„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 112
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 23/04/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016751
112
23/04/2015
ვებგვერდი, 23/04/2015
190040000.22.033.016751
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №112

2015 წლის 23 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
1. „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში „ბიუჯეტის განმკარგველის დასახელება“ შეტანილ იქნეს ცვლილება:

 

ა)  ბიუჯეტის განმკარგველი კოდი - „0945“-ის (ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „0946“ – „0949“ ბიუჯეტის განმკარგველი კოდები:

 

„334

0946

ა(ა)იპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული ორთაბრძოლების კლუბი

335

0947

სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი

336

0948

სსიპ „სმირნოვების მუზეუმი“

337

0949

სსიპ თსუ-ს საკალათბურთო კლუბი  „ს.კ. თსუ“;“

 

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი: 

 

„680

4320

ა(ა)იპ „თბილისელების ადვოკატი“;“

 

გ) დაემატოს შემდეგი შინაარსის „4321“ –„4324“ ბიუჯეტის განმკარგველის კოდები:

 

„681

4321

ა(ა)იპ - სპორტული ცენტრი „ლილო“

682

4322

სსიპ „ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“

683

4323

ა(ა)იპ - თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი

684

4324

ა(ა)იპ - საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი“.

 

 2.  „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით  დამტკიცებულ დანართ №3-ში „ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები“ შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილება:

ა) სახაზინო კოდი „7327“ -ის (ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი) შემდეგ დაემატოს შემდეგი სახის სახაზინო კოდები:

 

 

„ა(ა)იპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული ორთაბრძოლების კლუბის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7328

სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრის მიერ გაწეულო მომსახურების საფასური

7329

სსიპ „სმირნოვების მუზეუმი“-ის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7330

სსიპ - თსუ-ს საკალათბურთო კლუბი „ ს.კ. თსუ“-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7331“;

 

ბ)  სახაზინო კოდი - „8800“ შეიცვალოს და  ჩამოყალიბდეს შედეგი რედაქციით:

 

„თვითმართველი ერთეულების დეპოზიტები

8800“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.