საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
დოკუმენტის ნომერი 161
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 15/12/1984
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.010
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
161
15/12/1984
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984
020.000.000.05.001.000.010
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (27/05/1985 - 09/08/1985)

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება

საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ადგენს:

1. საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი შემოღებულ იქნეს სამოქმედოდ 1985 წლის 1 ივნისიდან.

2. დაევალოს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმს დაადგინოს საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის სამოქმედოდ შემოღების წესი და საქართველოს სსრ კანონმდებლობა შეუსაბამოს ამ კოდექსს.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი თ. ლაშქარაშვილი

თბილისი,

1984 წლის 15 დეკემბერი.

№161 X

საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

კარი I

ზოგადი დებულებანი

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ საქართველოს სსრ კანონმდებლობის ამოცანები

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონმდებლობის ამოცანაა სსრ კავშირის საზოგადოებრივი წესწყობილების, სოციალისტური საკუთრების, მოქალაქეთა სოციალისტურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და პირადი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე საწარმოთა, დაწესებულებათა და ორგანიზაციათა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების, მმართველობის დადგენილი წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, სოციალისტური კანონიერების, სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა სსრ კავშირის კონსტიტუციის, საქართველოს სსრ კონსტიტუციისა და საბჭოთა კანონების ზუსტი და განუხრელი დაცვის, სხვა მოქალაქეთა უფლებების, პატივისა და ღირსების, სოციალისტური საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის, დაკისრებულ მოვალეობათა კეთილსინდისიერი შესრულების, საზოგადოების წინაშე პასუხი მგებლობის სულისკვეთებით აღზრდა.

ამ ამოცანის განსახორციელებლად საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რომელი მოქმედება ან უმოქმედობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რომელი ადმინისტრაციული სახდელი, რომელი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ და რა წესით შეიძლება დაედოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენს.

    მუხლი 2. სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობა შედგება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლებისაგან, რომლებიც განსაზღვრავენ ამ კანონმდებლობის პრინციპებს, ადგენენ მის ზოგად დებულებებს, და მათ შესაბამისად გამოცემული სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებისა და სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებებისაგან, ამ კოდექსის და საქართველოს სსრ სხვა საკანონმდებლო აქტებისაგან და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თაობაზე საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილებებისაგან.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტები, სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს და საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები დამკვიდრებული წესით ამ კოდექსში შეტანამდე საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე გამოიყენება უშუალოდ.

ამ კოდექსის დებულებები ვრცელდება აგრეთვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, რომელთა ჩადენისათვის პასუხისმგებლობა გათვალისწინებულია კანონმდებლობით, მაგრამ ამ კოდექსში ჯერ არ არის შეტანილი.

    მუხლი 3. სსრ კავშირის კომპეტენცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობის დარგში

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლების შესაბამისად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თაობაზე კანონმდებლობის დარგში სსრ კავშირის გამგებლობას განეკუთვნება:

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის პრინციპების განსაზღვრა და ზოგადი დებულებების დადგენა;

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დადგენა იმ წესების დარღვევისათვის, რომლები შეეხება: პროდუქციის სტანდარტიზაციასა და ხარისხს; საზომ საშუალებათა ხმარებაში შემოღებას, მოვლა-შენახვასა და სარგებლობას; აღრიცხვასა და სტატისტიკას; მოძრაობის უსაფრთხოებას და რკინიგზის, საჰაერო, საზღვაო და მილსადენი ტრანსპორტის საშუალებებით სარგებლობას; საგზაო მოძრაობას; სამხედრო აღრიცხვას; სასაზღვრო რეჟიმს; საპასპორტო სისტემას; იარაღის, ფეთქებადი, რადიაქტიული ნივთიერებების და სანებართვო სისტემის სხვა ობიექტების შეძენის, შენახვისა და გამოყენების წესებს; საკარანტინო და სხვა ინფექციური დაავადებების შემოტანისა და გავრცელებისაგან სსრ კავშირის ტერიტორიის დაცვის წესებს; საბაჟო წესებსა და კონტრაბანდასთან ბრძოლის წესებს; ვალუტის მიმოქცევის წესებს; სსრ კავშირში უცხოელ მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ყოფნის წესებს;

საჭიროების შემთხვევაში იმ ცალკეულ სახეობათა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შესახებ საქმეთა განხილვის წესის განსაზღვრა, რომელთა გამო პასუხისმგებლობას ადგენს სსრ კავშირის კანონმდებლობა.

სსრ კავშირის გამგებლობას განეკუთვნება აგრეთვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობა სხვა საკითხებზეც, რომლებსაც საერთო-საკავშირო მნიშვნელობა აქვთ.

    მუხლი 4. საქართველოს სსრ კომპეტენცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობის დარგში

საქართველოს სსრ გამგებლობას განეკუთვნება:

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობა იმ საკითხებზე, რომლებიც სსრ კავშირის გამგებლობას არ განეკუთვნება;

იმ საკითხთა წრის დადგენა, რომელთა შესახებ სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივ საბჭოებს, სადაბო და სასოფლო საბჭოების გარდა, შეუძლიათ საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრულ ფარგლებში მიიღონ გადაწყვეტილებანი, რომელთა დარღვევისათვის გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.

    მუხლი 5. აფხაზეთის ასსრ და აჭარის ასსრ კომპეტენცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობის დარგში

აფხაზეთის ასსრ და აჭარის ასსრ გამგებლობას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობის დარგში სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობის შესაბამისად განეკუთვნება:

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დადგენა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითხებზე, თუ ისინი მოწესრიგებული არ არიან ამ კოდექსით, აგრეთვე სტიქიურ უბედურებასა და ეპიდემიასთან ბრძოლის საკითხებზე;

წესების დადგენა, რომელთა დარღვევისათვის დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ამ კოდექსის 86-ე, 102-ე, 148-ე, 157-ე მუხლებით.

    მუხლი 6. სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების და მათი აღმასრულებელი კომიტეტების უფლებამოსილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა დარგში

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრულ ფარგლებში შეუძლია:

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითხებზე, თუ ისინი მოწესრიგებული არ არიან ამ კოდექსით, აგრეთვე სტიქიურ უბედურებასა და და ეპიდემიასთან ბრძოლის საკითხებზე მიიღოს გადაწყვეტილებანი, რომლებიც ითვალისწინებენ ადმინისტრა-ციულ პასუხისმგებლობას მათი დარღვევისათვის;

დაადგინოს წესები, რომელთა დარღვევისათვის დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ამ კოდექსის 86-ე, 102-ე, 148-ე, 157-ე მუხლებით.

სახალხო დეპუტატთა რაიონულ, საქალაქო, ქალაქის რაიონულ საბჭოებს საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრულ ფარგლებში შეუძლიათ:

სტიქიურ უბედურებასა და ეპიდემიასთან ბრძოლის საკითხებზე მიიღონ გადაწყვეტილებანი, რომლებიც ითვალისწინებენ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას მათი დარღვევისათვის;

დაადგინონ წესები, რომელთა დარღვევისათვის დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ამ კოდექსის 102-ე მუხლით.

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტს, სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებს სტიქიურ უბედურებასა და ეპიდემიასთან ბრძოლის საკითხებზე შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილებანი, რომლებიც ითვალისწინებენ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას მათი დარღვევისათვის, აგრეთვე თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში დაადგინონ წესები, რომელთა დარღვევისათვის დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ამ კოდექსის 102-ე მუხლით.

    მუხლი 7. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება

სახელმწიფო ორგანოები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, შრომითი კოლექტივები შეიმუშავებენ და განახორციელებენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების, მათი ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების გამოვლენისა და აღკვეთის, მოქალაქეთა მაღალი შეგნებულობისა და დისციპლინის, საბჭოთა კანონების მკაცრი დაცვის სულისკვეთებით აღზრდის ღონისძიებებს.

სახალხო დეპუტატთა საბჭოები, რომლებიც სსრ კავშირის კონსტიტუციასა და საქართველოს სსრ კონსტიტუციის შესაბამისად უზრუნველყოფენ კანონების შესრულებას, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგის, მოქალაქეთა უფლებების დაცვას, თავიანთ ტერიტორიაზე კოორდინაციას უწევენ ყველა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანოს მუშაობას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თავიდან ასაცილებლად, ხელმძღვანელობენ შინაგან საქმეთა ორგანოების, ადმინისტრაციული კომისიების, არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიებისა და სხვა მათდამი ანგარიშვალდებული ორგანოების საქმიანობას, რომელთა მოვალეობაა ებრძოლონ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს.

    მუხლი 8. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის ზემოქმედების ზომათა შეფარდებისას სოციალისტური კანონიერების უზრუნველყოფა

არავის არ შეიძლება შეეფარდოს ზემოქმედების ზომა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევების გამო, თუ არა კანონმდებლობით დადგენილ საფუძვ ლზე და წესით.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს აწარმოებენ სოციალისტური კანონიერების მკაცრი დაცვის საფუძველზე.

საამისოდ უფლებამოსილი ორგანოები და თანამდებობის პირნი ადმინისტრაციული ზემოქმედების ზომებს შეუფარდებენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობის ზუსტი შესაბამისობით.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებისათვის ზემოქმედების ზომების შეფარდებისას კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვას უზრუნველყოფს ზემდგომი ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა მხრივ სისტემატური კონტროლი, საპროკურორო ზედამხედველობა, გასაჩივრების უფლება, კანონმდებლობით დადგენილი სხვა საშუალებები.

    მუხლი 9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ კანონმდებლობის მოქმედება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენმა პასუხი უნდა აგოს სამართალდარღვევის ჩადენის დროს და ადგილას მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ ან გამაუქმებელ აქტებს აქვთ უკუქცე ითი ძალა, ესე იგი ვრცელდებიან ამ აქტების გამოცემამდე ჩადენილ სამართალდარღვევებზეც. აქტებს, რომლებიც აწესებენ ან აძლიერებენ პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის, უკუქცევითი ძალა არა აქვს.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს აწარმოებენ სამართალდარღვევის შესახებ საქმის განხილვის დროს და ადგილას მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

კარი II

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა

I. ზოგადი ნაწილი

თავი 2

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა

    მუხლი 10. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ცნება

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, სოციალისტური საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.

ამ კოდექსით გათვალისწინებული სამა თალდარღვევებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ ეს დარღვევები თავიანთი ხასიათით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად არ იწვევენ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.

    მუხლი 11. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განზრახ ჩადენა

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა განზრახ ჩადენილად ჩაითვლება, თუ მის ჩამდენს შეგნებული ჰქონდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი, ითვალისწინებდა მის მავნე შედეგებს და სურდა ისინი ან შეგნებულად უშვებდა მათ.

    მუხლი 12. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გაუფრთხილებლობით ჩადენა

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა გაუფრთხილებლობით ჩადენილად ჩაითვლება, თუ მისი ჩამდენი ითვალისწინებდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მავნე შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ ქარაფშუტულად ვარაუდობდა მათ თავიდან აცილებას ან არ ითვალისწინებდა ასეთი შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა უნდა გაეთვალისწინებინა და შეეძლო კიდეც გაეთვალისწინებინა ისინი.

    მუხლი 13. ასაკი, რომლის მიღწევის შემდეგ დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ პირთ.

    მუხლი 14. არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობა

თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე ასაკის პირებს, რომლებმაც ჩაიდინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, შეეფარდებათ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიათა დებულებით გათვალისწინებული ზომები.

თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე ასკის პირებს ამ კოდექსის 50-ე, 116 124-ე, 156-ე, 166-ე, 167-ე, 173-ე, 180 183-ე, მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენის შემთხვევაში დაეკისრებათ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა საერთო საფ ძველზე. ჩადენილი სამართალდარღვევის ხასიათისა და დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით ამ პირთა საქმეები (გარდა იმ პირებისა, რომლებმაც ჩაიდინეს ამ კოდექსის 173-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა) შეიძლება გადაეცეს, ხოლო ამ კოდექსის 50-ე მუხლით გათვალისწინებული საქმეები, როგორც წესი, განსახილველად უნდა გადაეცეს არასრულწლოვანთა საქმეების რაიონულ (საქალაქო), ქალაქის რაიონულ კომისიებს.

თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე ასაკის არასრულწლოვნებს შეიძლება დაეკისროთ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა საერთო საფუძველზე სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებშიც.

    მუხლი 15. თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობა

თანამდებობის პირებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ იმ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის, რომელიც დაკავშირებულია მმართველობის წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგის, ბუნების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დადგენილი წესებისა და სხვა იმ წესების დაუცველობასთან, რომელთა შესრულების უზრუნველყოფა მათი სამსახურებრივი მოვალეობაა.

    მუხლი 16. სამხედრო მოსამსახურეთა და სხვა იმ პირთა პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციულ სამართალდარვევათა ჩადენისათვის, რომლებზეც ვრცელდება დისციპლინურ წესდებათა მოქმედება

სამხედრო მოსამსახურეებსა და შეკრებაზე გაწვეულ სამხედრო ვალდებულებს, აგრეთვე შინაგან საქმეთა ორგანოების რიგითთა და უფროსთა შემადგენლობას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ დისციპლინურ წესდებათა მიხედვით. საგზაო მოძრაობის, ნადირობის, თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის, საბაჟო წესების დარღვევისა და კონტრაბანდისათვის მათ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ საერთო საფუძველზე. აღნიშნულ პირებს არ შეიძლება შეეფარდოთ ჯარიმა, გამასწორებელი სამუშაოები და ადმინისტრაციული პატიმრობა.

სხვა პირებს, ამ მუხლის პირველ ნაწილში ჩამოთვლილთა გარდა, რომლებზეც ვრცელდება დისციპლინურ წესდებათა ან დისციპლინის შესახებ სპეციალურ დებულებათა მოქმედება, უშუალოდ ამ წესდებებითა და დებულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისათვის დაეკისრებათ დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა საერთო საფუძველზე.

ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნულ შემთხვევებში ორგანოებს (თანამდებობის პირებს), რომლებსაც ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება აქვთ, შეუძლიათ მის ნაცვლად სამართალდარღვევათა მასალები გადასცენ შესაბამის ორგანოებს ბრალეულთა დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის საკითხის გადასაწყვეტად.

    მუხლი 17. უცხოელ მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა პასუხისმგებლობა

საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე მყოფ უცხოელ მოქალაქეებსა და მოქალაქოების არმქონე პირებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ სსრ კავშირის მოქალაქეთა თანაბრად, საერთო საფუძველზე. საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე იმ უცხოელ მოქალაქეთა მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებიც მოქმედი კანონების და სსრ კავშირის საერთაშორისო ხელშეკრულებების თანახმად სარგებლობენ იმუნიტეტით სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ ადმინისტრაციული იურისდიქციის მიმართ, გადაწყდება დიპლომატიური გზით.

    მუხლი 18. უკიდურესი აუცილებლობა

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელმაც, თუმცა ჩაიდინა ამ კოდექსით და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დამდგენი სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული მოქმედება, მაგრამ რომელიც მოქმედებდა უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში, ესე იგი იმ საფრთხის ასაცდენად, რაც ემუქრებოდა სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ წესრიგს, სოციალისტურ საკუთრებას, მოქალაქეთა უფლებებსა და თავისუფლებებს, მმართველობის დადგენის წესს, თუ მოცემულ გარემოებაში არ შეიძლებოდა ამ საფრთხის აცდენა სხვა საშუალებებით და თუ მიყენებული ზიანი უფრო ნაკლებმნიშვნელოვანია, ვიდრე აცდენილი ზიანი.

    მუხლი 19. აუცილებელი მოგერიება

ადმინისტრაციული პასუხ სმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელმაც, თუმცა ჩაიდინა ამ კოდექსით ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე ისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დამდგენი სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული მოქმედება, მაგრამ რომელიც მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, ესე იგი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, სოციალისტური საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან დაცვისას ხელმყოფისათვის ზიანის მიყენების გზით, თუ ამასთან გადაცილებული არ იყო აუცილებელი მოგერიების ფარგლები.

    მუხლი 20. შეურაცხადობა

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელიც კანონსაწინააღმდეგო მოქმედების ჩადენის ან უმოქმედობის დროს იმყოფებოდა შეურაცხად მდგომარეობაში, ესე იგი არ შეეძლო ანგარიში გაეწია თავისი მოქმედებისათვის ან ეხელმძღვანელა ამ მოქმედებისათვის ქრონიკული სულიერი დაავადების, სულიერი მდგომარეობის დროებითი მოშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ავადმყოფური მდგომარეობის გამო.

    მუხლი 21. ადმინისტარციულ სამართალდარღვევათა მასალების გადაცემა ამხანაგური სასამართლოს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან შრომითი კოლექტივის განსახილველად

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენი თავისუფლდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან და მასალები განსახილველად გადაეცემა ამხანაგურ სასამართლოს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ან შრომით კოლექტივს, თუ ჩადენილი სამართალდარღვევის ხასიათისა და სამართალდამრ ვევის პიროვნების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია მას შეეფარდოს საზოგადოებრივი ზემოქმედების ზომა.

ამ კოდექსის 50-ე, 161-ე, 166-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩამდენთა მიმართ გამოყენებული საზოგადოებრივი ზემოქმედების ზომების შესახებ ამხანაგური სასამართლო, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ან შრომითი კოლექტივი მოვალეა ათი დღის ვადაში აცნობოს მასალების გამომგზავნ ორგანოს (თანამდებობის პირს).

    მუხლი 22. მცირემნიშვნელოვანი სამართალდარღვევისას ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების შესაძლებლობა

თუ ჩადენილია მცირემნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, მაშინ საქმის გადასაწყვეტად უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს) შეუძლია გაათავისუფლოს დამრღვევი ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან და დასჯერდეს სიტყვიერ შენიშვნას.

თავი 3

ადმინისტრაციული სახდელი

    მუხლი 23. ადმინისტრაციული სახდელის მიზნები

ადმინისტრაციული სახდელი წარმოადგენს პასუხისმგებლობის ზომას და გამოიყენება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის აღსაზრდელად საბჭოთა კანონების დაცვის, სოციალისტური საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის სულისკვეთებით, აგრეთვე როგორც თვით სამართალდამრღვევის, ისე სხვა პირთა მიერ ახალი სამართალდარღვევების ჩადენის აცილების მიზნით.

    მუხლი 24. ადმინისტრაციული სახდელების სახეობანი

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი ადმინისტრაციული სახდელები:

1) გაფრთხილება;

2) ჯარიმა;

3) იმ საგნის სასყიდლით ჩამორთმევა, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს წარმოადგენდა;

4) იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს წარმოადგენდა;

5) მოქალაქისათვის მინიჭებული სპეციალური უფლების (სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება, ნადირობის უფლება) ჩამორთმევა;

6) გამასწორებელი სამუშაოები;

7) ადმინისტრაციული პატიმრობა.

ამ მუხლის მე-3-6 პუნქტებში ჩამოთვლილი ადმინისტრაციული სახდელები შეიძლება დაწესდეს მხოლოდ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით, ადმინისტრაციული პატიმრობა კი მხოლოდ სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით ამ მუხლში აღნიშნულის გარდა შეიძლება დაწესდეს ადმინისტრაციული სახდელების სხვა სახეობანიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლების პრინციპებისა და ზოგადი დებულებების შესაბამისად.

სსრ კავშირის კანონებით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს სსრ კავშირის ფარგლებიდან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისათვის იმ უცხოელ მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადმინისტრაციული გაძევება, რომლებიც უხეშად არღვევენ საბჭოთა მართლწესრიგს.

    მუხლი 25. ძირითადი და დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელები

საგნების სასყიდლით ჩამორთმევა და კონფისკაცია, რომლებიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს წარმოადგენდნენ, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელის სახით. გაფრთხილება, ჯარიმა, სპეციალური უფლების ჩამორთმევა, გამასწორებელი სამუშაოები, ადმინისტრაციული პატიმრობა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ როგორც ძირითადი ადმინისტრაციული სახდელი.

ერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შეიძლება დადებული იქნეს ძირითადი ან ძირითადი და დამატებითი სახდელი.

    მუხლი 26. გაფრთხილება

გაფრთხილება, როგორც ადმინისტრაციული სახდელის ზომა, გამოაქვთ წერილობითი ფორმით. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაფრთხილება დაფიქსირდება სხვა დადგენილი წესით.

    მუხლი 27. ჯარიმა

მოქალაქეებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო დაკისრებული ჯარიმა, როგორც წესი, არ შეიძლება აღემატებოდეს ათ მანეთს, ხოლო თანამდებობის პირთათვის ორმოცდაათ მანეთს.

მოქალაქეებისა და თანამდებობის პ რებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო დაკისრებული ჯარიმა არ შეიძლება იყოს ერთ მანეთზე ნაკლები, თუ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით დადგენილი არ არის სხვა მინიმალური ოდენობა.

ცალკეულ სახეობათა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის ამაღლების საჭიროებისას საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით შეიძლება დაწესდეს ჯარიმა მოქალაქეთა მიმართ ორმოცდაათ მანეთამდე და თანამდებობის პირთა მიმართ ას მანეთამდე, ხოლო სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით მოქალაქეთა მიმართ ას მანეთამდე და თანამდებობის პირთა მიმართ ორას მანეთამდე.

გამონაკლის შემთხვევებში სსრ კავშირის საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ვალდებულებათა შესრულებასთან დაკავშირებით და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გაძლიერების განსაკუთრებული საჭიროების გამო სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით შეიძლება დაწესებულ იქნეს ამ მუხლით გათვალისწინებულზე მეტი ოდენობის ჯარიმა.

    მუხლი 28. იმ საგნის სასყიდლით ჩამორთმევა, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი ან უშუალო ობიექტი იყო

იმ საგნის სასყიდლით ჩამორთმევა, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი ან უშუალო ობიექტი იყო, მდგომარეობს მის იძულებით ჩამორთმევასა და შემდგომ რეალიზაციაში, ნავაჭრი თანხის ყოფილი მესაკუთრ სათვის გადაცემით, ჩამორთმეული საგნის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაქვითვით.

ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალები არ შეიძლება სასყიდლით ჩამოერთვას იმ პირს, ვისთვისაც ნადირობა არსებობის ძირითად წყაროს წარმოადგენს.

სასყიდლით ჩამორთმევის შეფარდების წესსა და ჩამოსართმევი საგნების სახეობებს ადგენს სსრ კავშირის კანონმდებლობა, ეს კოდექსი და საქართველოს სსრ სხვა კანონმდებლობა.

    მუხლი 29. იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი ან უშუალო ობიექტი იყო

იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი ან უშუალო ობიექტი იყო, მდგომარეობს ამ საგნის სახელმწიფო საკუთრებად იძულებით უსასყიდლო გადაცემაში. კონფისკაციას ექვემდებარება მხოლოდ დამრღვევის პირადი საკუთრების საგანი, თუ სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალების კონფისკაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმ პირთა მიმართ, ვისთვისაც ნადირობა არსებობის ძირითად წყაროს წარმოადგენს.

კონფისკაციის გამოყენების წესს, იმ საგნების ნუსხას, რომლებიც კონფისკაციას არ ექვემდებარება, ადგენს სსრ კავშირის კანონმდებლობა, ეს კოდექსი და საქართველოს სსრ სხვა კანონმდებლობა.

    მუხლი 30. მოქალაქისათვის მინიჭებული სპეციალური უფლების ჩამორთმევა

მოქალაქეს მინიჭებული სპეციალური უფლება (სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება, ნადირობის უფლება) ჩამოერთმევა სამ წლამდე ვადით ამ უფლებით სარგებლობის წესის უხეში ან სისტემატური დარღვევისათვის. ასეთი უფლების ჩამორთმევის ვადა არ შეიძლება იყოს თხუთმეტ დღეზე ნაკლები, თუ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება არ შეიძლება ჩამოერთვათ იმ პირთ, რომლებიც აღნიშნული საშუალებებით სარგებლობენ ინვალიდობის გამო, იმ შემთხვევების გარდა, როცა სატრანსპორტო საშუალებას მართავდნენ ნასვამ მდგომარეობაში.

ნადირობის უფლება არ შეიძლება ჩამოერთვას იმ პირს, ვისთვისაც ნადირობა არსებობის ძირითად წყაროს წარმოადგენს.

    მუხლი 31. გამასწორებელი სამუშაოები

გამასწორებელი სამუშაოები გამოიყენება ორ თვემდე ვადით და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენმა უნდა მოიხადოს მუდმივ სამუშაო ადგილას, ამასთან სახელმწიფოს სასარგებლოდ ხელფასიდან დაექვითება ოც პროცენტამდე. გამასწორებელ სამუშაოებს შეუფარდებს რაიონული (საქალაქო) სახალხო სასამართლო (სახალხო მოსამართლე). გამასწორებელი სამუშაოების ვადა არ შეიძლება იყოს თხუთმეტ დღეზე ნაკლები, თუ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

    მუხლი 32. ადმინისტრაციული პატიმრობა

ადმინისტრაციული პატიმრობა დადგინდება და გამოიყენება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ცალკეულ სახეობათა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის თხუთმეტ დღე-ღამემდე ვადით. ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეუფარდებს რაიონული (საქალაქო) სახალხო სასამართლო (სახალხო მოსამართლე).

ადმინისტრაციული პატიმრობა არ შეიძლება შეეფარდოთ ორსულ ქალებს, დედებს, რომლებსაც ჰყავთ თორმეტ წლამდე ასაკის ბავშვები, თვრამეტი წლის ასაკს მიუღწე ელ პირებს, პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს.

თავი 4

ადმინისტრაციული სახდელის დადება

    მუხლი 33. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის სახდელის დადების ზოგადი წესები

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის სახდელი დაედება იმ ნორმატიული აქტით დაწესებულ ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლების, ამ კოდექსის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სხვა აქტების ზუსტი შესაბამისობით.

სახდელის დადებისას მხედველობაში მიიღება ჩადენილი სამართალდარღვევის ხასიათი, დამრღვევის პიროვნება, მისი ბრალის ხარისხი, ქონებრივი მდგომარეობა, პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებანი.

    მუხლი 34. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოებანი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებებად ითვლება:

1) ბრალეული გულწრფელი მონანიება;

2) ბრალეულის მიერ სამართალდარღვევის მავნე შედეგების აცილება, ზარალის ნებაყოფლობით ანაზღაურება ან მიყენებული ზიანის გამოსწორება;

3) სამართალდარღვევის ჩადენა ძლიერი სულიერი აღელვების ავლენით, ან მძიმე პირად თუ ოჯახურ გარემოებათა დამთხვევის გამო;

4) სამართალდარღვევის ჩადენა არასრულწლოვნის მიერ;

5) სამართალდარღვევის ჩადენა ორსული ქალის ან იმ ქალის მიერ, რომელსაც ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი ჰყავს.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს აგრეთვე ადმინისტარციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი სხვა გარემოებანიც. ორგანოს (თანამდებობის პირს), რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს წყვეტს, შეუძლია შემამსუბუქებლად მიიჩნიოს ისეთი გარემოებანიც, რომლებიც არ არის აღნიშნული კანონმდებლობაში.

    მუხლი 35. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებანი

 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება:

1) მართლსაწინააღმდეგო ქცევის განგრძობა მისი შეწყვეტის შესახებ საამისოდ უფლებამოსილ პირთა მოთხოვნის მიუხედავად;

2) წლის განმავლობაში ერთგვაროვანი სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა, რომლის გამოც პირს უკვე დაედო ადმინისტრაციული სახდელი, სამართალდარღვევის ჩადენა წინათ დანაშაულის ჩამდენი პირის მიერ;

3) არასრულწლოვნის ჩაბმა სამართალდარღვევაში;

4) სამართალდარღვევის ჩადენა პირთა ჯგუფის მ ერ;

5) სამართალდარღვევის ჩადენა სტიქიური უბედურების პირობებში სხვა საგანგებო გარემოებათა დროს;

6) სამართალდარღვევის ჩადენა ნასვამ მდგომარეობაში, ადმინისტრაციული სახდელის დამდებ ორგანოს (თანამდებობის პირს) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ხასიათის კვალობაზე შეუძლია არ ცნოს ეს გარემოება დამამძიმებლად.

    მუხლი 36. ადმინისტრაციული სახდელის დადება რამდენიმე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის

ერთი პირის მიერ ორი ან მეტი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას ადმინისტრაციული სახდელი მას დაედება თითეული სამართალდარ ღვევისთვის ცალ-ცალკე.

თუ პირმა ჩაიდინა რამდენიმე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, რომელთა საქმეებს ერთდროულად განიხილავს ერთი და იგივე ორგანო (თანამდებობის პირი), სახდელი დაედება იმ სანქციის ფარგლებში, რომელიც დაწესებულია უფრო სერიოზული დარღვევებისათვის. ამ შემთხვევაში ძირითად სახდელს შეიძლება დაემატოს ერთ-ერთი დამატებითი სახდელთაგანი, რომლებსაც ითვალისწინებენ რომელიმე ჩადენილი სამართალდარღვ ვისათვის პასუხისმგებლობის დამდგენი მუხლები.

    მუხლი 37. ადმინისტრაციული სახდელის ვადების გამოანგარიშება

ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა გამოიანგარიშება დღე-ღამით, გამასწორებელი სამუშაოების თვეებით ან დღეებით, სპეციალური უფლების ჩამორთმევისა – წლებით, თვეებით ან დღეებით.

    მუხლი 38. ადმინისტრაციული სახდელის დადების ვადები

ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა უგვიანეს ორი თვისა სამართალდარღვევის ჩადენის დღიდან, ხოლო როცა სამართალდარღვევა დენადია არა უგვიანეს ორი თვისა მისი გამოვლენის დღიდან.

სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე უარის თქმის ან სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის შემთხვევაში, მაგრამ როცა დამრღვევის მოქმედებაში არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნები, ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა უგვიანეს ერთი თვისა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე უარის თქმის ან მისი შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან.

ამ მუხლში აღნიშნული ვადები არ ვრცელდება სსრ კავშირის საბაჟო კოდექსის საფუძველზე კონტრაბანდის საგნების კონფისკაციის შეფარდებისას.

    მუხლი 39. ვადა, რომლის გასვლის შემდეგ პირი ითვლება ადმინისტრაციულ სახდელდაუდებლად

თუ ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს სახდელის მოხდის დღიდან ერთი წლის განმავლობაში არ ჩაუდენია ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, იგი ჩაითვლება ადმინისტრაციულ სახდელდაუდებლად.

    მუხლი 40. მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მოვალეობის დაკისრება

თუ ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ ქონებრივი ზიანი მიაყენა მოქალაქეს, საწარმოს, დაწესებულებას ან ორგანიზაციას, მაშინ ადმინისტრაციულ კომისიას, სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტს, არასრულწლოვანთა საქმეების კომისია , სახალხო მოსამართლეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის სახდელის დადების საკითხის გადაწყვეტისას უფლება აქვთ იმავდროულად გადაწყვიტონ საკითხი ბრალეულის მიერ ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების შესახებ, თუ ეს თანხა არ აღემატება ორმოცდაათ მანეთს, ხოლო რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოს ზარალის ოდენობის მიუხედავად.

სხვა შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების საკითხი წყდება სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით.

    მუხლი 41. იმ მოვალეობის შესრულება, რომლის შეუსრულებლობისათვის შეფარდებული იყო ადმინისტრაციული სახდელი

ადმინისტრაციული სახდელის დადება არ ათავისუფლებს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენს იმ მოვალეობის შესრულებისაგან, რომლის შეუსრულებლობისათვის შეფარდებული ჰქონდა ადმინისტრაციული სახდელი.

II. განსაკუთრებული ნაწილი

თავი 5

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები შრომის დაცვისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის დარგში

    მუხლი 42. შრომის კანონმდებლობისა და შრომის დაცვის წესების დარღვევა

თანამდებობის პირთა მიერ შრომის კანონმდებლობისა და შრომის დაცვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 43. სანიტარიულ-ჰიგიენური და სანიტარულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესებისა და ნორმების დარღვევა

სანიტარიულ-ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესებისა და ნორმების დარღვევა (გარდა ატმოსფერული ჰაერის დაცვის წესებისა და ნორმებისა),

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 44. სანიტარიულ -ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესების დარღვევა ტრანსპორტზე

რკინიგზისა და საზღვაო ტრანსპორტზე დადგენილი სანიტარიულ-ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესებისა და ნორმების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებ ს ათ მანეთამდე, თანამდებობობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე.

საჰაერო ტრანსპორტზე დადგენილი სანიტარიულ-ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 45. ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე

ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე,

გამოიწ ევს დაჯარიმებას ათ დან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 46. ვენერიული სენის შეყრის წყაროს და ავადმყოფთა ისეთი კონტაქტების დაფარვა, რომლებიც სენის შეყრის საშიშროებას ქმნიან

ვენერ ული სენით დაავადებულთა მიერ დაავადების წყაროს დაფარვა, აგრეთვე იმ პირთა დაფარვა, რომლებთანაც ისეთი კონტაქტები ჰქონდათ, რაც ვენერ ული სენის შეყრის საშიშროებას ქმნის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

თავი 6

სოციალი ტური საკუთრების ხელმყოფი ადმინიტრაციული სამართალდარღვევები

    მუხლი 47. წიაღის სახელმწიფო საკუთრების უფლების დარღვევა

წიაღის თვითნებურად გამოყენება, ისეთი გარიგების დადება, რომელიც აშკარა თუ ფარული ფორმით არღვევს წიაღის სახელმწიფო საკუთრების უფლებას,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 48. წყლის სახელმწიფო საკუთრების უფლების დარღვევა

წყლის ობიექტების თვითნებურად დაკავება, თვითნებური წყალსარგებლობა, წყალსარგებლობის უფლების დათმობა, აგრეთვე სხვა გარიგებანი, რომლებიც აშკარა თუ ფარული ფორმით არღვევენ წყლის სახელმწიფო საკუთრების უფლებას,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 49. ტყის სახელმწიფო საკუთრების უფლების დარღვევა

ტყითსარგებლობის უფლების თვითნებური დათმობა, აგ ეთვე სხვა გარიგებანი, რომლებიც აშკარა თუ ფარული ფორმით არღვევენ ტყის სახელმწიფო საკუთრების უფლებას,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 50. სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ქონების წვრილმანი გატაცება

სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ქონების წვრილმანი გატაცება ქურდობის, მითვისების, გაფლანგვის, სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ანდა თაღლითობის გზით,

გამოიწვევს ჯარიმას ოციდან ას მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ერთიდან ორ თვემდე, ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით.

შენიშვნა: სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ქონების გატაცება ჩაითვლება წვრილმანად, თუ გატაცებულის ღირებულება არ აღემატება ორმოცდაათ მანეთს. ამასთან გატაცებულის ღირებულების გარდა გათვალისწინებულ უნდა იქნეს აგრეთვე გატაცებული ნივთების რაოდენობა ნატურით (წონა, მოცულობა) და მათი მნიშვნელობა სახალხო მეურნეობისათვის.

თავი 7

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები ბუნებრივი გარემოს, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის დარგში

    მუხლი 51. მიწების უყაირათო გამოყენება

მიწების უყაირათო გამოყენება, მიწების გაუმჯობესებისა და ქარისმიერი, წყლისმიერი ეროზიისა და ნიადაგის მდგომარეობის გამაუარესებელი სხვა პროცესებისაგან ნიადაგის დაცვის სავალდებულო ღონისძიებების შეუსრულებლობა, გამოყოფილი მიწის ნაკვეთების არა იმ მიზნით გამოყენება, რისთვისაც იქნა გამოყოფილი,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 52. სასოფლო-სამეურნეო და სხვა მიწების გაფუჭება

სასოფლო-სამეურნეო და სხვა მიწების გაფუჭება, საწარმოო და სხვა ნარჩენებით და ჩამდინარე წყლებით მათი გაჭუჭყიანება,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 53. დროებითი დაკავებული მიწების თავის დროზე დაუბრუნებლობა ან დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად მათი ვარგის მდგომარეობაში მოუყვანლობა

დროებით დაკავებული მიწების თავის დროზე დაუბრუნებლობა ან დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად მათი ვარგის მდგომარეობაში მოყვანის მოვალეობის შეუსრულებლობა,

გამო წვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 54. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტისაგან თვითნებური გადახვევა

დადგენილი წესით დამტკიცებული შიდა სამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტისგან სათანადო ნებართვის გარეშე გადახვევა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 55. სამიჯნე ნიშნების მოსპობა

მოქალაქეთა მიერ მიწათსარგებლობის საზღვრების სამიჯნე ნიშნების მოსპობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 56. წიაღის დაცვის მოთხოვნათა დარღვევა

სასარგებლო წიაღისეულის განლაგების ფართობების თვითნებურად განაშენიანება, წი ღის დაცვის წესებისა და წიაღის სარგებლობასთან დაკავშირებულ სამუშაოთა მავნე გავლენისგან ბუნებრივი გარემოს, შენობებისა და ნაგებობების დაცვის მოთხოვნათა შეუსრულებლობა, მიწისქვეშა წყლებზე დაკვირვების სარეჟიმო ჭაბუ ღილების, აგრეთვე მარკშეიდერული გეოდეზიური ნიშნების მოსპობა ან დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

საბადოების მდიდარი უბნების შერჩევითი დამუშავება, რასაც მოჰყვა სასარგებლო წიაღისეულის საბალანსო მარაგის უსაფუძვლო დანაკარგები, მოპოვებისას სასარგებლო წიაღ სეულის ზენორმატიული დანაკარგები და ზენორმატიული გაღარიბება, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა გაფუჭება და მისი მარაგის რაციონალური გამოყენების მოთხოვნათა სხვა დარღვევები,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

მარკშეიდერული დოკუმენტაციის დაკარგვა, ლიკვიდირებული ან დაკონსერვებული სამთო გამონამუშევრებისა და ჭაბურღილების ისეთ მდგომარეობაში მოყვანის მოთხოვნათა შეუსრულებლობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის უსაფრხოებას, აგრეთვე კონსერვაციის დროს საბადოების, სამთო გამონამუშევრებისა და ჭაბურღილების დაცვის მოთხოვნათა შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 57. წიაღის გეოლოგიური შესწავლის სამუშაოთა წარმოების წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა

წიაღის გეოლოგიური შესწავლის სამუშაოთა წარმოების წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა, რასაც შეიძლება მოჰყოლოდა ან მოჰყვა სასარგებლო წიაღისეულის გამოკვლეული მარაგის ან სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელ საწარმოთა, აგრეთვე იმ მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და ექსპლოატაციის პირობების მცდარი შეფასება, რომლებიც დაკავშირებული არ არის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან, გ ოლოგიური დოკუმენტაციის, სასარგებლო წიაღისეულის სინჯების დუბლიკატების და კერნის დაკარგვა, რომელიც აუცილებელია წიაღის შემდგომი გეოლოგიური შესწავლისა და საბადოს დამუშავების დროს,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 58. წიაღის რესურსების დაცვის წესების დარღვევა

წყლის გაჭუჭყიანება ან დანაგვიანება წყალშემკრებებში წყალდაცვის რეჟიმის დარღვევა, რაც იწვევს მათ გაჭუჭყიანებას, ნიადაგის წყლისმიერ ეროზიასა და სხვა მავნე მოვლენებს,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

ისეთი საწარმოების, კომუნალური და სხვა ობიექტების საექსპლუატაციოდ გადაცემა, რომლებიც აღჭურვილი არ არიან წყლის გაჭუჭყიანების, დანაგვიანების და წყლის მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის საჭირო ნაგებობებითა და მოწყობილობებით,

გამოიწვევს თანამდებ ბის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 59. სახომალდო დოკუმენტებში მავნე ნივთიერებებისა და მინარევებთან დაკავშირებული ოპერაციების რეგისტრაციის მოვალეობათა შეუსრულებლობა

გემის ან სხვა მცურავი საშუ ლებების კაპიტნის მეთაურთა შემადგენლობის სხვა პირთა მიერ სახომალდო დოკუმენტებში ადამიანების ჯა მრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი რესურსებისათვის მავნე ნივთიერებებთან ანდა დადგენილი ნორმების გადამეტებით ასეთ ნივთიერებათა შემცვლელ მინარევებთან აკავშირებული ოპერაციების რეგისტრაციის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოვალეობათა შეუსრულებლობა, აღნიშნულ პირთა მიერ სახომალდო დოკუმენტებში არასწორი ჩანაწერების შეტანა ამ ოპერაციების შესახებ ან შესაბამისი თანამდებობის პირთათვის ამ დოკუმენტების წარდგენაზე უკანონოდ უარის თქმა,

გამოიწვევს დაჯარიმების ას მანეთადე.

    მუხლი 60. წყალსარგებლობის წესების დარღვევა

წყალსარგებლობის გეგმების დარღვევით წყლის აღება, ჰიდროტექნიკური სამუშაოების თვითნებურად წარმოება, წყლის (მოპოვებული ან წყლის ობიექტიდან გაყვანილი) უყაირათო გამოყენება, წყლის ობიექტიდან ამოღებული და მათში ჩაშვებული წყლის რაოდენობისა და ხარისხის განსაზღვრის პირველადი აღრიცხვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმების ას მანეთამდე.

    მუხლი 61. წყალსამეურნეო ნაგებობებისა და მოწყობილობების დაზიანება, მათი ექსპლუატაციის წესების დარღვევა

წყალსამეურნეო ნაგებობებისა და მოწყობილობების დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

წყალსამეურნეო ნაგებობებისა და მოწყობილობების ექსპლუატაციის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 62. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწების უკანონო გამოყენება

სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწების ნაკვეთების ამოსაძირკვად, ნაგებობათა ასაშენებლად, მერქნის გადასამუშავებლად, საწყობების მოსაწყობად და ა.შ. გამოიყენება ამ ნაკვეთების გამოყენებაზე სათანადო ნებართვის მიუღებლად,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 63. ტყეკაფის ფონდის გამოყენების, მერქნის დამზადებისა და გამოზიდვის, ფისის დამზადების დადგენილი წესების დარღვევა

ტყეკაფის ფონდის გამოყენების, მერქნის დამზადებისა და გამოზიდვის, ფისის დამზადების დადგენილი წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 64. ხეებისა და ბუჩქნარის უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება, ტყის კულტურებისა და ნორჩი ტყის მოსპობა და დაზიანება

ხეებისა და ბუჩქნარის უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება, ტყის კულტურების, ტყის სანერგეებსა და პლანტაციებში ნათესარების ან ნერგების, აგრეთვე ტყის აღდგენისათვის განკუთვნილ ფართობზე ბუნებრივი წარმოშობის ნორჩი ტყისა და აღმონაცენის მოსპობა ან დაზიანება,

გამოიწვევს მოაქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 65. ტყეებში მოზარდ მცენარეთა მოსპობა ან დაზიანება

ტყეებში მოზარდ მცენარეთა მოსპობა ან დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 66. ტყითსარგებლობის განხორციელება ტყესაჭრელი ბარათით (ორდერით) ან ტყის ბარათით გაუთვალისწინებელი მიზნებისა და მოთხოვნებისათვის

ტყითსარგებლობის განხორციელება ტყესაჭრელი ბარათით (ორდერით) ან ტყის ბარათით გაუთვალისწინებელი მიზნებისა და მოთხოვნებისათვის,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 67. ტყეების აღდგენისა და გაუმჯობესების, მწიფე მერქნის რესურსების გამოყენების წესების დარღვევა

ტყეების აღდგენის, მდგომარეობისა და ჯიშობრივი შედგენილობის გაუმჯობესების, მათი პროდუქტიულობის გადიდების, აგრეთვე მწიფე მერქნის რესურსების გამოყენების წესებისა და ინსტრუქციების დარღვევა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 68. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე სათიბი და საძოვარი სავარგულების დაზიანება

სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე სათიბი და საძოვარი სავარგულების დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა, ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 69. თვითნებურად თიბვა და პირუტყვის ძოვება, თვითნებურად ველური ხილის, კაკლოვანების, სოკოს, კენკრის მოკრეფა

ტყეებში და სახელმწიფო ტყის ფონდის ტყით დაუფარავ მიწებზე თვითნებურად თიბვა და პირუტყვის ძოვება, ველური ხილის, კაკლოვანების, სოკოს, კენკრის და ა.შ თვითნებურად მოკრეფა უბნებში, სადაც ეს აკრძალულია ან დასაშვებია მხოლოდ ტყის ბარათებით,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 70. ისეთი საწარმოო ობიექტების საექსპლუატაციოდ გადაცემა, რომელთაც არა აქვთ ტყეებზე მავნე ზემოქმედების აცილების მოწყობილობა

ახალი და რეკონსტრუირებული საწარმოების, საამქროების, აგრეგატების, სატრანსპორტო გზების, კომუნალური და სხვა ობიექტების საექსპლუატაციოდ გადაცემა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არ არიან ტყეების მდგომარეობასა და კვლავწარმოებაზე მავნე ზემოქმედების აცილების მოწყობილობით,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 71. ტყეების დაზიანება ჩამდინარე წყლებით, ქიმიური ნივთიერებებით, მავნე ამონაფრქვევით, ნაგვითა და ნარჩენებით

ტყეების დაზიანება ჩამდინარე წყლებით, ქიმიური ნივთიერებებით, სამრეწველო და კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო ამონაფრქვევით, ნაგვითა და ნარჩენებით, რასაც ტყის გახმობა ან დაავადება მოსდევს,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 72. ტყეების დანაგვიანება საყოფაცხოვრებო ნაგვითა და ნარჩენებით

 ტყეების დანაგვიანება საყოფაცხოვრებო ნაგვითა და ნარჩენებით,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა, ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 73. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე არსებული ტყის დასაშრობი თხრილების, სადრენაჟო სისტემებისა და გზების მოსპობა ან დაზიანება

სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებზე არსებული ტყის დასაშრობი თხრილების, სადრენაჟო სისტემებისა და გზების მოსპობა ან დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 74. ტყეებში სამიჯნე ნიშნების მოსპობა და დაზიანება

ტყეებში სამიჯნე ნიშნების მოსპობა და დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 75. ტყისათვის სასარგებლო ფაუნის განადგურება

ტყისათვის სასარგებლო ფაუნის განადგურება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 76. ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა

ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

ტყის მოსპობა ან დაზიანება ცეცხლის წაკიდების ან ცეცხლისადმი დაუდევრობის შედეგად, აგრეთვე ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა, რასაც მოჰყვა ტყეში ხანძრის გაჩენა ან მისი გავრცელება გარკვეულ ფართობზე,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 77. ატმოსფეროში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა გაფრქვევა ნორმატივების გადამეტებით ან უნებართვო და ატმოსფერულ ჰაერზე მავნე ფიზიკური ზემოქმედება

ატმოსფეროში გამაჭუჭყიანებელ ნ ვთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ან დროებით შეთანხმებული განაფრქვევის ნორმატივების გადამეტება; ატმოსფერულ ჰაერზე ზღვრულად დასაშვები მავნე ფიზიკური ზემოქმედების ნორმატივების გადამეტება; ატმოსფეროში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად საამი უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების ნებართვის გარეშე; ატმოსფერულ ჰაერზე მავნე ფიზიკური ზემოქმედება საამისოდ სპეციალურად უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების ნებართვის გარეშე, როდესაც ასეთი ნებართვის მიღება აუცილებელია სსრ კავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა აფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 78. ატმოსფეროში განაფრქვევის საწმენდი მოწყობილობის ექსპლუატაციის წესების დარღვევა, აგრეთვე ამ მოწყობილობათა გამოუყენებლობა

ატმოსფეროში განაფრქვევის საწმენდი და საკონტროლო ნაგებობის, მოწყობილობის, აპარატურის ექსპლუატაციის წესების დარღვევა, აგრეთვე მათი გამოუყენებლობა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 79. საწარმოთა საექსპლუატაციოდ გადაცემა ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მოთხოვნათა უგულებელყოფით

ახალი და რეკონსტრუირებული საწარმოების, ნაგებობების და სხვა ობიექტების საექსპლუატაციოდ გადაცემა, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მოთხოვნებს,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 80. ისეთ სატრანსპორტო და სხვა მოძრავ საშუალებათა საექსპლუატაციოდ გაშვება, რომელთა განაფრქვევში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა შემცველობა ნორმატივებს აღემატება

ისეთი ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემების და სხვა მოძრავი საშუალებებისა და დანადგარების საექსპლუატაციოდ გაშვება, რომელთა განაფრქვევში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა შემცველობა, აგრეთვე მუშაობისას მათ მიერ წარმოქმნილი ხმაურის დონე აღემატება დადგენილ ნორმატივებს,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 81. ისეთი ავტომოტოსატრანსპორტო და სხვა მოძრავი საშუალებების ექსპლუატაცია, რომელთა განაფრქვევში გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა შემცველობა დადგენილ ნორმატივებს აღემატება

მოქალაქეთა მიერ ისეთი ავტომოტოსატრანსპორტო და სხვა მოძრავი საშუალებების და დანადგარების ექსპლუატაცია, რომელთა განაფრქვევში გამაჭუჭყუანებელ ნივთიერებათა შემცველობა, აგრეთვე მუშაობისას მათ მიერ წარმოქმნილი ხმაურის დონე აღემატება დადგენილ ნორმატივებს,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 82. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მოთხოვნათა დაუცველობა სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაწყობისა და დაწვისას

სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაწყობის წესების დარღვევა, აღნიშნული ნარჩენების დაწვისას ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მოთხოვნათა დაუცველობა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 83. მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და სხვა პრეპარატების ტრანსპორტირების, შენახვისა და გამოყენების წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა ან შეიძლება მოჰყოლოდა ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანება

 მცენარეთა დაცვის საშუალებების, მათი ზრდის სტიმულატორების, მინერალური სასუქებისა და სხვა პრეპარატების ტრანსპორტირების, შენახვისა და გამოყენების წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა ან შეიძლება მოჰყოლოდა ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 84. ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოების მითითებათა შეუსრულებლობა

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის წესების დარღვევების აღმოფხვრის შესახებ ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოების მითითებათა შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 85. ცხოველთა სამყაროს დაცვის წესების დარღვევა

ცხოველთა ბინადრობის გარემოსა და მიგრაციის გზების დაცვის, მათი გადასახლების, აკლიმატიზაციისა და შეჯვარების დადგენილი წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 86. ნადირობის წესების დარღვევა

ნადირობა სათანადო ნებართვის გარეშე ან აკრძალულ ადგილებში, ან აკრძალულ ვადებში, აკრძალული იარაღით თუ საშუალებებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თოფისა და სხვა სანადირო საშუალებების კონფისკაციით ან ნადირობის უფლების ჩამორთმევას ვადით სამ წლამდე, თოფისა და სხვა სანადირო საშუალებების კონფისკაციით.

ნადირობის წესების სხვა დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოც მანეთამდე, ნადირობის იარაღის კონფისკაციით ან უამისოდ.

    მუხლი 87. მეთევზეობისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა

მეთევზეობისა დ თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

ზემოაღნიშნული წესების უხეში დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

    მუხლი 88. ისტორიისა და კლუტურის ძეგლთა დაცვისა და გამოყენების წესების დარღვევა

ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვისა და გამოყენების წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 89. სახელმწიფოს მიერ განსაკუთრებით დაცული ბუნების ობიექტების დაცვის წესებისა და რეჟიმის დარღვევა

საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე გა საკუთრებით დაცული ბუნების ობიექტების დაცვის რეჟიმის და ნაკრძალების, აღკვეთილების, ეროვნული და ბუნებრივი პარკების მწვანე ზონების შინაგანაწესის დარღვევა ანდა ბუნების დაცული ობიექტების განადგურება ან დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

თავი 8

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში

    მუხლი 90. სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დარღვევა

თანამდებობის პირთა მიერ მრეწველობის დარგებში და იმ ობიექტებზე, რომლებსაც კონტროლს უწევენ სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოები, სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესების, ნორმების და ინსტრუქციების არაერთგზის დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დარღვევა იმ ობიექტებზე, რომლებსაც კონტროლს უწევენ სახატომენერგოზედამხედველობის ორგანოები,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 91. ფეთქებადი მასალების შენახვის, გამოყენების და აღრიცხვის წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დარღვევა

თანამდებობის პირთა მიერ მრეწველობის დარგებში და იმ ობიექტებზე, რომლებსაც კონტროლს უწევენ სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოები, ფეთქებადი მასალების შენახვის, გამოყენების და აღრიცხვის წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 92. ელექტრონული და თბოენერგიის მფლანგველური ხარჯვა

ელექტრონული და თბოენერგიის მფლანგველური ხარჯვა, ესე იგი სისტემატურად, საწარმოო აუცილებლობის გარეშე ელექტროძრავების, ელექტროღუმელების და სხვა ელექტრო- და თბომოწყობილობის არასრული დატვირთვა ან უქმად გამოყენება; შეკუმშული ჰაერის, წყლისა და სითბოს სისტემატურად პირდაპირი დაკარგვა, რაც გამოწვეულია არმატურის, მილსადენთა, მილსადენთა თბოიზოლაციის, ღუმელების და თბოგამომყენებელი მოწყობილობის გაუმართაობის გამო; ენერგომომმარაგებელი ორგანიზაციის ნებართვის გარეშე ელექტროენერგიის გამოყენება სასამსახურო და სხვა სადგომების გასათბობად, აგრეთვე საწარმოო პროცესით გაუთვალისწინებელი მიზნებისათვის; ელექტროენერგიის უყაირათო გამოყენება განათებისათვის,

გამოიწვევს საწარმოების, დაწესებულების, ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა, საწარმოთა მთავარი ინჟინრების, მთავარი ენერგეტიკოსების (მთავარი მექანიკოსების), სააქმროების უფროსების, დაწესებულებებ ის და ორგანიზაციების ადმინი ტრაციულ-სამეურნეო სამსახურების ხელმძღვანელთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 93. 1000 ვოლტამდე ძაბვის ელექტროქსელების დაზიანება

1000 ვოლტამდე ძაბვის ელექტროქსელების (საჰაერო, მიწისქვეშა და წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზების, შემყვანი და გამანაწილებელი მოწყობილობების) დაზიანება, თუ ამას მოჰყვა მომხმარებელთათვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება და სახალხო მეურნეობის ზარალი,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდახუთ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 94. 1000 ვოლტზე მეტი ძაბვის ელექტროქსელების დაცვის წესების დარღვევა

სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს მიერ დადგენილი 1000 ვოლტზე მეტი ძაბვის ელექტროქსელების დაცვის წესების დარღვევა, თუ ამას მოჰყვა ან შეიძლება მოჰყოლოდა მომხმარებ ლთათ ვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება, ელექტროქსელების დაზიანება ან სახალხო მეურნეობის სხვა ზარალი,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათიდან ომოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოციდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 95. გაზის გამოყენების ნორმებისა და წესების დარღვევა

გაზის, როგორც სათბობისა და ნედლეულის, გამოყენების ნორმებისა და წესების დარღვევა:

გაზის გაშვება გაზგამომყენებელ დანადგარებში გაზის სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოების ნებართვის გარეშე; გაზის გამოყოფილი ფონდების გადამეტება ან გაზის მოხმარების დადგენილი რეჟიმის დაუცველობა; გაზის მოხმარება გაზგამომყენებელ დანადგარებზე მისი ხარჯვის დამტკიცებული კუთრი ნორმების გარეშე ან ამ კუთრი ნორმების გადამეტება;

გაზგამომყენებელი დანადგარების ექსპლუატაცია გაზის ხარჯვის ან გაზის გამოყენებით გამომუშავებული თბოენერგიისა და პროდუქციის აღურიცხავად, ან გაზგამომყენებელი დანადგარების პროექტით გათვალისწინებული გაზის წვის პროცესების ავტომატური რეგულირების საშუალებათა, ან თბოტექნიკური კონტროლის ხელსაწყოებისა თუ თბოუტილიზაციის მოწყობილობის არარსებობა (გაუმართაობა), რომლებიც უზრუნველყოფენ გაზის რაციონალურ და ეფექტიან გამოყენებას;

გაზით მოსარგებლე საწარმოს, გაერთიანების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციისათვის გათვალისწინებული სარეზერვო თბომეურნეობის მუშაობისათვის მოუმზადებლობა ან გაზგამომყენებელი დანადგარების მოუმზადებლობა დაწესებული სახეობის სარეზერვო სათბობით მუშაობისათვის,

გამოიწვევს საწარმოების, გაერთიანებების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა, მათი მოადგილეების, მთავარი ენერგეტიკოსების (მთავარი მექანიკოსების), საამქროებისა და სამსახურების უფროსების გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 96. გაზის ქსელების დაცვის წესების დარღვევა

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს მიერ დამტკიცებული გაზის ქსელების დაცვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

თავი 9

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები სოფლის მეურნეობაში. ვეტერინა -სანიტარ ული წესების დარღვევა

    მუხლი 97. კოლმეურნეობების, საბჭოთა მეურნეობებისა და სხვა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ მეურნეობათა ნათესების, ზვინების წახდენა ან ნარგავების დაზიანება

კოლმეურნეობე ბის, საბჭოთა მეურნეობებისა და სხვა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ მეურნეობათა ნათესების, ზვინების წახდენა ან ნარგავების დაზიანება პირუტყვის ან ფრინველის მიერ,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ოცდახუთ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

ნათესების, ზვინების განმეორებით წახდენა, ნარგავების განმეორებით დაზიანება პირუტყვის ან ფრინველის მიერ ასეთივე სამართალდარღვევისათვის ჯარიმის დაკისრებიდან ერთი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

ნათესებში ან ნარგავებში საჭაპანო ტრანსპორტით გავლა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთ მანეთამდე.

ნათესებში ან ნარგავებში ავტომანქანით, ტრაქტორით, კომბაინით და სხვა მანქანით გავლა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 98. მცენარეთა საკარანტინო მავნებლებთან, დაავადებებსა და სარეველებთან ბრძოლის წესების დარღვევა

მცენარეთა საკარანტინო მავნებლებთან, დაავადებებსა და სარეველებთან ბრძოლის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 99. მასალების საკარანტინო შემოწმებისა და სათანადო დამუშავების გარეშე გატანა

სასაზღვრო საზღვაო პორტიდან (ნავმისადგომიდან), რკინიგზის სადგურიდან, ავტოვაგზლიდან (ავტოსადგურიდან), აეროპორტიდან და სხვა სასაზღვრო პუნქტიდან საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან შემოტ ნილი მასალების საკარანტინო შემოწმებისა და სათანადო დამუშავების გარეშე გატანა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 100. მოწათმოსარგებლეთა მიერ მცენარეთა არასაკარანტინო მავნებლებთან, დაავადებებსა და სარეველებთან ბრძოლის ზომების მიუღებლობა

მიწათმოსარგებლეთა მიერ მცენარეთა არასაკარანტინო მავნებლებთან, დაავადებებსა და სარეველებთან ბრძოლის ზომების მიუღებლობა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას.

გაფრთხილების შემდეგ მიწათმოსარგებლეთა მიერ მცენარეთა არასაკარანტინო მავნებლებთან, დაავადებებსა და სარეველებთან ბრძოლის ზომების მიუღებლობა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათიდან ოც მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

მიწათმოსარგებლეთა მიერ მცენარეთა არასაკარნტინო მავნებლებთან, დაავადებებსა და სარეველებთან ბრძოლის ზომების მიუღებლობა ასეთივე სამართა დარღვევისათვის დაჯარიმებიდან ერთი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ოციდან ორმოც მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათიდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 101. მექანიზატორთა მიერ სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ტექნიკური ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების უხეში დარღვევა

მექანიზატორთა მიერ ტრაქტორების, კომბაინების, სხვა თვითმავალი სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ტექნიკური ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების უხეში დარღვევა,

გამოიწვევს მექანიზატორთათვის ამ მანქანების მართვის უფლების ჩამორთმევას ერთ თვემდე ვადით.

    მუხლი 102. ცხოველთა საკარანტინო წესებისა და სხვა ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევა

სსრ კავშირის ვეტერინა ი წესდებით გათვალისწინებული ცხოველთა საკარანტინო წესებისა და სხვა ვეტერინა -სანიტარ ული წესების, აგრე ვე ეპიზოოტიასთან ბრძოლის საკითხებზე სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების და მათი აღმასრულებელი კომიტეტების გადაწყვეტილებათა დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 103. ძაღლებისა და კატების ყოლის წესების დარღვევა. მტაცებელ ცხოველთა ყოლა

ძაღლების და კატების ყოლის წესების დარღვევა, აგრეთვე მტაცებელ ცხოველთა ყოლა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 104. ცხოველებისა და ფრინველებისადმი სასტიკი მოპყრობა

ცხოველებისა და ფრინველებისადმი სასტიკი მოპყრობა, რასაც მათი დაღუპვა ან დასახიჩრება მოჰყვა, აგრეთვე ცხოველებისა და ფრინველების წვალება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 105. საფუტკრეების სათაფლე ღალიანობისათვის გადატანის წესების დარღვევა

საფუტკრეებისათვის დაწესებული სამომთაბარეო მარშრუტების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 1051. საზაფხულო საბაღე სახლების მშენებლობის, აგრეთვე კოლექტიური მებაღეობის ორგანიზაციისა და გაძღოლის წესების დარღვევა

მოქალაქეთა მიერ საზაფხულო საბაღე სახლების მშენებლობა სათანადოდ შეთანხმებული პროექტის გარეშე ან მშენებლობის დაწყებისას მოქმედი სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმებისაგან გადახვევით, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

თანამდებობის პირთა მიერ საზაფხულო საბაღე სახლების მშენებლობის, აგრეთვე კოლექტიური მებაღეობის ორგანიზაციისა და გაძღოლის შემდეგი წესების დარღვევა:

მებაღეობის ამხანაგობის წევრად მიღების წესების დარღვევა; კოლექტიური ბაღისათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის მოწყობისა და განაშენიანების პროექტის გარეშე ან ამ პროექტის დარღვევით ათვისება; სათანადოდ შეთანხმებული პროექტის გარეშე ან მშენებლობის დაწყებისას მოქმედი სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმებისაგან გადახვევით საზაფხულო საბაღე სახლების მშენებლობის ნებართვის მიცემა, ამგვარი სახლების საექსპლუატაციოდ მიღება; კოლექტიური ბაღის ტერიტორიაზე სათანადოდ შეთანხმებული პროექტის გარეშე ან მისგან გადახვევით საერთო სარგებლობის შენობათა და ნაგებობათა მშენებლობა; უკანონოდ საშენი მასალების გაცემა, სატრანსპორტო საშუალებათა, მექანიზმების, მუშახელის გამოყენება, მებაღეობის ამხანაგობის ობიექტების მშენებლობაში არასპეციალიზებული სამშენებლო ორგანიზაციების ჩაბმა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას მანეთამდე .

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 27 მაისის ბრძანებულება №94 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №5, მაისი, 1985 წ., მუხ.157

თავი 10

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები ტრანსპორტზე, საგზაო მეურნეობის და კავშირგაბმულობის დარგში

    მუხლი 106. რკინიგზის ტრანსპორტზე მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევა

რკინიგზის ლიანდაგებზე ისეთი საგნების დაწყობა, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ მატარებელთა მოძრაობის შეფერხება, ან განსაკუთრებით მძიმე და უზარმაზარი ტვირთის გადაზიდვის, რკინიგზის ლიანდაგებ ზე პირუტყვის გადარეკვის, აგრეთვე ლიანდაგების მახლობლად პირუტყვის ძოვების წესების დაუცველობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

მიწის ვაკისის, საგზაო ნაგებობების, დამცავი ტყის ნარგავების და თოვლსაფარის დაზიანება, აგრეთვე დატვირთვის და გადმოტვირთვის დროს დადგენილი გაბარიტების დაუცველობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთ მანეთამდე.

რკინიგზის ლიანდაგებ ზე გავლა ნებადაურთველ ადგილებში,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორ მანეთამდე.

    მუხლი 107. რკინიგზის ტრასპორტის საშულებებით სარგებლობის წესების დარღვევა

მატარებლის თვითნებური, საჭიროების გარეშე გაჩერება ან სატვირთო მატარებლით თვითნებური მგზავრობა,

გამოიწვევს დაჯარიმ ბას ათ მანეთამდე.

მატარებელში სვლის დროს ჩაჯდომა და გადმოსვლა, ვაგონების საფეხურებსა და სახურავებზე მგზავრობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორ მანეთამდე.

    მუხლი 108. ფრენის უსაფრთხოების წესების დარღვევა

აეროდრომის რაიონში რაიმე ისეთი ნიშნების და მოწყობილობათა განლაგება, რომლებიც აეროდრომის გამოსაცნობი მარკირებული ნიშნებისა და მოწყობილობათა მსგავსია, ან აეროპორტის, აეროდრომის ადმინისტრაციის ნებადაურთველად პიროტექნიკური ნაწარმის დაწვა ან ისეთი ობიექტების მოწყობა, რომლებიც ხელ უწყობენ ფრინველთა მასობრივ თავმოყრას, რაც საშიშია საჰაერო ხომალდის ფრენისათვის,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ათიდან ორ ოცდაათ მანეთამდე.

შენობებსა და ნაგებობებზე ღამის და დღის მარკირებული ნიშნების ან მოწყობილობათა განლაგების წესების შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

სააეროდრომო მოწყობილობის, საჰაერო ხომალდების სააეროდრომო ნიშნების და მათ მოწყობილობათა დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ომოცდაათ მანეთამდე.

აეროპორტის (აეროვაგზლის გარდა), აეროდრომის, ფრენის რადიო- და შუქუზრუნველყოფის ობიექტების ტერიტორიაზე გავლა სათანადო ნებართვის გარეშე,

გამოიწვევს დაჯარიმების ოცდაათ მანეთ მდე.

    მუხლი 109. საჰაერო ტრანსპორტით საშიში ნივთიერებებისა და საგნების გადაზიდვის წესების დარღვევა

საჰაერო ტრანსპორტით საშიში ნივთიერებების ან საგნების გადაზიდვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე, აღნიშნული ნივთიერებებისა და საგნების სასყიდლით ჩამორთმევით ან კონფისკაციით ან უამისოდ, თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 110. საჰაერო ხომალდზე ქცევის წესების დარღვევა

საჰაერო ხომალდზე მყოფ პირთა მიერ ხომალდის მეთაურის განკარგულების შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

საჰაერო ხომალდიდან ფოტოგრაფირების, კინოგადაღების წესებისა და რადიოკავშირის საშუალებებით სარგებლობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, ფირის კონფისკაციით.

    მუხლი 111. საერთაშორისო ფრენის წესების დარღვევა

საერთაშორისო ფრენის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ორას მანეთამდე.

    მუხლი 112. საზღვაო ტრანსპორტზე მოძრაობის წესების დარღვევა

საზღვაო ტრა სპორტზე დადგენილი გემების პორტში შესვლისა და პორტიდან გამოსვლის, საპორტო წყლებში გემების მოძრაობის, გაჩერებისა და ბუქსირების წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

საპორტო წყლებში საყვინთი სამუშაოების წარმოება სათანადო ნებართვის გარეშე, აგრეთვე ამ სამუშაოთა დროს სიგნალების მიცემის წესების დაუცველობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთ მანეთამდე.

    მუხლი 113. საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესების დარღვევა

გემში მგზავრების ჩასხდომის, მგზავრობის და გემიდან გადმოსხდომის დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 114. საზღვაო პორტებში დატვირთვის, გადმოტვირთვის და ტვირთის დაწყობის წესების დარღვევა

საზღვაო პორტებში დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და ტვირთის დაწყობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 115. რკინიგზის, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტზე სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა

რკინიგზისა და საზღვაო ტრანსპორტზე სახანძრო უსაფრთხოების დადგენილი წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე.

საჰაერო ტრანსპორტზე სახანძრო უსაფრთხოების დადგენილი წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 116. მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებათა ექსპლუატაციის წესების დარღვევა

მძღოლების მიერ ისეთ გაუმართავ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა, რის გამოც მათი ექსპლუატაცია აკრძალულია, ან ისეთ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა, რომლებიც გადაკეთებულია შესაბამისი ნებართვის გარეშე, ან რეგისტრირებული არ არის დადგენილი წესით, ან არ გაუვლიათ სახელმწიფო ტექნიკური შემოწმება,

გამოიწვევს აფრთხილებას ან დაჯარიმებას სამიდან ათ მანეთამდე.

შენიშვნა: ამ კოდექსის 116-123-ე მუხლებში, 124-ე მუხლის მეორე ნაწილში, 125-127-ე მუხლებში აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებად ჩაითვლება ყველა სახის ავტომობილი, ტრაქტორი და სხვა თვითმავალი მანქანა, ტრამვაი და ტროლეიბუსი, აგრეთვე მოტოციკლი და სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება.

    მუხლი 117. სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ სიჩქარის გადაჭარბება, საგზაო ნიშნების მოთხოვნათა დაუცველობა, მგზავრთა გადაყვანის და საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დარღვევა

სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება, საგზაო მოძრაობის რეგულირების სიგნალებისადმი დაუმორჩილებლობა, საგზაო ნიშნების ან გზების სავალი ნაწილის მონიშვნის მოთხოვნათა დაუცველობა, მგზავრთა გადაყვანის, სატრანსპორტო საშუალებთა გასწრების, მანევრირების, გზაჯვარედინებისა და საქვეითო გადასასვლელების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებათა გავლის, სანათი ხელსაწყოების გამოყენების, ან იმ სატრანსპორტო საშუალებათა შეუფერხებლად გატარების წესების დარღვევა, რომლებსაც გავლის უპირატესი უფლება აქვთ, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალების მართვის გადაცემა იმ პირისათვის, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება არა აქვს,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას სამიდან ათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, თუ მას შედეგად მოჰყვა საავარიო ვითარება, აგრეთვე წლის განმავლობაში ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნულ დარღვევათა განმეორებით ჩადენა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ხუთიდან ოც მანეთამდე.

წლის განმავლობაში ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ორზე მეტი დარღვევის ჩადენა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ექვს თვემდე.

    მუხლი 118. სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ რკინიგზის გადასასვლელების გავლის წესების დარღვევა

სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ რკინიგზის გადასასვლელების გავლის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

წლის განმავლობაში ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული დარღვევის განმეორებით ჩადენა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ექვს თვემდე.

    მუხლი 119. მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა ნასვამ მდგომარეობაში

მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა ნასვამ მდგომარეობაში, აგრეთვე მათ მიერ სატრანსპორტო საშუალების მართვის გადაცემა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პირის თვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე ან მძღოლებისათვის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას, ხოლო იმ მძღოლებისათვის, რომელთაც აქვთ რამდენიმე სახის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება, ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთ წლამდე.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დარღვევის განმეორებით ჩადენა ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირველი დარღვევისათვის გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული სახდელი სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევის სახით, ამ უფლების ჩამორთმევის ვადის გასვლიდან ერთი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას, ხოლო იმ მძღოლებისათვის, რომელთაც აქვთ რამდენიმე სახის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება, ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთიდან სამ წლამდე.

    მუხლი 120. სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა ან სხვა ქონების დაზიანება, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დარღვევა

სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ ამ კოდექსის 116-118-ე მუხლები გათვალისწინებული საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა, ტვირთის, გზების, საგზაო ა სხვა ნაგებობების ან სხვა ქონების დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ექვს თვემდე.

საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დარღვევა, რომელიც გათვალისწინებული არ არის ამ კოდექსის 116 119-ე მუხლებით და რასაც მოჰყვა ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული შედეგები,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დარღვევა, რომელიც გათვალისწინებული არ არის ამ კოდექსის 116 119-ე მუხლებით და ამ მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას სამი მანეთის ოდენობით.

    მუხლი 121. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს მართვის უფლება

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს ამ საშუალებათა მართვის უფლება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

იგივე დარღვევა, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა, ტვირთის, გზების, საგზაო და სხვა ნაგებობათა ან სხვა ქონების დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 122. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს მართვის უფლება და იმყოფება ნასვამ მდგომარეობაში

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს ამ საშუალებათა მართვის უფლება და იმყოფება ნასვამ მდგომარეობაში, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალების მართვის გადაცემა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი პირისათვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 123. სიმთვრალის დასადგენად შემოწმებისაგან თავის არიდება

სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ განსაზღვრული წესით სიმთვარალის დასადგენად შემოწმებისაგან თავის არიდება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთ წლამდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 124. ქვეითად მოსიარულე და საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეთა მიერ მოძრაობის წესების დარღვევა

ქვეითად მოსიარულეთა, ველოსიპედისტთა, მზიდავთა და გზით მოსარგებლე სხვა პირთა მიერ საგზაო მოძრაობის რეგულირების სიგნალებისადმი დამოურჩილებლობა, საგზაო ნიშნების ან გზების სავალი ნაწილების მონიშვნის მოთხოვნათა დაუცველობა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას სამი მანეთის ოდენობით.

იმავე პირთა მიერ ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევების ჩადენა, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშულებათა, ტვირთის, გზის, საგზაო და სხვა ნაგებობათა ან სხვა ქონების დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთიდან ოცდაათ მანეთამდე.

იმავე პირთა მიერ საგზაო მოძრაობის წესების სხვა დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ერთი მანეთის ოდენობით.

    მუხლი 125. გაუმართავ სატრანსპორტო საშულებათა ხაზზე გაშვება და სატრანსპორტო საშულებათა ექპლუატაციის წესების სხვა დარღვევები

ხაზზე ისეთ გაუმართავ სატრანს პორტო საშულებ თა გაშვება, რომლის გამოც მათი ექპლუატაცია აკრძალულია, ან რომლებიც გადაკეთებულია სათანადო ნებართვის გარეშე, ან რეგისტრირებული არ არის დადგენილი წესით, ან არ გაუვლიათ სახელმწიფო ტექნიკური შემოწმება,

გამოიწვევს სატრანსპორტო საშულებათა ტექნიკური მდგომარეობისა და ექპლუატაციისთვის პასუხისმგებელ თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალი წინებული ერთ-ერთი დარღვევის განმეორებით ჩადენა ერთი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს სატრანსპორტო საშულებათა ტექნიკური მდგომარე ბისა და ექსპლუატაციისათვის პასუხი მგებელ თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 126. სატრანსპორტო საშულებათა სამართავად დაშვება ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლებისა ან იმ პირებისა, რომელთაც არა აქვთ სატრანსპორტო საშულებათა მართვის უფლება

სატრანს პორტო საშულებათა სამართავად დაშვება ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლებისა ან იმ პირებისა, რომელთაც არა აქვთ სატრანს პორტო საშულებათა მართვის უფლება,

გამოიწვევს სატრანს პორტო საშულებათა ტექნიკური მდგომარეობისა და ექსპლუატაციისათვის პასუხისმგებ ლ თანამდებობის პირთა დაჯარიმებ ს ოცდაათიდან ას მანეთ მდე.

    მუხლი 127. სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენება ანგარების მიზნით

მძღოლების მიერ მათთვის სამსახურებრივად მინდობილი ან მოქალაქეთა მიერ პირადი საკუთრების სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენება ანგარების მიზნით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთ წლამდე.

    მუხლი 128. რკინიგზის, საზღვაო, საავტომობილო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით საშიშ ნივთიერებათა და საგანთა გადაზიდვის წესების დარღვევა

რკინიგზის და საზღვაო ტრანსპორტით ცეცხლსაშიშ, მომწამვლელ, ადვილაალებად, ფეთქებად და შხამიან ნივთიერებათა და საგანთა ხელბარგით გადაზიდვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

ავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით, სამარშ უტო ტაქსით ფეთქებად, ადვილაალებად, მომწამვლელ და შხამიან ნივთიერებათა და საგანთა გატანა, აგრეთვე ამ ნივთიერებების ბარგად ან შემნახველ საკანში ჩაბარება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 129. ზედმეტი ხელბარგისა და ფასგადაუხდელი ბარგის გადაზიდვა

რკინ გზისა და საზღვაო ტრანსპორტით ზედმეტი ხელბარგის გადაზიდვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ყოველ 5 კილოგრამზე 40 კაპიკის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს ათი მანეთისა.

ავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით, საქალაქო მიმოსვლის სამარშრუტო ტაქსით ბარგის ფასგადაუხდელად გადაზიდვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ბარგის თითოეული ადგილისათვის ორი მანეთის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს ათი მანეთისა.

საგარეუბნო მიმოსვლის სამგზავრო ავტოტრანსპორტით ბარგის ფასგადაუხდელად გადაზიდვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ბარგის თითოეული ადგილისათვის სამი მანეთის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს ათი მანეთისა.

საქალაქთაშორისო მიმოსვლის სამგზავრო ავტოტრანსპორტით ბარგის ფასგადაუხდელად გადაზიდვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ბარგის თითოეული ადგილისათვის ხუთი მანეთის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს ათი მანეთისა.

    მუხლი 130. უბილეთო მგზავრობა

უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა:

1) საგარეუბნო მატარებლით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამი მანეთის ოდენობით;

2) ადგილობრივი და შორეული სამგზავრო მატარებლის საერთო მაგარი ვაგონით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთი მანეთის ოდენობით;

3) ადგილობრივი და შორეული სამგზავრო მატარებლის სხვა ვაგონით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას რვა მანეთის ოდენობით;

4) საგარეუბნო საზღვაო ტრანსპორტის გემებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორი მანეთის ოდენობით;

5) ადგილობრივი და შორეული ხაზის საზღვაო ტრანსპორტის გემებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შვიდი მანეთის ოდენობით;

მგზავრების უბილეთო გაფრენა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოც მანეთამდე.

ხუთიდან ათი წლის ასკამდე ბავშვების უბილეთო მგზავრობა რკინიგზისა და საზღვაო ტრანსპორტით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას უფროსი ასაკის მგზავრის უბილეთო მგზავრობისათვის დაწესებული ჯარიმის 1/4-ის ოდენობით.

ავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით, საქალაქო მიმოსვლის სამარშრუტო ტაქსით უბილეთო მგზავრობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორი მანეთის ოდენობით.

საგარეუბნო მიმოსვლის სამგზავრო ავტოტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამი მანეთის ოდენობით.

საქალაქთაშორისო მიმოსვლის სამგზავრო ავტოტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთი მანეთის ოდენობით.

    მუხლი 131. რკინიგზის, საზღვაო და საავტომობილო ტრანსპორტზე ტვირთის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფის წესების დარღვევა

მოძრავი შემადგენლობის, კონტეინერების, მცურავი და ტვირთის გადასაზიდად გათვალისწინებული სხვა სატრანსპორტო საშუალებების, აგრეთვე გადაზიდვის მოწყობილობათა დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

სატვირთო ვაგონების, ავტომობილების, ავტომობილების მისაბმელების, კონტეინერების, ტრიუმების და მცურავ საშუალებათა სხვა სატვირთო სათავსოების პლომბებისა და საკეტ მოწყობილობათა დაზიანება, მათგან პლომბების აგლეჯა, ცალკეული სატვირთო ადგილებისა და მათი შეფუთვის, პაკეტების, სატვირთო ეზოების, რკინიგზის სადგურების, სატვირთო საავტომობილო სადგურების, საკონტეინერო პუნქტების (მოედნების), პორტების (ნავსადგომების) და იმ საწყობების ღობის დაზიანება, რომლებიც გამოიყენება ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესასრულებლად, აგრეთვე სატვირთო ეზოების, საკონტეინერო პუნქტების (მოედნების), პორტების (ნავსადგომების) სატვირთო რაიონების და ზემოაღნიშნული საწყობების ტერიტორიაზე სათანადო ნებართვის გარეშე ყოფნა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 132. საჰაერო ტრანსპორტზე ტვირთის დაცვა-შენახვის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებული წესების დარღვევა

კონტეინერების პლომბებისა და საკეტ მოწყობილობათა დაზიანება, მათგან პლომბების აგლეჯა, ცალკეული სატვირთო ადგილებისა და მათი შეფუთვის, პაკეტების, აგრეთვე საწყობების ღობის დაზიანება, რომლებიც გამოიყენება საჰაერო ტრანსპორტზე ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესასრულებლად,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

საჰაერო ტრანსპორტზე კონტეინერების და ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 133. გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობათა დაზიანება

გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობათა ან საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებათა განზრახ დაზიანება, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის შესაფერხებლად დაბრკოლების განზრახ შექმნა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი გაუფრთხილებლობით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამიდან ათ მანეთამდე.

    მუხლი 134. საავტომობილო გზების გასხვისების ზოლის დაცვის წესების დარღვევა

საავტომობილო გზების გასხვისების ზოლში ნაკვეთის გადახვნა, ბალახის თიბვა, ნარგავების გაჩეხვა და დაზიანება, კორდის მოხსნა და გრუნტის ამოღება, საკანალიზაციო, სამრეწველო, სამელიორაციო და ჩამდინარე წყლების ჩაშვება წყალსარინ ნაგებობებსა და რეზერვებში საგზაო ორგანოებთან შეთანხმების გარეშე, გასხვისების ზოლში და ხის ხიდამდე 100 მეტრზე ახლოს ცეცხლის დანთება, ხის ხიდზე, ხეფენილიან და ხის მოაჯირიან ხიდზე მოწევა, რასაც მძიმე შედეგები არ მოჰყოლია,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 135. მიწთმოსარგებლეთა მიერ საავტმობილო გზების და საგზაო ნაგებობათა დაცვის წესების დარღვევა

საავტომობილო გზების გასხვისების ზოლის მომიჯნავე ნაკვეთებით მიწათმოსარგებლ თა მიერ დასახლებული პუნქტების ფარგლებში საერთო- სახელმწიფოებრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის გზებზე, მათზე მიმაგრებული უბნების საზღვრებში ქვეითად მოსიარულეთა გზებისა და გადასასვლელი ხიდების მოწყობის, შეკეთების და რეგულარულად გაწმენდის მოვალეობათა დარღვევა, აგრ თვე მიმაგრებული ნაკვეთებიდან ან მისა ვლელი გზებიდან საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზაზე, გადასასვლელი ხიდების ჩათვლით, გადასას ვლელების ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში და სუფთად შენახვის მოვალეობათა დარღვევა, რასაც მძიმე შედეგები არ მოჰ ყოლია,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 136. გზების, რკინიგზის გადასასვლელების და სხვა საგზაო ნაგებო ბების მოვლა-შენახვის წესების დარღვევა

მოძრაობისათვის უსაფრთხო მდგომარეობაში გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობების მოვლა-შენახვის წესების დარღვევა ან გზების ცალკეულ უბნებზე მოძრაობის დროულად აკრძალვის ან შეზღუდვის ზომების მიუღებლობა, როცა ამ გზებით სარგებლობა საფრთხეს უქმნის მოძრაობას,

გამოიწვევს გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობების მდგომარეობისათვის პასუხისმგებელ თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 137. საავტომობილო გზების გასწვრივ პირუტყვის ძოვების წესების დარღვევა

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს მიერ დამტკიცებული საკავშირო ან რესპუბლიკური მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გასწვრივ მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხენის, ცხვრის, ღორისა და სხვ. ძოვება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთ მანეთამდე.

ამ მუხლის პირველ ნაწილში მითითებული წესების განმეორებით დარღვევა წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთიდან ათ მანეთამდე.

    მუხლი 138. მაგისტრალური მილსადენების დაცვის წესების დარღვევა

მაგისტრალური მილსადენების დაცვის წესების დარღევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდა თ მანეთამდე.

    მუხლი 139. ადგილობრივი საავტომობილო გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, შეკეთებისა და მოვლა-შენახვის საგზაო სამუშაოებში მონაწილეობისაგან თავის არიდება

ადგილობრივი საავტომობილო გზების მშენებლობის, რეკო სტრუქციის, შეკეთებისა და მოვლა- შენახვის სამუშაოებში მონაწილეობის გან კოლმეურნეობე ბის, საბჭოთა მეურნეობე ბის, სამრეწველო, სატრანს პორტო, სამშენებლო და სხვა საწარმოების და სამეურნეო ორგანიზაციების მიერ თავის არიდება,

გამოიწვევს საწარმოთა და ორგანიზაციათა ხელმძღვანელების დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 140. რადიოელექტრონულ საშუალებათა შეძენის, დადგმის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის წესების დარღვევა

საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების თანამდებობის პირთა მიერ რადიოელექტრონული საშუალებების შეძენის, დადგმის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის, რადიოსიხშირის გამოყენების წესების, რადიოგამოსხივებისა და რადიომიღებისათვის დასაშვები ინდუსტრიული დაბრკოლების ნორმების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

თანამდებობის პირთა მიერ ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევების განმეორებით ჩადენა დაჯარიმებიდან ერთი წლის განმავლობაში, აგრეთვე ისეთი დარღვევის ჩადენა, რასაც მოჰყვა რადიომიღებისათვის დაბრკოლების შექმნა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 141. რადიოდანადგართა მოწყობა და ექსპლუატაცია სათანადო რეგისტრაციის ან ნებართვის გარეშე

რადიოსატრანსლაციო კვანძის მოწყობა და ექსპლუატაცია სათანადო რეგისტრაციის ან ნებართვის გარეშე (როცა ასეთი საჭიროა), მისი სიმძლავრის მიუხედავად,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

რადიოსატრანსლაციო წერტილის მოწყობა და ექსპლუატაცია სათანადო რეგისტრაციის ან ნებართვის გარეშე (როცა ასეთი საჭიროა) მიუხედავად იმ რადიოსატრანსლაციო კვაძის უწყებრივი კუთვნილებისა, საიდანაც იგი იდგმება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთ მანეთამდე.

    მუხლი 142. რადიოგადამცემ მოწყობილობათა უნებართვოდ დამზადება და გამოყენება

რადიოგადამცემ მოწყობილობათა უნებართვოდ დამზადება და გამოყენება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე რადიოგადამცემი მოწყობილობის კონფისკაციით.

    მუხლი 143. კავშირგაბმულობის ხაზებისა და ნაგებობების დაცვის წესების დარღვევა

კავშირგაბმულობის ხაზებისა და ნაგებობების დაცვის წესების დარღვევა, აგრეთვე კავშირგაბმულობის სახაზო და საკაბელო ნაგებობების დაზიანება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 144. ტაქსოფონების, სატელეფონო კაბინების, საფოსტო და მონეტის დასახურდავებელი ავტომატების, სატელეფონო გამანაწილებელი კარადებისა და სააბონენტო მოწყობილობათა დაზიანება, აგრეთვე ტელეფონების თვითნებური ჩართვა

ტაქსოფონებ ის, სატელეფონო კაბინების, საფოსტო და მონეტის დასახურდავებელი ავტომატების, სატელეფონო გამანაწილებელი კარადებისა და სააბონენტო მოწყობილობათა დაზიანება, აგრეთვე მოქმედ აბონენტთა ხაზში ტელეფონების თვითნებური ჩართვა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

თავი 11

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო-კომუნალური მეურნეობის და კეთილმოწყობის დარგში

    მუხლი 145. აღრიცხვაზე აყვანის და საცხოვრებელ სახლებსა და საცხოვრებელ სადგომებში შესახლების წესების დარღვევა

თანამდებობის პირთა მიერ საბინაო პირობებგასაუმჯობესებელ მოქალაქეთა აღრიცხვაზე აყვანის, აღრიცხვიდან მოხსნისა და მოქალაქეთათვის საცხოვრებელი სადგომების მიცემის წესის, საცხოვრებელ სახლებსა და საცხოვრებელ სადგომებში შესახლების დადგენილი ვადების დაუცველობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 146. საცხოვრებელი სადგომებით სარგებლობის წესების დარღვევა

საცხოვრებელი სადგომებით სარგებლობის, საერთო სარგებლობის ადგილების, საკიბურების, ლიფტების, სადარბაზოების, სახლისპირა ტერიტორიების სანიტარ ული მოვლა-პატრონობის, საცხოვრებელი სახლების, საცხოვრებ ლი სადგომებისა და საინჟინრო მოწყობილობის ექსპლუატაციის წესების დარღვევა, მათი უყაირათოდ მოვლა- პატრონობა, აგრეთვე საცხოვრებელი სახლებისა და საცხოვრებელი სადგომების თვითნებური გადაკეთება და გადაგეგმარება, მათი არადანიშნულებისამებრ გ მოყენება, საცხოვრებელი სახლების, საცხოვრებელი სადგომების, მათი მოწყობილობისა და კეთილმოწყობის ობიექტების გაფუჭება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებ ს ორმოცდაათ მანათამდე.

    მუხლი 147. სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო შენობათა და ნაგებობათა თვითნებური აგება

მოქალაქე ბის მიერ სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო შენობათა და ნაგებობათა თვითნებური აგება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორ ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 148. ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების ტერიტორიის კეთილმოწყობის წესების დარღვევა

ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების ტერიტორიის კეთილმოწყობის წესების დარღვევა, აგრეთვე ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში სისუფთავისა და წესრიგის უზრუნველყოფის წესების დაუცველობა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 149. წყალსადენის ქსელში თვითნებური ჩართვა და სასმელი წყლით სარგებლობის წესების სხვა დარღვევები

მოქალაქეთა მიერ წყალსადენის ქსელში საცხოვრებელი სახლებისა, საცხოვრებელი და დამხმარე სადგომების, მიწის ნაკვეთების თვითნებური ჩართვა, აგრეთვე სასმელი წყლით სარგებლობის წესების სხვა დარღვევები,

გამოიწვევს აფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოც მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, განმეორებით ჩადენილი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, უკანონოდ დაყენებული მოწყობილობის კონფისკაციით ან უამისოდ.

    მუხლი 150. მოსახლეობის მიერ გაზით სარგებლობის წესების დარღვევა

მოსახლეობის მიერ გაზით სარგებლობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 151. ქალაქებში მწვანე ნარგავების დაზიანება ან თვითნებური გაჩეხვა

მწვანე ნარგავების დაზიანება ან თვითნებური, სახალხო დეპუტატთა საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ნებართვის გარეშე მათი გაჩეხვა, ან გადატანა სხვაგან, რასაც ადგილი ჰქონდა მშენებლობის დროისათვის მწვანე ნარგავების მქონე ცალკეული ნაკვეთების განაშენიანებისას, აგრეთვე მოქალაქეთა და თანამდებობის პირთა მიერ მათ გამგებლობაში არსებული მწვანე ნარგავების დასაცავად ზომების მიუღებლობა, მათდამი დაუდევარი დამოკიდებულება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გა რთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 152. ტერიტორიის დაზიანება სამშენებლო ან შესაკეთებელ სამუშაოთა ჩატარების დროს

ეზოების, ქუჩების და მოედნების სათანადო ნებართვის გარეშე გადათხრა, მათი სამშენებლო მასალებით ჩახერგვა, გათხრის ადგილების, აგრეთვე მშენებლობის ან შეკეთების დამთავრების შემდეგ სამშენებლო მოედნების წესრიგში მოსაყვანად ზომების მიუღებლობა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

თავი 12

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

    მუხლი 153. ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოთა მუშაკების მიერ ვაჭრობის წესების დარღვევა

ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოთა მუშაკების მიერ ვაჭრობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 154. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობის რეგულირების წესების დარღვევა

 საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს მიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობის მოსაწესრიგებლად დადგენილი წესების პირველად ჩადენილი დარღვევა,

გამოიწვევს პროდუქტების კონფისკაციას.

    მუხლი 155. სპირტიანი სასმელებით ვაჭრობის წესების დარღვევა

ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოთა მუშაკების მიერ არყით და სხვა სპირტიანი სასმელებით ვაჭრობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 156. ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო თოფის გაყიდვის წესის დარღვევა

სავაჭრო საწარმოების (ორგანიზაციების) მუშაკთა მიერ ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო თოფის და მისი საბრძოლო მასალების მიყიდვა იმ მოქალაქეების, საწარმოების, დაწესებულებების და ორგანიზაციებისათვის, რომელთაც არა აქვთ შინაგან საქმეთა ორგანოების ნებართვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც წლის განმავლობაში ასეთივე დარღვევისათვის შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 157. საკოლმეურნეო ბაზრებში ვაჭრობის წესების დარღვევა

საკოლმეურნეო ბაზრებში ვაჭრობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 158. ხელზე ვაჭრობა დაუწესებელ ადგილებში

ხელზე ვაჭრობა ქალაქების ქუჩებში, მოედნებზე, ეზოებში, სადარბაზოებში, სკვერებსა და სხვა დაუწესებელ ადგილებში,

გამოიწვევს აფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 159. წვრილმანი სპეკულაცია

წვრილმანი სპეკულაცია, ესე იგი გამორჩენის მიზნით ფართო მოხმარების საქონლის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, აგრეთვე საკასო და სასაქონლო ჩეკებისა და ტალონების, სანახაობით და სხვა დაწესებულებათა ბილეთების, წიგნების, ნოტების და სხვა ფასეულობათა შესყიდვა და გადაყიდვა მცირე რაოდენობით, თუ გამორჩენის ოდენობა არ აღემატება ოცდაათ მანეთს,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე, სპეკულაციის საგნების კონფისკაციით.

    მუხლი 160. სახელმწიფო ან კოოპერაციულ მაღაზიებში პურისა და პურეულის სხვა პროდუქტების შესყიდვა პირუტყვისა და ფრინველის გამოსაკვებად

სახელმწიფო ან კოოპერაციულ მაღაზიებში გამომცხვარი პურის, ფქვილის, ბურღულის და პურეულის სხვა პროდუქტების შესყიდვა პირუტყვისა და ფრინველის გამოსაკვებად, აგრეთვე პირუტყვისა და ფრინველის გამოკვება მაღაზიებში შეძენილი გამომცხვარი პურით, ფქვილით, ბურღულითა და პურეულის სხვა პროდუქტებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდააათ მანეთამდე.

    მუხლი 161. უკანონო ოპერაციები უცხოეთის ვალუტით და საგადასახადო დოკუმენტებით

უკანონო შესყიდვა, გაყიდვა-გაცვლა ან გადახდის საშუალებად გამოყენება მცირე ოდენობის უცხოური ვალუტისა, საგადას ხადო დოკუმენტებისა უცხოე ის ვალუტაში ან საბანკო საგადასახადო დოკუმენტებისა მანეთებში, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლებით, მათ შორის ამ ფასეულობებით სპეკულაცია, თუ უკანონო ოპერაციის საგნის ღირებულება არ აღემატება ოცდახუთ მანეთს,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, ვალუტისა და საგადასახადო დოკუმენტების კონფისკაციით.

    მუხლი 162. უკანონო გაყიდვა საგადასახადო დოკუმენტებისა, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლების გარეშე

უკანონო გაყიდვა სადაგადასახადო დოკუმენტებისა მანეთებში, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლების გარეშე, თუ არ არის სპეკულაციის ნიშნები,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, საგადასახადო დოკუმენტების კონფისკაციით.

    მუხლი 163. ბენზინის ან სხვა საწვავ-საცხები მასალების უკანონო გაცემა ან შეძენა

ბენზინის ან სხვა საწვავ-საცხები მასალების უკანონო გაცემა ან უკანონო შეძენა, რომლებიც სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ საწარმოებს, დაწესებულებებს და ორგანიზაციებს ეკუთვნის, თუ არ არის გატაცების ნიშნები,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 164. შინამრეწველურ-ხელოსნური რეწვის წესის დარღვევა

შინამრეწველურ-ხელოსნური რეწვის წესის დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, დამზადებული პროდუქციის კონფისკაციით ან უამისოდ.

    მუხლი 165. აკრძალული რეწვა

რეწვა, რომლის მიმართაც არის სპეციალური აკრძალვა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, აკრძალული რეწვის საგნის კონფისკაციით.

თავი 13

საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

    მუხლი 166. წვრილმანი ხულიგნობა

წვრილმანი ხულიგნობა, ესე იგი საზოგადოებრივ ადგილებში უცენზურო ლანძღვა-გინება, მოქალაქეებზე შეურაცხ მყოფი გადაკიდება და სხვა ამგვარი მოქმედება, რაც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგსა და მოქალაქეთა სიმშვიდეს,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ერთიდან ორ თვემდე, ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით, ხოლო თუ საქმის გარემოებათა მიხედვით, დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით, ამ ზომების გამოყენება ჩაითვლება არასაკმარისად, ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით თხუთმეტ დღემდე.

    მუხლი 167. ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა დასახლებულ პუნქტებსა და საამისოდ გამოუყოფელ ადგილებში ან დადგენილი წესის დარღვევით

ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა დასახლებულ პუნქტებსა და საამისოდ გამოუყოფელ ადგილებში, აგრეთვე გამოყოფილ ადგილებში, მაგრამ დადგენილი წესის დარღვევით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მანეთამდე, იარაღის და საბრძოლო მასალების კონფისკაციით ან უამისოდ.

    მუხლი 168. შინგამოხდილი მაგარი სპირტიანი სასმელების შეძენა

შინაგამოხდილი მაგარი სპირტიანი სასმელების შეძენა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 169. საზოგადოებრივ ადგილებში სპირტიანი სასმელების სმა

სპირტიანი სასმელების სმა ქუჩებში, ეზოებსა და სადარბაზოებში, სტადიონებზე, სკვერებში, პარკებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში, გარდა სავაჭრო და საზოგადოებრივი კვების საწარმოებისა, სადაც სპირტიანი სასმელების ჩამოსხმით გაყიდვა ნებადართულია სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამიდან ათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის გამოყენებიდან ერთი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

თექვსმეტ წლამდე ასაკის მოზარდთა მიერ სპირტიანი სასმელების სმა,

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა დაჯარიმებას სამიდან ათ მენეთამდე.

    მუხლი 170. არასრულწლოვანის დათრობა

 მშობლების, მათ შემცვ ელ ან სხვა პირთა მიერ არსრულწლოვანის დათრობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 171. საზოგადოებრივ ადგილებში მთვრალ მდგომარეობაში ყოფნა

საზოგადოებრივ ადგილებში მთვრალ, ადამიანის ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაც მყოფ მდგომარეობაში ყოფნა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამიდან ათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის გამოყენებიდან ერთი წლის განმავლობაში,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

ქუჩებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში თექვსმეტ წლამდე ასაკის მოზარდთა მთვრალ მდგომარეობაში ყოფნა,

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა დაჯარიმებას სამიდან ათ მანეთამდე.

    მუხლი 172. მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა მიერ ბავშვების აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა შეუსრულებლობა

მშობლების ან მათ შემცვ ელ პირთა მიერ არასრულწლოვანი ბავშვების აზრდისა და სწავლების მოვალეობათა ბოროტად შეუსრულებლობა, აგრეთვე არასრულწლოვანთა მიერ ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე ან მათ მიერ სხვა სამართალდარღვევათა ჩადენა (გარდა ამ კოდექის 169-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 171-ე მუხლის მესამე ნაწილით და ამ მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისა),

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვ ელ პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

წვრილმანი ხულიგნობა, ან ხულიგნობა, ჩადენილი თოთხმეტიდან თექვსმეტ წლამდე მოზარდის მიერ,

გამოიწვევს მ ობლების ან მათ შემცვ ელ პირთა დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე.

თავი 14

მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

    მუხლი 173. მილიციის მუშაკის ან სახალხო რაზმელის კანონიერი განკარგულების ან მოთხოვნისადმი ბოროტად დაუმორჩილებლობა

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მოვალეობათა შესრულების დროს მილიციის მუშაკის ან სახალხო რაზმელის კანონიერი განკარგულების ან მოთხოვნისადმი ბოროტად დაუმორჩილებლობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მენთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ერთიდან ორ თვემდე, ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით, ხოლო თუ საქმის გარემოებათა მიხედვით, დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით, ამ ზომების გამოყენება ჩაითვლება არასაკმარისად,

ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით თხუთმეტ დღემდე.

    მუხლი 174. თვითნებობა

თვითნებობა, ესე იგი კანონით დადგენილი წესის დარღვევით ნამდვილად თავისი ან თავისად დაგულებული უფლების თვითნებურად განხორციელება, რასაც მოქალაქეების ან სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის არსებითი ზიანი არ მოჰყოლია,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მან თამდე.

    მუხლი 175. ადმინისტრაციული ზედამხედველობის წესების დარღვევა

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის წესების დარღვევა იმ პირის მიერ, რომელსაც დაუწესეს ზედამხედველობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 176. შრომა-გასწორების დაწესებულებებში შესანახად და გამოსაყენებლად აკრძალულ ნივთიერებათა, ნაკეთობათა და საგანთა უკანონოდ გადაცემა და უკანონოდ მიღება

თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, საგამოძიებო იზოლატორებში დაკავებულთა ხანმოკლე მოთავსების ადგილებში, შრომა-აღმზრდელობითსა და სამკურნალო-შრომით პროფილაქტორიუმებში მოთავსებული პირებისათვის შრომა-გასწორების დაწესებულებებში შესანახად და გამოსაყენებლად აკრძალულ ნივთიერებათა, ნაკეთობათა და საგანთა გასინჯვისაგან ფარულად გადაცემა ან გადაცემის მცდელობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ მენ თამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ორ თვემდე, ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით, ნივთიერებათა, ნაკეთობათა და საგანთა კონფისკაციით.

თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, საგამოძიებო იზოლატორებში, დაკავებულთა ხანმოკლე მოთავსების ადგილებში, შრომა-აღმზრდელობითსა და სამკურნალო-შრომით პროფილაქტორიუმებში მოთავსებული პირებისაგან შრომა-გასწორების დაწესებულებებში შესანახად და გამოსაყენებლად აკრძალულ ნივთიერებათა, ნაკეთობათა და საგანთა მიღება

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე, ნივთიერებათა, ნაკეთობათა და საგანთა კონფისკაციით.

    მუხლი 177. სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა ან შეუსრულებლობა

საწარმოებში, დაწესებულებებში, ორგანიზაციებში, კოლმეურნეობებში, საზოგადოებრივ ადგილებში, სასაწყობო სადგომებში, საერთო საცხოვრებლებსა და საცხოვრებელ სახლებში, აგრეთვე შესაბამისი ობიექტების დაპროექტებისა და მშენებლობის დროს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა ან შეუსრულებლობა, ან ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის, მოწყობილობის, ხანძრის ავტომატურად აღმოსაჩენი და ჩასაქრობი საშუალებების გამოყენებისა და შენახვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 178. პროდუქციის სტანდარტიზაციისა და ხარისხის, საზომ საშუალებათა ხმარებაში შემოღების, მოვლა-შენახვისა და მათი სარგებლობის წესების დარღვევა

პროდუქციის სტანდარტიზაციისა და ხარისხის, საზომ საშუალებათა ხმარებაში შემოღების, მოვლა-შენახვისა და მათი სარგებლობის წესების დარღვევები:

1) ისეთი პროდუქციის გამოშვება (მათ შორის შეკეთებიდან) ან მიწოდება (რეალიზაცია), რომელიც ხარისხით, კომპლექტურობით და შეფუთვით არ შეესაბამება სტანდარტების, ტექნიკური პირობებისა და ნიმუშების (ეტალონების) მოთხოვნებს (სსრ კავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა);

2) საცალო სავაჭრო საწარმოებში (ორგანიზაციებში) ისეთი პროდუქციის გასაყიდად გაშვება, რომელიც ხარისხით, კომპლექტურობით და შეფუთვით არ შეესაბამება სტანდარტების, ტექნიკური პირობებისა და ნიმუშების (ეტალონების) მოთხოვნებს;

3) შემკვეთისათვის ან წარმოებაში ისეთი საკონსტრუქტორო, ტექნოლოგიური და საპროექტო დოკუმენტაციის გადაცემა, რომელიც პროდუქციის ხარისხით არ შეესაბამება სტანდარტებისა და ტექნიკური პირობების მოთხოვნებს ან ტექნოლოგიურ პროცესებზე სტანდარტების მოთხოვნებს;

4) სტანდარტებისა და ტექნიკური პირობების დაუცველობა პროდუქციის ტრანსპორტირების, შენახვისა და გამოყენების (ექსპლუატაციის) დროს, თუ ამან გამოიწვია პროდუქციის ხარისხის დაქვეითება, გაფუჭება ან ზენორმატიული დანაკარგი;

5) ისეთი საზომი საშუალებების ხმარებაში შემოღება, რომლებსაც არ გაუვლიათ სახელმწიფო გამოცდა ან მეტროლოგიური ატესტაცია, აგრეთვე შემოწმება;

6) საზომი საშუალებების დამზადება, შეკეთება და შემოწმება ისეთი საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც დადგენილი წესით არ მიუღიათ სათანადო ნებართვა, აგრეთვე შემოწმების მეთოდების და წესების დარღვევა;

7) საზომი საშუალებებით სარგებლობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 179. პოლიგრაფიული და საშტემპელო-საგრავირო საწარმოების გახსნის, გასამრავლებელი ტაქნიკის შეძენის, გაყიდვის, გამოყენების, აღრიცხვისა და შენახვის წესების დარღვევა

თანამდებობის პირების მიერ პოლიგრაფიული და საშტემპ ლო-საგრავირო საწარმოების გახსნის, პოლიგრაფიული მოწყობილობის, გასამრავლებელი აპარატების, შრიფტების და მატრიცების შეძენის და გაყიდვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

პოლიგრაფიული მოწყობილობის, გასამრავლებელი აპარატების, შრიფტებისა და მატრიცების გამოყენების, აღრიცხვის და შენახვის წესების დარღვევა ამ წესების დაცვისათვის პასუხისმგებელ პირთა მიერ,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 180. მოქალაქეთა მიერ ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო იარაღის შეძენის, შენახვის, გადაცემის ან გაყიდვის წესის დარღვევა

მოქალაქის მიერ ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო იარაღის შეძენა, შენახვა, სხვა პირისათვის გადაცემა ან გაყიდვა შინაგან საქმეთა ორგანოების ნებართვის გარეშე,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე, იარაღის კ ნფისკაციით ან უამისოდ.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დარღვევისათვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ მან თამდე, იარაღის კონფისკაციით.

    მუხლი 181. ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალების შენახვ ის ან გადაზიდვის წესების დარღვევა

იარაღის შენახვაზე შინაგან საქმეთა ორგანოების ნებართვის მქონე მოქალაქეთა მიერ ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო და კუთხვილი იარაღის და საბრძოლო მასალების შენახვის ან გადაზიდვის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ხუთიდან ოც მანეთამდე ან იარაღის და საბრძოლო მასალების სასყიდლით ჩამორთმევას.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დარღვევისათვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ოცდაათ მანეთამდე, იარაღის და საბრძოლო მასალების კონფისკაციით ან უამისოდ.

ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალების შენახვის ან გადაზიდვის წესების დარღვევა მათი მოვლა-დაცვისათვის პასუხისმგებელი საწარმოს, დაწესებულებისა და ორგანიზაციის მუშაკების მიერ, აგრეთვე მათ მიერ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების გამოყენება არადანიშნულებისამებრ,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დარღვევისათვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას მანეთამდე.

    მუხლი 182. ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაციის) ვადების ან მისი აღრიცხვაზე აყვანის წესების დარღვევა

მოქალაქეთა მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაციის) დადგენილი ვადების ან შინაგან საქმეთა ორგანოებში მისი აღრიცხვაზე აყვანის წესების დარღვევა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის დროს,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ხუთიდან ოც მანეთამდე.

    მუხლი 183. ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო იარაღის და საბრძოლო მასალების რეალიზაციისაგან თავის არიდება

ცეცხლსასროლი გლუვლულიანი სანადირო იარაღისა და საბრძოლო მასალების რეალიზაციისაგან თავის არიდება იმ მოქალაქეთა მიერ, რომლებსაც შინაგან საქმეთა ორგანოებმა გაუუქმეს მათი შენახვის ნებართვა მონადირეთა საზოგადოებიდან გამოსვლის გამო,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთიდან ოც მანეთამდე, იარაღისა და საბრძოლო მასალების სასყიდლით ჩამორთმევით.

    მუხლი 184. კარატეს სწავლების წესების დარღვევა

სპორტული კარატეს სექციების გახსნის ან მათ ი მოქალაქეთა ჩაბმის დადგენილი წესების დარღვევა, ან სექციებში სპორტული წესებით აკრძალული ილეთების სწავლება, აგრეთვე თვითნებურად, შესაბამისი ორგანოების ნებართვის გარეშე, კარატეს ილეთების სწავლება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მან თამდე.

    მუხლი 185. უპასპორტოდ ან ჩაუწერლად ცხოვრება

იმ მოქალაქეთა უპასპორტოდ ან ძალ დაკარგული პასპორტით ცხოვრება, რომლებიც მოვალენი არიან იქონიონ პასპორტი, აგრეთვე ჩაუწერლად ან რეგისტრაციის გარეშე ცხოვრება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 186. პასპორტის განზრახ გაფუჭება ან მისი დაკარგვა დაუდევრობით

პასპორტის განზრახ გაფუჭება, აგრეთვე პასპორტის დაუდევრად შენახვა, რასაც მისი დაკარგვა მოჰყვა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 187. უპასპორტოდ ან ჩაუწერლად ცხოვრების დაშვება

 საპასპორტო სისტემის წესების დაცვისათვის პასუხისმგებელ პირთა მიერ მოქალაქეთა უპასპორტოდ ან ძალადაკარგული პასპორტით, ან ჩაუწერლად, ანდა რეგისტრაციის გარეშე ცხოვრების დაშვება, აგრეთვე მოქალაქეთა მიერ დაკავებულ საცხოვრებელ სადგომებში უპასპორტოდ, ჩაუწერლად ან რეგისტრაციის გარეშე პირთა საცხოვრებლად დაშვება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 188. სამუშაოზე მოქალაქეთა მიღება უპასპორტოდ ან ჩაუწერლად

საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების თანამდებობის პირთა მიერ სამუშაოზე მოქალაქეთა უპასპორტოდ ან ძალდაკარგული პასპორტით მიღება, აგრეთვე ჩაუწერლად მცხოვრებ მოქალაქეთა მიღება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

იგივე დარღვევა, ჩადენილი იმ თანამდებობის პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში ასეთივე მოქმედებისათვის შეუფარდეს ადმინისტრაციული სახდელის ღონისძიება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მან თამდე.

    მუხლი 189. პასპორტის უკანონოდ ჩამორთმევა და მათი გირაოდ მიღება

თანამდებობის პირთა მიერ მოქალაქეებისათვის პასპორტების უკანონოდ ჩამორთმევა, აგრეთვე მათ მიერ პასპორტების გირაოდ მიღება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 190. სასაზღვრო ზონაში შესვლის ან ცხოვრების წესების დარღვევა

სასაზღვრო ზონაში შესვლის, აგრეთვე ცხოვრების ან ჩაწერის წესის დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 191. სსრ კავშირში უცხოელ მოქალაქეთა ყოფნის, აგრეთვე სსრ კავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტით მგზავრობის წესების დარღვევა

უცხოელ მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მიერ სსრ კავშირში ყოფნის წესების დარღვევა, ანუ ცხოვრება სსრ კავშირში ცხოვრების უფლების შესახებ დოკუმენტების გარეშე ან ცხოვრება ძალადაკარგული დოკუმენტებით, რეგისტრაციის ან ჩაწერის, ანდა მიმოსვლის და საცხოვრებელი ადგილის ამორჩევის დადგენილი წესის დაუცველობა, მათთვის განსაზღვრული ყოფნის ვადის გასვლის შემდეგ გამგზავრებისაგან თავის არიდება, აგრეთვე სსრ კავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტით მგზავრობის წესების დაუცველობა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

იმ საწარმოს, დაწესებულებისა და ორგანიზაციის თანამდებობის პირთა მიერ, რომლებიც სსრ კავშირში იღებენ უცხოელ მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, ან უზრუნველყოფენ მათ მომსახურებას, ასრულებენ უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სსრ კავშირში ყოფნისა და სსრ კავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტით მგზავრობის პირობე ბის დაცვასთან დაკავშირებულ მოვალეობებს, მათი რეგისტრაციის, ჩაწერის ან ამოწერის, მათთვის სსრ კავშირში ცხოვრების, მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის უფლების შესახებ დოკუმენტების გაფორმების დადგენილი წესის დარღვევა,

გამოიწვევს აფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათიდან ას მანეთამდე.

მოქალაქეთა მიერ, რომლებიც მოიწვევენ სსრ კავშირში უცხოელ მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს კერძო საქმეებზე და დაუთმობენ მათ საცხოვრებელ ფართობს, დადგენილი წესით მათი დროულად რეგისტრაციის, ჩაწერის ან ამოწერის უზრუნველყოფის ზომების მიუღებლობა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

მოქალაქეების მიერ უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის ბინის, სატრანსპორტო საშუალებების მიცემა ან სხვა მომსახურების გაწევა უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სსრ კავშირში ყოფნის დადგენილი წესების და სსრ კავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტით მგზავრობის წესების დარღვევით,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 192. უცხოეთის გემის კაპიტნის მიერ გემის ეკიპაჟის წევრთა ნაპირზე გადასასვლელი საშვის დაუბრუნებლობა

საკონტროლო-გასაშვებ პუნქტში უცხოეთის გემის კაპიტნის მიერ გემის საქართველოს სსრ პორტში გაჩერებისას გემის ეკიპაჟის წევრთა ნაპირზე გადასვლისა და პორტის ტერიტორიაზე და საპორტო ქალაქში მათი ყოფნის უფლების დამადასტურებელი საშვის დაუბრუნებლობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა საშვი არ დააბრუნეს გემის ეკიპაჟის წევრის თვითნებური გამოუცხადებლობის გამო,

გამოიწვევს კაპიტნის დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 193. საბაჟო წესების დარღვევა

საბაჟო წესების დარღვევა:

1) საზღვარგარეთიდან ჩამოსული ან საზღვარგარეთ გასამგზავრებელი ტრა სპორტის საბაჟო დაწესებულება თან გაუჩერებლობა საბაჟო კონტროლის განსახორციელებლად;

2) ტრანსპორტის თვითნებურად მიდგომა ნაპირთან, სადგომი ადგილის თვითნებურად შეცვლა ან გაჩერება სსრ კავშირის სახელმწიფო საზღვრიდან საბაჟო დაწესებულებამდე სვლის დროს, თუნდაც საბაჟო დაწესებულების მიერ ტრანს პორტის გასინჯვის შემდეგ;

3) საბაჟო დაწესებულებისათვის სათანადო შემთხვევებ ში საზღვარგარეთიდან ტრანსპორტის ჩამოსვლისას წერილობითი ცნობის, გადაცემის უწყისის ან გენერალური დეკლარაციის წარუდგენლობა, ან ასეთი დოკუმენტების წარდგენა მათში საჭირო ცნობების აღუნიშნავად;

4) საბაგაჟო და მგზავრთა სიების წარუდგენლობა, აგრეთვე შესაბამისი საბაჟო დაწესებულებისათვის გადასაცემად ჩაბარებული საბაჟო დოკუმენტების დანიშნულებისამებრ ჩაუბარებლობა;

5) საბაჟო დაწესებულების უნებართვოდ საზღვარგარეთის გემთან სხვა გემის მიდგომა, აგრეთვე პორტში შემოსული გემიდან სხვა გემებზე, ნაპირზე რაიმე საგნების გადაცემა ან ნაპირიდან, სხვა გემებიდან რაიმე საგნების მიღება, გარდა იმ მოწყობილობებისა, რომლებიც საჭიროა სიმძიმეთა გადმოსატვირთად ან ასაწევად, ტვირთის დაზიანებისაგან დასაცავად, აგრეთვე ტაკელაჟისა იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს მოწყობილობები და ტაკელაჟი აუცილებელია გემის ან ტვირთის დაღუპვისაგან ან დაზიანებისაგან გადასარჩენად;

6) საბაჟო დაწესებულების უნებართვოდ ტვირთის გახსნა ან ხელახლა შეფუთვა;

7) საბაჟო დაწესებულების უნებართვოდ დატვირთვა, გადატვირთვა ან გადმოტვირთვა;

8) საბაჟო დაწესებულების უნებართვოდ ტრანსპორტის გასვლა;

9) იმ ადგილის მიუთითებლობა, სადაც ინახება იარაღი, ასაფეთქებელი და ადვილ- აალებადი ნივთიერებანი;

10) ლუკზე, ვაგონზე, სადგომზე ან ცალკეულ სატვირთო ადგილზე საბაჟო დაწესებულების მიერ დადებული პლომბის ან ბეჭდის დაზიანება;

11) საბაჟო დაწესებულების უნებართვოდ საზღვარგარეთიდან შემოტანილი ტვირთის გაცემა სახელმწიფო სატრანსპორტო ორგანიზაციათა საწყობებიდან,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებით სსრ კავშირში შესატანად ან საზღვარგარეთ გასაგზავნად აკრძალული საგნების გადაგზავნა, რომლებიც დეკლარაციაში ნაჩვენებია არა თავისი დასახელებით, ან საერთოდ არ არის ნაჩვენები,

გამოიწვევს ამ საგნების კონფისკაციას.

    მუხლი 194. კონტრაბანდა

კონტრაბანდა:

1) სსრ კავშირის სახელმწიფო საზღვარზე ტვირთის (საქონლის, ფასეულობის და სხვა საგნების) უკანონო გადატან-გადმოტანა, ესე იგი ტვირთის გადატან-გადმოტანა საბაჟო დაწესებულებათა გვერდის ავლით, სსრ კავშირის საბაჟო კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით ან საბაჟო კონტროლისაგან დაფარულად, აგრეთვე სსრ კავშირის ტერიტორიაზე ასეთი ტვირთის შენახვა, გადატან-გადმოტანა, გაყიდვა და შესყიდვა;

2) უცხოეთის ტვირთის შენახვა იმ ოდენობით, რაც აღემატება საკუთარი მოხმარების ჩვეულებრივ ნორმას, თუ ამ ტვირთის შემნახველი ან მესაკუთრე ვერ დაამტკიცებს მათი მიღების კანონიერებას;

3) საზღვარგარეთიდან ტვირთის შემოზიდვა ან მიღება, თუნდაც დაწესებული ნებართვის და ბაჟის გადახდით, თუ ამ ტვირთის შემოზიდვა ან მიღება დაკავშირებულია საზღვარგარეთ სსრ კავშირის ვალუტის, სავალუტო ფასეულობათა, მანეთებში იმ საგადასახადო დოკუმენტების უკანონო გადაზიდვასთან, გატანასთან ან გადაგზავნასთან, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლების გარეშე, ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვებისაგან საიუველირო და სხვა საყოფაცხოვრებო ნაკეთობათა და ასეთ ნაკეთობათა ჯართის უკანონო გაზიდვასთან, გატანასთან ან გადაგზავნასთან;

4) სსრ კავშირის ვალუტის, სავალუტო ფასეულობათა, მანეთებში იმ საგადასახადო დოკუმენტების საზღვარგარეთ და საზღვარგარეთიდან უკანონო გაზიდვა, შემოზიდვა, გადაგზავნა და გატანა, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლების გარეშე, ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვებისაგან საიუველირო და სხვა საყოფაცხოვრებო ნაკეთობათა და ასეთ ნაკეთობათა ჯართის საზღვარგარეთ და საზღვარგარეთიდან უკანონო გაზიდვა, შემოზიდვა, გადაგზავნა და გატანა;

5) ამ მუხლში ჩამოთვლილ დარღვევათა ჩასადენად ყოველგვარ მოსამზადებელ მოქმედებათა ჩადენა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე, კონტრაბანდის საგნების კონფისკაციით, აგრეთვე სსრ კავშირის სახელმწიფო საზღვარზე კონტრაბანდის საგნების გადასატანად ან მათ დასამალავად გამიზნული გადასაზიდი და სხვა საშუალებების კონფისკაციით, მიუხედავად მათი აღმოჩენის დროისა.

ის პირი, რომელსაც აღმოუჩინეს კონტრაბანდის საგანი, თუ მან არ იცოდა მისი კონტრაბანდული წარმოება, არ ჩაითვლება კონტრაბანდის ჩამდენად და არ დაჯარიმდება.

ჯარიმა არ დაეკისრება იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრს, რომელიც გადადიოდა სსრ კავშირის სახელმწიფო საზღვარზე, კონტრაბანდა აღმო ჩნდა საბაჟო გასინჯვის დროს, გარდა სსრ კავშირის ვალუტის, სავალუტო ფასეულობათა, მანეთებში იმ საგად სახადო დოკუმენტებისა, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლების გარეშე, ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვებისაგან საიუველირო და სხვა საყოფაცხოვრებო ნაკეთობათა და ასეთ ნაკეთობათა ჯართის კონტრაბანდის შემთხვევებისა.

    მუხლი 195. ბეჭდის (პლომბის) განზრახ დაზიანება ან აგლეჯა

უფლებამოსილი თანამდებობის პირის მიერ დადებული ბეჭდის (პლომბის) განზრახ დაზიანება ან აგლეჯა, გარდა ამ კოდექსის 131-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 132-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 193-ე მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 196. ნადირობით მოპოვებული ძვირფასბეწვიანი სახეობის ნადირის ტყავის სახელმწიფოსათვის სავალდებულო ჩაბარებისგან თავის არიდება, ტყავის უკანონო გაყიდვა, შესყიდვა და გადამუშავება

ნადირობით მოპოვებული ძვირფასბეწვიანი სახეობის ნადირის ტყავის სახელმწიფოსათვის სავალდებულო ჩაბარების გან თავის არიდება, აგრეთვე გამოუყვანელი, ანდა გამოყვანილი, მაგრამ სახელმწიფო დამღადაუსმელი (შტამპდაუსმელი) ასეთი ტყავის უკანონო გაყიდვა, შესყიდვა, გაცვლა და გადამუშავება, თუ ეს ჩადენილია პირველად,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, ტყავის კონფისკაციით.

    მუხლი 197. სამხედრო აღრიცხვის წესების დარღვევა

სამხედრო ვალდებულთა და ახალწვეულთა მიერ საყოველთაო სამხედრო ვალდებულების შესახებ სსრ კავშირის კანონის 89 92-ე მუხლებით გათვალისწინებული სამხედრო აღრიცხვის წესების დარღვევა, სამხედრო კომისარიატში გამოძახების შემდეგ არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობა ან სააღრიცხვო ორგ ნოსათვის საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შეცვლის არადროული შეტყობინება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 198. სამხედრო ბილეთის განზრახ გაფუჭება ან მისი დაკარგვა დაუდევრობით

სამხედრო ვალდებულთა და ახალწვეულთა მიერ სამხედრო ბილეთის (სპეციალური მოწმობის) განზრახ გაფუჭება ან დაუდევრად შენახვა, რასაც მოჰყვა მისი დაკარგვა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათ მანეთამდე.

    მუხლი 199. რელიგიურ გაერთიანებათა შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა

რელიგიურ გ ერთიანებათა შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა:

1) რელიგიურ გაერთიანებათა ხელმძღვანელების მიერ სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებში ამ გაერთიანებათა რეგისტრაციისაგან თავის არიდება:

2) რელიგიური შეკრების, მსვლელობისა და კულტის სხვა ცერემონიის ორგანიზაციისა და ჩატარების კანონმდებლობით დადგენილი წესების დარღვევა;

3) კულტის მსახურთა და რელიგიურ გაერთიანებათა წევრების მიერ ბავშვთა და ახალგაზრდობის სპეციალური შეკრების ორგანიზაცია და ჩატარება, აგრეთვე შრომითი, ლიტერატურული და სხვა წრეებისა და ჯგუფების ორგანიზაცია და ჩატარება, რომელიც დაკავშირებული არ არის კულტის შესრულებასთან,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე.

კარი III

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი ორგანოები

თავი 15

ძირითადი დებულებანი

    მუხლი 200. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი ორგანოები (თანამდებობის პირები)

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს განიხილავენ:

1) სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რაიონული, სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებთან არსებული ადმინისტრაციული კომისიები;

2) სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტები;

3) არასრულწლოვანთა საქმეების რაიონული (საქალაქო), ქალაქის რაიონული კომისიები;

4) რაიონული (საქალაქო) სახ ლხო სასამართლოები (სახალხო მოსამართლეები);

5) შინაგან საქმეთა ორგანოები, სახელმწიფო ინსპექციების ორგანოები და სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით საამისოდ უფლებამოსილი სხვა ორგანოები (თანამდებობის პირები).

    მუხლი 201. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი ორგანოების (თანამდებობის პირთა) კომპეტენციის გამიჯვნა

სახალხო დეპუ ატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რაიონული, სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებთან არსებული ადმინი ტრაციული კომისიები წყვეტენ ყველა ადმინი ტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს, გარდა იმ საქმეებისა, რომლებიც ადმინის რაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რე პუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლების შესაბამისად სხვა ორგანოების (თანამდებობის პირთა) კომპეტენციას განეკუთვნება.

სახალხო დეპუტატთა სა ო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტები განიხილავენ იმ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც სსრ კავშირის და საქართველოს სსრ საკანო მდებლო აქტებით მათ გამგებლობას განეკუთვნება.

არასრულწლოვანთა საქმეების რაიონული (საქალაქო), ქალაქის რაიონული კომისიები განიხილავენ არასრულწლოვანთა ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, თუ სსრ კავშირის საკანო მდებლო აქტებით სხვა რამ არ არის გათვალი წინებული.

რაიონული (საქალაქო) სახალხო სასამართლოები (სახალხო მოსამართლეები) განიხილავენ იმ ადმინი ტრაციულ სამართ ლდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანო მდებლობის საფუძვლებით, სსრ კავშირის სხვა საკანო მდებლო აქტებით, აგრეთვე საქართველოს სსრ საკანო მდებლო აქტებით მათ გამგებლობას განეკუთვნება.

შინაგან საქმეთა ორგანოები, სახელმწიფო ინსპექციათა ორგანოები და სხვა უფლებამოსილი ორგანოები (მე-200 მუხლის მე-5 პუნქტი) განიხილავენ იმ ადმინი ტრაციულ სამართ ლდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც სსრ კავშირის საკანო მდებლო აქტებით მათ გა გებლობას განეკუთვნება.

    მუხლი 202. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი კოლეგიური ორგანოების შექმნის წესი

ადმინი ტრაციულ კომისიებს ქმნიან შესაბამისი სახ ლხო დეპუტატთა საბჭოები თავ ჯდომარის, თავ ჯდომარის მოადგილის, პასუხისმგებელი მდივნის, აგრეთვე კომისიის წევრთა შემადგენლ ბით. სახ ლხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რა ონული საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებთან არსებულ ადმინი ტრაციულ კომისიებში არის კომისიის განთავისუფლებული პასუხისმგებელი მდივნის თანამდებობა. ადმინი ტრაციული კომისიების საქმიანობის წესს ადგენს საქართველოს სსრ კანო მდებლობა.

არასრულწლოვანთა საქმეების რაიონულ (საქალაქო),ქალაქის რაიონულ კომისიებს ქმნიან შესაბამისი სახალხო დეპუტატთა საბჭოები თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, განთავისუფლებული პასუხისმგებელი მდივნის და კომისიის წევრთა შემადგენლობით. საჭიროების შემთხვევაში კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება შეტანილ იქნეს აგრეთვე ბავშვებთან მუშაობის ინსპექტორის თანამდებობა.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი სხვა კოლეგიური ორგანოების შექმნის წესი განისაზღვრება სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით.

    მუხლი 203. კოლეგიური ორგანოების სხდომათა უფლებამოსილება

ადმინისტრაციულ კომისიებსა და არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები განიხილონ მათი შემადგენლობის წევრთა არანაკლებ ნახევრის დასწრებისას, ხოლო სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებს აღმასრულებელი კომიტეტის მთლიანი შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის დასწრებისას.

სხვა კოლეგიური ორგანოების სხდომათა უფლებამოსილება განისაზღვრება სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით.

    მუხლი 204. თანამდებობის პირთა უფლებამოსილება

თანამდებობის პირებს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განიხილონ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები, შეუძლიათ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში და მხოლოდ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას დაადონ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინი ტრაციული სახდელები.

იმ თანამდებობის პირთა ნუსხას, რომლებიც ამ კოდექსის მე-200 მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებული ორგანოების სახელით განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, ადგენს სსრ კავშირის საკანო მდებლო აქტები და სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები.

თავი 16

ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების ქვემდებარეობა

    მუხლი 205. ადმინისტრაციული კომისიები

სახ ლხო დეპუტა თა რაიონული, საქალაქო და ქალაქის რაიონული საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებთან არსებული ადმინისტრაციული კომისიები განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რო ლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 46-ე, 49-ე, 51 55-ე მუხლებით, 57-ე მუხლით (დარღვევებისათვის, რომლებიც სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების პროცესში არ არის ჩადენილი), 62-76-ე მუხლებით, 77- 83-ე მუხლებით (როცა ისინი არ წარმოადგენენ ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სანიტარ ულ-ჰიგიენური წესებისა და ნორმების დარღვევას), 84-ე მუხლით (გარდა სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების მითითებათა შეუსრულებლობის შემთხვევებისა), 85-ე, 88-ე, 89-ე, 92-ემე- 100, 103 1051-ე მუხლებით, 131-ე მუხლით (სა ვტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის), 134 139-ე, 141-ე, 143 153-ე, 155 158-ე, 160-ე, 162-ე, 164-ე, 165-ე, 167-ე, 168-ე მუხლებით, 170-ე მუხლით (გარდა არას ულწლოვანთა მშობლების და მათ შემცვლელ პირთა მიმართ საქმეებისა), 174-ე მუხლით, 176-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 178 189-ე, 195-ე, 196- ე, 199-ე მუხლებით.

სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებ თან არსებული ადმინი ტრაციული კომისიები განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 77-83-ე მუხლებით (როცა ისინი არ წარმოადგენენ ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სანიტარ ულ-ჰიგიენური წესების და ნორმების დარღვევას), 84-ე მუხლით (გარდა სახელმწიფო სანიტარ ული ზედამხედველობის გამახორციელებელი ორგანოების მითითებათა შეუსრულებლობის შემთხვევე ბისა), 88-ე მუხლით, 93-ე და 94- მუხლებით (როდესაც სამართალდარღვევა ჩადენილია მოქალაქის მიერ), 97-ე, მე-100, 103-ე, 105-ე მუხლებით, 131-ე მუხლით (საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის), 134-ე, 135-ე, 141-ე, 143-ე, 144-ე, 146 149-ე, 151-ე, 155 157-ე, 167-ე, 168-ე მუხლებით, 170-ე მუხლით (გარდა არასრულწლოვანთა მშობლებისა და მათ შემცვ ელ პირთა მიმართ საქმეებისა) და 174-ე, 180 184-ე, 195-ე, 196-ე მუხლებით.

სახალხო დეპუტა თა რაიონულ, საქალაქო, ქალაქის რაიონული, სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებთან არსებული ადმინისტრაციული კომისიები განიხილავენ აგრეთვე იმ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომელთათვისაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დადგენილია ამ კოდექსის მე-5 და მე-6 მუხლების შესაბამისად.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 27 მაისის ბრძანებულება №94 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №5, მაისი, 1985 წ., მუხ.157

    მუხლი 206. სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტები

სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 88-ე მუხლით, 93-ე და 94-ე მუხლებით (როდესაც სამართალდარღვევა ჩადენილია მოქალაქის მიერ), 97-ე, 146 148-ე, 156-ე, 160-ე, 167-ე, 168-ე, 180 183-ე მუხლებით.

    მუხლი 207. არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიები

არასრულწლოვანთა საქმეების რაიონული (საქალაქო), ქალაქის რაიონული კომისიები განიხილავენ არასრულწლოვანთა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, გარდა ამ კოდექსის 173-ე მუხლით გათვალისწინებული საქმეებისა. ამ კოდექსის 50-ე, 116 124-ე, 156-ე, 166-ე, 167-ე, 180 183-ე მუხლებით გათვალისწინებულ დარღვევათა საქმეებს ისინი განიხილავენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ორგანო (თანამდებობის პირი), რომელთანაც შემოვიდა საქმე მითითებულ სამართალდარღვევათა შესახებ, საქმეს განსახილველად გადასცემს ამ კომისიებს. არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიები განიხილავენ აგრეთვე არასრულწლოვანთა მშობლების ან მათ შემცვ ელ პირთა მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 169-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 170-ე მუხლით, 171-ე მუხლის მესამე ნაწილით და 172-ე მუხლის პირველი ნაწილით.

    მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სახალხო სასამართლოები (სახალხო მოსამართლეები)

რაიონული (საქალაქო) სახალხო სასამართლოების სახალხო მოსამართლეები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 50-ე, 142-ე, 154-ე, 159-ე, 166-ე, 173-ე, 175-ე მუხლებით, 176-ე მუხლის პირველი ნაწილით.

    მუხლი 209. შინაგან საქმეთა ორგანოები (მილიცია)

შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 45-ე, 106 111-ე, 116 130-ე მუხლებით, 131-ე მუხლით (გარდა საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისა), 132-ე, 133-ე, 161-ე, 163-ე, 166-ე მუხლებით, 169-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 171-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 172-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 185 191-ე მუხლებით.

შინაგან საქმეთა ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

1) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 45-ე, 106 111-ე, 128 130-ე მუხლებით, 131-ე მუხლით (გარდა საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისა), 132-ე, 161-ე, 163-ე, 166-ე მუხლებით, 169-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 171-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 172-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 190-ე მუხლით, 191-ე მუხლის პირველი ნაწილით, შინაგან საქმეთა ორგანოების უფროსებსა და მათ მოადგილეებს, ხოლო ამ კოდექსის 191-ე მუხლის მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებით გათვალი წინებული სამართალდარღვევებისათვის სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტების შინაგან საქმეთა განყოფილებე ბის (სამმართველოების) უფროსებს და მათ მოადგილეებს;

2) ადმინი ტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 117-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 118-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 119-ე მუხლით, 120-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 121-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 122-ე, 123-ე მუხლებით, 125-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 126-ე, 127-ე მუხლებით, 133-ე მუხლის პირველი ნაწილით, სახელმწიფო საავტომობილო ინსპექციის ქვეგანყოფილების (განყოფილების, სამმართველოს) უფროსს ან უფროსის მოადგილეს, ხოლო თუ სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის შინაგან საქმეთა განყოფილებაში არ არის სახელმწიფო საავტომობილო ინსპექციის ქვეგა ყოფილება (განყოფილება) შინაგან საქმეთა განყოფილების უფროსს ან უფროსის მოადგილეს. ამგვარ საქმეთა განხილვაში შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება შრომითი კოლექტივებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს;

3) ადმინი ტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 116-ე მუხლით, 117-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 118-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 120-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 121-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 124-ე მუხლით, 125-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 133-ე მუხლის მეორე ნაწილით საგზაო-საპატრულო სამსახურის ქვეგანაყოფთა მეთაურებსა და მათ მოადგილეებს, სახელმწიფო საავტომობილო ინსპექტორებს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე; საგზაო საპატრულო სამსახურის ინსპექტორებს და სხვა ინ პექტორებს, რომლებიც ახორციელებენ კონტროლს საგზაო მოძრაობის წესებისა და საგზაო მოძრაობის უსაფ თხოების უზრუნველყოფის სხვა ნორმატივების დაცვაზე, დაჯარიმებ ოც მანეთამდე.

    მუხლი 210. სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის ორგანოები

სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის ორგანოები განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 115-ე და 177-ე მუხლებ ით.

სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის ორგანოების სახელით ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინი ტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

1) სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინი ტროს სახანძ ო დაცვის მთავარი სამმართველოს უფროსს, საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახანძრო დაცვის სამმართველოს უფროსს და მათ მოადგილეებს, თანამდებობის პირთა დაჯარიმებისა ორ ოცდა თ მანეთა დე;

2) აფხაზეთის ასსრ და აჭარის ასსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროების, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის და თბილისის სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის შინაგან საქმეთა სამმართველოების სახანძრო დაცვის განყოფილებათა უფროსებს, თანამდებობის პირთა დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე;

3) სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტების შინაგან საქმეთა განყოფილებების სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის განყოფილებათა (ქვეგანყოფილებათა, ინსპექციათა) უფროსებს, ინსპექტორებს, ქალაქების, ქალაქის ტიპის დაბებისა და რაიონული ცენტრების სახანძრო დაცვის რაზმების, ნაწილების უფროსებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე და თანამდებობის პირთა ოც მანეთამდე.

    მუხლი 211. რკინიგზის ტრანსპორტის ორგანოები

რკინიგზის ტრანსპორტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 44-ე მუხლის პირველი ნაწილით (რკინიგზის ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის), 106-ე, 107-ე მუხლებით, 115-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 128-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 129-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 130-ე, 131-ე მუხლებით (რკინიგზის ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის).

იმ თანამდებობის პირთა ნუსხას, რომლებიც რკინიგზის ტრანსპორტის ორგანოების სახელით განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, დაადგენს სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭო.

    მუხლი 212. საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები

საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 44-ე მუხლის პირველი ნაწილით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის), 112-ე, 113-ე, 114-ე მუხლებით, 115-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 128-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 129-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 130-ე, 131-ე მუხლებით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის).

იმ თანამდებობის პირთა ნუსხას, რომლებიც საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოების სახელით განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, დაადგენს სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭო.

    მუხლი 213. საჰაერო ტრანსპორტის ორგანოები

საჰაერო ტრანსპორტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 44-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 108 111-ე მუხლებით, 115-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 130-ე მუხლით (საჰაერო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის), 132-ე მუხლით.

საჰაერო ტრანსპორტის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ თანამდებობის პირებს, რომელთა ნუსხას დაადგენს სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭო.

    მუხლი 214. საქალაქო და საქალაქთაშორისო სამგზავრო საავტომობილო ტრანსპორტისა და ელექტროტრანსპორტის ორგანოები

საქალაქო და საქალაქთაშორისო სამგზავრო საავტომობილო ტრანსპორტისა და ელექტროტრანსპორტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 128-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 129-ე მუხლის მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებით, 130-ე მუხლით (საავტომობილო ტრანსპორტისა და ელექტროტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის).

ამ მუხლის პირველ ნაწილში ჩამოთვლილი ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ კონტროლიორ-რევიზორებს, ბილეთის კონტროლიორებს და საქალაქო და საქალაქთაშორისო სამგზავრო საავტომობილო ტრანსპორტისა და ელექტროტრანსპორტის (ტროლეიბუსი, ტრამვაი) სხვა საამისოდ უფლებამოსილ მუშაკებს.

    მუხლი 215. შრომის სამართლებრივი და ტექნიკური ინსპექტორები

შრომის სამართლებრივი და ტექნიკური ინსპექტორები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 42-ე მუხლით.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

1) შრომის კანონმდებლობის დარღვევისათვის შრომის სამართლებრივ ინსპექტორებს, დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე და შრომის მთავარ სამართლებრივ ინსპექტორებს ორმოცდაათ მანეთამდე.

2) შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის შრომის ტექნიკურ ინსპექტორებს, დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე და შრომის მთავარ ტექნიკურ ინსპექტორებს ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 216. სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოები

სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 47-ე, 56-ე მუხლებით, 57-ე მუხლით (სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების პროცესში დაშვებული დარღვევებისათვის), 90-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 91-ე მუხლით.

სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრ ციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

1) წიაღის კანონმდებლობის დარღვევისათვის, მათ შორის ჰიდრომინერალური რესურსების დაცვისა და გამოყენების წესების დარღვევისათვის სახსამთოტექზედამხედველობის რაიონული ინსპექციების უფროსებს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე, სსრ კავშირის მრეწველობის სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების ზედამხედველობისა და სამთო ზედამხედველობის სახელმწიფო კომიტეტის (სსრ კავშირის სახსამთოტექზედამხედველობის) თავმჯდომარეს, საქართველოს სსრ მრეწველობის სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების ზედამხედველობისა და სამთო ზედამხედველობის სახელმწიფო კომიტეტის (საქართველოს სსრ სახსამთოტექზედამხედველობის) თავმჯდომარეს და მათ მოადგილეებს, დაჯარიმებისა ას მანეთამდე;

2) მრეწველობის დარგებში და სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოების კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებზე სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დარღვევისათვის სახსამთოტექზედამხედველობის რაიონული ინსპექციების უფროსებს, დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, სსრ კავშირის სახსამთოტექზედამხედველობის თავმჯდომარეს, საქართველოს სსრ სახსამთოტექზედამხედველობის თავმჯდომარეს და მათ მოადგილეებს, დაჯარიმებისა ორმოცდაათ მანეთამდე;

3) მრეწველობის დარგებში და სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოების კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებზე ფეთქებადი მასალების შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვის წესების, ნორმების და ინსტრუქციების დარღვევისათვის სახსამთოტექზედამხედველობის რაიონული ინსპექციების უფროსებს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე, სსრ კავშირის სახსამთოტექზედამხედველობის თავმჯდომარეს, საქართველოს სსრ სახსამთოტექზედამხედველობის თავმჯდომარეს და მათ მოადგილეებს, დაჯარიმებისა ას მანეთამდე.

    მუხლი 217. სახატომენერგოზედამხედველობის ორგანოები

სახატომენერგოზედამხედველობის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 90-ე მუხლის მეორე ნაწილით.

სახატომენერგოზედამხედველობის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

სახატომენერგოზედამხედველობის ინსპექციების უფროსებს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე; სახატომენერგოზედამხედველობის ოკრუგების სამმართველოთა უფროსებს და მათ მოადგილეებს, დაჯარიმებისა ორმოცდაათ მანეთამდე; სსრ კავშირის ატომურ ენერგეტიკაში სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების ზედამხედველობის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეებს, დაჯარიმებისა ას მანეთამდე.

    მუხლი 218. სსრ კავშირის მანქანათმშენებლობის სამინისტროს და სსრ კავშირის საშუალო მანქანათმშენებლობის სამინისტროს ინსპექციების ორგანოები

სსრ კავშირის მანქანათმშენებლობის სამინისტროს და სსრ კავშირის საშუალო მანქანათმშენებლობის სამინისტროს ინსპექციების ორგანოები განიხილავენ მათ კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებზე სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დარღვევის შესახებ საქმეებს.

    მუხლი 219. საბაჟო ორგანოები

საბაჟო ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 193-ე და 194-ე მუხლებით.

საბაჟო ორგანოების სახელით ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინი ტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ საბაჟოთა უფროსებს ან მათ მოადგ ლეებს.

    მუხლი 220. სსრ კავშრის თავდაცვის სამინისტოს ორგანოები

სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს ორგანოები განიხილავენ ად ინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 197-ე, 198-ე მუხლებით.

სსრ კავშირის თავდაცვის სამინი ტროს ორგანოების სახელით ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებ ს განხილვისა და ადმინი ტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ რა ონის (ქალაქის) სამხედრო კომისიებს.

    მუხლი 221. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოები და დაწესებულებები

სახელმწიფო სანიტარ ული ზედამხედველობის განმ ხორციელებელი ორგანოები და დაწესებულებები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლით, 44-ე მუხლით (გარდა რკინიგზის ტრანს პორტზე ჩადენილი დარღვევებისა), 77 83-ე მუხლებ ით (როცა ისინი წარმოადგენენ ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სანიტარ ულ-ჰიგიენური წესების და ნორმების დარღვევებს) და 84-ე მუხლით (სანიტარ ული ზედამხედველობის განმ ხორციელებელი ორგანოს მითითებათა შეუსრულებლობისათვის).

სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმ ხორციელებელი ორგანოების და დაწესებულებების სახელით ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინი ტრაციულ სახდელების დადების უფლება აქვთ:

1) სანატარიულ-ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინა ღმდეგო წესებისა და ნორმებ ს დარღვევისათვის (ატმოსფერული ჰაერის დაცვის წესებისა და ნორმების გარდა) სსრ კავშირის მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმს და მის მოადგილეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე; საქართველოს სსრ მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმს და მის მოადგილეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე; აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმებს და მათ მოადგილეებს, რაიონული დაყოფის მქონე ქალაქების მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოც მანეთამდე; რაიონული დაყოფის არმქონე ქალაქების, რაიონების მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმებს და პორტების მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმებს, მოქალაქეთა და თანამდებობის პირთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე;

2) ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სანიტარ ულ-ჰიგიენური წესებისა და ნორმების დარღვევისათვის სსრ კავშირის მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმს და მის მოადგილეებს, საქართველოს სსრ მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმს და მის მოადგილეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე; აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმებს და მათ მოადგილეებს, რაიონული დაყოფის მქონე ქალაქების მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე; რაიონული დაყოფის არმქონე ქალაქების, ქალაქების, რაიონების მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმებს და პორტების მთავარ სახელმწიფო სანიტარ ულ ექიმებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოც მანეთამდე.

    მუხლი 222. სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სსრ კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სამედიცინო სამსახურები

სანიტარ ული ზედამხედველობის განმ ხორციელებელი სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სსრ კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სამედიცინო სამსახურები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლით (მათ შორის ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სანიტარიულ-ჰიგიენური წესებისა და ნორმების დარღვევისათვის).

ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და თანამდებობის პირებისათვის ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

სანიტარ ულ-ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესების დარღვევისათვის იმ ობიექტებზე, რომლებიც განლაგებულია სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ქალაქებისა და სასწავლო ცენტრების ტერიტორიაზე და სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სსრ კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის საქვეუწყებო ობიექტებზე შესაბამისად სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს მთავარ ეპიდემიოლოგს და მის მოადგილეს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე; სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ლაბორატორიის უფროსს, აგრეთვე სსრ კავშირის შეიარაღებულ ძალთა სახეობის, სამხედრო ოლქის, საჰაერო თავდაცვის ოლქის, ჯარების ჯგუფისა და ფლოტის მთავარ ეპიდემიოლოგებს, დაჯარიმებისა ოც მანეთამდე; სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური სანიტარ ულ-ეპიდემიოლოგიური სადგურის უფროსს და მის მოადგილეს, აგრეთვე საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური რაზმის უფროსს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე; აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროების და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის შინაგან საქმეთა სამმართველოს სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური სადგურების უფროსებს, აგრეთვე შრომა-გასწორების დაწესებულებების სანიტარ ულ-ეპიდემიოლოგიური სადგურების უფროსებს, დაჯარიმებისა ოც მანეთამდე; სსრ კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური სადგურის უფროსს და მის მოადგილეს, აგრეთვე საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ჯარების მთავარ ეპიდემიოლოგს, დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე; საქართველოს სსრ, აფხაზეთის ასსრ და აჭარის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტების სამედიცინო სამსახურების უფროსებს, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განყოფილების სამედიცინო სამსახურის უფროსს, აგრეთვე საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ჯარების სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური რაზმების უფროსებს, დაჯარიმებისა ოც მანეთამდე.

    მუხლი 223. სახელმწიფო ვეტერინარული ზედამხედველობის ორგანოები

სახელმწიფო ვეტერინა ი ზედამხედველობის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 102-ე მუხლით.

სახელმწიფო ვეტერინა ი ზედამხედველობის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

სსრ კავშირის მთავარ სახელმწიფო ვეტერინა ინსპექტორს და მის მოადგილეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე;

საქართველოს სსრ მთავარ სახელმწიფო ვეტერინა ინსპექტორს და მის მოადგილეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე;

აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის, ქალაქების თბილისის, სოხუმის, ბათუმის, ცხინვალის მთავარ სახელმწიფო ვეტერინა ინსპექტორებს, რკინიგზის და აუზების მთავარ სახელმწიფო ვეტერინა ინსპექტორებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოც მანეთამდე.

ქალაქების, რაიონების სახელმწიფო ვეტერინა ინსპექტორებს, სასაზღვრო საკონტროლო ვეტერინა ი პუნქტების უფროსებს, სადეზინფექციო სარეცხ სადგურებსა და პუნქტებში ვეტერინა ი ზედამხედველობის უფროსებს, საუბნო ვეტერინა ი სამკურნალოების, ვეტერინა ი უბნების გამგეებს, სატრანსპორტო ვეტერინა -სანიტარ ული უბნების უფროსებს, ბაზრებში ხორცის, რძისა და საკვების საკონტროლო სადგურების გამგეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ხუთ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ათ მანეთამდე.

ვეტერინა ი ზედამხედველობის ორგანოების თანამდებობის პირებს შეუძლიათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ჯარიმა გადაახდევინონ:

1) ბაზრებში ცხოველებით (მათ შორის ფრინველ თა და თევზით), ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებითა და ნედლეულით, სხვა კვების პროდუქტებით ვაჭრობის ვეტერინარულ-სანიტარ ული წესების დარღვევისათვის;

2) რკინიგზისა და საჰაერო ტრანსპორტზე, გზატკეცილებსა და გრუნტის გზებზე, საქონლის გადარეკვის ტრასებზე ცხოველთა (მათ შორის ფრინველის, თევზისა და ფუტკრის) გადაყვანის, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისა და ნედლეულის გატანის ვეტერინა -სანიტარიული წესების დარღვევისათვის, აგრეთვე საქონლის გადარეკვის წესების დარღვევისათვის;

3) სახელმწიფო საზღვარზე უცხოეთის სახელმწიფოებიდან ცხოველთა (მათ შორის ფრინველის, თევზისა და ფუტკრის) გადამდები დაავადებების შემოტანისაგან სსრ კავშირის ტერიტორიის დაცვის ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევისათვის.

    მუხლი 224. წყლის რესურსების დაცვის ორგანოები

სსრ კავშირის მელიორაციის და წყალთა მეურნეობის სამინი ტროს სისტემის წყლის გამოყენების და დაცვის რეგულირების ორგანოები გან ხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმ ებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 48-ე და 59-ე მუხლებით, აგრეთვე 58-ე, მე-60 და 61-ე მუხლებით (მიწი ქვეშა წყლების გაჭუჭყიანების და დანაგვიანების შემთ ვევების გარდა).

სსრ კავშირის გეოლოგიის სამინი ტროს სისტემის ორგანოები განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 58-ე, მე-60, 61-ე მუხლებით მიწი ქვეშა წყლების გაჭუჭყიანების და დანაგვიანების ან წყალშემკრებებში წყალდაცვის რეჟიმის დარღვევის შემთხვევებში, რამაც ამ წყლების გაჭუჭყიანება გამოიწვია.

ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ორგანოების სახელით ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

სსრ კავშირის წყლის გამოყენების და დაცვის რეგულირების მთავარ სახელმწიფო ინსპექტორს და მის მოადგილე ბს, საქართველოს სსრ წყლის გამოყენების და დაცვის რეგულირების მთავარ სახელმწიფო ინსპექტორს და მის მოადგილეებს, სსრ კავშირის გეოლოგიის მინისტრის მოადგილეს, რომელიც განაგებს მიწი ქვეშა წყლების დაცვაზე კონტროლის საკითხებს, სსრ კავშირის გეოლოგიის სამინისტროს ჰიდროგეოლოგიურ სამუშაოთა სამმართველოს უფროსს, საქართველოს სსრ გეოლოგ ის სამ ართველოს უფროსს, მოქალაქეთა დაჯარიმების ორმოცდაათ მანეთამდე, თანა დებობის პირთა ას მანეთა დე;

წყლის გამოყენების და დაცვის რეგულირების უფროს სახელმწიფო ინპექტორებს, მოქალაქეთა დაჯარიმების ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

წყლის გამოყენების და დაცვის რეგულირების სახელმწიფო პექტორებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 225. თევზდაცვის ორგანოები

თევზდაცვის ორგანოები განიხილავენ ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 87-ე მუხლით.

თევზდაცვის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

მთავართევზმშენის უფროსს და მის მოადგილეებს, საქართველოს შავი ზღვის აუზის თევზის მარაგის დაცვის, კვლავწარმოების და თევზჭერის რეგულირების სამმართველოს უფროსს და მის მოადგილეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

საქართველოს შავი ზღვის აუზის თევზის მარაგის დაცვის, კვლავწარმოებისა და თევზჭერის რეგულირების სამმართველოს თევზდაცვის განყოფილებათა უფროსებს, თევზდაცვის ორგანოების უფროსს და რაიონულ ინსპექტორებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ოცდახუთ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

    მუხლი 226. სატყეო მეურნეობის ორგანოები

სატყეო მეურნეობის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 76-ე მუხლით.

სატყეო მეურნეობის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

სსრ კავშირის სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო კომიტეტის თავ ჯდომარეს, საქართველოს სსრ სატყეო მეურნეობის მინისტრს, მოქ ლაქეთა დაჯარიმებისა ორმოცდაათ მანეთ მდე, თანამდებობის პირთა ას მანეთამდე.

აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სატყეო მეურნეობის მართვის ორგანოების ხელმძღვანელებს და მთავარ მეტყევეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოთხმოც მანეთამდე.

აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სატყეო მეურნეობის ორგანოების ტყის დაცვის განყოფილებათა უფროსებს, სატყეო მეურნეობებისა და სხვა სახელმწიფო სატყეო სამეურნეო საწარმოთა და ორგანიზაციათა ხელმძღვანელებს და მთავარ მეტყევეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ოც მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ორმოცდაათ მანეთამდე.

აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სატყეო მეურნეობის ორგანოების ტყის დაცვის განყოფილებათა უფროს ინჟინრებსა და ინჟინრებს, სატყეო მეურნეობათა და სხვა სახელმწიფო სატყეო სამეურნეო საწარმოთა და ორგანიზაციათა უფროს ინჟინრებსა და ინჟინრებს, მეტყევეებს, მოქალაქეთა დაჯარიმებისა ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ოცდაათ მანეთამდე; ამ აბზაცში ჩამოთვლილ პირებს უფლება აქვთ ხუთ მანეთამდე დააჯარიმონ მოქალაქეები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილას.

    მუხლი 227. ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოები

ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმ ხორციელებელი ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 86-ე მუხლით.

ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმ ხორციელებელ რესპუბლიკური (საქართველოს სსრ და ასსრ), საოლქო და რაიონული ორგანოების ხელმძღვანელებს.

    მუხლი 228. სსრ კავშირის კავშირგაბმულობის სამინისტროს სისტემის ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციის ორგანოები

სსრ კავშირის კავშირგაბმულობის სამინისტროს სისტემის ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 140-ე მუხლით.

ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ სსრ კავშირის კავშირგაბმულობის სამინისტროს ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციის უფროსს, საქართველოს სსრ კავშირგაბმულობის სამინისტროს ელექტროკავშირის ინსპექციის სამმართველოს უფროსს, კავშირგაბმულობის რესპუბლიკური (ასსრ), საოლქო საწარმოო-ტექნიკური სამმართველოები ს ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციების უფროსებს.

    მუხლი 229. სახსოფლტექზედამხედველობის ორგანოები

სახსოფლტექზედამხედველობის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალი წინებულია ამ კოდექსის 101-ე მუხლით.

სახსოფლტექზედამხედველობის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ რაიონების აგროსამრეწველო გაერთიანებათა სახსოფლტექზედამხედველობის ინჟინერ-ინსპექტორებს.

კარი IV

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოება

თავი 17

ძირითადი დებულებანი

    მუხლი 230. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების ამოცანები

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების ამოცანებია: ყოველი საქმის გარემოებათა დროული, ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამორკვევა, მისი გადაწყვეტა კანო მდებლობასთან ზუსტი შესაბამი სობით, გამოტანილი დადგენილების აღსრულების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ა მინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების გ მოვლენა, სამართლდარღვევათა თავიდან აცილება, მოქალაქეთა აღზრდა კანონების დაცვის სულისკვეთებით, სოციალისტური კა ონიერების განმტკიცება.

    მუხლი 231. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების წესი

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების წესი იმ ორგანოებში (თანამდებობის პირთა მიერ), რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განიხილონ ადმინი ტრაციულ სამართალდა ღვევა თა საქმეები, განისაზღვრება ადმინი ტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლებით, სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტები , სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებებით, ამ კოდექსით, საქართველოს სსრ სხვა საკანონმდებლო აქტებით და საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილებებით.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების წესი სახალხო სასამ რთლოებში განისაზღვრება სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით, ამ კოდექსით და საქართველოს სსრ სხვა საკანონმდებლო აქტებით.

    მუხლი 232. გარემოებანი, რომლებიც გამორიცხავენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ შეიძლება დაიწყოს, ხოლო დაწყებული საქმე უნდა შეწყდეს:

1) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო;

2) იმ პირის მიმართ, ვისაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის არ შესრულებია თექვსმეტი წლის ასაკი;

3) მართლსაწინააღმდეგო მოქმედების თუ უმოქმედობის ჩამდენი პირის შეურაცხადობის გამო;

4) თუ პირი მოქმედებდა უკიდურესი აუცილებლობისა ან აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში;

5) ამნისტიის აქტის მიღების გამო, თუ იგი აუქმებს ადმინისტრაციული სახდელის გამოყენებას;

6) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დამდგენი აქტის გაუქმების გამო;

7) თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის მომენტისათვის განვლო ამ კოდექსის 38-ე მუხლით გათვალისწინებულმა ვადებმა;

8) თუ არსებობს იმავე ფაქტზე ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის მიმართ კომპეტენტური ორგანოს (თანამდებობის პირის) დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ, ან ამხანაგური სასამართლოს გაუუქმებელი გადაწყვეტილება, თუ მასალები ამხანაგურ სასამართლოს გადასცა იმ ორგანომ (თანამდებობის პირმა), რომელსაც აქვს მოცემულ საქმეზე ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება, ან გაუუქმებელი დადგენილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის შეწყვეტის შესახებ, აგრეთვე ამავე ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმის არსებობისას;

9) იმ პირის გარდაცვალების გამო, რომლის მიმართ დაწყებული იყო საქმის წარმოება.

    მუხლი 233. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა მოქალაქეთა თანასწორობის საწყისებზე

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს განიხილავენ კანონის და საქმის განმხილველი ორგანოს (თანამდებობის პირის) წინაშე ყველა მოქალაქის თანასწორობის საწყისებზე წარმოშობის, სოციალური და ქონებრივი მდგომარეობის, რასობრივი და ეროვნული კუთვნილების, სქესის, განათლების, ენის, რელიგიისადმი დამოკიდებულების, საქმიანობის სახეობისა და ხასიათის, საცხოვრებელი ადგილისა და სხვა გარემოებათა მიუხედავად.

    მუხლი 234. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ღია განხილვა

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება ღიად.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარ ოების აღმზრდელობითი და გამაფრთხილებელი როლის ამაღლების მიზნით ასეთი საქმეები შეიძლება განხილულ იქნეს უშუალოდ შრომით კოლექტივებში, დამრღვევის სწავლის ან საცხოვრებელ ადგილას.

    მუხლი 235. საპროკურორო ზედამხედველობა კანონების შესრულებაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოებისას

სსრ კავშირის პროკურატურის შესახებ სსრ კავშირის კანონის შესაბამისად პროკურორს, ახორციელებს რა ზედამხედველობას კანონების შესრულებაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოებისას, უფლება აქვ აღძრა წარმოება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ; გაეცნოს საქმის მასალებს; შეამოწმოს ორგანოების (თანამდებობის პირთა) მოქმედების კანონიერება საქმის წარმოების დროს; მონაწილეობა მიიღოს საქმის განხილვაში; განაცხადოს შუამდგომლობანი, მისცეს დასკვნები საქმის განხილვის დროს წამოჭრილ საკითხებზე; შეამოწმოს შესაბამისი ორგანოების (თანამდებობის პირთა) მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის ზემოქმედების ღონისძიებათა გამოყენების სისწორე; გააპროტესტოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის გამო შეტანილ საჩივარზე მიღებული დადგენილება და გადაწყვეტილება; შეაჩეროს დადგენილების აღსრულება, აგრეთვე შეასრულოს კანონით გათვალისწინებული სხვა მოქმედებანი.

    მუხლი 236. მტკიცებულებანი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მტკიცებულებას წარმოადგენს ყველა ფაქტობრივი მონაცემი, რომელთა საფუძველზე, კანონით განსაზღვრული წესით, ორგანო (თანამდებობის პირი) დაადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის არსებობას ან არარსებობას, პირის ბრალეულობას მის ჩადენაში და სხვა გარემოებებს, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვს საქმის სწორად აწყვეტისათვის.

ეს მონაცემები დადგინდება შემდეგი საშუალებებით: ადმინისტრაციული სამართალდარღვე ვის ოქმით, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ახსნა-განმარტებით, დაზარალებულის, მოწმეთა ჩვენებებით, ექსპერტის დასკვნით, ნივთიერი მტკიცებულებებით, ნივთებისა და დოკუმენტების ამოღების ოქმით და აგრეთვე სხ ა დოკუმენტებით.

    მუხლი 237. მტკიცებულებათა შეფასება

ორგანო (თანამდებობის პირი), ხელმძღვანელობს რა კანონითა და სოციალისტური მართლშეგნებით, მტკიცებულებას შეაფასებს თავისი შინაგანი რწმენით, რაც დამყარებულია საქმის ყველა გარემოების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ გამოკვლევაზე მათ ერთობლიობაში.

    მუხლი 238. პროკურორისათვის, წინასწარი გამოძიების ან მოკვლევის ორგანოსათვის მასალების გადაცემა

თუ საქმის განხილვის დროს ორგანო (თანამდებობის პირი) დაასკვნის, რომ დარღვევა შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, იგი მასალებს გადასცემს პროკურორს, წინასწარი გამოძიების ან მოკვლე ის ორგანოს.

თავი 18

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

    მუხლი 239. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ შედგება ოქმი საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციისა თუ საზოგადოებრივი თვითმოქმედების ორგანოს წარმომადგენლის მიერ. ოქმი არ შედგება ამ კოდექსის 242-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

    მუხლი 240. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შინაარსი

ადმინი ტრაციული სამართ ლდარღვევის ოქმში აღინიშნება: მისი შედგენის თარიღი და ადგილი; შემდგენის თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი და გვარი; მონაცემები დამრღვევის პიროვნების შესახებ; ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი; ნორმატიული აქტი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ამ სამართალდარღვევისათვის; მოწმეთა და დაზარალებულთა გვარები და მისამართები, თუ ისინი არიან; დამრღვევის ახსნა-განმარტება; საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები.

ოქმს ხელს აწერენ მისი შემდგენი და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენი; თუ არიან მოწმეები და დაზარალებულები, ოქმს შეიძლება ხელი მოაწერონ ამ პირებმაც.

იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევის ჩამდენი უარს იტყვის ოქმის ხელმოწერაზე, ოქმში კეთდება სათანადო ჩანაწერი. სამართ ლდარღვევის ჩამდენს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმის თვის დასართავი ახსნ -განმარტება და შენიშვნები ოქმის შინაარსის გამო, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს მის ხელმოწერაზე უარის თქმის მოტივები.

ოქმის შედგენისას დამრღვევს განე მარტება ამ კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალი წინებული მისი უფლებები და მოვალეობები, რაც აღ ნიშნება ოქმში.

    მუხლი 241. ოქმის გაგზავნა

ოქმი დაუყო ნებლივ ეგზავნება იმ ორგანოს (თანამდებობის პირს), რომელიც უფლებამოსილია განიხილოს ადმინი ტრაციული სამართალდ რღვევის საქმე.

    მუხლი 242. შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისას ოქმი არ შედგება

ამ კოდექსის 44-ე მუხლით, 76-ე მუხლით (226-ე მუხლის მეექვსე აბზაცით გათვალი წინებულ სამართ ლდარღვევათა ჩადენისას, თუ ჯარიმის თანხა 5 მანეთს არ აღემატება), 102-ე მუხლით (223-ე მუხლი მესამე ნაწილში აღნიშნულ სამართ ლდა ღვევათა ჩადენისას), 106 110-ე, 112 115-ე მუხლებით, 120-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 124-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილებით, 128 130-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, აგრეთვე სხვა შემთხვევებ ში, როდესაც კანონმდებლობის შესაბამისად დააჯარიმებენ და ჯარიმას გადაახდევინებენ, ხოლო გაფრთხილებას დააფიქსირებენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილას, ოქმი არ შედგება.

თუ დამრღვევი სადავოდ ხდის ამ მუხლის პირველ ნაწილში გათვალისწინებულ სამართალდარღვევისათვის დადებულ სახდელს, მაშინ ოქმი შედგება.

    მუხლი 243. დამრღვევის მიყვანა

თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა აუცილებელია, მაგრამ მისი ადგილზე შედგენა შეუძლებელია, დამრღვევი მილიციის მუშაკმა ან სახალხო რაზმელმა ამ მიზნით შეიძლება მიიყვანოს მილიციაში ან ნებაყოფლობით სახალხო რაზმეულის შტაბში.

სატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობის, მოძრაობის წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის, ტრანსპორტზე ტვირთის მოვლა-შენახვის უზრუნველყოფის, სახანძრო უსაფრთხოების, ტრანსპორტზე სანიტარ ულ-ჰიგიენური და სანიტარ ულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესების დარღვევისათვის დამრღვევი საამისოდ უფლებამოსილმა პირმა შეიძლება მიიყვანოს მილიციაში, თუ მას არა აქვს პიროვნების დამადასტურებელი საბუთები, და არ არიან მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ საჭირო ცნობები მის შესახებ.

ტყით სარგებლობის ან ნადირობის, თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევისას დამრღვევი შეიძლება მიიყვანონ მილიციაში ან სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის შენობაში სახელმწიფო და საუწყებო სატყეო დაცვის მუშაკებმა, ხოლო საკოლმეურნეო ტყეებში ჩადენილი დარღვევებისათვის კოლმეურნეობათა ან საკოლმეურნეობათაშორისო სატყეო მეურნეობათა (სატყეოების) სატყეო დაცვის მუშაკებმა, ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმ ხორციელებელმა მუშაკებმა, თევზდაცვის ინსპექტორებმა, აგრეთვე ბუნების დაცვის საზოგადოებრივმა ინსპექტორებმა და საზოგადოებრივმა სატყეო ინსპექტორებმა, თუ დარღვევის ადგილზე დამრღვევის პიროვნების დადგენა შეუძლებელია.

ისეთ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, რომლებიც დაკავშირებულია დაცული ობიექტების, სხვა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ქონების ხელყოფასთან, დამრღვევი გასამხედროებული დაცვის მუშაკებმა შეიძლება მ იყვანონ გასამხედროებული დაცვის სამსახურებრივ შენობაში ან მილიციაში სამართალდარღვევის აღსაკვეთად, დამრღვევის პიროვნების დასადგენად და სამართალდარღვევის ოქმის შესადგენად.

დამრღვევი მიყვანილ უნდა იქნეს რაც შეიძლება მოკლე ვადაში.

ნებაყოფლობითი სახალხო რაზმეულის შტაბში მიყვანილი პირი არ შეიძლება იმყოფებოდეს ერთ საათზე მეტ ხანს.

თავი 19

ადმინისტრაციულ დაკავება, ნივთების გასინჯვა, ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა

    მუხლი 244. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების უზრუნველყოფის ზომები

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებ ში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა აღსაკვეთად, როცა ამოწურულია ზემოქმედების სხვა ზომები, პ როვნების დასადგენად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შესადგენად, თუ ოქმის შედგენა აუცილებელია, მაგრამ მისი ადგილზე შედგენა შეუძლებელია საქმის დროულად და სწორად განხილვისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე მიღებულ დადგენილებათა აღსრულების უზრუნველსაყოფად, დასაშვებია პირის ადმინისტრაციული დაკავება, პირადი გასინჯვა, ნივთების გასინჯვა და ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა.

ადმინისტრაციული დაკავების, პირადი გასინჯვის, ნივთების გასინჯვის, ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევის წესი ამ მუხლით გათვალისწინებული მიზნებისათვის განისაზღვრება სსრ კავშირის კანონმდებლობით, ამ კოდექსით და საქართველოს სსრ სხვა კანონმდებლობით.

    მუხლი 245. ადმინისტრაციული დაკავება

ადმინისტრაციული დაკავების შესახებ შედგება ოქმი, რომელშიც აღინიშნება: მისი შედგენის თარიღი და ადგილი; შემდგენის თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი და გვარი; ცნობები დაკავებული პიროვნების შესახებ; დაკავების დრო და მოტივი. ოქმს ხელს აწერენ ოქმის შემდგენი თანამდებობის პირი და დაკავებული. თუ დაკავებული უარს აცხადებს ოქმის ხელმოწერაზე, ამის შესახებ ოქმში კეთდება ჩანაწერი.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის დაკავებული პირის თხოვნით მის ადგილსამყოფელს აცნობებენ ნათესავებს, ადმინისტარაციას სამუშაო თუ სწავლის ადგილის მიხედვით. არასრულწლოვანის დაკავების შესახებ აუცილებლად აცნობებენ მის მშობლებს ან მათ შემცვ ელ პირებს.

    მუხლი 246. ორგანოები (თანამდებობის პირები), რომლებსაც აქვთ ადმინისტრაციული დაკავების უფლება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის ადმინისტრაციული დაკავება შეუძლიათ მხოლოდ ორგანოებს (თანამდებობის პირებს), რომლებიც საამისოდ უფლებამოსილი არიან სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით, სახელდობრ:

1) შინაგან საქმეთა ორგანოებს წვრილმანი ხულიგნობის, მილიციის მუშაკის ან სახალხო რაზმელის კანონიერი განკარგულების ან მოთხოვნისადმი ბოროტად დაუმორჩილებლობის, უცხოური ვალუტით და საგადასახადო დოკუმენტებით უკანონო ოპერაციებ ს, ქუჩაში ან სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში მთვრალ, ადამიანის ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაც მყოფელ მდგომარეობაში ყოფნის, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის, აგრეთვე სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

2) სასაზღვრო ჯარებს სასაზღვრო რეჟიმის ან სსრ კავშირის სახელმწიფო საზღვარზე გასაშვებ პუნქტებში რეჟიმის დარღვევის შემთხვევებში;

3) დასაცავი ობიექტების განლაგების ადგილას გასამხედროებული დაცვის უფროს თანამდებობის პირს დასაცავი ობიექტების, სხვა სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ქონების ხელყოფასთან დაკავშირებულ სამართალდარღვევათა ჩადენის შემთხვევაში.

    მუხლი 247. ადმინისტრაციული დაკავების ვადები

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის ადმინისტრაციულმა დაკავებამ არ უნდა გასტანოს სამ საათზე მეტ ხანს იმ შემთხვევების გარდა, როცა განსაკუთრებული აუცილებლობის გამო სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით დაწესებულია ადმინისტრაციული დაკავების სხვა ვადები.

სასაზღვრო რეჟიმის ან სსრ კავშირის სახელმწიფო საზღვარზე გასაშვებ პუნქტებში რეჟიმის დამრღვევი ოქმის შესადგენად შეიძლება დაკავებულ იქნეს ვადით სამ საათამდე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში პიროვნების დასადგენად და სამართალდარღვევის გარემოებათა გამოსარკვევად სამ დღე-ღამემდე, ამის შესახებ პროკურორისათვის წერილობით შეტყობინებით დაკავებიდან ოცდაოთხი საათის განმავლობაში ან ათ დღე-ღამემდე ვადით პროკურორის სანქციით, თუ სამართალდამრღვევს არ გააჩნია პიროვნების დამადასტურებელი საბუთი.

პირი, რომელმაც ჩაიდინა წვრილმანი ხულიგნობა, შეიძლება დაკავებულ იქნეს კანონით დადგენილ ვადაში სახალხო მოსამართლის ან შინაგან საქმეთა ორგანოს უფროსის (უფროსის მოადგილის) მიერ საქმის განხილვამდე.

ადმინისტრაციული დაკავების დრო გამოიანგარიშება ოქმის შესადგენად დამრღვევის მიყვანის მომენტიდან, ხოლო მთვრალ მდგომარეობაში მყოფი პირის მისი გამოფხიზლების დროიდან.

    მუხლი 248. პირადი გასინჯვა და ნივთების გასინჯვა

პირადი გასინჯვა შეიძლება აწარმოონ შინაგან საქმეთა, გასამხედროებული დაცვის, სამოქალაქო ავიაციის ორგანოების, საბაჟო დაწესებულებების და სასაზღვრო ჯარების საამისოდ უფლებამოსილმა თანამდებობის პირებმა, ხოლო სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებში აგრეთვე საამისოდ უფლებამოსილი სხვა ორგანოების თანამდებობის პირებმა.

პირადი გასინჯვა შეუძლია აწარმოოს საამისოდ უფლებამოსილმა პირმა, რომელიც გასასინჯი პირის სქესისაა, იმავე სქესის ორი პირის თანდასწრებით.

ნივთების გასინჯვა შეუძლია აწარმოონ შინაგან საქმეთა, გასამხედროებული დაცვის, სამოქალაქო ავიაციის ორგანოების, საბაჟო დაწესებულებების, სასაზღვრო ჯარებისა, ტყის დაცვის, თევზდაცვის ორგანოები , ნადირობის წესების დაცვაზე ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილმა თანამდებობის პირებმა, ხოლო სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონამდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებში აგრეთვე საამისოდ უფლებამოსილმა სხვა ორგანოების თანამდებობის პირებმა.

ნივთების, სანადირო და თევზჭერის იარაღების, მოპოვებული პროდუქციის და სხვა საგნების გასინჯვა წარმოებს, როგორც წესი, იმ პირის თანდასწრებით, რომლის საკუთრებაში ან მფლობელობაშია ისინი, გადაუდებელ შემთხვევებში აღნიშნული ნივთები, საგნები შეიძლება გაისინჯოს მესაკუთრის (მფლობელის) გარეშე, ორი დამსწრის მონაწილეობით.

პირადი გასინჯვისა და ნივთების გასინჯვის შესახებ შედგება ოქმი, ანდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან ადმინისტრაციული დაკავების ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

საბაჟო დაწესებულებებში პირადი გასინჯვა და ნივთების გასინჯვა წარმოებს სსრ კავშირის საბაჟო კოდექსით დადგენილი წესით.

    მუხლი 249. ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა

დაკავების, პირადი გასინჯვის ან ნივთების გასინჯვის დროს აღმოჩენილ ნივთებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ სამართალდარღვევის იარაღს ან უშუალო ობიექტს; ჩამოართმევენ ამ კოდექსის 246-ე და 248-ე მუხლებში აღნიშნული ორგანოების თანამდებობის პირები. ჩამორთმეულ ნივთებსა და დოკუმენტებს სამართალდარღვევის საქმის განხილვამდე ინახავენ იმ ორგანოების (თანამდებობის პირთა) მიერ განსაზღვრულ ადგილას, რომლებსაც ნივთების და დოკუმენტების ჩამორთმევის უფლება აქვთ, ხოლო საქმის განხილვის შემდეგ, განხილვის შედეგების მიხედვით, მათ დადგენილი წესით გაუკეთებენ კონფისკაციას ან დაუბრუნებენ მფლობელს, ანდა გაანადგურებენ, ხოლო სასყიდლით ჩამორთმევის შემთხვევაში რეალიზაციას გაუკეთებენ.

კონტრაბანდის საგნების დაკავებისას ჯარიმის გადახდის უზრუნველსაყოფად პირს, რომელმაც კონტრაბანდა ჩაიდინა, შეიძლება ნივთები (ფასეულობა) ჩამოერთვას, თუ მას სსრ კავშირში არ აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.

ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევისას შედგება ოქმი ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, ნივთების გასინჯვის ანდა ადმინისტრაციული დაკავების ოქმებში კეთდება სათანადო ჩანაწერი.

იმ დარღვევისას, რომლისთვისაც ამ კოდექსის შესაბამისად შეიძლება დაედოს ადმინი ტრაციული სახდელი სატრანსპორტო საშუ ლების მართვის უფლების ჩამორთმევის სახით, მძღოლს საქმის განხილვამდე ჩამო რთმევა სატრანს პორტო საშუალების მართვის უფლების მოწმობა, რის შესახებ კეთდება ჩანაწერი ადმინი ტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში, აგრეთვე მძღოლის მოწმობის ტალონში, რომელსაც და ბრუნებენ მას.

ამ კოდექსის 167-ე, 180-ე მუხლებით, 181-ე მუხლის პირველი, მეორე ნაწილებით, 182-ე, 183-ე მუხლით გათვალი წინებული დარღვევების ჩადენისას მილიციის მუშაკებს უფლება აქვთ საქმის გა ხილვამდე ჩამო რთვან ცეცხლსასროლი იარაღი, აგრეთვე საბრძ ლო მასალები, რის შესახებ ოქმში კეთდება ჩანაწერი ჩამორთმეული იარაღის მარკის ან მოდელის, კალიბრის, სერიისა და ნომრის, საბრძოლო მასალების რაოდენობის და სახეობის აღნიშვნით იმ პირის მიმართ , რომელმაც სამართალდარღვევა ჩაიდინა სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების დროს, ჩამორთმევა, პირადი გასინჯვა და ნივთების გასი ჯვა გამოიყენება მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში.

    მუხლი 250. სატრანსპორტო საშუალების მართვისაგან ჩამოშორება და შემოწმება სიმთვრალის დასადგენად

მძღოლები და სხვა პირები, რომლებიც მართავენ სატრანსპორტო საშუალებებს და არსებობს საკმარისი საფუძველი იმის მისაჩნევად, რომ ისინი იმყოფებიან მთვრალ მდგომარეობაში, უნდა ჩამოაშორონ სატრანსპორტო საშუალების მართვას და დადგენილი წესით შეამოწმონ მათი სიმთვრალის მდგომარეობა.

აღნიშნულ პირთა სიმთვრალის დასადგენად შემოწმებისათვის გაგზავნა და მათი შემოწმება ხდება სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სსრ კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსა და სსრ კავშირის იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

    მუხლი 251. ადმინისტრაციული დაკავების, გასინჯვის, ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევის გასაჩივრება

ადმინისტრაციული დაკავება, პირადი გასინჯვა, ნივთების გასინჯვა, ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება გაასაჩივრონ ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) ან პროკურორთან.

თავი 20

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებაში მონაწილე პირები

    მუხლი 252. ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის უფლებები და მოვალეობები

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვ გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს დედაენაზე და თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგ ნილება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად საქმე შეიძლება განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის განხილვის ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ, და მისგან არ შემოსულა შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე.

ამ კოდექსის 50-ე, 142-ე, 154-ე, 159-ე, 166-ე, 173-ე, 175-ე მუხლებით, 176-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის დასწრება სავალდებულოა. თუ იგი თავს არიდებს შინაგან საქმეთა ორგანოს ან სახალხო მოსამართლის გამოძახებით გამოცხადებას, ასეთი პირი შეიძლება იძულებით იქნეს მიყვანილი შინაგან საქმეთა ორგანოს (მილიციის) მიერ.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს სხვა შემთხვევებიც, როცა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის გამოცხადება საქმის გადამწყვეტ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) სავალდებულოა.

    მუხლი 253. დაზარალებული

დაზარალებულად ჩაითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ მიაყენა მორალური, ფიზიკური ან ქონებრივი ზიანი.

დაზარალებულს უფლება აქვთ გაეცნოს საქმის ყველა მასალას, განაცხადოს შუამდგომლობები, გაასაჩივროს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის გამო მიღებული დადგენილება.

დაზარალებული შეიძლება დაკითხონ როგორც მოწმე ამ კოდექსის 256-ე მუხლის შესაბამისად.

    მუხლი 254. კანონიერი წარმომადგენლები

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული იმ პირისა და დაზარალებულის ინტერესები, რომლებიც არასრულწლოვანები ან ისეთი პირები არიან, რომლებსაც თავიანთ ფიზიკური ან ფსიქიკური ნაკლის გამო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე თვითონ არ შეუძლიათ განახორციელონ თავიანთი უფლებები, უფლება აქვთ დაიცვან მათმა კანონიერმა წარმომადგენლებმა (მშობლები, მშვილებლები, მეურვეები, მზრუნველები).

    მუხლი 255. ადვოკატი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვაში მონაწილე ადვოკატს უფლება აქვთ გაეცნოს საქმის ყველა მასალას; განაცხადოს შუამდგომლობანი; იმ პირის დავალებით, რომელმაც იგი მიიწვია, და მისი სახელით შეიტანოს საჩივარი საქმის გამო მიღებულ დადგენილებ ზე.

ადვოკატის უფლებამოსილება დასტურდება იურიდიული კონსულტაციის მიერ გაცემული ორდერით.

    მუხლი 256. მოწმე

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მოწმედ შეიძლება გამოძახებულ იქნეს ყველა პირი, რომლებმაც შესაძლოა რაიმე იცოდნენ ამ საქმესთან დაკავშირებით დასადგენ გარემოებათა შესახებ.

მოწმე მოვალეა იმ ორგანოს (თანამდებობის პირის) გამოძახებით, რომლის წარმოებაშიც იმყოფება საქმე, გამოცხადდეს დანიშნულ დროს, აცნობოს რაც იცის საქმის შესახებ და უპასუხოს დასმულ კითხვებზე.

    მუხლი 257. ექსპერტი

ორგანო (თანამდებობის პირი), რომლის წარმოებაში იმყოფება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე, ექსპერტს მოიწვევს იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა სპეციალური ცოდნა.

ექსპერტი მოვალეა გამოცხადდეს გამოძახებით და მისცეს ობიექტური დასკვნა მის წინაშე დაყენებულ საკითხებზე.

ექსპერტს უფლება აქვს:

1) გაეცნოს საქმის მასალებს, რომლებიც ექსპერტიზის საგანს შეეხება;

2) განაცხადოს შუამდგომლობები მისთვის დასკვნის მისაცემად საჭირო დამატებით მასალების გადაცემის შესახებ;

3) ორგანოს (თანამდებობის პირის) ნებართვით, რომლის წარმოებაში იმყოფება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე, პასუხისგებაში მიცემულ პირს, დაზარალებულს, მოწმეებს მისცეს შეკითხვები, რომლებიც ექსპერტიზის საგანს შეეხება;

4) დაესწროს საქმის განხილვას.

    მუხლი 258. თარჯიმანი

თარჯიმანს დანიშნავს ორგანო (თანამდებობის პირი), რომლის წარმოებაში იმყოფება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე.

თარჯიმანი მოვალეა გამოცხადდეს ორგანოს (თანამდებობის პირის) გამოძახებით და სრულად და ზუსტად შეასრულოს მისთვის დავალებული თარგმანი.

    მუხლი 259. თანხა, რომელიც აუნაზღაურდება დაზარალებულს, მოწმეს, ექსპერტსა და თარჯიმანს

დაზარალებულს, მოწმეს, ექსპერტსა და თარჯიმანს იმ ორგანოში (თანამდებობის პირთან), რომლის წარმოებაშიც იმყოფება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე, გამოცხადებასთან დაკავშირებით აუნაზღაურდება გაწეული ხარჯები დადგენილი წესით.

დაზარალებულის, მოწმის, ექსპერტისა და თარჯიმნის სახით გამოცხადებულ პირს დადგენილი წესით ენახება ხელფასი სამუშაო ადგილას იმ დროის განმავლობაში, რაც მან დაჰყო ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გამოცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის წარმოებაშიც იმყოფება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე.

თავი 21

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვა

    მუხლი 260. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განსახილველად მომზადება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განსახილველად მომზადებისას ორგანო (თანამდებობის პირი) წყვეტს შემდეგ საკითხებს:

1) განეკუთვნება თუ არა მის კომპეტენციას აღნიშნული საქმის განხილვა;

2) სწორად არის თუ არა შედგენილი ოქმი და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის სხვა მასალები;

3) ეცნობათ თუ არა საქმის განხილვის მონაწილე პირებს საქმის განხილვის დრო და ადგილი;

4) გამოთხოვილია თუ არა საჭირო დამატებითი მასალები;

5) უნდა დაკმაყოფილდეს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის, დაზარალებულის, კანონიერი წარმომადგენლების, ადვოკატის შუამდგომლობები.

    მუხლი 261. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის ადგილი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება მისი ჩადენის ადგილას.

ამ კოდექსის 116-123-ე, 125-ე, 126-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები შეიძლება განხილულ იქნეს აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალებათა აღრიცხვის ადგილას.

ადმინისტრაციული კომისიები და არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს განიხილავენ დამრღვევის საცხოვრებელ ადგილას.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის სხვა ადგილიც.

    მუხლი 262. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის ვადები

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს უფლებამოსილი ორგანო (თანამდებობის პირი) განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის და სხვა მასალების მიღებიდან თხუთმეტი დღის ვადაში.

ამ კოდექსის 154-ე, 159-ე, 161-ე, 166-ე, 173-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა საქმეები განიხილება ერთი დღე-ღამის განმავლობაში, ამ კოდექსის 142-ე მუხლით გათვალისწინებული სამი დღე-ღამის განმავლობაში, ხოლო 50-ე მუხლით ხუთი დღის ვადაში.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის სხვა ვადებიც.

    მუხლი 263. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის წესი

საქმის განხილვა იწყება კოლეგიური ორგანოს შემადგენლობის გამოცხადებით ან აღნიშნული საქმის განმხილველი თანამდებობის პირის წარდგენით.

კოლეგიური ორგანოს სხდომის თავმჯდომარე ან საქმის განმხილველი თანამდებობის პირი აცხადებს, რომელი საქმე განიხილება, ვინ არის მიცემული ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში, საქმის განხილვის მონაწილე პირებს განუმარტავს მათ უფლებებსა და მოვალეობებს, საჯაროდ კითხულობს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს. სხდომაზე მოუსმენენ საქმის განხილვის მონაწილე პირებს, გამოიკვლევენ მტკიცებულებებს და გადაწყვეტენ შუამდგომლობებს. თუ საქმის განხილვაში მონაწილეობს პროკურორი, მოისმენენ მის დასკვნას.

    მუხლი 264. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას გამოსარკვევი გარემოებანი

ორგანო (თანამდებობის პირი) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას მოვალეა დაადგინოს: ჩადენილი იყო თუ არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ბრალეულია თუ არა პირი მის ჩადენაში, ექვემდებარება თუ არა იგი ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, არის თუ არა პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები, მიყენებულია თუ არა ქონებრივი ზარალი, არის თუ არა საფუძველი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მასალების ამხანაგური სასამართლოს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, შრომითი კოლექტივისათვის განსახილველად გადასაცემად, აგრეთვე გამოარკვიოს სხვა გარემოებანი, რომელთაც მნიშვნელობა აქვთ საქმის სწორად გადაწყვეტისათვის.

    მუხლი 265. კოლეგიური ორგანოს სხდომის ოქმი

კოლეგიური ორგანო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას ადგენს ოქმს, რომელშიც აღინიშნება:

1) სხდომის თარიღი და ადგილი;

2) საქმის განმხილველი ორგანოს დასახელება და შემადგენლობა;

3) განსახილველი საქმის შინაარსი;

4) ცნობა საქმის მინაწილე პირთა გამოცხადების შესახებ;

5) საქმის განხილვის მონაწილე პირთა ახსნა-განმარტებები, შუამდგომლობანი და მათი განხილვის შედეგები;

6) საქმის განხილვის დროს გამოკვლეული დოკუმენტები და ნივთიერი მტკიცებულებანი;

7) ცნობები მიღებული დადგენილების საჯაროდ წაკითხვისა და მისი გასაჩივრების წესისა და ვადების განმარტების შესახებ.

კოლეგიური ორგანოს სხდომის ოქმს ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი.

    მუხლი 266. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის შემდეგ ორგანოს (თანამდებობის პირს) გამოაქვს დადგენილება საქმეზე. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილება მიიღება გადაწყვეტილების ფორმით.

დადგენილება უნდა შეიცავდეს: დადგენილების გამომტანი ორგანოს (თანამდებობის პირის) დასახელებას; საქმის განხილვის თარიღს; ცნობებს იმ პირის შესახებ, რომლის მიმართ განიხილება საქმე; საქმის განხილვისას დადგენილ გარემოებათა გადმოცემას; იმ ნორმატიული აქტის მითითებას, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას მოცემული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის; საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას.

თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების საკითხის გადაწყვეტისას ამ კოდექსის მე-200 მუხლი 1-4 პუნქტებში ჩამოთვლილი ორგანოები (თანამდებობის პირები) ერთდროულად წყვეტენ ბრალეულის მიერ ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების საკითხს, მაშინ საქმეზე მიღებულ დადგენილებაში აღინიშნება ასანაზღაურებელი ზარალის ოდენობა, მისი ანაზღაურების ვადა და წესი.

საქმეზე მიღებულ დადგენილებაში უნდა გადაწყდეს ჩამორთმეული ნივთებისა და დოკუმენტების საკითხი.

კოლეგიური ორგანო დადგენილებას მიიღებს სხდომის მონაწილე კოლეგიური ორგანოს წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებულ დადგენილებას ხელს აწერს საქმის განმხილველი თანამდებობის პირი, ხოლო კოლეგიური ორგანოს დადგენილებას თავმჯდომარე და მდივანი.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სახდელის ზომის შესახებ სათანადო ჩანაწერი კეთდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში ან დადგენილება ფორმდება სხვა დამკვიდრებული წესით.

    მუხლი 267. დადგენილებათა სახეები

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის შემდეგ ორგანოს (თანამდებობის პირს) გამოაქვს ერთ-ერთი შემდეგი დადგენილება:

1) ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ;

2) საქმის წარმოებით შეწყვეტის შესახებ.

დადგენილება საქმის წარმოებით შეწყვეტის შესახებ მიიღება ზეპირი შენიშვნის გამოცხადების, ამხანაგური სას მართლოს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან შრომითი კოლექტივის განსახილველად, ანდა პროკურორის, წინასწარი გამოძიების ან მოკვლევის ორგანოსათვის მასალების გადაცემის დროს, აგრეთვე ამ კოდექსის 232-ე მუხლით გათვალისწინებულ გარემოებათა არსებობისას.

    მუხლი 268. საქმეზე მიღებული დადგენილების გამოცხადება და დადგენილების ასლის ჩაბარება

საქმეზე მიღებული დადგენილება გამოცხადდება დაუყო ნებლივ, საქმის განხილვის დამთავრებისთანავე.

დადგენილების ასლი სამი დღის ვადაში ჩაბარდება ან გადაეგზავნება პირს, რომლის მიმართაც არის გამოტანილი, აგრეთვე დაზარალებულს მისი თხოვნით.

დადგენილების ასლი ჩაბარდება ხელწერილით. დადგენილების ასლის გაგზავნის შემთხვევაში საქმეში კეთდება სათანადო ჩანაწერი.

საბაჟო წესების დარღვევისა და კონტრაბანდის საქმეებზე დადგენილების ასლი სსრ კავშირის საბაჟო კოდექსით დადგენილი წესით ჩაბარდება იმ პირს, ვის მიმართაც არის გამოტანილი.

ამ კოდექსის 167-ე მუხლის და 181-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე იმ პირთა მიმართ, რომელთაც ცეცხლსასროლი იარაღი, აგრეთვე საბრძოლო მასალები ჩაბარებული ჰქონდათ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით ან საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის მიერ დროებით სარგებლობისათვის ჰქონდათ გადაცემული, დადგენილების ასლი ეგზავნება შესაბამის საწარმოს, დაწესაბულებას ან ორგანიზაციას ცნობისათვის და შინაგან საქმეთა ორგანოს ამ პირისათვის ცეცხლსასროლი იარაღით სა გებლობის აკრძალვის საკითხის განსახილველად.

    მუხლი 269. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების შეტყობინება საზოგადოებრიობისათვის

ორგანო (თანამდებობის პირი), რომელიც იხილავს ამ კოდექსის 50-ე, 166-ე, 169 -ე, 171-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, შეატყობინებს დამრღვევის სამუშაო, სწავლის ან საცხოვრებელ ადგილას ადმინისტრაციას ან საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, ხოლო ამ კოდექსის 197-ე და 198-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის, კოლმეურნეობის და სასწავლებლის ხელმძღვანელს, სამუშაო (სწავლის) ადგილის მიხედვით დამრღვევისათვის დაკისრებული სახდელის შესახებ. ამ კოდექსის 50-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ შეატყობინებენ აგრეთვე საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის ადმინისტრაციას ან შინაგან საქმეთა ორგანოს, რომე მაც სასამართლოში გაგზავნა ოქმი წვრილმანი გატაცების შესახებ.

    მუხლი 270. წინადადებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების აღმოფხვრის შესახებ

საქმის განმხილველ ორგანოს (თანამდებობის პირს) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების დადგენისას შესაბამის საწარმოში, დაწესებულებაში, ორგანიზაციაში და თანამდებობის პირთან შეაქვს წინადადებები ამ მიზეზებისა და პირობების აღმოსაფხვრელად ზომების მიღების საჭიროების შესახებ. აღნიშნული ორგანიზაციები და პირნი მოვალენი არიან წინადადებების მიღების დღიდან ერთი თვის განმავლობაში გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ აცნობონ წინადადებების შემტან ორგანოს (თანამდებობის პირს).

თავი 22

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გასაჩივრება და გაპროტესტება

    მუხლი 271. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გასაჩივრების უფლება

სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება შეუძლია გაასაჩივროს პირმა, რომლის მიმართაც არის გამოტანილი, აგრეთვე დაზარალებულმა.

რაიონული (საქალაქო) სახალხო სასამართლოს (სახალხო მოსამართლის) დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ საბოლოოა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა წარმოების წესით გასაჩივრებას არ ექვემდებარება, გარდა სსრ კავშირისა და საქართ ელოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

    მუხლი 272. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე დადგენილების გასაჩივრების წესი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე შეიძლება გასაჩივრდეს:

1) ადმინისტრაციული კომისიის, არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიის დადგენილება სახალხო დეპუტატთა შესაბამისი საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტში ან რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა;

2) სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის გადაწყვეტილება სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტში ან რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა;

3) სხვა ორგანოს (თანამდებობის პირის) დადგენ ლება:

ჯარიმის სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ ზემდგომ ორგანოში (ზემდგომ თანამდებობის პირთან) ან რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა; სხვაგვარი ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ ზემდგომ ორგანოში (ზემდგომ თანამდებობის პირთან), რის შემდეგ საჩივარი შეიძლება შეტანილ იქნეს რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა; დადგენილება ძირითადი და რომელიმე დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელის ერთდროულად დადების შესახებ მომჩივანის სურვილით შეიძლება გასაჩივრდეს ძირითადი ან დამატებითი სახდელის გასაჩივრების დადგენილი წესით;

4) შინაგან საქმეთა ორგანოს (თანამდებობის პირის) დადგენილება გაფრთხილების სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ, რომელიც ფიქსირებულია სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე, ოქმის შეუდგენლად, ზემდგომ ორგანოში (ზემდგომ თანამდებობის პირთან).

საჩივარი შეიტანება იმ ორგანოში, (თანამდებობის პირთან), რომელმაც გამოიტანა დადგენილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე, თუ სსრ კავშირის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. შემოსული საჩივარი სამი დღე-ღამის განმავლობაში საქმესთან ერთად გადაეგზავნება იმ ორგანოს (თანამდებობის პირს), ვის სახელზეც არის შეტანილი და რომელიც ამ მუხლის შესაბამისად უფლებამოსილია განიხილოს იგი.

პირს, რომელმაც გაასაჩივრა დადგენ ლება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ, სახელმწიფო ბაჟი არ გადახდება.

    მუხლი 273. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გასაჩივრების ვადა

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოტანიდან ათი დღის ვადაში. აღნიშნული ვადის საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში ეს ვადა იმ პირის განცხადებით, რომლის მიმართაც გამოტანილია დადგენილება, შეიძლება აღადგინოს საჩივრის განსახილველად უფლებამოსილმა ორგანომ (თანამდებობის პირმა).

    მუხლი 274. პროტესტის შეტანა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო

დადგენილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე შეიძლება გააპროტესტოს პროკურორმა.

    მუხლი 275. დადგენილების აღსრულების შეჩერება საჩივრის ან პროტესტის შეტანის გამო

დადგენილ ვადაში საჩივრის შეტანა მის განხილვამდე შეაჩერებს ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენლების აღსრულებას, გარდა დადგენილებებისა ამ კოდექსის 26-ე და 32-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სახდელთა ღონისძიებების გამოყენების შესახებ, აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ჯარიმის დაკისრებისას, რომელსაც ადგილზევე გადაახდევინებენ.

პროკურორის მიერ პროტესტის შეტანა შეაჩერებს დადგენილების აღსრულებას პროტესტის განხილვამდე.

    მუხლი 276. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო საჩივრისა და პროტესტის განხილვის ვადა

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო საჩივარს და პროტესტს განიხილავენ საამისო უფლებამოსილი ორგანოები (თანამდებობის პირები) მათი შემოსვლიდან ათი დღის ვადაში, თუ სსრ კავშირის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

    მუხლი 277. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო საჩივრისა და პროტესტის განხილვა

 ორგანო (თანამდებობის პირი) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო საჩივრის და პროტესტის განხილვისას შეამოწმებს გამოტანილი დადგენილების კანონიერებას და დასაბუთებულობას.

    მუხლი 278. საჩივრის ან პროტესტის განმხილველი ორგანოს (თანამდებობის პირის) გადაწყვეტილება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო საჩივრის ან პროტესტის განხილვისას ორგანოს (თანამდებობის პირს) გამოაქვს ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება:

1) დადგენილებას დატოვებს უცვლელად, ხოლო საჩივარსა და პროტესტს დაუკმაყოფილებლად;

2) გააუქმებს დადგენილებას და საქმეს გაგზავნის ხელახალი განხილვისათვის;

3) გააუქმებს დადგენილებას და შეწყვეტს საქმეს;

4) შეცვლის სახდელის ზომას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ ნორმატიული აქტით გათვალისწინებულ ფარგლებში, ოღონდ ამასთან სახდელი არ უნდა გაძლიერდეს.

თუ დადგინდება, რომ დადგენილება გამოიტანა იმ ორგანომ (თანამდებობის პირმა), რომელიც არ იყო უფლებამოსილი გადაეწყვიტა ეს საქმე, მაშინ ასეთი დადგენილება გაუქმდება და საქმე განსახილველად გადაეგზავნება კომპეტენტურ ორგანოს (თანამდებობის პირს).

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე არსებულ დადგენილებასთან დაკავშირებული საჩივრის ან პროტესტის გამო მიღებული გადაწყვეტილების ასლი სამი დღის ვადაში გაეგზავნება იმ პირს, რომლის მიმართ იყო გამოტანილი, დაზარალებულს მისი თხოვნით. პროტესტის განხილვის შედეგი ეცნობე ბა პროკურორს.

    მუხლი 279. საქმის გადასინჯვაში სახალხო მოსამართლის, შინაგან საქმეთა ორგანოს უფროსის, ზემდგომი სასამათლოს თავმჯდომარის და შინაგან საქმეთა ზემდგომი ორგანოს უფროსის უფლებამოსილება

სახალხო მოსამართლის დადგენილება ამ კოდექსის 50-ე, 142-ე, 154-ე, 159-ე, 166-ე, 173-ე 175-ე მუხლებით და 176-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე შეიძლება გაუქმდეს ან შეიცვალოს პროკურორის პროტესტით თვით სახალხო მოსამართლის მიერ, აგრეთვე მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა პროკურორის პროტესტი ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.

შინაგან საქმეთა ორგანოს უფროსის დადგენილება ამ კოდექსის 166-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე შეიძლება გაუქმდეს ან შეიცვალოს პროკურორის პროტესტით თვით შინაგან საქმეთა ორგანოს უფროსის მიერ, აგრეთვე მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა პროკურორის პროტესტი შინაგან საქმეთა ზემდგომი ორგანოს უფროსის მიერ.

    მუხლი 280. საჩივრის გამო მიღებული გადაწყვეტილების გაპროტესტება

გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებულ დადგენილებასთან დაკავშირებული საჩივრის გამო შეიძლება გააპროტესტოს პროკურორმა.

საჩივრის გამო მიღებულ გადაწყვეტილებაზე პროტესტი შეაქვთ იმ ორგანოში (თანამდებობის პირთან), რომელიც საჩივრის გამო გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს (თანამდებობის პირის) ზემდგომია.

    მუხლი 281. დადგენილების გაუქმების შედეგები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის შეწყვეტით

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გაუქმება საქმის შეწყვეტით გამოიწვევს გადახდევინებული ფულადი თანხების, სასყიდლით ჩამორთმეული ან კონფისკაციაქმნილი საგნების დაბრუნებას, აგრეთვე ადრე მიღებულ დადგენილებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გაუქმებას. თუ საგნის დაბრუნება შეუძლებელია, ანაზღაურდება მათი ღირებულება.

პატიმრობის ან გამასწორებელი სამუშაოების სახით ადმინისტრაციული სახდელის უკანონოდ დაკისრებით მოქალაქისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურება წარმოებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

კარი V

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილებათა აღსრულება

თავი 23

ძირითადი დებულებები

    მუხლი 282. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების სავალდებულობა

დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ სავალდებულოა შესასრულებლად სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანოების, საწარმოების, დაწესებულებების, ორგანიზაციების, თანამდებობის პირებისა და მოქალაქეების მიერ.

    მუხლი 283. დადგენილების აღსასრულებლად მიქცევა

დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ აღსრულდება მისი გამოტანის მომენტიდან, თუ სსრ კავშირის კანონმდებლობით, ამ კოდექსით და საქართველოს სსრ სხვა კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების გასაჩივრების ან გაპროტესტების დროს დადგენილება აღსრულდება საჩივრის ან პროტესტის დაუკმაყოფილებლად დატოვების შემდეგ, გარდა დადგენ ლებებისა სახდელის ზომად გაფრთხილების გამოყენების შესახებ, აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ჯარიმის დაკისრებისას, რომელსაც ადგილზევე გადაახდევინებენ.

ჯარიმის სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების იძულებით აღსრულება ხდება ნებაყოფლობით აღსრულებისათვის ამ კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ.

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსასრულებლად მიქცევა ხდება დადგენილების გამომტანი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ.

    მუხლი 284. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილებათა აღსრულების წესი

დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ აღსრულდება საამისოდ უფლებამოსილი ორგანოების მიერ, სსრ კავშირის კანონმდებლობით, ამ კოდექსით და საქართველოს სსრ სხვა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დადგენილება ადმინისტრაციული პატიმრობის შესახებ აღსრულდება შინაგან საქმეთა ორგანოების მიერ სსრ კავშირის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ერთი პირის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ რამდენიმე დადგენილების გამოტანის შემთხვევაში თითოეული დადგენილება დამოუკიდებლად აღსრულდება.

    მუხლი 285. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსრულების გადადება

იმ გარემოებათა არსებობისას, რომელთა გამო ადმინისტრაციული პატიმრობის, გამასწორებელი სამუშაოების ან ჯარიმის სახით (გარდა ჯარიმის გადახდევინებისა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ადგილზე) ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების დაუყოვნებლივ აღსრულება შეუძლებელია, დადგენილების გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს) შეუძლია დადგენილების აღსრულების გადადება ერთ თვემდე ვადით.

    მუხლი 286. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსრულების შეწყვეტა

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების გამომტანი ორგანო (თანამდებობის პირი) დადგენილების აღსრულებას შეწყვეტს შემდეგ შემთხვევებში:

1) ამნისტიის აქტის გამოყენებისას, თუ ის აუქმებს ადმინისტრაციული სახდელის გამოყენებას;

2) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დამდგენი აქტის გაუქმებისას;

3) იმ პირის გარდაცვალებისას, რომლის მიმართ იყო გამოტანილი დადგენილება.

    მუხლი 287. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილებათა აღსრულების ხანდაზმულობა

დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ არ აღსრულდება, თუ იგი მიქცეული არ იყო აღსასრულებლად დადგენილების გამოტანიდან სამი თვის ვადაში. ამ კოდექსის 275-ე მუხლის შეასაბამისად დადგენილების აღსრულების შეჩერების შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადის დინება შეჩერდება საჩივრის ან პროტესტის განხილვამდე. ამ კოდექსის 285-ე მუხლის შესაბამისად დადგენილების აღსრულების გადადების შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადის დინება შეჩერდება გადადების ვადის გასვლამდე.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით შეიძლება დაწესდეს ცალკეული სახის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე გამოტანილ დადგენილებათა აღრულების სხვა, უფრო ხანგრძლივი ვადები.

    მუხლი 288. დადგენილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს) ეკისრება ამ დადგენილების აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა და კონტროლი მის აღსრულებაზე.

თავი 24

გაფრთხილების შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 289. გაფრთხილების შესახებ დადგენილების აღსრულების წესი

დადგენილება გაფრთხილების სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ აღსრულდება დადგენილების გამომტანი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ დადგენილების საჯაროდ წაკითხვის საქმის განხილვის დამთავრების შემდეგ.

დამრღვევის დაუსწრებლად გაფრთხილების სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების გამოტანის შემთხვევაში მას დადგენილების პირი ჩაბარდება ამ კოდექსის 268-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით.

ამ კოდექსის 116-118-ე და 120-ე მუხლებით გათვალისწინებულ დარღვევათა ჩადენის ადგილას გაფრთხილების სახით ადმინისტრაციული სახდელის გამოტანისას ის დაფიქსირდება სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

თავი 25

დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 290. დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების ვადები და წესი

დამრღვევმა ჯარიმა უნდა გადაიხადოს დაჯარიმების შესახებ დადგენილების მისთვის ჩაბარებიდან არა უგვიანეს თხუთმეტი დღისა, ხოლო ასეთი დადგენილების გასაჩივრების ან გაპროტესტების შემთხვევაში საჩივრის ან პროტესტის დაუკმაყოფილებლად დატოვების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს თხუთმეტი დღისა.

თუ წვრილმანი ხულიგნობის ჩამდენ თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე ასაკის პირებს არა აქვთ დამოუკიდებელი შემოსავალი, ჯარიმა გადახდებათ მშობლებს ან მათ შემცვლელ პირებს.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის დადებული ჯარიმა დამრღვევს შეაქვს სახელმწიფო შრომით შემნახველ სალაროში ან სსრ კავშირის სახელმწიფო ბანკის დაწესებულებაში, თუ სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

აკრძალულია თანამდებობის პირებისათვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდევინება საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ანგარიშზე.

    მუხლი 291. დაჯარიმების შესახებ დადგენილების იძულებითი აღსრულება

ამ კოდექსის 290-ე მუხლით დადგენილ ვადაში დამრღვევის მიერ ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში დადგენილება დაჯარიმების შესახებ გაიგზავნება მისი ხელფასიდან ან სხვა შემოსავლიდან, პენსიიდან ან სტიპენდიიდან საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესების შეასაბამისად ჯარიმის თანხის იძულებითი წესით დასაქვითად.

თუ დაჯარიმებული პირი არ მუშაობს ან დამრღვევის ხელფასიდან ან სხვა შემოსავლიდან, პენსიიდან თუ სტიპენდიიდან ჯარიმის გადახდევინება შეუძლებელია სხვა მიზეზების გამო, დაჯარიმების შესახებ ორგანოს (თანამდებობის პირს) დადგენილების საფუძველზე ჯარიმის გადახდევინება ხდება სასამართლო აღმასრულებლის მიერ დამრღვევის პირად ქონებაზე, აგრეთვე საერთო საკუთრებაში მის წილზე გადახდევინების მიქცევის გზით.

ჯარიმის გადახდევინება არ შეიძლება მიქცეულ იქნეს ისეთ ქონებაზე, რომელიც საქართველოს სსრ კანონმდებლობის შესაბამისად სააღსრულებლო დოკუმენტებით ასეთს არ ექვემდებარება.

იმ სატრანსპორტო საშუალებებში კონტრაბანდის საგნების აღმოჩენისას, რომელთა მფლობელებს არ აქვთ სსრ კავშირში მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, ჯარიმა გადახდებათ სსრ კავშირის საბაჟო კოდექსის წესებით .

    მუხლი 292. დადგენილების აღსრულება ისეთი ჯარიმის შესახებ, რომელიც გადახდევინებულ უნდა იქნეს სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილას

ამ კოდექსის 242-ე მუხლის შესაბამისად ჯარიმის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ჯარიმის გადახდისას დამრღვევს მიეცემა დადგენილი ნიმუშის ქვითარი.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში საქმის წარმოება, შემდეგ კი დადგენილების აღსრულება ხორციელდება ამ კოდექსით გათვალისწინებული წესით.

    მუხლი 293. დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოების დამთავრება

ის დადგენილება დაჯარიმების შესახებ, რომლითაც ჯარიმა მთლიანად გადახდილია, აღსრულების აღნიშვნით დაუბრუნდება დადგენილების გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს).

თავი 26

საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 294. საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულება

საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების საფუძველზე ჩამორთმეული საგნები დადგენილების გამომტანი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ სარეალიზაციოდ ჩაბარდება საკომისიო მაღაზიას ან ამ მიზნისთვის სპეციალურად გამოყოფილ სახელმწიფო ან კოოპერაციული ვაჭრობის მაღაზიებს ჩამოსართმევი ქონების ადგილსამყოფელის მიხედვით.

დადგენილება ცეცხლსასროლი იარაღის ან საბრძოლო მასალების სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ აღსრულდება შინაგან საქმეთა ორგანოების მიერ.

სასყიდლით ჩამორთმეული საგნის რეალიზაციით მიღებული თანხა ამ კოდექსის 28-ე მუხლის შესაბამისად გადაეცემა ყოფილ მესაკუთრეს ჩამორთმეული საგნის სარეალიზაციოდ გაწეული ხარჯების გამოკლებით.

სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით შეიძლება დადგენილ იქნეს საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილებათა აღსრულების სხვა წესი.

თავი 27

კონფისკაციის შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 295. კონფისკაციის შესახებ დადგენილების აღსრულების განმახორციელებელი ორგანოები

დადგენილებას იმ საგნის კონფისკაციის შესახებ, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს წარმოადგენდა, აღასრულებს:

სასამართლო აღმასრულებელი, რომელიც იმყოფება რაიონულ (საქალაქო) სახალხო სასამართლოსთან, ამ კოდექსის 142-ე, 154-ე, 159-ე, 164-ე, 165-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას;

შინაგან საქმეთა ორგანოს საამისოდ უფლებამოსილი პირი ამ კოდექსის 161-ე, 162-ე, 167-ე, 176-ე, 180-ე, მუხლებით, 181-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას;

ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოს საამისოდ უფლებამოსილი პირი ამ კოდექსის 86-ე, 196-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას;

საბაჟო ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირი ამ კოდექსის 193-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 194-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას;

საჰაერო ტრანსპორტის ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირი ამ კოდექსის 109-ე მუხლით, 110-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინევბულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას.

    მუხლი 296. კონფისკაციის შესახებ დადგენილების აღსრულების წესი

იმ საგნის კონფისკაციის შესახებ დადგენილების აღსრულება, რომელიც წარმოადგენდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს, წარმოებს კონფისკაციაქმნილი საგნის ჩამორთმევის და სახელმწიფო საკუთრებად ამ საგნის იძულებით, უსასყიდლოდ გადაქცევით.

ამ კოდექსის 193-ე მუხლის მეორე ნაწილით და 194-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე კონფისკაციის შესახებ დადგენილების აღსრულება ხდება სსრ კავშირის საბაჟო კოდექსით დადგენილი წესით.

    მუხლი 297. კონფისკაციაქმნილი საგნების რეალიზაციის წესი

კონფისკაციაქმნილი საგნების რეალიზაცია, რომლებიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს წარმოადგენდა, წარმოებს სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 298. კონფისკაციის შესახებ დადგენლების აღსრულების წარმოების დამთავრება

საგნის კონფისკაციის შესახებ დადგენილება აღსრულების აღნიშვნით დაუბრუნდება დადგენილების გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს).

თავი 28

სპეციალური უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 299. სპეციალური უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღმსრულებელი ორგანო

დადგენილებას სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ აღასრულებენ ამ კოდექსის 209-ე მუხლის მეორე პუნქტში აღნიშნული შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამდებობის პირები.

დადგენილებას ნადირობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ აღასრულებენ ამ კოდექსის 227-ე მუხლის მეორე ნაწილში აღნიშნული ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების თანამდებობის პირები.

    მუხლი 300. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულების წესი

დადგენილება სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ აღსრულდება მძღოლის მოწმობის და მასზე დართული ტალონის ჩამორთმევით, თუ მძღოლს ჩამორთმეული აქვს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება.

თუ მძღოლს ჩამორთმეული აქვს არა ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება, მაშინ მძღოლის მოწმობაში და მასზე დართულ ტალონში აღინიშნება, თუ რომელი სახის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება აქვს ჩამორთმეული.

თუ მძღოლი, რომელსაც ჩამორთმეული აქვს სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება, თავს არიდებს მძღოლის მოწმობის ჩაბარებას, მძღოლის მოწმობას დადგენილი წესით ჩამოართმევენ შინაგან საქმეთა ორგანოები.

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მოწმობის ჩამორთმევის წესს ადგენს სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

    მუხლი 301. ნადირობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულების წესი

ნადირობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულება ხდება მონადირის ბილეთის ჩამორთმევით.

თუ პირი, რომელსაც აქვს ნადირობის უფლება, თავს არიდებს მონადირის ბილეთის ჩაბარებას, ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმხორციელებელი ორგანო მონადირის ბილეთს ჩამოართმევს დადგენილი წესით.

    მუხლი 302. სპეციალური უფლების ჩამორთმევის ვადის შემცირების საფუძველი და წესი

თუ პირი, რომელსაც გარკვეული ვადით ჩამორთმეული აქვს სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის ან ნადირობის უფლება, შრომისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებით და სამაგალითო ქცევით გამოიჩენს თავს, სახდელის დამდებ ორგანოს (თანამდებობის პირს) შეუძლია საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, შრომითი კოლექტივის შუამდგომლობით, დანიშნული ვადის არანაკლებ ნახევრის გასვლის შემდეგ, შეამციროს აღნიშნული უფლების ჩამორთმევის ვადა.

    მუხლი 303. სპეციალური უფლების ჩამორთმევის ვადის გამოანგარიშება

სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლები და ნადირობის წესების დამრღვევნი ჩაითვლებიან სპეციალურ უფლებაჩამორთმეულებად ამ უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების გამოტანის დღიდან.

სპეციალური უფლების ჩამორთმევის ვადის გასვლისას, აგრეთვე მისი შემცირებისას ამ კოდექსის 302-ე მუხლის შესაბამისად, პირს, რომელსაც შეფარდებული ჰქონდა ადმინისტრაციული სახდელის ეს ზომა, დადგენილი წესით დაუბრუნდება ჩამორთმეული დოკუმენტები.

თავი 29

გამასწორებელი სამუშაოების შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 304. გამასწორებელი სამუშაოების შესახებ დადგენილების აღსრულება

დადგენილება გამასწორებელი სამუშაოების შეფარდების შესახებ აღსასრულებლად გაიგზავნება მისი გამოტანიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა.

გამასწორებელ სამუშაოებს ამ კოდექსის 31-ე მუხლის შესაბამისად დამრღვევი მოიხდის მუდმივ სამუშაო ადგილას.

გამასაწორებელი სამუშაოების შესახებ დადგენილების საფუძველზე დამრღვევის ხელფასიდან სახელმწიფო შემოსავალში დაქვითვა წარმოებს სამუშაოების მოხდის ვადის განმავლობაში დადგენილებით განსაზღვრული ოდენობით.

    მუხლი 305. გამასწორებელი სამუშაოების მოხდის ვადა

გამასწორებელი სამუშაოების მოხდა გამოითვლება იმ დროის მიხედვით, რომლის განმავლობაში დამრღვევი მუშაობდა და მისი ხელფასიდან წარმოებდა დაქვითვა.

დამრღვევის მიერ გამომუშავებული დღეების რაოდენობა არ უნდა იყოს იმ სამუშაო დღეების რაოდენობაზე ნაკლები, რომელიც მოდის სახალხო სასამრთლოს (სახალხო მოსამართლის) მიერ დადგენილი სახდელის კალენდარულ ვადაზე. თუ დამრღვევმა არ გამოიმუშავა სამუშაო დღეეების აღნიშნული რაოდენობა და არ არსებობს გამოუმუშავებელი დღეების სახდელის ვადაში ჩათვლის საფუძველი, გამასწორებელი სამუშაოების მოხდა გაგრძელდება დაწესებული სამუშაო დღეების დამრღვევის მიერ სრულად გამომუშავებამდე.

გამასწორებელი სამუშაოების მოხდის ვადაში ჩაითვლება ის დრო, რომლის განმავლობაში დამრღვევი საპატიო მიზეზით არ მუშაობდა და მას კანონის შესაბამისად ეძლეოდა ხელფასი. ამ ვადაში ჩაითვლება აგრეთვე ავადმყოფობის დრო, ავადმყოფის მოვლისთვის მიცემული დრო და ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების დრო. სიმთვრალით ან სიმთვრალესთან დაკავშირებული მოქმედებით გამოწვეული ავადმყოფობის დრო არ ჩაითვლება გამასწორებელი სამუშაოების მოხდის ვადაში.

    მუხლი 306. დამრღვევის მიერ გამასწორებელი სამუშაოების მოხდის ადგილის საწარმოს, დაწესებულებისა და ორგანიზაციის ადმინისტრაციის მოვალეობა

დამრღვევის მიერ გამასწორებელი სამუშაოების მოხდის ადგილის საწარმოს, დაწესებულებისა და ორგანიზაციის ადმინისტრაციას ევალება:

დამრღვევის ხელფასიდან სწორი და დროული დაქვითვა სახელმწიფოს შემოსავალში და დაკავებული თანხის დადგენილი წესით დროულად ჩარიცხვა;

დამრღვევის შრომით აღზრდა;

ამ სახის სახდელის აღსრულების გამგებელი ორგანოსათვის შეტყობი ება დამრღვევის მიერ სახდელის მოხდისაგან თავის არიდების შესახებ.

    მუხლი 307. წვრილმანი ხულიგნობისათვის შეფარდებული გამასწორებელი სამუშაოებისაგან თავის არიდების შედეგები

 პირის მიერ წვრილმანი ხულ გნობისათვის შეფარდებული გამასწორებელი სამუშაოებისაგან თავის არიდების შემთხვევაში სახალხო მოსამართლის დადგენილებით გამასწორებელი სამუშაოების მოუხდელი ვადა შეიძლება შეიცვალოს ჯარიმით ათიდან ორმოცდაათ მენეთამდე ან ადმინისტრაციული პატიმრობით შემდეგი გაანგარიშებით გამასწორებელი სამუშაოების სამი დღე პატიმრობის ერთი დღით, მაგრამ არა უმეტეს თხუთმეტი დღე-ღამისა.

თავი 30

ადმინისტრაციული პატიმრობის შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 308. ადმინისტრაციული პატიმრობის შესახებ დადგენილების აღსრულება

დადგენილება ადმინისტრაციული პატიმრობის შესახებ აღსრულდება მისი გამოტანის შემდეგ დაუყოვნებლივ.

    მუხლი 309. ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდის წესი

ადმინისტრაციულ პატიმრობაშეფარდებული პირნი პატიმრობაში იმყოფებიან შინაგან საქმეთა ორგანოების მიერ განსაზღვრულ ადგილებში. ადმინისტრაციული პატიმრობის შესახებ დადგენილების აღსრულებისას დაპატიმრებულებს პირადად გასინჯავენ.

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული პასტიმრობის ვადაში.

ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდა წარმოებს სსრ კავშირის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 310. ადმინისტრაციულ პატიმრობაშეფარდებული პირების შრომითი გამოყენება

ადმინისტრაციულ პატიმრობაშეფარდებულ პირებს გამოიყენებენ ფიზიკურ სამუშაოებზე.

ადმინისტრაციულ პატიმრობაშეფარდებულ პირთა შრომითი გამოყენების ორგანიზაცია ევალებათ სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებს.

ადმინისტრაციულ პატიმრობაშეფარდებულ პირებს პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში მუდმივ სამუშაო ადგილზე ხელფასი არ მიეცემათ.

თავი 31

ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში დადგენილების აღსრულების წარმოება

    მუხლი 311. ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში დადგენილების აღსრულების წესი და ვადები

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში აღსრულდება სსრ კავშირის კანონმდებლობით, ამ კოდექსით და სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში წარმოადგენს სააღსრულებო დოკუმენტს.

ქონებრივი ზარალი დამრღვევმა უნდა აანაზღაუროს მისთვის დადგენილების ჩაბარებიდან არა უგვიანეს თხუთმეტი დღისა (ამ კოდექსის 268-ე მუხლი), ხოლო ამ დადგენილების გასაჩივრების ან გაპროტესტების შემთხვევაში საჩივრის ან პროტესტის დაუკმაყოფილებლად დატოვების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს თხუთმეტი დღისა.

    მუხლი 312. ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში დადგენილების შეუსრულებლობის შედეგები

ამ კოდექსის 311-ე მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილ ვადაში ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში დადგენილების შეუსრულებლობისას იგი გა იგზავნება ზარალის ასანაზღაურებლად სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სააღსრულებო წარმოების წესით.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი თ. ლაშქარაშვილი

თბილისი,

1984 წლის 15 დეკემბერი.

№161

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 27 მაისის ბრძანებულება №94 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №5, მაისი, 1985 წ., მუხ.157

555. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4337-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 554. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4335-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 553. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4333-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 552. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4325-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 551. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4308-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 550. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4307-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 549. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4309-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 548. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4306-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 547. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4303-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 546. 14/06/2024 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/2/1344 - ვებგვერდი, 18/06/2024 545. 21/02/2024 - საქართველოს კანონი - 4045-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 07/03/2024 544. 15/12/2023 - საქართველოს კანონი - 3963-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/12/2023 543. 15/12/2023 - საქართველოს კანონი - 3962-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/12/2023 542. 15/12/2023 - საქართველოს კანონი - 4010-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/12/2023 541. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3799-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/12/2023 540. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3831-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2023 539. 16/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3731-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/11/2023 538. 15/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3668-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/11/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 537. 01/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3622-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 22/11/2023 536. 01/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3609-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/11/2023 535. 21/09/2023 - საქართველოს კანონი - 3538-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/10/2023 534. 20/09/2023 - საქართველოს კანონი - 3480-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/10/2023 533. 25/07/2023 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/15/1453 - ვებგვერდი, 27/07/2023 532. 03/07/2023 - საქართველოს კანონი - 3456-XIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/07/2023 531. 12/07/2023 - საქართველოს კანონი - 3465-XIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/07/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 530. 30/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3434-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/07/2023 529. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3312-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/07/2023 528. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3309-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 17/07/2023 527. 16/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3292-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/07/2023 526. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3303-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2023 525. 16/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3280-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2023 524. 15/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3162-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2023 523. 15/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3271-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 04/07/2023 522. 15/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3270-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 04/07/2023 521. 14/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3145-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 03/07/2023 520. 13/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3118-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/06/2023 519. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 3101-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 518. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 3000-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 517. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 2991-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 516. 02/05/2023 - საქართველოს კანონი - 2814-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 16/05/2023 515. 22/03/2023 - საქართველოს კანონი - 2649-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/04/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 514. 22/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2624-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 10/03/2023 513. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2574-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/02/2023 512. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2592-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/02/2023 511. 22/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2483-Xრს-Xმპ - ვებგვერდი, 29/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 510. 15/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2398-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2022 509. 14/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2294-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2022 508. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2201-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2022 507. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2246-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 506. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2231-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 505. 29/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2128-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 504. 03/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2025-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 14/11/2022 503. 18/10/2022 - საქართველოს კანონი - 1912-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/10/2022 502. 18/10/2022 - საქართველოს კანონი - 1921-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/10/2022 501. 20/09/2022 - საქართველოს კანონი - 1819-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/09/2022 500. 06/09/2022 - საქართველოს კანონი - 1719-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 16/09/2022 499. 06/09/2022 - საქართველოს კანონი - 1717-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 16/09/2022 498. 23/06/2022 - საქართველოს კანონი - 1709-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2022 497. 26/04/2022 - საქართველოს კანონი - 1525-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/05/2022 496. 26/04/2022 - საქართველოს კანონი - 1522-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/05/2022 495. 17/03/2022 - საქართველოს კანონი - 1448-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/03/2022 494. 17/02/2022 - საქართველოს კანონი - 1393-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 23/02/2022 493. 01/02/2022 - საქართველოს კანონი - 1355-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 14/02/2022 492. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1347-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/01/2022 491. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1350-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 31/12/2021 490. 22/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1190-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/12/2021 489. 16/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1147-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2021 488. 15/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1100-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/12/2021 487. 01/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1038-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/12/2021 486. 16/11/2021 - საქართველოს კანონი - 1019-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 22/11/2021 485. 16/11/2021 - საქართველოს კანონი - 1013-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 22/11/2021 484. 02/11/2021 - საქართველოს კანონი - 976-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/11/2021 483. 02/11/2021 - საქართველოს კანონი - 969-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/11/2021 482. 07/09/2021 - საქართველოს კანონი - 927-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/09/2021 481. 02/08/2021 - საქართველოს კანონი - 876-Vრს-Xმპ - ვებგვერდი, 04/08/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 480. 12/07/2021 - საქართველოს კანონი - 712-Vრს-Xმპ - ვებგვერდი, 14/07/2021 479. 28/06/2021 - საქართველოს კანონი - 708-Vრს-Xმპ - ვებგვერდი, 29/06/2021 478. 29/04/2021 - საქართველოს კანონი - 483-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 07/05/2021 477. 29/04/2021 - საქართველოს კანონი - 482-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 07/05/2021 476. 16/03/2021 - საქართველოს კანონი - 345-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/03/2021 475. 02/03/2021 - საქართველოს კანონი - 249-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/03/2021 474. 18/02/2021 - საქართველოს კანონი - 240-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 19/02/2021 473. 29/12/2020 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/4/1412 - ვებგვერდი, 30/12/2020 472. 11/12/2020 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/14/1476 - ვებგვერდი, 15/12/2020 471. 12/11/2020 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/2/1475 - ვებგვერდი, 16/11/2020 470. 29/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7185-Iს - ვებგვერდი, 05/10/2020 469. 18/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7166-Iს - ვებგვერდი, 25/09/2020 468. 16/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7107-Iს - ვებგვერდი, 22/09/2020 467. 16/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7104-Iს - ვებგვერდი, 22/09/2020 466. 16/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7128-Iს - ვებგვერდი, 21/09/2020 465. 17/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7067-რს - ვებგვერდი, 29/07/2020 464. 17/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7059-რს - ვებგვერდი, 29/07/2020 463. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6879-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 462. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6878-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 461. 14/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6825-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 460. 17/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7057-რს - ვებგვერდი, 22/07/2020 459. 13/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6754-რს - ვებგვერდი, 20/07/2020 458. 02/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6725-რს - ვებგვერდი, 03/07/2020 457. 25/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6491-IIს - ვებგვერდი, 02/07/2020 456. 24/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6412-IIს - ვებგვერდი, 01/07/2020 455. 12/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6294-IIს - ვებგვერდი, 19/06/2020 454. 10/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6058-IIს - ვებგვერდი, 19/06/2020 453. 12/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6344-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2020 452. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5961-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 451. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5927-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 450. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5925-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 449. 21/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5912-სს - ვებგვერდი, 25/05/2020 448. 23/04/2020 - საქართველოს კანონი - 5888-სს - ვებგვერდი, 24/04/2020 447. 23/04/2020 - საქართველოს კანონი - 5887-სს - ვებგვერდი, 24/04/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 446. 17/03/2020 - საქართველოს კანონი - 5751-IIს - ვებგვერდი, 23/03/2020 445. 05/02/2020 - საქართველოს კანონი - 5707-IIს - ვებგვერდი, 10/02/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 444. 19/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5614-რს - ვებგვერდი, 24/12/2019 443. 12/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5546-Iს - ვებგვერდი, 13/12/2019 442. 29/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5395-Iს - ვებგვერდი, 10/12/2019 441. 26/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5297-Iს - ვებგვერდი, 04/12/2019 440. 26/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5295-Iს - ვებგვერდი, 04/12/2019 439. 01/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5272-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2019 438. 16/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5131-Iს - ვებგვერდი, 23/10/2019 437. 16/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5130-Iს - ვებგვერდი, 23/10/2019 436. 16/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5127-Iს - ვებგვერდი, 23/10/2019 435. 20/09/2019 - საქართველოს კანონი - 5012-Iს - ვებგვერდი, 27/09/2019 434. 02/08/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/6/770 - ვებგვერდი, 07/08/2019 433. 04/07/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/5/1271 - ვებგვერდი, 09/07/2019 432. 28/06/2019 - საქართველოს კანონი - 4907-IIს - ვებგვერდი, 04/07/2019 431. 30/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4750-IIს - ვებგვერდი, 10/06/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 430. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4621-IIს - ვებგვერდი, 05/06/2019 429. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4613-IIს - ვებგვერდი, 05/06/2019 428. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4611-IIს - ვებგვერდი, 05/06/2019 427. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4609-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2019 426. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4608-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2019 425. 03/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4552-IIს - ვებგვერდი, 10/05/2019 424. 18/04/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/3/1263 - ვებგვერდი, 23/04/2019