„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10-35
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.016153
10-35
28/04/2015
ვებგვერდი, 30/04/2015
190020020.35.101.016153
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10-35

2015 წლის 28 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. შეტანილი იქნეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 23/12/2014; სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.101.016057) და:

ა) თავი I - თავი III ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

        724 261,3  

      692 000,0  

      799 736,9  

 

    შემოსავლები

        684 331,5  

      661 193,0  

      766 786,9  

 

    არაფინანსური აქტივების კლება

         37 513,0  

       17 732,0  

        32 000,0  

 

    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

           2 416,8  

       13 075,0  

             950,0  

 

ვალდებულებების  ზრდა

                   -    

                 -    

                  -    

2

გადასახდელები

        710 326,3  

      742 400,0  

      867 736,9  

 

    ხარჯები

        626 726,5  

      659 948,7  

      659 815,9  

 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         75 192,0  

       68 086,3  

      157 521,9  

 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

              855,9  

         3 700,0  

        43 356,6  

 

ვალდებულებების  კლება

           7 551,9  

       10 665,0  

          7 042,5  

3

ნაშთის ცვლილება

         13 934,9  

-      50 400,0  

-       68 000,0  

 

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

#

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

    684 331,5  

     661 193,0  

    766 786,9  

 

      გადასახადები

    122 546,2  

     127 700,0  

    160 000,0  

 

      გრანტები

    448 338,4  

     398 232,9  

    459 676,8  

 

      სხვა შემოსავლები

    113 446,9  

     135 260,1  

    147 110,1  

2

ხარჯები

    626 726,5  

     659 948,7  

    659 815,9  

 

    შრომის ანაზღაურება

      47 425,5  

      49 486,8  

     47 782,2  

 

    საქონელი და მომსახურება

    117 416,1  

     144 636,4  

     98 196,6  

 

    პროცენტი

        1 209,7  

           887,9  

          318,8  

 

    სუბსიდიები

      80 671,3  

     100 366,5  

    150 939,8  

 

    გრანტები

               -    

                -    

     16 428,8  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    161 462,8  

     191 071,8  

    176 457,5  

 

    სხვა ხარჯები

    218 541,3  

     173 499,3  

    169 692,3  

3

საოპერაციო სალდო

      57 605,0  

        1 244,3  

    106 971,0  

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

      37 679,0  

      50 354,3  

    125 521,9  

4.1

   ზრდა

      75 192,0  

      68 086,3  

    157 521,9  

4.2

   კლება

      37 513,0  

      17 732,0  

     32 000,0  

5

მთლიანი სალდო

      19 926,0  

-     49 110,0  

-    18 550,9  

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

      12 374,2  

-     59 775,0  

-    25 593,4  

6.1

     ზრდა

      14 791,0  

        3 700,0  

     43 356,6  

6.2

     კლება

        2 416,8  

      63 475,0  

     68 950,0  

6.21

       ვალუტა და დეპოზიტები

        1 973,9  

      61 975,0  

     68 450,0  

 

       აქციები და სხვა კაპიტალი

              0,2  

        1 000,0  

               -    

6.22

       სესხები

          418,6  

           500,0  

          500,0  

6.23

     სხვა დებიტორული დავალიანებები

            24,1  

                -    

               -    

7

ვალდებულებების  ცვლილება

-       7 551,9  

-     10 665,0  

-      7 042,5  

7.1

  ზრდა

               -    

                -    

               -    

7.2

 კლება

        7 551,9  

      10 665,0  

       7 042,5  

 

      საგარეო

        6 991,2  

        9 976,1  

               -    

 

       საშინაო

          560,7  

           688,9  

       7 042,5  

8

  ბალანსი

              0,0  

              0,0  

             0,0  

 

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 766,786.9 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

   684 331,5  

  661 193,0  

   766 786,9  

11

გადასახადები

   122 546,2  

  127 700,0  

   160 000,0  

13

გრანტები

   448 338,4  

  398 232,9  

   459 676,8  

14

სხვა შემოსავლები

   113 446,9  

  135 260,1  

   147 110,1  

 

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 160,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

   122 546,2  

  127 700,0  

   160 000,0  

113111

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

     91 471,3  

    95 000,0  

   125 000,0  

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

     14 167,3  

    16 600,0  

     16 600,0  

113114

  მიწაზე ქონების გადასახადი

     16 577,1  

    16 100,0  

     18 400,0  

1136

  სხვა  გადასახადები ქონებაზე

         191,4  

             -    

               -    

116

  სხვა  გადასახადები

         139,0  

             -    

               -    

 

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 459,676.8 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

13

   გრანტები

  448 338,4  

   398 232,9  

   459 676,8  

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

218,3

132,9

              -    

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

448 120,1  

398 100,0  

459 676,8  

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

447 616,0

397 700,0

412 282,2

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

398,4

400,0

400,0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

105,7  

              -    

  6 439,0  

1331113

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

                     -    

   6 439,0  

1331113

საქართველოს პრეზიდენტის  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

105,7

              -    

              -    

1331122

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

                     -    

 38 055,6  

13332

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

                     -    

    2 500,0  

 

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 147,110.1 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

14

  სხვა შემოსავლები

  113 446,9  

  135 260,1  

     147 110,1  

141

  შემოსავლები საკუთრებიდან

    18 157,8  

    20 338,0  

       16 844,0  

1411

  პროცენტები

    10 209,0  

   6 931,0  

         7 500,0  

1412

  დივიდენდები

      1 154,2  

      350,0  

            350,0  

1415

  რენტა

      6 794,6  

    13 057,0  

         8 994,0  

14151

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

      1 285,5  

 900,0  

         1 000,0  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

      5 509,1  

    12 157,0  

         7 994,0  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

    62 617,8  

    84 522,1  

       88 295,0  

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

    60 752,5  

    83 022,1  

       86 695,0  

14223

ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

      1 487,6  

      1 567,1  

         1 950,0  

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

      1 039,1  

      1 117,1  

         1 500,0  

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

            448,5  

            450,0  

                450,0  

14227

   სახელმწიფო ბაჟი

                   -    

             10,0  

                       -    

14229

   საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                 3,8  

                 5,0  

                     5,0  

142212

   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

               79,0  

               90,0  

                   90,0  

142213

   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

    37 825,9  

    40 000,0  

       40 000,0  

142214

   მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

    19 265,9  

    37 000,0  

       38 000,0  

142216

  მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

      1 929,1  

      4 200,0  

         6 500,0  

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

            161,3  

            150,0  

                150,0  

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

      1 865,3  

      1 500,0  

         1 600,0  

14232

  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

      1 865,3  

      1 500,0  

         1 600,0  

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

    26 726,9  

    24 000,0  

       25 500,0  

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                   -    

                   -    

       10 000,0  

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

      5 944,4  

      6 400,0  

         6 471,1  

1457

მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

      1 305,7  

      2 000,0  

         1 300,0  

1454

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

      1 394,2  

      1 300,0  

         1 300,0  

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

      3 244,6  

      3 100,0  

         3 871,1  

 

თავი III

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 125 521,9 ათასი  ლარის ოდენობით

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  157 521,9 ათასი  ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

პროგრამა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

 33 473,3  

 27 773,2  

31 426,6  

1.2

ტრანსპორტის განვითარება

 9 164,7  

 11 241,0  

19 507,5  

2.1

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

 9 898,1  

  4 647,1  

22 057,0  

2.3

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

194,3  

274,3  

 1 200,0  

2.4

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

             -    

 794,7  

             -    

2.5

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

395,8  

700,0  

 1 000,0  

2.7

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

 72,6  

9,5  

400,0  

2.8

მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

             -    

 970,0  

 1 000,0  

2.9

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 4 971,1  

 4 772,2  

7 978,1  

3.1

გამწვანების ღონისძიებები

 3 545,1  

 4 670,9  

 6 700,0  

4.2

თბილისი – შეხვედრების და შესაძლებლობების ქალაქი

    54,8  

             -    

             -    

4.4

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

             -    

             -    

    18,0  

4.7

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

             -    

250,0  

             -    

4.8

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

             -    

    67,0  

             -    

4.9

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

             -    

             -    

    50,0  

4.10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

             -    

             -    

 2 011,7  

4.13

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

             -    

             -    

  100,0  

6.1

ჯანმრთელობის დაცვა

 3 610,0  

 1 205,2  

940,0  

6.2

სოციალური დაცვა

  16,9  

  18,0  

             -    

8.4

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

             -    

             -    

 50,0  

8.5

კულტურის ღონისძიებები

 

  5,2  

 

8.6

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 719,3  

  4 000,0  

15 000,0  

8.7

თბილისი - 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები

             -    

  3 975,4  

 44 735,6  

8.8

ახალგაზრდული ღონისძიებები

             -    

             -    

   1 150,0  

9.1

საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვა

   4 662,0  

669,5  

  38,2  

9.2

ცხოველთა მონიტორინგი

             -    

             -    

 18,6  

10.1

ქ. თბილისის საკრებულო

547,5  

 264,9  

  200,0  

10.2

მერიის ადმინისტრაცია

  2 638,4  

 419,4  

929,0  

10.20

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  თბილისის არქიტექტურის სამსახური

 71,2  

 75,7  

40,0  

10.27

გლდანის რაიონის გამგეობა

15,0  

50,0  

61,0  

10.28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

275,4  

818,0  

150,0  

10.29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

14,5  

10,0  

64,0  

10.30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

  74,6  

10,0  

25,0  

10.31

ვაკის რაიონის გამგეობა

 11,9  

4,5  

 22,0  

10.32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

88,7  

4,3  

20,0  

10.33

ისნის რაიონის გამგეობა

 38,7  

 13,1  

15,0  

10.34

სამგორის რაიონის გამგეობა

599,4  

351,2  

402,6  

10.35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

 30,7  

7,1  

20,0  

10.36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

    8,1  

 10,0  

10,0  

10.40

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

             -    

             -    

182,0  

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

75 192,0  

 68 081,3  

157 521,9  

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 32,000.0 ათასი  ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

37 513,0  

17 732,0  

32 000,0  

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

 12 541,6  

  1 500,0  

 5 000,0  

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

 24 971,4  

16 232,0  

 27 000,0  

 

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე  ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

   73 467,2  

   77 122,6  

    81 986,6  

7011

აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები

   56 602,3  

   56 242,7  

    57 641,4  

7011

წარმომადგენლობითი ორგანოები

   10 029,9  

   14 174,4  

    14 052,0  

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

     1 367,8  

987,9  

  418,8  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

    5 467,2  

     5 717,5  

     9 874,4  

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

   21 624,6  

   22 643,3  

    24 781,0  

7032

საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

   21 624,6  

   22 643,3  

    24 781,0  

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 119 042,2  

   90 856,9  

  100 781,5  

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

 117 122,7  

   89 018,6  

    93 040,4  

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

     1 919,5  

     1 838,4  

     7 741,1  

705

გარემოს დაცვა

   52 837,1  

   67 527,0  

    31 443,9  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)

   39 921,8  

  53 400,0  

    15 233,9  

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)

   12 915,3  

   14 127,0  

    16 210,0  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

 159 535,6  

 143 634,9  

  169 384,5  

7061

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა)

   27 143,1  

   86 199,2  

    74 472,2  

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

   84 142,3  

     4 658,1  

    23 557,0  

7064

გარეგანათება

   18 079,5  

   18 700,0  

    18 000,0  

7065

კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

     2 386,6  

     3 530,7  

     9 800,0  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო_ კომუნალურ მეურნეობაში

   27 784,1  

   30 546,9  

    43 555,3  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

   27 236,7  

   24 074,9  

    33 850,0  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 398,4  

 400,0  

  450,0  

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში

   26 838,3  

   23 674,9  

    33 400,0  

708

დასვენება და კულტურა

   51 445,6  

   53 819,7  

  117 089,3  

7081

მომსახურება სპორტის სფეროში

     3 849,5  

     4 269,4  

     1 769,0  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

     9 344,5  

     9 275,6  

     9 717,5  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში

   38 251,6  

   40 274,8  

  105 602,8  

709

განათლება

   57 547,0  

   79 609,1  

    93 702,1  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

   52 463,7  

   74 523,0  

    83 600,0  

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

    3 191,0  

     3 200,7  

     2 904,2  

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

     1 892,3  

     1 885,4  

     7 197,9  

710

სოციალური დაცვა

 139 182,6  

 168 746,7  

 164 318,9  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

12,9  

  26,4  

   45,0  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

  66 028,8  

  72 287,2  

    65 297,5  

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

    1 984,3  

   2 927,9  

    6 105,0  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

   71 156,7  

  93 505,3  

   92 871,4  

 

სულ

 701 918,5  

 728 035,0  

  817 337,8  

 

ბ) მე-13 მუხლში:

ბ.ა) ქვეპროგრამა „ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება“ (კოდი 8.6.8) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

8.6.8

.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება

 -   

    4 000,0  

15 000,0  

31

არაფინანსური აქტივები

  -   

    4 000,0  

 15 000,0  

 

ბ.ბ) პროგრამა ,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები“ (კოდი 8.7) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

8.7

,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები

24 690,0  

22 975,4  

 76 516,3  

2

ხარჯები

24 690,0  

 19 000,0  

  31 780,7  

25

სუბსიდიები

  1 240,0  

 

    6 439,0  

28

სხვა   ხარჯები

 23 450,0  

 19 000,0  

  25 341,7  

31

არაფინანსური აქტივები

  -   

   3 975,4  

 44 735,6  

 

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ალიბეგაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.