ვ) (2-Phenyl)(1H-indol-3-yl)ethanon                           Phenacetyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  ზ) 2-(3-hydroxycyclohexyl)phenol                               Cyclohexyl-Phenole-ის ჯგუფიდან;

  თ) Indolcarbon-2-acet-amide                                      Indolcarboxamide-ის ჯგუფიდან;

  ი) Tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol                    Dibenzopyrane-ის ჯგუფიდან;

  კ) 1H-carbazole-3-yl(napthalen-1-yl)-methanone      Naphthoyl-Carbazole-ის ჯგუფიდან;

  ლ) (Cycloalkyl)1H-indol-3-yl)methanone                   Cycloalkyl-Indole-ის ჯგუფიდან;

  მ)  (Adamantyl)(1H-indol-3-yl)methanone                  Adamantoylindole-ის ჯგუფიდან;   

  ნ) სინთეზური ჰიბრიდული კანაბინოიდები (კანაბინომიმეტურად მოქმედ ნაერთთა კლასის ძირითადი ქიმიური სტრუქტურებისა და მათი ანალოგების სტრუქტურული კომბინაციები)  Hybrid cannabinoid-ის ჯგუფიდან.

აგრეთვე ყველა ის ნივთიერება ან მინარევი, რომელიც რომელიმე ზემოაღნიშნულ ძირითად ქიმიურ სტრუქტურას ან მის ანალოგს შეიცავს.

ანალოგია ის სტრუქტურა, რომელშიც:

ა) ინდოლის ბირთვი ან ინდოლის ბირთვის პიროლის ციკლი ჩანაცვლებულია აზოლის, ფურანის ან თიოლის ციკლით;

ბ) კარბოქსამიდის ჯგუფი ჩანაცვლებულია კარბოქსილატის, კარბოქსილის ან აცეტილის ჯგუფით.“;

  ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2. დოფამინერგულად მოქმედი ნაერთები

შემდეგი ძირითადი ქიმიური სტრუქტურები:

ა) (2-methoxyphenyl)methyl]ethanamin                       Phenethylamin-ის ჯგუფიდან;

ბ) (thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane                   Thiophenethylamin-ის ჯგუფიდან;

გ) α-phenyl-2-piperidine acetate                                   Phenylpiperidin-ის ჯგუფიდან.

აგრეთვე ყველა ის ნივთიერება ან მინარევი, რომელიც ფენეთილამინის (Phenethylamin), თიოფენეთილამინის (Thiophenethylamin), ფენილპიპერიდინის (Phenylpiperidin) ძირითად ქიმიურ სტრუქტურას შეიცავს, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც მათ ჰეტეროციკლური და პოლიციკლური წრიული სისტემა – ნაფთილის (Naphthyl), ტეტრალინის (Tetralin), ინდოლის (Indol), ინდანის (Indan), მეთილენდიოქსის (Methylendioxy), ბენზოფურანის (Benzofuran), დიჰიდრო-ბენზოფურანის (Dihydro-Benzofuran) ან თიენილის (Thienyl) წრიული სისტემა – აქვთ.“.

  2. №3 დანართი („ძირითადი ქიმიური სტრუქტურების ფორმულების მაგალითები №2 დანართისათვის“) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთები

Naphthoyl-Indole:

Naphthylmethyl-Indole:

Naphthoyl-Pyrrole:

Naphthylmethyl-Indene:

Benzoyl-Indole:

Phenacetyl-Indole:

Cyclohexyl-Phenole:

Indolcarboxamide:

Dibenzopyrane:

Naphthoyl-Carbazole:

1H-carbazole-3-yl(napthalen-1-yl)-methanone

3-(naphtalen-1-yl-methyl)-1H-carbazole

Cycloalkyl-Indole:

1-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

Adamantoylindole:

1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(adamant-1-oyl)indole

1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide

კანაბინომიმეტურად მოქმედი ნაერთების ანალოგები:

1H-indazol-3-yl(napthalen-1-yl)-methanon

3-(naphtalen-1-yl-methyl)-1H-indazole

1H-indazol-acetamyde

5-​([1,​1'-​biphenyl]-​4-​ylmethyl)-​N,​N-​dimethyl-​1H-​tetrazole-​1-​carboxamide

N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide

2. დოფამინერგულად მოქმედი ნაერთები

 

Phenethylamin:

1-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

1-[(2,5-dimethoxy-4-ethylthio)phenyl]butan-2-amine

Thiophenethylamin:

N,​α-​dimethyl-​2-​thiopheneethanamine

 

Phenylpiperidin:

α-phenyl-2-piperidine acetate

Methyl(2R)-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetate

 

3. ამინო-ფენილ-ეთანონის (Amino-Phenyl-Ethanon) ნაერთები

4. ალფა-კეტო-ბენზილამინის (Alpha-Keto-Benzylamin) ნაერთები

5. 2-ამინოინდანის (2-Aminoindan) და 2-ამინოტეტრალინის (2-Aminotetralin) ნაერთები

6. ტრიპტამინის (Tryptamin) ნაერთები

7. (1-ფენილ (1-Phenyl) და 1-ბენზილ (1-Benzyl)) პიპერაზინის (Piperazin) ნაერთები

8. არილციკლოჰექსილამინის (Arylcyclohexylamin) ნაერთები

9. დიფენილმეთილპიპერიდინის (Diphenylmethylpiperidin) ნაერთები

“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3697-IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.