„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4/5
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/02/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/02/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016256
4/5
12/02/2015
ვებგვერდი, 16/02/2015
190020020.35.111.016256
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №4/5

2015 წლის 12 თებერვალი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულებების გათვალისწინებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 30.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016250) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

16 261,5

2 485,5

13 776,0

გადასახადები

6 448,1

0,0

6 448,1

5 876,3

0,0

5 876,3

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 354,7

8 958,6

4 396,1

6 862,3

2 485,5

4 376,8

სხვა შემოსავლები

3 364,9

0,0

3 364,9

3 950,8

1,7

3 949,1

3 399,2

0,0

3 399,2

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

14 187,2

0,0

14 187,2

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 598,1

0,0

2 598,1

საქონელი და მომსახურება

1 616,5

0,0

1 616,5

1 544,6

0,0

1 544,6

2 479,9

0,0

2 479,9

პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

100,0

0,0

100,0

სუბსიდიები

6 466,8

155,0

6 311,8

7 238,6

0,0

7 238,6

6 474,7

0,0

6 474,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 346,5

0,0

1 346,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,6

0,0

1 405,6

1 454,4

0,0

1 454,4

1 180,5

0,0

1 180,5

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

45,4

0,0

45,4

7,5

0,0

7,5

საოპერაციო სალდო

4 080,4

5 188,5

-1 108,1

9 437,1

8 960,3

476,8

2 074,3

2 485,5

-411,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 669,7

5 517,8

151,9

7 329,4

7 154,8

174,6

3 709,9

4 291,0

-581,1

ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

4 944,9

4 291,0

653,9

კლება

708,0

0,0

708,0

351,9

0,0

351,9

1 235,0

0,0

1 235,0

მთლიანი სალდო

-1 589,3

-329,3

-1 260,0

2 107,7

1 805,5

302,2

-1 635,6

-1 805,5

169,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

1 876,1

1 805,5

70,6

-1 900,3

-1 805,5

-94,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 900,3

1 805,5

94,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 900,3

1 805,5

94,8

0,0

0,0

 

კლება

1 792,1

329,3

1 462,8

24,2

0,0

24,2

1 900,3

1 805,5

94,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1 792,1

329,3

1 462,8

24,2

 

24,2

1 900,3

1 805,5

94,8

ვალდებულებების ცვლილება

-202,8

0,0

-202,8

-231,6

0,0

-231,6

-264,7

0,0

-264,7

კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

264,7

0,0

264,7

საშინაო

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

264,7

0,0

264,7

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 „

 

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 714,9

5 343,5

12 371,4

23 533,7

8 960,3

14 573,4

17 496,5

2 485,5

15 011,0

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

16 261,5

2 485,5

13 776,0

არაფინანსური აქტივების კლება

708,0

 

708,0

351,9

 

351,9

1 235,0

 

1 235,0

გადასახდელები

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 657,6

7 154,8

14 502,8

19 396,8

4 291,0

15 105,8

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

 

13 744,7

14 187,2

 

14 187,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

4 944,9

4 291,0

653,9

ვალდებულებების კლება

202,8

 

202,8

231,6

 

231,6

264,7

 

264,7

ნაშთის ცვლილება

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

1 876,1

1 805,5

70,6

-1 900,3

-1 805,5

-94,8

 „

3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 261,5 ათ. ლარის ოდენობით.

     დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

16 261,5

2 485,5

13 776,0

გადასახადები

6 448,1

0,0

6 448,1

5 876,3

0,0

5 876,3

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 354,7

8 958,6

4 396,1

6 862,3

2 485,5

4 376,8

სხვა შემოსავლები

3 364,9

0,0

3 364,9

3 950,8

1,7

3 949,1

3 399,2

0,0

3 399,2

 „

4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 862,3 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

7 193,9

13 354,7

6 862,3

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

59,8

36,0

0,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 134,1

13 318,7

6 862,3

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 790,6

4 360,1

4 376,8

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 530,6

4 116,8

4 116,8

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260,0

243,3

260,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 343,5

8 958,6

2 485,5

 

 „

5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 187,2 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

14 187,2

0,0

14 187,2

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 598,1

0,0

2 598,1

საქონელი და მომსახურება

1 616,5

0,0

1 616,5

1 544,6

0,0

1 544,6

2 479,9

0,0

2 479,9

პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

100,0

0,0

100,0

სუბსიდიები

6 466,8

155,0

6 311,8

7 238,6

0,0

7 238,6

6 474,7

0,0

6 474,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 346,5

0,0

1 346,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,6

0,0

1 405,6

1 454,4

0,0

1 454,4

1 180,5

0,0

1 180,5

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

45,4

0,0

45,4

7,5

0,0

7,5

 „

6. . ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 709,9 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 944,9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

7 681,3

4 944,9

 

ძირითადი აქტივები

6 377,7

7 681,3

4 944,9

 

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 235,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

708,0

351,9

1 235,0

 

ძირითადი აქტივები

113,1

113,9

200,0

 

არაწარმოებული აქტივები

594,9

238,0

1 035,0

 

მიწა

594,9

238,0

1 035,0

 

 „

7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 662,0   

3 726,2   

3 717,7   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 511,4   

3 595,5   

3 617,7   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 511,4   

3 594,8   

3 467,7   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,7   

150,0   

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

150,6   

130,7   

100,0   

 

702

თავდაცვა

116,6   

123,3   

105,0   

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732,0   

680,9   

561,8   

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

55,9   

0,0   

0,0   

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

676,1   

680,9   

561,8   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 259,6   

931,5   

1 875,3   

 

7045

ტრანსპორტი

1 236,4   

892,7   

1 875,3   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 236,4   

892,7   

1 875,3   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

23,2   

38,8   

0,0   

 

705

გარემოს დაცვა

1 700,0   

4 232,0   

2 055,0   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

801,3   

1 001,4   

845,0   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

898,7   

3 230,6   

1 210,0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 370,2   

3 290,4   

2 149,4   

 

7061

ბინათმშენებლობა

1 361,9   

1 319,9   

481,2   

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

176,7   

1 139,6   

505,0   

 

7064

გარე განათება

765,0   

706,0   

950,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

66,6   

124,9   

213,2   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

642,3   

629,5   

525,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130,0   

141,0   

130,0   

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

512,3   

488,5    

395,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6 415,2   

4 965,1   

5 175,4   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 534,3   

2 365,0   

2 754,6   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 874,0   

2 537,1   

2 010,8   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

6,9   

36,8   

140,0   

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

26,2   

270,0   

 

709

განათლება

1 579,0   

1 964,5   

2 132,0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 466,1   

1 859,9   

2 027,0   

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

112,9   

104,6   

105,0   

 

710

სოციალური დაცვა

827,3   

882,6   

835,5   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

483,8   

497,0   

485,5   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

163,3   

203,7   

200,0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180,2   

181,9   

150,0   

 

 

სულ

19 304,2   

21 426,0   

19 132,1   

 

 „

8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 635,6 ათ. ლარის ოდენობით.“

9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1900,3  ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   1900,3  ათ. ლარის ოდენობით.“

10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –264,7 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ჭანტურიას ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „ბარათაშვილის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „თავდადებულის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008 წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008 წ.), „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2015 წელს სავარაუდოდ შეადგენს  210,0 ათ. ლარს“, ხოლო 2014 წლის კრედიტორული დავალიანებები  შეადგენს 54.7 ათ. ლარი.”

11. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

“4. წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერის ბრძანების საფუძველზე (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.”

12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-16 მუხლს დაემატოს მე-11 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

“11. უფლება მიეცეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახური, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახური) დააფინანსოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ყველა გადასახდელი მუხლობრივი განწერის შესაბამისად 2015 წლის 10 იანვრამდე (საგანგებო სიტუაციების მართვა, პროგრამული კოდი 02 01), ხოლო 2015 წლის 10 იანვრიდან დააფინანსოს ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან „გრანტები“ (საგანგებო სიტუაციების მართვა, პროგრამული კოდი 02 01).”

 

13. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობას, საგზაო ნიშნების მოწყობას, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობას, აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციას, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაციას, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობას. ასევე ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციას (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა), მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთებას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების რეაბილიტაციას (ქუჩები და ხიდები), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობას, დასუფთავების ღონისძიებებს, ნაგავშემკრები ყუთების შეძენას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას, მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობას, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის პროექტირებას, ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირებას და სხვა.”

14. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის 1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაცია, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაცია, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობა. აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობა.”

15. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის  1.2 და 1.2.1 და 1.2.5 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.2   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში არსებული ლიფტების, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის და  ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები,  ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაციის, გარე განათებისა და სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობის და მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. ასევე დაგეგმილია ნაგავშემკრები ყუთების შეძენა. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

1.2.1  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაციის, სახურავების მიმდინარე შეკეთების, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა), ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები.

1.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

          ქალაქში, დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის, ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ ნაწილობრივ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 50%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, ასევე სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.”

16. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის  1.3 და 1.3.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,   სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალბინიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობა, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის პროექტირება, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება  და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად 2015 წელს განხორციელდება საახალწლო ქალაქ გაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა, სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, მინი სპორტული მოედნებისა და საათების მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის პროექტირება, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება.”

17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის 1.3.2 ქვეპუნქტი „ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 02)“
18. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მე-17 მუხლის პირველ პუნქტს  დაემატოს 1.6 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „1.6.  ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2015 წელს ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება.”

19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-17 მუხლის  მე-2 პუნქტს  დაემატოს 2.1.4 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.4  სტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია გათვლილია 6 ათას ადამიანზე. პირველ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოების მოცულობა შესრულდება 2000 მაყურებელზე. გარდა ამისა, იგეგემება არსებული ტრიბუნებისა და ინფრასტრუქტურის ნაწილის დემონტაჟი, დასავლეთი ტრიბუნის მოწყობა სრული ინფრასტრუქტურით, პრეს-ლოჟების, გარე განათების სისტემების და ტაბლოს მოწყობა.”

20. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-17 მუხლის  მე-2 პუნქტის  2.2  და 2.2.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით გააქტიურებისათვის საჭიროა კულტურული და პატრიოტული ღონისძიებების დაფინანსება, რელიგიური და სხვა სახის საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე აღნიშნული პროგრამით განხორციელება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, კერძოდ არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის რეაბილიტაცია.

2.2.1. სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქალაქი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლებს (მათ შორის რეაბილიტაციას), რომლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური  შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისათვის თანაბარი პირობების შექმნა. მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა. სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება, წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში. ქართული ხალხური ფოლკლორის პროპაგანდა. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა. “

21. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

3.    განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

     მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია  და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობის კუთხით დიდი ყურადღება დაეთმობა ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას.”

 

22. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.4 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.4  მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ, ასევე ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილთა მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც ზრდიან  3,  4  და  მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (16 წლამდე) ბოლო შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:

  • 3 შვილიან ოჯახს - 50 ლარი;
  • 4 შვილიან ოჯახს - 100 ლარი;
  • 5 შვილიან ოჯახს - 190 ლარი;
  • 6 შვილიან ოჯახს - 220 ლარი;
  • 7 შვილიან ოჯახს - 300 ლარი;
  • 8 და მეტ შვილიან ოჯახს - 450 ლარი.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით  300-მდე ოჯახი.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება შესაბამისი დოკუმენტაციით (მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები, ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები).

 პროგრამის მართვა:

თანხა ბენეფიციარს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე (ან საბანკო დაწესებულების მეშვეობით) შესაბამისი კომისიის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.”

23. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„მუხლი 18. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 657,6

7 154,8

14 502,8

19 396,8

4 291,0

15 105,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283,0

0,0

283,0

187,0

0,0

187,0

146,0

0,0

146,0

 

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

14 187,2

0,0

14 187,2

 

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 598,1

0,0

2 598,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

4 944,9

4 291,0

653,9

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

264,7

0,0

264,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 864,8

0,0

3 864,8

3 957,8

0,0

3 957,8

3 930,1

0,0

3 930,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

118,0

0,0

118,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

3 606,4

0,0

3 606,4

3 723,2

0,0

3 723,2

3 654,3

0,0

3 654,3

 

შრომის ანაზღაურება

2 608,3

0,0

2 608,3

2 683,3

0,0

2 683,3

2 517,9

0,0

2 517,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,6

0,0

55,6

3,0

0,0

3,0

63,4

0,0

63,4

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

212,4

0,0

212,4

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

901,7

0,0

901,7

879,7

0,0

879,7

994,5

0,0

994,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

 

37,0

23,0

 

23,0

33,0

 

33,0

 

ხარჯები

886,0

0,0

886,0

879,7

0,0

879,7

976,2

0,0

976,2

 

შრომის ანაზღაურება

659,7

0,0

659,7

607,8

0,0

607,8

692,5

0,0

692,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

17,7

0,0

17,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 609,7

0,0

2 609,7

2 715,1

0,0

2 715,1

2 475,6

0,0

2 475,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

174,0

95,0

 

95,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 569,8

0,0

2 569,8

2 712,1

0,0

2 712,1

2 428,1

0,0

2 428,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 948,6

0,0

1 948,6

2 075,5

0,0

2 075,5

1 825,4

0,0

1 825,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

0,0

39,9

3,0

0,0

3,0

45,7

0,0

45,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

204,1

0,0

204,1

241,8

0,0

241,8

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

210,0

0,0

210,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

210,0

0,0

210,0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად                        ჩამოჭრილი თანხები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

100,0

0,0

100,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

848,6

0,0

848,6

804,2

0,0

804,2

669,1

0,0

669,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

0,0

72,0

69,0

0,0

69,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

837,6

0,0

837,6

804,2

0,0

804,2

662,3

0,0

662,3

 

შრომის ანაზღაურება

643,1

0,0

643,1

657,9

0,0

657,9

80,2

0,0

80,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                       

676,1

0,0

676,1

680,9

0,0

680,9

564,1

0,0

564,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

667,0

0,0

667,0

680,9

0,0

680,9

561,8

0,0

561,8

 

შრომის ანაზღაურება

552,7

0,0

552,7

564,4

0,0

564,4

11,5

0,0

11,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,1

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                                    (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

116,6

0,0

116,6

123,3

0,0

123,3

105,0

0,0

105,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

114,7

0,0

114,7

123,3

0,0

123,3

100,5

0,0

100,5

 

შრომის ანაზღაურება

90,4

0,0

90,4

93,5

0,0

93,5

68,7

0,0

68,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 329,8

2 010,0

3 319,8

8 453,9

5 445,8

3 008,1

6 129,7

2 751,5

3 378,2

 

ხარჯები

2 601,9

0,0

2 601,9

2 579,9

0,0

2 579,9

2 742,2

0,0

2 742,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 727,9

2 010,0

717,9

5 874,0

5 445,8

428,2

3 337,5

2 751,5

586,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1 236,4

907,8

328,6

892,7

688,3

204,4

1 875,3

1 610,3

265,0

 

ხარჯები

66,6

0,0

66,6

7,5

0,0

7,5

99,0

0,0

99,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 169,8

907,8

262,0

885,2

688,3

196,9

1 776,3

1 610,3

166,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 876,9

1 088,1

2 788,8

6 311,0

3 951,2

2 359,8

3 551,2

991,2

2 560,0

 

ხარჯები

2 367,5

0,0

2 367,5

2 232,1

0,0

2 232,1

2 180,0

0,0

2 180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 509,4

1 088,1

421,3

4 078,9

3 951,2

127,7

1 321,2

991,2

330,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 361,9

902,4

459,5

1 319,9

937,6

382,3

481,2

191,2

290,0

 

ხარჯები

235,6

0,0

235,6

257,8

0,0

257,8

240,0

0,0

240,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 126,3

902,4

223,9

1 062,1

937,6

124,5

241,2

191,2

50,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

765,0

0,0

765,0

706,0

0,0

706,0

999,9

0,0

999,9

 

ხარჯები

765,0

0,0

765,0

706,0

0,0

706,0

700,0

0,0

700,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

49,9

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

801,3

0,0

801,3

1 001,4

227,2

774,2

845,0

0,0

845,0

 

ხარჯები

748,8

0,0

748,8

774,2

0,0

774,2

815,0

0,0

815,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,5

0,0

52,5

227,2

227,2

0,0

30,0

0,0

30,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

50,0

0,0

50,0

53,1

0,0

53,1

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

53,1

0,0

53,1

15,0

0,0

15,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

898,7

185,7

713,0

3 230,6

2 786,4

444,2

1 210,1

800,0

410,1

 

ხარჯები

568,1

0,0

568,1

441,0

0,0

441,0

410,0

0,0

410,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330,6

185,7

144,9

2 789,6

2 786,4

3,2

800,0

800,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

176,7

14,1

162,6

1 139,6

806,3

333,3

505,0

150,0

355,0

 

ხარჯები

128,0

0,0

128,0

229,7

0,0

229,7

265,0

0,0

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,7

14,1

34,6

909,9

806,3

103,6

240,0

150,0

90,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

152,5

14,1

138,4

1 139,6

806,3

333,3

505,0

150,0

355,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

103,8

0,0

103,8

229,7

0,0

229,7

265,0

0,0

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,7

14,1

34,6

909,9

806,3

103,6

240,0

150,0

90,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

23,2

0,0

23,2

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

23,2

0,0

23,2

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

03 05

 ა(ა)იპ "ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“

16,6

0,0

16,6

61,8

0,0

61,8

82,8

0,0

82,8

 

ხარჯები

16,6

0,0

16,6

61,8

0,0

61,8

82,8

0,0

82,8

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

80,0

0,0

80,0

03 07

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

04 00

განათლება

1 579,0

188,8

1 390,2

1 964,5

0,0

1 964,5

2 132,0

27,0

2 105,0

 

ხარჯები

1 500,2

155,0

1 345,2

1 884,5

0,0

1 884,5

2 105,0

0,0

2 105,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,8

33,8

45,0

80,0

0,0

80,0

27,0

27,0

0,0

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 466,1

188,8

1 277,3

1 859,9

0,0

1 859,9

2 027,0

27,0

2 000,0

 

ხარჯები

1 387,3

155,0

1 232,3

1 779,9

0,0

1 779,9

2 000,0

0,0

2 000,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,8

33,8

45,0

80,0

0,0

80,0

27,0

27,0

0,0

04 02

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

112,9

0,0

112,9

104,6

0,0

104,6

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

112,9

0,0

112,9

104,6

0,0

104,6

105,0

0,0

105,0

04 02 01

 ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

6 415,2

3 474,0

2 941,2

4 965,1

1 709,0

3 256,1

5 175,4

1 512,5

3 662,9

 

ხარჯები

2 910,8

0,0

2 910,8

3 240,8

0,0

3 240,8

3 662,9

0,0

3 662,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 504,4

3 474,0

30,4

1 724,3

1 709,0

15,3

1 512,5

1 512,5

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 534,3

885,0

1 649,3

2 365,0

700,0

1 665,0

2 754,6

1 299,0

1 455,6

 

ხარჯები

1 649,3

0,0

1 649,3

1 665,0

0,0

1 665,0

1 455,6

0,0

1 455,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,0

885,0

0,0

700,0

700,0

0,0

1 299,0

1 299,0

0,0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 039,0

0,0

1 039,0

1 093,9

0,0

1 093,9

1 045,6

0,0

1 045,6

 

ხარჯები

1 039,0

0,0

1 039,0

1 093,9

0,0

1 093,9

1 045,6

0,0

1 045,6

05 01 01 01

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

79,9

0,0

79,9

72,1

0,0

72,1

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

79,9

0,0

79,9

72,1

0,0

72,1

51,0

0,0

51,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

63,5

0,0

63,5

64,1

0,0

64,1

67,0

0,0

67,0

 

ხარჯები

63,5

0,0

63,5

64,1

0,0

64,1

67,0

0,0

67,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

156,4

0,0

156,4

124,3

0,0

124,3

100,1

0,0

100,1

 

ხარჯები

156,4

0,0

156,4

124,3

0,0

124,3

100,1

0,0

100,1

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

204,2

0,0

204,2

142,2

0,0

142,2

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

204,2

0,0

204,2

142,2

0,0

142,2

130,0

0,0

130,0

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

97,1

0,0

97,1

107,5

0,0

107,5

88,5

0,0

88,5

 

ხარჯები

97,1

0,0

97,1

107,5

0,0

107,5

88,5

0,0

88,5

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"

136,7

0,0

136,7

108,9

0,0

108,9

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

136,7

0,0

136,7

108,9

0,0

108,9

96,0

0,0

96,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

77,0

0,0

77,0

89,3

0,0

89,3

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

77,0

0,0

77,0

89,3

0,0

89,3

72,0

0,0

72,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

113,2

0,0

113,2

86,9

0,0

86,9

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

113,2

0,0

113,2

86,9

0,0

86,9

85,0

0,0

85,0

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

111,0

0,0

111,0

109,8

0,0

109,8

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

111,0

0,0

111,0

109,8

0,0

109,8

100,0

0,0

100,0

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

0,0

0,0

0,0

77,4

0,0

77,4

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

77,4

0,0

77,4

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"

0,0

0,0

0,0

38,4

0,0

38,4

64,0

0,0

64,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

38,4

0,0

38,4

64,0

0,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

56,0

0,0

56,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

81,3

0,0

81,3

117,1

0,0

117,1

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

81,3

0,0

81,3

117,1

0,0

117,1

110,0

0,0

110,0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

8,5

0,0

8,5

9,6

0,0

9,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

8,5

0,0

8,5

9,6

0,0

9,6

10,0

0,0

10,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913"

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

885,0

885,0

0,0

704,0

700,0

4,0

1 299,0

1 299,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,0

885,0

0,0

700,0

700,0

0,0

1 299,0

1 299,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 265,3

10,7

1 254,6

1 512,8

0,0

1 512,8

2 010,8

213,5

1 797,3

 

ხარჯები

1 254,6

0,0

1 254,6

1 512,8

0,0

1 512,8

1 797,3

0,0

1 797,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

213,5

213,5

0,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

581,4

0,0

581,4

599,7

0,0

599,7

776,5

213,5

563,0

 

ხარჯები

581,4

0,0

581,4

599,7

0,0

599,7

563,0

0,0

563,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,5

213,5

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

160,7

0,0

160,7

188,4

0,0

188,4

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

160,7

0,0

160,7

188,4

0,0

188,4

185,0

0,0

185,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

263,0

0,0

263,0

234,7

0,0

234,7

413,5

213,5

200,0

 

ხარჯები

263,0

0,0

263,0

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,5

213,5

0,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

48,7

0,0

48,7

67,2

0,0

67,2

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

48,7

0,0

48,7

67,2

0,0

67,2

73,0

0,0

73,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

109,0

0,0

109,0

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

109,0

0,0

109,0

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

05 02 01 05

კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

155,9

0,0

155,9

183,1

0,0

183,1

255,3

0,0

255,3

 

ხარჯები

155,9

0,0

155,9

183,1

0,0

183,1

255,3

0,0

255,3

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

46,6

0,0

46,6

30,4

0,0

30,4

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

46,6

0,0

46,6

30,4

0,0

30,4

42,0

0,0

42,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

800,0

0,0

800,0

 

ხარჯები

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

800,0

0,0

800,0

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

58,6

0,0

58,6

60,3

0,0

60,3

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

58,6

0,0

58,6

60,3

0,0

60,3

55,0

0,0

55,0

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

125,2

10,7

114,5

109,7

0,0

109,7

124,0

0,0

124,0

 

ხარჯები

114,5

0,0

114,5

109,7

0,0

109,7

124,0

0,0

124,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

2 608,7

2 578,3

30,4

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 608,7

2 578,3

30,4

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

6,9

0,0

6,9

36,8

0,0

36,8

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

6,9

0,0

6,9

36,8

0,0

36,8

140,0

0,0

140,0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარებისა და სოციალური კვლევის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

26,2

0,0

26,2

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

26,2

0,0

26,2

270,0

0,0

270,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 469,6

0,0

1 469,6

1 512,1

0,0

1 512,1

1 360,5

0,0

1 360,5

 

ხარჯები

1 469,6

0,0

1 469,6

1 512,1

0,0

1 512,1

1 360,5

0,0

1 360,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

130,0

0,0

130,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

512,3

0,0

512,3

488,5

0,0

488,5

395,0

0,0

395,0

 

ხარჯები

512,3

0,0

512,3

488,5

0,0

488,5

395,0

0,0

395,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

359,9

0,0

359,9

306,4

0,0

306,4

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

359,9

0,0

359,9

306,4

0,0

306,4

210,0

0,0

210,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

129,3

0,0

129,3

109,7

0,0

109,7

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

129,3

0,0

129,3

109,7

0,0

109,7

80,0

0,0

80,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

1,1

0,0

1,1

9,4

0,0

9,4

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

1,1

0,0

1,1

9,4

0,0

9,4

20,0

0,0

20,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

15,0

0,0

15,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

06 02 06

ტუბერკულოზის პრევენციის პროგრამა ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლებში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

06 02 07

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

569,6

0,0

569,6

574,5

0,0

574,5

520,5

0,0

520,5

 

ხარჯები

569,6

0,0

569,6

574,5

0,0

574,5

520,5

0,0

520,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

40,7

0,0

40,7

41,0

0,0

41,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

41,0

0,0

41,0

45,0

0,0

45,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

37,8

0,0

37,8

36,4

0,0

36,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

37,8

0,0

37,8

36,4

0,0

36,4

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

186,9

0,0

186,9

150,2

0,0

150,2

120,5

0,0

120,5

 

ხარჯები

186,9

0,0

186,9

150,2

0,0

150,2

120,5

0,0

120,5

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

69,9

0,0

69,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

69,9

0,0

69,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

97,1

0,0

97,1

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

97,1

0,0

97,1

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,4

0,0

6,4

5,2

0,0

5,2

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

5,2

0,0

5,2

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

8,0

0,0

8,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

22,5

0,0

22,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

22,5

0,0

22,5

06 03 03 07

შშმ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

163,3

0,0

163,3

203,7

0,0

203,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

163,3

0,0

163,3

203,7

0,0

203,7

200,0

0,0

200,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

40,9

0,0

40,9

43,2

0,0

43,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

43,2

0,0

43,2

45,0

0,0

45,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

60,0

0,0

60,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

218,2

0,0

218,2

237,2

0,0

237,2

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

218,2

0,0

218,2

237,2

0,0

237,2

240,0

0,0

240,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

39,5

0,0

39,5

40,9

0,0

40,9

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

39,5

0,0

39,5

40,9

0,0

40,9

45,0

0,0

45,0

მუხლი 2
1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად:

–  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 28 იანვრის N34 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პროგრამებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანისა და პროგრამულ კლასიფიკაციაში ცვლილების შესახებ“ შესაბამისად:

ა) გადატანილ იქნა  ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ: შემცირდა „სუბსიდიები“ 800,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „გრანტების„ მუხლი 800,0 ათ. ლარით.
ბ) გადატანილ იქნა ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ შემცირდა „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლი 130,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „სუბსიდიების„ მუხლი 130,0 ათ. ლარით.
გ) გადატანილ იქნა „დასუფთავების ღონისძიებებისათვის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებში, კერძოდ შემცირდა „სუბსიდიების“ მუხლი 815,0 ათ. ლარით, გაიზარდა „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების„ მუხლი 135,0 ათ. ლარით და „ოფისის ხარჯები“ 680,0 ათ. ლარით.
დ) გადატანილ იქნა „კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ შემცირდა „სუბსიდიების“ მუხლი 20,0 ათ. ლარით, გაიზარდა „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების„ მუხლი 20,0 ათ. ლარით.
ე) პროგრამულ კოდს 01.04 „წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ დაემატა შემდეგი ქვეპროგრამები:

01.04.01   წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა;

01.04.02   მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა, თანხით 210,0 ათ. ლარი;

01.04.03 სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები.

2. 2015 წლის 5 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი (ფინანსური აქტივები) შეადგენს 1900,3 ათ. ლარს (მ.შ. ტრანსფერი 1805,5 ათ. ლარი).

 

მუხლი 3
1. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 12 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე, გარდა პირველი მუხლის მე-11, მე-12 და 22-ე პუნქტებისა.
3. დადგენილების პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 10 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
4. დადგენილების პირველი მუხლის მე-12 პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
5. დადგენილების პირველი მუხლის 22-ე პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 1 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ფაჩულია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.