საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 96
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/03/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 33, 31/03/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №96

2010 წლის 30 მარტი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

     მუხლი 1

1. „შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტისა და მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის თანდართული საფასურები და მათი განაკვეთები.

2. დაინტერესებული პირი ვალდებულია პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით გადაიხადოს დადგენილი საფასური სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევამდე, გარდა ამ დადგენილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №121 - ვებგვერდი, 15.03. 2011წ.

    მუხლი 11

სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან:

ა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;

ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური;

გ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო;

დ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისია;

ე) საქართველოს პროკურატურა;

ვ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

ზ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

თ) საქართველოს ეროვნული ბანკი;

ი) საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის დადგენილება №178 - სსმ III, №80, 06.07.2010წ., მუხ.1172

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 18.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №121 - ვებგვერდი, 15.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 ივნისის დადგენილება №283 - ვებგვერდი, 27.06.2016წ.

    მუხლი 12

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში ან სასამართლოში საგადასახადო დავაზე მიღებული გადაწყვეტილების, ასევე გადასახადის გადამხდელის (მოვალის) საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული, ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა ხორციელდება საფასურის გარეშე.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის დადგენილება №178 - სსმ III, №80, 06.07.2010წ., მუხ.1172

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი,10.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 თებერვლის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 14.02.2017წ.

    მუხლი 13

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ამ დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან პირის გათავისუფლების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 აგვისტოს დადგენილება №232 - სსმ III, №98, 12.08.2010წ., მუხ.1441

    მუხლი 14

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებებისა და გაფორმების ეკონომიკური ზონების მიერ სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების  54-ე,  57-ე,  მე-60 – 64-ე და 86-ე გრაფებით,  აგრეთვე საბაჟო გამშვები პუნქტის „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ მიერ 59-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელებისას,  მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნეს მომსახურების გაწევიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2 . ოქროს სიის მონაწილე პირისათვის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებასა და გაფორმებასთან დაკავშირებული , ამ დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისას მომსახურების საფასური გადახდილ უნდა იქნეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით დადგენილი „ ოქროს სიის მონაწილე პირის მიერ იმპორტის გადასახდელების გადახდის ვადაში.

3. საქონლის   გაფორმებასთან დაკავშირებული, ამ დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისას მომსახურების აფასური გადახდილი უნდა იქნეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით იმპორტის გადასახდელების გადახდისათვის დადგენილ ვადაში, გარდა ამ მუხლით ა და 1 5 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-13 გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის მომსახურების საფასური გადახდილ უნდა იქნეს საბაჟო დეკლარაციის წარდგენამდე ან ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანამდე.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის დადგენილება №337-სსმ III, №146,10.11.2010წ., მუხ.2077

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 1 8 .01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №47 - ვებგვერდი,31.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 ივნისის დადგენილება №259 - ვებგვერდი, 29.06.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება №374 - ვებგვერდი, 12.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 ოქტომბრის დადგენილება №394 - ვებგვერდი, 18.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის დადგენილება №401 - ვებგვერდი, 26.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება №437 - ვებგვერდი, 25.11.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის დადგენილება №227 - ვებგვერდი, 28.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 აგვისტოს დადგენილება №327 - ვებგვერდი, 08.08.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის დადგენილება №374 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის დადგენილება №8 9 – ვებგვერდი, 26 .04.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №296 – ვებგვერდი, 18.11.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის დადგენილება №377 - ვებგვერდი, 12.06.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 09.03.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 მაისის დადგენილება №210 - ვებგვერდი, 15.05.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14  სექტემბრის დადგენილება №470 – ვებგვერდი, 14.09.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9  ივნისის  დადგენილება №251 - ვებგვერდი, 13.06.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 ოქტომბრის დადგენილება №461 - ვებგვერდი, 11.10.2017წ.

    მუხლი 15

თუ პირის მიერ მოთხოვნილია საფოსტო გზავნილის გაფორმება, იგი უფლებამოსილია, მომსახურების საფასური გადაიხადოს გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის დადგენილება №337-სსმ III, №146,10.11.2010წ., მუხ.2077

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 1 8 .01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის დადგენილება №227 - ვებგვერდი, 28.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 09.03.2015წ.

მუხლი 16. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკებრის დადგენილება №414 - სსმIII, №172, 31.12.2010 წ., მუხ.2487

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი,10.01.2011წ.

 საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 27.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №97 - ვებგვერდი,28.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 მარტის დადგენილება №152 - ვებგვერდი, 05.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის დადგენილება №177 - ვებგვერდი, 15.04.2011წ.

    მუხლი 17

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 54-ე, 68-ე, 681, 75-ე, 82-ე, 821, 822 და 87-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია:

ა) საქონლის იმპორტი სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციის, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარების მიზნით;

ბ) საქონლის იმპორტი, რომელიც გათვალისწინებულია გრანტის შესახებ ხელშეკრულებით;

გ) უცხო ქვეყნების დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების ოფიციალური სარგებლობისათვის, აგრეთვე ამ წარმომადგენლობების დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრები ოჯახის წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი;

დ) საქონლის იმპორტი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ე) ეროვნული და უცხოური ვალუტის (გარდა, ნუმიზმატიკური მიზნებით გამოსაყენებლად გათვალისწინებულის) და ფასიანი ქაღალდების იმპორტი;

ვ) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ტრანზიტი;

ზ) საქონლის ექსპორტი და გარე გადამუშავება;

შენიშვნა: მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის შემდეგ რეექსპორტი;

თ) საქონლის დაბრუნება, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 235-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;

ი) იმ საქონლის დროებითი შემოტანა, რომელიც სრულად გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახდელებისაგან;

კ) ფიზიკური პირის მიერ იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაცხადებული 3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონლის გაფორმება სახმელეთო საზღვარზე განთავსებულ საბაჟო გამშვებ პუნქტში – საბაჟო დეკლარაციით, ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში –„ფიზიკური პირის საქონლის საბაჟო დეკლარაციით“;

ლ) საფოსტო გზავნილით შემოტანილი, 10 000 ლარამდე ღირებულების საქონლის გაფორმება;

მ) საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გაფორმება;

ნ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების (რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია, ხოლო, ელექტროძრავას შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია), ან 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელის და ნახევრად მისაბმელის რეექსპორტი;

ო) საქონლის იმპორტი, რომლის იმპორტი საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად, გათავისუფლებულია გადასახად(ებ)ისაგან.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკებრის დადგენილება №414 - სსმIII, №172, 31.12.2010 წ., მუხ.2487

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 10.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №21 - ვებგვერდი,18.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 27.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №47 - ვებგვერდი,31.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №97 - ვებგვერდი,28.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №204 - ვებგვერდი, 17.05.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 24 მაისის დადგენილება №221 - ვებგვერდი, 27.05.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №231 - ვებგვერდი, 08.06.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება №437 - ვებგვერდი, 25.11.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის დადგენილება №227 - ვებგვერდი, 28.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 სექტემბრის დადგენილება №394 - ვებგვერდი, 18.09.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 7 მაისის დადგენილება №118 – ვებგვერდი, 2 1 .05.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №296 – ვებგვერდი, 18.11.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის დადგენილება №44 – ვებგვერდი, 15.01.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის დადგენილება №43 – ვებგვერდი, 15.01.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 09.03.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის დადგენილება №365 – ვებგვერდი, 27.07.2015წ.

    მუხლი 18

1. გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარების მოთხოვნის შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია მომსახურების საფასური გადაიხადოს საგადასახადო შემოწმების ჩატარებაზე საგადასახადო ორგანოს თანხმობის მიღებიდან 5 დღის ვადაში.

2. „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-60–64-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნეს სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევის შემდგომ, დაინტერესებული პირის მიერ ექსპერტის დასკვნის მიღებამდე, გარდა ამ დადგენილების 14 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №121 - ვებგვერდი, 15.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება №437 - ვებგვერდი, 25.11.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 09.03.2015წ.

    მუხლი 19

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 76-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური არ ვრცელდება:

ა) მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე, აგრეთვე ინდივიდუალურ მეწარმეებზე;

ბ) ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიურ დეკლარაციაზე, აგრეთვე იმ საგადასახადო დეკლარაციებზე, რომელთა საგადასახადო ორგანოში ელექტრონული ფორმით წარდგენა ვერ ხორციელდება შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის არარსებობის გამო.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №121 - ვებგვერდი, 15.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 2 1 აპრილის დადგენილება №1 83 – ვებგვერდი, 27 .0 4 .2011წ.

 

მუხლი 110

1. საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებებსა და გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების 54- და 822 გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი ტარიფები ორმაგდება საქონლის არასამუშაო დროს დეკლარირების განხორციელების შემთხვევაში , გარდა :

ა) „ფოთის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ მომსახურების გაწევისა;

ბ) ქ. ბათუმში, ბაქოს ქ. №11-ში მდებარე გაფორმების ადგილზე „ბათუმის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის ან კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული საქონლის გაფორმების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის შევსებისა.

2. საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებებსა და გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში (ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონის გარდა) სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების 57-ე, მე-60–64-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი ტარიფები ორმაგდება მომსახურების გაწევის მოთხოვნით არასამუშაო დროს მიმართვის შემთხვევაში.

3. არასამუშაო დროს მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი ტარიფები არ ორმაგდება იმ პირისათვის, რომელსაც „ოქროს სიის“ მონაწილის სტატუსი მინიჭებული აქვს სსიპ – შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. ამ დადგენილების მიზნებისათვის , საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებებსა და გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში არასამუშაო დროა , ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით , 18 საათის შემდეგი პერიოდი , შაბათს – 15 საათის შემდეგი პერიოდი , კვირას – 14 საათის შემდეგი პერიოდი და უქმე დღეები .

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება №374 - ვებგვერდი, 12.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 ოქტომბრის დადგენილება №394 - ვებგვერდი, 18.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება №437 - ვებგვერდი, 25.11.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №468 - ვებგვერდი, 13.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №197 - ვებგვერდი,01.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივნისის დადგენილება №214 - ვებგვერდი, 15.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის დადგენილება №227 - ვებგვერდი, 28.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის დადგენილება №8 9 – ვებგვერდი, 26 .04.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 7 მაისის დადგენილება №118 – ვებგვერდი, 2 1 .05.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №296 – ვებგვერდი, 18.11.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის დადგენილება №44 – ვებგვერდი, 15.01.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის დადგენილება №43 – ვებგვერდი, 15.01.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის დადგენილება №377 - ვებგვერდი, 12.06.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 09.03.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9  ივნისის  დადგენილება №251 - ვებგვერდი, 13.06.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 ოქტომბრის დადგენილება №461 - ვებგვერდი, 11.10.2017წ.

    მუხლი 111. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის დადგენილება №293 – ვებგვერდი, 29.07.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 ოქტომბრის დადგენილება №394 - ვებგვერდი, 18.10.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება №437 - ვებგვერდი, 25.11.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №495 - ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 26.01.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 03.05.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის   დადგენილება №467 - ვებგვერდი, 20.10.2017წ.

    მუხლი 112

1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-2 გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნეს პირადი საგადასახადო მრჩევლის ხელშეკრულების დადებიდან 5 დღის ვადაში , გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა .

2. პირი უფლებამოსილია „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-2 გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური გადაიხადოს ორ ნაწილად : პირველი ნახევარი პირადი საგადასახადო მრჩევლის ხელშეკრულების დადებიდან 5 დღის ვადაში, ხოლო მეორე ნახევარი ხელშეკრულების დადებიდან 6 თვის ვადაში.

3. პირადი საგადასახადო მრჩევლის ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე პირის მიერ მომდევნო წლის მომსახურების საფასურის გადახდის შემთხვევაში, აღნიშნული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდება დამატებით ერთი წლით.

4. თუ პირმა პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურებით სარგებლობა დაიწყო 2012 წლის 1 იანვრამდე, იგი უფლებამოსილია აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობის 6-თვიანი ვადის განმავლობაში მიმართოს საგადასახადო ორგანოს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-2 გრაფით გათვალისწინებული პირობებით პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურებით სარგებლობის მოთხოვნით.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პირი უფლებამოსილია საფასურის ანგარიშში ჩაითვალოს 2012 წლის 1 იანვრამდე დაწყებული მომსახურებით სარგებლობისათვის გადახდილი საფასურის თანხა, დარჩენილი პერიოდის (მიუღებელი მომსახურების) პროპორციულად.

6. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის საფუძვლით პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია დაიბრუნოს პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურებით სარგებლობისათვის გადახდილი საფასურის თანხა, დარჩენილი პერიოდის (მიუღებელი მომსახურების) პროპორციულად.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 26.01.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის დადგენილება №227 - ვებგვერდი, 28.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 აგვისტოს დადგენილება №327 - ვებგვერდი, 08.08.2012წ.

    მუხლი 113. (ამოღებულია)

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 03.05.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის   დადგენილება №467 - ვებგვერდი, 20.10.2017წ.

    მუხლი 114

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-100 გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან პირი თავისუფლდება მის მიერ შემოტანილ საქონელზე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 221-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განკარგვის ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №520 - ვებგვერდი, 08.10.2015წ.

    მუხლი 115

„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 102-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის ავტოსადგომის მფლობელის მიერ მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნეს „საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონულ სისტემაში“ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაცემების ასახვიდან 5 დღის ვადაში.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №545 - ვებგვერდი, 13.12.2016წ.

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 20 ივნისიდან.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 მაისის დადგენილება №149 - სსმ III, №61, 31.05.2010წ., მუხ.914

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები

 

მომსახურების სახე

მომსახურების ვადა

მომსახურების ტარიფი

( დღგ - ის ჩათვლით )

1

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვის გაცემა ( გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის გაცემისა )

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

400 ლარი

800 ლარი

2 000 ლარი

2

პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურება

1 წელი

მსხვილი გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებისათვის ან / და 3 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირისათვის – 3 000 ლარი ;

1 000 000 ლარიდან 3 000 000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 2 000 ლარი ;

გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისათვის ( გარდა , მეწარმე ფიზიკური პირებისა ) - 500 ლარი ;

სხვა პირებისათვის – 1 000 ლარი .

შენიშვნა : საფასურის ოდენობის განსაზღვრის მიზნებისათვის , მხედველობაში მიიღება პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ბოლო წლიური საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემები .

3

გადასახადის გადამხდელის საბანკო დაწესებულების -/ ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემა

3 სამუშაო დღეზე მეტი

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

20 ლარი

4

არქივიდან ერთი საანგარიშო პერიოდის ერთი სახის გადასახადის / მოსაკრებლის დეკლარაციის / გაანგარიშების და მისი დანართების ასლების გაცემა ან ელექტრონული ფორმით შევსებული ერთი საანგარიშო პერიოდის ერთი სახის გადასახადის / მოსაკრებლის დეკლარაციის / გაანგარიშების ასლის დამოწმება

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

20 ლარი

30 ლარი

5

გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარება

 

ორგანიზაციებისათვის – 5000 ლარი ;

სხვა პირებისათვის თუ შესამოწმებელი პერიოდის ჯამური ბრუნვა 1 000 000 ლარამდეა – 10 000 ლარი ;

თუ შესამოწმებელი პერიოდის ჯამური ბრუნვა 1 000 000 ლარზე მეტია – 30 000 ლარი .

შენიშვნა : ამ გრაფის მიზნებისათვის ორგანიზაციად ითვლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 30- მუხლით გათვალისწინებული წარმონაქმნები ;

6

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

7

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

8

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

9

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

10

გემის სანიტარიული კონტროლისაგან გათავისუფლების / გემის სანიტარიული კონტროლის ჩატარების მოწმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღეზე მეტი

400 ლარი

200 ლარი

11

ლუქების გამოყენებით ტვირთის გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების სერტიფიკატის გაცემა

4 საათი

1 დღე

1 დღეზე მეტი

400 ლარი

300 ლარი

200 ლარი

12

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

 

 

13

სეს ესნ - ის 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ( რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ 3 - ზე მეტია , ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ - ზე მეტია ) ან 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელისა და ნახევრად მისაბმელის გაფორმების მიზნით , საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელება საბაჟო საწყობში დროებით დასაწყობების გარეშე

 

ყოველ კალენდარულ დღეზე 5 ლარი

14

საგადასახადო ორგანოს მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემა (გარდა 48-ე და 49-ე გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა)

90 კალენდარული დღე

10 000 ლარი ( გარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირებისა );

რეზიდენტი ფიზიკური პირებისათვის − 5 000 ლარი .

შენიშვნა : ამ გრაფის მიზნებისათვის , ფიზიკური პირის რეზიდენტობა განისაზღვრება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის თაობაზე მოთხოვნის წარდგენის წინა კალენდარული ( საგადასახადო ) წლის მიხედვით

15

ვადაგასული ან / და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურება

 

20 ლარი

16

დღგ - ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭდილი სპეციალური საგადასახადო ანგარიშფაქტურის გამოყენების უფლების მინიჭება ( ველის განსაზღვრა )

 2 სამუშაო დღე

100 000 ველის გამოყოფა – 10 000 ლარი

17

დღგ - ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭდილი სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურის ველის გაგრძელება

 2 სამუშაო დღე

100 000 ველის გაგრძელება – 2 000 ლარი

18

( ამოღებულია – 13.06.2012, №215)

 

 

19

( ამოღებულია – 13.06.2012, №215)

 

 

20

( ამოღებულია – 25.03.2011, №143 )

 

 

21

( ამოღებულია – 25.03.2011, №143 )

 

 

22

წამახალისებელი გათამაშების ახალი ეტაპის მოწყობაზე თანხმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

23

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

24

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის პირობებში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის გაცემა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

100 ლარი

50 ლარი

25

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ნებართვაში ( ობიექტის ადგილმდებარეობის ) ცვლილებების შეტანა

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

26

( ამოღებულია – 08.02.2012, №45)

 

 

27

( ამოღებულია – 21.04.2011, №183)

 

 

28

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

29

( ამოღებულია – 03.05.2011, №198)

 

 

30

ავტოგასამართ სადგურში მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების დალუქვასთან დაკავშირებული მომსახურება

 

ერთი ლუქისათვის – 12 ლარი

31

( ამოღებულია – 30.04.2012, №160)

 

 

32

( ამოღებულია )

 

 

33

ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტის ( ჩგდ - ის ) გაცემა

3 სამუშაო დღე

1 ჩგდ – 0.05 ლარი

34

გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალის რეგისტრაცია

1 სამუშაო დღე

20 ლარი

35

საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

20 ლარი

10 ლარი

36

საგადასახადო შედარების აქტის გაფორმება

10 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

100 ლარი

50 ლარი

37

ნავთობპროდუქტების რეალიზატორის   სტაციონარული ობიექტისათვის შვიდნიშნა კოდის რეგისტრაცია

1 სამუშაო დღე

1 ობიექტზე – 50 ლარი

38

ნავთობპროდუქტების რეალიზატორის   სტაციონარული ობიექტის სარგებლობის ვადის გაგრძელება

1 სამუშაო დღე

1 ობიექტზე – 50 ლარი

39

ნავთობპროდუქტების რეალიზატორის   სტაციონარული ობიექტის მოსარგებლედ რეგისტრაცია ( გარდა იმ პირისა , რომელიც თავის სახელზე არეგისტრირებს ან რომელსაც თავის სახელზე დარეგისტრირებული აქვს მოცემული სტაციონარული ობიექტის შვიდნიშნა კოდი )

1 სამუშაო დღე

1 ობიექტზე – 50 ლარი

40

გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენა

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 ლარი

41

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

42

დღგ - ის ნულოვანი განაკვეთით სარგებლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემა

10 სამუშაო დღე

2 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

43

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად ცნობის გაცემა

20 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

100 ლარი

50 ლარი

44

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

45

განხორციელებული სასაქონლო ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის გაცემა ( გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც ინფორმაციის მიღება ხორციელდება გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საქონლის დეკლარირებისას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199- მუხლის . და . ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობისთვის )

10 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

20 ლარი

50 ლარი

46

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA“ - ში თავდაპირველად დაშვება

 

2 00 ლარი

47

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

48

წინასწარი გადაწყვეტილება საქონლის მიმართ საგარეო - ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

49

წინასწარი გადაწყვეტილება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ

30 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

250 ლარი

500 ლარი

50

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

51

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

52

პირის მიერ სამუშაო დღის 1600 სთ - დან 1900 სთ - მდე არასასაზღვრო საბაჟო ორგანოში წარდგენილი დეკლარაციისა და თანმხლები დოკუმენტების მიმართ საბაჟო დამუშავების ოპერაციების განხორციელება

 

50 ლარი

50

საბაჟო მონაცემთა ავტორიზებულ სისტემაში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის სხვა საბაჟო ორგანოს კოდზე დაშვება

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

51

დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისათვის საბაჟო საწყობ , საწარმოს ან ფიზიკური პირის დაშვება საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში

20 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

50 ლარი

100 ლარი

52

( ამოღებულია )

 

 

53

დღგ - ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირზე მატერიალური სახის საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურის ფორმის ( მათ შორის , კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურის ) გაცემა

1 ცალი – 50 თეთრი

 

54

საქონლის გაფორმება ( გარდა 68- , 681, 75- , 82- , 821, 822, 86- და 87- გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა )

 

3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 100 ლარი ;

3 000- დან 15 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 300 ლარი ;

15 000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 400 ლარი

55

( ამოღებულია )

 

 

56

( ამოღებულია )

 

 

57

დაინტერესებული პირის მოთხოვნით გაფორმებისეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებიდან საქონლის გადმოტვირთვა   და იმავე ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვა

 

1 ტონა – 25 ლარი

58

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

59

დაინტერესებული პირის მოთხოვნით , საბაჟო გამშვები პუნქტი ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე , ცარიელი ან დატვირთული ავტოსატრანსპორტო საშუალების წონის განსაზღვრა , ან საქონლის წონის დადგენის მიზნით - ცარიელი და დატვირთული

ავტოსატრანსპორტო საშუალების

წონის განსაზღვრა

 

 10 ლარი

60

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით ექსპერტის მიერ სეს ესნ კოდის დადგენა

 

1 სახეობის ობიექტი – 15 ლარი

61

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით თავის მიერ წარდგენილი მოძრავი ქონების ( გარდა 62- და 63- გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ) ( საქონლის ) საბაზრო ( საცალო , საბითუმო ) ან / და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა

 

1 სახეობის ობიექტი

100 ლარამდე – 10 ლარი ,

100- დან 10 000 ლარამდე – 25 ლარი ,

10 000 ლარის ზევით – 150 ლარი

62

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით , მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების (3500 კგ ის ჩათვლით ) ან / და მისაბმელის (3500 კგ ისჩათვლით ) საბაზრო ან / და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა ან / და ტექნიკური მახასიათებლების დადგენა

 

1 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება / მისაბმელი – 40 ლარი

63

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნითმექანიკური სატრანსპორტო საშუალების (3500 კგ - ზე მეტი ) ან / და მისაბმელის (3500 კგ - ზე მეტი ) საბაზრო ან / და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა ან / და ტექნიკური მახასიათებლების დადგენა

 

1 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება / მისაბმელი – 80 ლარი

64

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით შერეული საქონლის საბაჟო ღირებულების დადგენა

 

5 000 ლარამდე ღირებულების 3%, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა ,

5 000- დან 100 000 ლარამდე – 150 + 5000 ლარის ზევით თანხის 2%,

100 000- დან 1 000 000 ლარამდე – 2050 + 100 000 ლარის ზევით თანხის 1%,

1 000 000 ლარის ზევით თანხის 0,8%

65

( ამოღებულია )

 

 

66

( ამოღებულია – 15.11.2013, №296 )

 

 

67

( ამოღებულია )

 

 

68

თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ( კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული საქონლის ), „ ბათუმის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ( . ბათუმში , ბაქოს . №11- ში მდებარე გაფორმების ადგილზე ), „ ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში , საბაჟო გამშვები პუნქტის ფოთისა და ყულევის პორტებსა და ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში “, საბაჟო გამშვები პუნქტის ბათუმის პორტში ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებებში გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული 3000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონლის გაფორმება

 

ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე – 20 ლარი

681

საჰაერო ტრანსპორტით ფიზიკური პირის მიერ შემოტანილი , გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული 3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონლის გაფორმება

 

ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე – 50 ლარი

69

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

70

ცხოველთა , მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატის გაცემა

 

50 ლარი

71

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის / რეექსპორტის ფიტოსანიტარ ული სერტიფიკატის გაცემა

 

25 ლარი

72

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო ;

10 ლარი ;

20 ლარი ;

25 ლარი

73

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის / ტრანზიტის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო დღე

1 0 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო ;

20 ლარი ;

40 ლარი ;

50 ლარი

74

სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარის ჰიგიენური სერტიფიკატის გაცემა , გარდა გამოფენაზე გასატანი ან / და ნიმუშად წარსადგენი სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარისა

 

50 ლარი

 75

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ( სეს ესნ - ის 8429, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ( რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ 3 - ზე მეტია , ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ - ზე მეტია ) ან 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელის და ნახევრად მისაბმელის ) გაფორმება

 

ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე – 150 ლარი

76

მატერიალური ფორმის საგადასახადო დეკლარაციის მიღება

 

ერთი დეკლარაცია – 30 ლარი

77

( ამოღებულია – 24.05.2011, №221)

 

 

78

ფიზიკური პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

 

10 ლარი

79

მეწარმე ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

 

20 ლარი

80

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

81

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის , ბუნებრივი / საწარმოო დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების , საქონლის გამოსავლიანობისა და საწარმოო პროცესთან დაკავშირებული სხვა ტექნიკური ნორმების დადგენა

არა უმეტეს ორი თვე

5000 ლარი

82

საქონლის საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთამდე პირის მიერ „ASYCUDA“- ის მეშვეობით რეგისტრირებული , საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმება ( გარდა , 68- , 681 და 75- გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა )

 

3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 100 ლარი ;

3 000- დან 15 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 200 ლარი ;

15 000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 300 ლარი

821

საქონლის საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთამდე პირის მიერ ელექტრონულად წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე , საბაჟო დეკლარაციის შევსება და საქონლის გაფორმება ( გარდა , 68- , 681 და 75- გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა )

 

3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 100 ლარი ;

3000- დან 15000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 300 ლარი ;

15000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 400 ლარი

822

საქონლის საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთამდე პირის მიერ მატერიალური ფორმით წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე , საბაჟო დეკლარაციის შევსება და საქონლის გაფორმება ( გარდა , 68- , 681 და 75- გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა )

 

3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 100 ლარი ;

3000- დან 15000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 300 ლარი ;

15000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების საქონელზე ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 400 ლარი

83

კონტეინერით / ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი , საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში რეგისტრაცია საბაჟო გამშვები პუნქტის ბათუმის პორტის ან საბაჟო გამშვები პუნქტის ფოთისა და ყულევის პორტებისა და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებების ან გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ

 

50 ლარი

84

ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში აღრიცხვის მოწმობის გამოწერა ( გარდა აღრიცხვის მოწმობის გამარტივებულად შევსების , ტრანზიტის , ექსპორტისა და რეექსპორტის შემთხვევებისა )

 

20 ლარი

85

( ამოღებულია – 07.06.2011, №231)

 

 

86

საბაჟო დეკლარაციის წარდგენით რეექსპორტში დეკლარირებული საქონლის გაფორმება

 

50 ლარი

87

საფოსტო გზავნილით შემოტანილი , 10 000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის გაფორმება

 

300 ლარი

88

პირისათვის უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა   მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მინიჭება

 

200 ლარი

89

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

90

TIR რეჟიმში გაწევრიანებისა და TIR მფლობელის სტატუსის მაძიებელი პირისათვის , არსებული მონაცემების საფუძველზე , შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაციაში წარსადგენად

 

1 სამუშაო დღე – 30 ლარი

3 სამუშაო დღე –15 ლარი

10 სამუშაო დღე უფასო

91

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

92

საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის სტატუსის , საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის მინიჭება

 

1 სამუშაო დღე – 200 ლარი ;

3 სამუშაო დღე – 150 ლარი

93

ელექტრონული ფორმით საფოსტო გზავნილებისრეგისტრაციისათვის საფოსტო გადამზიდავთადაშვება ინტერნეტ პორტალზე

 

1 სამუშაო დღე – 200 ლარი

3 სამუშაო დღე – 150 ლარი

94

( ამოღებულია – 18.11.2011, №437)

 

 

95

( ამოღებულია – 05.03.2015, №86)

   

96

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

უფასო

10 000 ლარი

12 000 ლარი

97

დამატებული ღირებულების გადასახადის ( დღგ ) თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გამოწერის უფლებამოსილი პირის სტიკერით უზრუნველყოფა

 

ერთი სტიკერი – 0.35 ლარი

98

დამატებული ღირებულების გადასახადის ( დღგ ) თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრი გამოწერის უფლებამოსილი პირის ფირნიშით („ გადასახადისაგან თავისუფალი ვაჭრობა – TAX FREE SHOPPING“) უზრუნველყოფა

 

ერთი ფირნიში – 0.35 ლარი

99

( ამოღებულია – 17.05.2013, №118)

 

 

100

საქართველოში არარეგისტრირებული ,   სეს ესნ - ის 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ( რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ 3 - ზე მეტია , ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ - ზე მეტია ) ან 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელის და ნახევრად მისაბმელის გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე გაჩერება

 

1 კალენდარული დღის ვადით უფასო ;

1 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით ყოველ კალენდარულ დღეზე 8 ლარი

101

უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის დაბრუნება

 

დასაბეგრი ოპერაციის თანხის 4%

102

ტექნიკური რეგლამენტის ავტოსადგურის და ავტოსადგომის ფუნქციონირების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული , ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ( ცალკე , ნახევარმისაბმელით ან მისაბმელით ) ავტოსადგომისათვის , შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონული სისტემის მომსახურების საფასური

 

ერთ სატრანსპორტო საშუალებაზე – 2 ლარი

 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 მაისის დადგენილება №149 - სსმ III, №61, 31.05.2010წ., მუხ.914

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 ივნისის დადგენილება №169 - სსმ III, №74, 23.06.2010წ., მუხ.1088

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის დადგენილება №178 - სსმ III, №80, 06.07.2010წ., მუხ.1172

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 აგვისტოს დადგენილება №263- სსმ III, №105, 26.08.2010წ., მუხ.1596

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 სექტემბრის დადგენილება №271- სსმ III, №118, 16.09.2010წ., მუხ.1742

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 სექტემბრის დადგენილება №290-სსმ III, №127,04.10.2010წ., მუხ.1846

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის დადგენილება №337-სსმ III, №146,10.11.2010წ., მუხ.2077

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 9 ნოემბრის დადგენილება №341-სსმ III, №148,12.11.2010წ., მუხ.2101

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 1 დეკემბრის დადგენილება №364-სსმ III, №159,06.12.2010წ., მუხ.2238

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 8 დეკემბრის დადგენილება №372-სსმ III, №162,13.12.2010წ., მუხ.2284

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 დეკებრის დადგენილება №388 - სსმIII, №168, 24.12.2010 წ., მუხ.2404

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 18.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 27.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №47 - ვებგვერდი,31.01.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №97 - ვებგვერდი,28.02.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 11 მარტის დადგენილება №121 - ვებგვერდი, 15.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 მარტის დადგენილება №127 - ვებგვერდი, 17.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 25 მარტის დადგენილება №143 - ვებგვერდი, 29.03.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 მარტის დადგენილება №152 - ვებგვერდი, 05.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის დადგენილება №177 - ვებგვერდი, 15.04.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 2 1 აპრილის დადგენილება №1 83 – ვებგვერდი, 27 .0 4 .2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 3 მაისის დადგენილება №198 - ვებგვერდი, 06.05.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №204 - ვებგვერდი, 17.05.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 24 მაისის დადგენილება №221 - ვებგვერდი, 27.05.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №231 - ვებგვერდი, 08.06.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის დადგენილება №268 – ვებგვერდი, 08.07.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №286 - ვებგვერდი, 25.07.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის დადგენილება №293 – ვებგვერდი, 29.07.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 10 აგვისტოს დადგენილება №311 -ვებგვერდი, 12.08.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №324 -ვებგვერდი, 30.08.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №353 - ვებგვერდი, 28.09.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №368 - ვებგვერდი, 28.09.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 18 ნოემბრის დადგენილება №437 - ვებგვერდი, 25.11.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №495 - ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №510 - ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 26.01.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 03.02.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 თებერვლის დადგენილება №45 – ვებგვერდი, 14.02.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 29 თებერვლის დადგენილება №77 - ვებგვერდი, 06.03.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის დადგენილება №136 - ვებგვერდი, 18.04.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 03.05.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №192 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 მაისის დადგენილება №197 - ვებგვერდი,01.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივნისის დადგენილება №215 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივნისის დადგენილება №227 - ვებგვერდი, 28.06.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 აგვისტოს დადგენილება №351 - ვებგვერდი, 31.08.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 სექტემბრის დადგენილება №365 - ვებგვერდი, 07.09.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის დადგენილება №374 - ვებგვერდი, 12.09.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 სექტემბრის დადგენილება №394 - ვებგვერდი, 18.09.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 10 ოქტომბრის დადგენილება №421 - ვებგვერდი, 10.10.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 9 ნოემბრის დადგენილება №445 - ვებგვერდი, 19.11.2012წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის დადგენილება №8 9 – ვებგვერდი, 26 .04.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 7 მაისის დადგენილება №118 – ვებგვერდი, 2 1 .05.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №296 – ვებგვერდი, 18.11.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 23 დეკემბრის დადგენილება №354 – ვებგვერდი, 24.12.2013წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის დადგენილება №44 – ვებგვერდი, 15.01.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის დადგენილება №377 - ვებგვერდი, 12.06.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 აგვისტოს დადგენილება №498- ვებგვერდი, 18.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 09.03.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 მარტის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 30.03.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 მაისის დადგენილება №210 - ვებგვერდი, 15.05.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14  სექტემბრის დადგენილება №470 – ვებგვერდი, 14.09.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 22  ოქტომბრის დადგენილება № 545  - ვებგვერდი, 27.10.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9  ივნისის  დადგენილება №251 - ვებგვერდი, 13.06.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №545 - ვებგვერდი, 13.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 ოქტომბრის დადგენილება №461 - ვებგვერდი, 11.10.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის   დადგენილება №467 - ვებგვერდი, 20.10.2017წ.

82. 19/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 467 - ვებგვერდი, 20/10/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 81. 10/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 461 - ვებგვერდი, 11/10/2017 80. 13/02/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 76 - ვებგვერდი, 14/02/2017 79. 09/12/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 545 - ვებგვერდი, 13/12/2016 78. 23/06/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 283 - ვებგვერდი, 27/06/2016 77. 09/06/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 251 - ვებგვერდი, 13/06/2016 76. 22/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 545 - ვებგვერდი, 27/10/2015 75. 07/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 520 - ვებგვერდი, 08/10/2015 74. 14/09/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 470 - ვებგვერდი, 14/09/2015 73. 23/07/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 365 - ვებგვერდი, 27/07/2015 72. 15/05/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 210 - ვებგვერდი, 15/05/2015 71. 26/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 135 - ვებგვერდი, 30/03/2015 70. 05/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 86 - ვებგვერდი, 09/03/2015 69. 15/08/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 498 - ვებგვერდი, 18/08/2014 68. 11/06/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 377 - ვებგვერდი, 12/06/2014 67. 10/01/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 15/01/2014 66. 10/01/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 15/01/2014 65. 23/12/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 354 - ვებგვერდი, 24/12/2013 64. 15/11/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 296 - ვებგვერდი, 18/11/2013 63. 17/05/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 118 - ვებგვერდი, 21/05/2013 62. 25/04/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 89 - ვებგვერდი, 26/04/2013 61. 09/11/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 445 - ვებგვერდი, 19/11/2012 60. 10/10/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 421 - ვებგვერდი, 10/10/2012 59. 18/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 394 - ვებგვერდი, 18/09/2012 58. 12/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 374 - ვებგვერდი, 12/09/2012 57. 06/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 365 - ვებგვერდი, 07/09/2012 56. 31/08/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 351 - ვებგვერდი, 31/08/2012 55. 08/08/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 327 - ვებგვერდი, 08/08/2012 54. 25/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 227 - ვებგვერდი, 28/06/2012 53. 13/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 215 - ვებგვერდი, 20/06/2012 52. 13/06/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 214 - ვებგვერდი, 15/06/2012 51. 30/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 197 - ვებგვერდი, 01/06/2012 50. 24/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 192 - ვებგვერდი, 30/05/2012 49. 30/04/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 160 - ვებგვერდი, 03/05/2012 48. 12/04/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 136 - ვებგვერდი, 18/04/2012 47. 29/02/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 77 - ვებგვერდი, 06/03/2012 46. 08/02/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 14/02/2012 45. 31/01/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 03/02/2012 44. 24/01/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 26/01/2012 43. 29/12/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 510 - ვებგვერდი, 30/12/2011 42. 27/12/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 495 - ვებგვერდი, 30/12/2011 41. 08/12/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 468 - ვებგვერდი, 111213013, 13/12/2011 40. 18/11/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 437 - ვებგვერდი, 111125015, 25/11/2011 39. 21/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 401 - ვებგვერდი, 111026002, 26/10/2011 38. 13/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 394 - ვებგვერდი, 111017022, 18/10/2011 37. 08/10/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 374 - ვებგვერდი, 111012012, 12/10/2011 36. 23/09/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 368 - ვებგვერდი, 110927021, 28/09/2011 35. 23/09/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 353 - ვებგვერდი, 110927006, 28/09/2011 34. 26/08/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 324 - ვებგვერდი, 110830002, 30/08/2011 33. 10/08/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 311 - ვებგვერდი, 110812015, 12/08/2011 32. 26/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 293 - ვებგვერდი, 110728008, 29/07/2011 31. 20/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 286 - ვებგვერდი, 110725022, 25/07/2011 30. 05/07/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 268 - ვებგვერდი, 110708022, 08/07/2011 29. 27/06/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 259 - ვებგვერდი, 110628034, 29/06/2011 28. 07/06/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 231 - ვებგვერდი, 110608010, 08/06/2011 27. 24/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 221 - ვებგვერდი, 110527009, 27/05/2011 26. 13/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 204 - ვებგვერდი, 110517002, 17/05/2011 25. 03/05/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 198 - ვებგვერდი, 110506024, 06/05/2011 24. 21/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 183 - ვებგვერდი, 110427008, 27/04/2011 23. 12/04/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 177 - ვებგვერდი, 110415021, 15/04/2011 22. 31/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 152 - ვებგვერდი, 110404023, 05/04/2011 21. 25/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 143 - ვებგვერდი, 110328009, 29/03/2011 20. 14/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 127 - ვებგვერდი, 110317011, 17/03/2011 19. 11/03/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 121 - ვებგვერდი, 110315020, 15/03/2011 18. 23/02/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 97 - ვებგვერდი, 280211, 28/02/2011 17. 26/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 310111, 31/01/2011 16. 21/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 270111, 27/01/2011 15. 13/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 180111, 18/01/2011 14. 05/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 100111, 10/01/2011 13. 28/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 414 - სსმ, 172, 31/12/2010 12. 21/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 388 - სსმ, 168, 24/12/2010 11. 08/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 372 - სსმ, 162, 13/12/2010 10. 01/12/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 364 - სსმ, 159, 06/12/2010 9. 09/11/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 341 - სსმ, 148, 12/11/2010 8. 03/11/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 337 - სსმ, 146, 10/11/2010 7. 28/09/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 290 - სსმ, 127, 04/10/2010 6. 10/09/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 271 - სსმ, 118, 16/09/2010 5. 25/08/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 263 - სსმ, 105, 26/08/2010 4. 10/08/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 232 - სსმ, 98, 12/08/2010 3. 03/07/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 178 - სსმ, 80, 06/07/2010 2. 23/06/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 169 - სსმ, 74, 23/06/2010 1. 31/05/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 149 - სსმ, 61, 31/05/2010
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.