საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

  • Word
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 96
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/03/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 33, 31/03/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
96
30/03/2010
სსმ, 33, 31/03/2010
000000000.00(0).000.000000
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/03/2010 - 31/05/2010)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №96

2010 წლის 30 მარტი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და  მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

    მუხლი 1

„შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის და მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის თანდართული საფასურები და მათი განაკვეთები.

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ივნისიდან.

პრემიერ-მინისტრი  ნ. გილაური

სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები

მომსახურების სახე

მომსახურების ვადა

მომსახურების ტარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)

1.

აზარტული და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვების გაცემა

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

150 ლარი

300 ლარი

1000 ლარი.

2.

პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურება

 

6 თვე

 

2000 ლარი.

3.

მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილ პირზე რეზიდენტობის შესახებ ცნობის დაჩქარებული წესით გაცემა

 

2 სამუშაო დღეზე მეტი

2 სამუშაო დღე

 

უფასო

30 ლარი.

4.

გადასახადის გადამხდელის საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემა

3 სამუშაო დღეზე მეტი

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

20 ლარი.

5.

არქივიდან 3 თვემდე პერიოდისათვის ყოველთვიური დეკლარაციისა და მისი დანართების ასლის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

 

50 ლარი

150 ლარი.

6.

არქივიდან 3-დან 6 თვემდე პერიოდისათვის ყოველთვიური დეკლარაციისა და მისი დანართების ასლის გაცემა

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

100 ლარი

250 ლარი.

7.

არქივიდან 6 თვიდან 1 წლამდე პერიოდისათვის ყოველთვიური დეკლარაციის ასლის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

 

150 ლარი

350 ლარი.

8.

არქივიდან 1 წელზე მეტი პერიოდისათვის ყოველთვიური დეკლარაციის ასლის გაცემა

 

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

 

250 ლარი

500 ლარი.

9.

არქივიდან წლიური დეკლარაციის ასლის გაცემა 1 საანგარიშო პერიოდისათვის

 

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

 

50 ლარი

150 ლარი.

10.

გადამხდელის ინიციატივით არაგეგმური საგადასახადო შემოწმების ჩატარება

 

1 000 000-მდე წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 10 000 ლარი;

1 000 000-ზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 30 000 ლარი.

11.

საბაჟო საწყობის საქმიანობის, თავისუფალი საწყობის საქმიანობის, უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის დაჩქარებული წესით გაცემა

 

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უფასო

ყოველ კვადრატულ მეტრზე 0.1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა; რეზერვუარის ერთ კუბურ მეტრზე 0.05 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა;

დახურული საწყობის შემთხვევაში, საწყისი კოეფიციენტი ნახევრდება;

10 დღეზე უფრო დაჩქარებულ ვადაზე, თითოეულ დაჩქარებულ დღეზე, საწყობის კოეფიციენტს ემატება 0.05 ლარი.

12.

წარმოშობის სერტიფიკატის დაჩქარებული წესით გაცემა

2 სამუშაო დღეზე მეტი

2 დღე

4-8 საათი

1-3 სთ-მდე

უფასო

40 ლარი

100 ლარი

150 ლარი.

13.

 

 

საფოსტო გზავნილის მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციის განხორციელება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

 

 

 

კილოგრამზე

1 ლარი, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა.

14.

 

 

მსუბუქი ავტომანქანის მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციის განხორციელება და მიმღების მიერ დასახელებულ ადგილზე მიტანა

 

 

 

 

 

500 ლარი.

15.

გემის სანიტარიული კონტროლისაგან გათავისუფლების/გემის სანიტარიული კონტროლის ჩატარების მოწმობის გაცემა

 

1 სამუშაო დღე

1-ზე მეტი სამუშაო დღე

400 ლარი

 

200 ლარი.

16.

„TIR“ წიგნაკით საქონლის გადაზიდვისთვის სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გაცემა

4 საათის ვადაში

1 დღის ვადაში

1-ზე მეტი დღის ვადაში

400 ლარი

300 ლარი

200 ლარი.

 

 

 

96. 14/05/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 218 - ვებგვერდი, 18/05/2021 95. 28/04/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 195 - ვებგვერდი, 29/04/2021 94. 26/03/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 136 - ვებგვერდი, 29/03/2021 93. 24/12/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 793 - ვებგვერდი, 28/12/2020 92. 14/08/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 502 - ვებგვერდი, 17/08/2020 91. 25/06/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 382 - ვებგვერდი, 26/06/2020 90. 27/09/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 472 - ვებგვერდი, 01/10/2019 89. 29/12/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 669 - ვებგვერდი, 31/12/2018 88. 24/10/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 494 - ვებგვერდი, 25/10/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 87. 04/10/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 479 - ვებგვერდი, 05/10/2018 86. 11/07/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 369 - ვებგვერდი, 13/07/2018 85. 27/03/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 145 - ვებგვერდი, 29/03/2018 84. 06/03/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 114 - ვებგვერდი, 09/03/2018 83. 07/02/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 64 - ვებგვერდი, 09/02/2018 82. 19/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 467 - ვებგვერდი, 20/10/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 81. 10/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 461 - ვებგვერდი, 11/10/2017 80. 13/02/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 76 - ვებგვერდი, 14/02/2017 79. 09/12/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 545 - ვებგვერდი, 13/12/2016 78. 23/06/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 283 - ვებგვერდი, 27/06/2016 77. 09/06/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 251 - ვებგვერდი, 13/06/2016 76. 22/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 545 - ვებგვერდი, 27/10/2015 75. 07/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 520 - ვებგვერდი, 08/10/2015 74. 14/09/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 470 - ვებგვერდი, 14/09/2015 73. 23/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 365 - ვებგვერდი, 27/07/2015 72. 15/05/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 210 - ვებგვერდი, 15/05/2015 71. 26/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 135 - ვებგვერდი, 30/03/2015 70. 05/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 86 - ვებგვერდი, 09/03/2015 69. 15/08/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 498 - ვებგვერდი, 18/08/2014 68. 11/06/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 377 - ვებგვერდი, 12/06/2014 67. 10/01/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 15/01/2014 66. 10/01/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 15/01/2014 65. 23/12/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 354 - ვებგვერდი, 24/12/2013 64. 15/11/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 296 - ვებგვერდი, 18/11/2013 63. 17/05/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 118 - ვებგვერდი, 21/05/2013 62. 25/04/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 89 - ვებგვერდი, 26/04/2013 61. 09/11/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 445 - ვებგვერდი, 19/11/2012 60. 10/10/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 421 - ვებგვერდი, 10/10/2012 59. 18/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 394 - ვებგვერდი, 18/09/2012 58. 12/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 374 - ვებგვერდი, 12/09/2012 57. 06/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 365 - ვებგვერდი, 07/09/2012 56. 31/08/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 351 - ვებგვერდი, 31/08/2012 55. 08/08/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 327 - ვებგვერდი, 08/08/2012 54. 25/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 227 - ვებგვერდი, 28/06/2012 53. 13/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 215 - ვებგვერდი, 20/06/2012 52. 13/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 214 - ვებგვერდი, 15/06/2012 51. 30/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 197 - ვებგვერდი, 01/06/2012 50. 24/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 192 - ვებგვერდი, 30/05/2012 49. 30/04/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 160 - ვებგვერდი, 03/05/2012 48. 12/04/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 136 - ვებგვერდი, 18/04/2012 47. 29/02/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 77 - ვებგვერდი, 06/03/2012 46. 08/02/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 14/02/2012 45. 31/01/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 03/02/2012 44. 24/01/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 26/01/2012 43. 29/12/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 510 - ვებგვერდი, 30/12/2011 42. 27/12/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 495 - ვებგვერდი, 30/12/2011 41. 08/12/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 468 - ვებგვერდი, 111213013, 13/12/2011 40. 18/11/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 437 - ვებგვერდი, 111125015, 25/11/2011 39. 21/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 401 - ვებგვერდი, 111026002, 26/10/2011 38. 13/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 394 - ვებგვერდი, 111017022, 18/10/2011 37. 08/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 374 - ვებგვერდი, 111012012, 12/10/2011 36. 23/09/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 368 - ვებგვერდი, 110927021, 28/09/2011 35. 23/09/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 353 - ვებგვერდი, 110927006, 28/09/2011 34. 26/08/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 324 - ვებგვერდი, 110830002, 30/08/2011 33. 10/08/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 311 - ვებგვერდი, 110812015, 12/08/2011 32. 26/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 293 - ვებგვერდი, 110728008, 29/07/2011 31. 20/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 286 - ვებგვერდი, 110725022, 25/07/2011 30. 05/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 268 - ვებგვერდი, 110708022, 08/07/2011 29. 27/06/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 259 - ვებგვერდი, 110628034, 29/06/2011 28. 07/06/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 231 - ვებგვერდი, 110608010, 08/06/2011 27. 24/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 221 - ვებგვერდი, 110527009, 27/05/2011 26. 13/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 204 - ვებგვერდი, 110517002, 17/05/2011 25. 03/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 198 - ვებგვერდი, 110506024, 06/05/2011 24. 21/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 183 - ვებგვერდი, 110427008, 27/04/2011 23. 12/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 177 - ვებგვერდი, 110415021, 15/04/2011 22. 31/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 152 - ვებგვერდი, 110404023, 05/04/2011 21. 25/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 143 - ვებგვერდი, 110328009, 29/03/2011 20. 14/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 127 - ვებგვერდი, 110317011, 17/03/2011 19. 11/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 121 - ვებგვერდი, 110315020, 15/03/2011 18. 23/02/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 97 - ვებგვერდი, 280211, 28/02/2011 17. 26/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011 16. 21/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 270111, 27/01/2011 15. 13/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 180111, 18/01/2011 14. 05/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 100111, 10/01/2011 13. 28/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 414 - სსმ, 172, 31/12/2010 12. 21/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 388 - სსმ, 168, 24/12/2010 11. 08/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 372 - სსმ, 162, 13/12/2010 10. 01/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 364 - სსმ, 159, 06/12/2010 9. 09/11/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 341 - სსმ, 148, 12/11/2010 8. 03/11/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 337 - სსმ, 146, 10/11/2010 7. 28/09/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 290 - სსმ, 127, 04/10/2010 6. 10/09/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 271 - სსმ, 118, 16/09/2010 5. 25/08/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 263 - სსმ, 105, 26/08/2010 4. 10/08/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 232 - სსმ, 98, 12/08/2010 3. 03/07/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 178 - სსმ, 80, 06/07/2010 2. 23/06/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 169 - სსმ, 74, 23/06/2010 1. 31/05/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 149 - სსმ, 61, 31/05/2010
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.