საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3096-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/02/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/02/2015
სარეგისტრაციო კოდი 060000000.05.001.017617
3096-IIს
19/02/2015
ვებგვერდი, 27/02/2015
060000000.05.001.017617
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში (პარლამენტის უწყებანი, №47-48, 31.12.1997, გვ. 21) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 1. მე-11 მუხლის პირველი ნაწილის „კ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

 2. 38-ე მუხლის „ა4“ −„ა6“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს.

 3. 39-ე მუხლის პირველი ნაწილის:

 ა) „ა4“ და „ა5“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს;

 ბ) „ი1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

 4. 186-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

 5. 272-ე მუხლის „ვ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

 6. მეშვიდე2 კარი ამოღებულ იქნეს.

 

მუხლი 2. ამ კანონის ამოქმედებამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამედიცინო მედიაციის სამსახურის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული, სასამართლო წარმოებაში არსებული დავები განხილულ იქნეს და დასრულდეს ამ კანონის ამოქმედებამდე არსებული წესისა და პროცედურების შესაბამისად.

 

მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

19 თებერვალი 2015 წ.

N3096-IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.