საქართველოს მთავარი პროკურატურის საშტატო ნუსხის შესახებ

  • Word
საქართველოს მთავარი პროკურატურის საშტატო ნუსხის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 91
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/01/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/02/2015
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.018503
  • Word
91
30/01/2015
ვებგვერდი, 16/02/2015
000000000.00.003.018503
საქართველოს მთავარი პროკურატურის საშტატო ნუსხის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება 91

2015 წლის 30 იანვარი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავარი პროკურატურის საშტატო ნუსხის შესახებ

საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრს მიეცეს უფლება, ცვლილება შეიტანოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №1973 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საშტატო ნუსხაში, 2011 წლის 30 დეკემბრის №1972 ბრძანებით დამტკიცებულ რაიონული პროკურატურების საშტატო ნუსხებში, 2011 წლის 30 დეკემბრის №1971 ბრძანებით დამტკიცებულ ქ. თბილისისა და საოლქო პროკურატურების საშტატო ნუსხებსა და „საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 10 ივლისის №35 ბრძანებაში, დანართების შესაბამისად.

პრემიერ-მინისტრი                                            ი. ღარიბაშვილი

 

 

დანართი №1

საქართველოს მთავარი პროკურატურის საშტატო ნუსხა

თანამდებობის სახელწოდება

იქმნება

უქმდება

შენიშვნა

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგამოძიებო ნაწილი

 

კორუფციულ დანაშაულზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

პროკურორი

 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი

 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

 

სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი

 

დეპარტამენტის უფროსი

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

პროკურორი

 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი

 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

 

მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებულის უფროსი კოორდინატორი

(პირველი კატეგორია)

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

 

ევროინტეგრაციისა და  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის  სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი

 

მრჩეველი (პირველი კატეგორია)

 

იურიდიული სამმართველო

 

მრჩეველი  (პირველი კატეგორია)

 

ეკონომიკური დეპარტამენტი

 

დეპარტამენტის უფროსი

 

შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

მრჩეველი  (პირველი კატეგორია)

 

მთავარი პროკურორის მძღოლი (პირველი კატეგორია)

 

მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის მძღოლი  (პირველი კატეგორია)

 

მთავარი პროკურორის  მოადგილის მძღოლი  (პირველი კატეგორია)

 

მძღოლი  (მეორე კატეგორია)

 

საფინანსო სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი - მთავარი ბუღალტერი (პირველი კატეგორია)

 

 მრჩეველი  (პირველი კატეგორია)

 

ეკონომიკური დეპარტამენტი

 

დეპარტამენტის უფროსი

 

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი

(პირველი კატეგორია)

 

მრჩეველი (პირველი კატეგორია)

 

ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი - მთავარი ბუღალტერი (პირველი კატეგორია)

 

მრჩეველი (პირველი კატეგორია)

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

მრჩეველი  (პირველი კატეგორია)

 

მთავარი პროკურორის მძღოლი (პირველი კატეგორია)

 

მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის მძღოლი  (პირველი კატეგორია)

 

მთავარი პროკურორის  მოადგილის მძღოლი  (პირველი კატეგორია)

 

მძღოლი  (მეორე კატეგორია)

 

შიგანაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი

 

დეპარტამენტის უფროსი

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 (პირველი კატეგორია)

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

უფროსი პროკურორი

 

პროკურორი

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს  ქ. თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

უფროსი პროკურორი

 

პროკურორი

 

მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი (მეორე კატეგორია)

 

საპროკურორო საქმიანობაზე მეთოდური ზედამხედველობის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

უფროსი პროკურორი

 

პროკურორი

 

დეპარტამენტის სპეციალისტი

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

სტატისტიკის, ანალიზისა და ინოვაციური პროექტების სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

პროკურორი

 

მრჩეველი (პირველი კატეგორია)

 

მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებული უფროსი კოორდინატორი

 (პირველი კატეგორია)

 

საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი

 

დეპარტამენტის უფროსი

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

უფროსი პროკურორი

 

პროკურორი

 

თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

უფროსი პროკურორი

 

პროკურორი

 

მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი (მეორე კატეგორია)

 

სტრატეგიული განვითარების სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

უფროსი პროკურორი

 

პროკურორი

 

ანალიტიკური სამმართველო

 

სამმართველოს უფროსი (პირველი კატეგორია)

 

პროკურორი

 

მრჩეველი (პირველი კატეგორია)

 

მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებული უფროსი კოორდინატორი

 (პირველი კატეგორია)

 

დეპარტამენტის სპეციალისტი

 

ადმინისტრაცია  (დეპარტამენტი)

 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო

 

მრჩეველი  (პირველი კატეგორია)

 

საქმისწარმოების  სამმართველო

 

მრჩეველი  (პირველი კატეგორია)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

1

 

1

 

4

 

3

 

7

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

1

 

 

4

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

5

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

4

 

1

 

 

 

 

 

1

 

2

 

1

 

 

 

 

1

 

4

 

5

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

9

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

4

 

1

 

 

 

 

 

1

 

2

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

4

 

4

 

1

 

 

 

 

 

 

სულ: 102 საშტატო ერთეული

სულ: 59 საშტატო ერთეული

 

 

 

 

დანართი №2

რაიონული პროკურატურების საშტატო ნუსხა

თანამდებობის სახელწოდება

უქმდება

შენიშვნა

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

ოზურგეთის რაიონული პროკურატურა

 

დარაჯი

 

მარნეულის რაიონული პროკურატურა

 

დარაჯი

 

დამლაგებელი

 

 

გორის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

 

მცხეთის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

 

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

თელავის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

 

გურჯაანის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

ახალციხის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

ქუთაისის რაიონული პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

სულ:  12 საშტატო ერთეული

 

                  

 

დანართი №3

ქ. თბილისის და საოლქო პროკურატურების საშტატო ნუსხა

თანამდებობის სახელწოდება

უქმდება

შენიშვნა

 

1

 

 

 

 

 

შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა

 

დამლაგებელი

 

 

 

 

1

 

 

 

 

სულ:  1 საშტატო ერთეული

 

 

 

დანართი №4

საქართველოს მთავარი პროკურატურის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგოები

საშტატო ერთეული

თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთი

1

მთავარი პროკურორი

3910.0

2

მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე

3520.0

3

მთავარი პროკურორის მოადგილე

3400.0

4

დეპარტამენტის უფროსი

2930.0

5

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2450.0

6

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე – სამმართველოს უფროსი

2450.0

7

I კატეგორია – სამმართველოს უფროსი

2345.0

8

II კატეგორია – სამმართველოს უფროსი

2000.0

9

სამმართველოს უფროსი – მთავარი ბუღალტერი

2345.0

10

 უფროსი პროკურორი (საგამოძიებო ნაწილი (დეპარტამენტი), გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი), სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი)

2370.0

11

 პროკურორი (საგამოძიებო ნაწილი (დეპარტამენტი), გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი), სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი)

2310.0

12

უფროსი პროკურორი

1900.0

13

პროკურორი

1870.0

14

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი

2430.0

15

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

2310.0

16

საგამოძიებო ნაწილის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების, ანალიზისა  და კონტროლის განყოფილების უფროსი

1870.0

17

I   კატეგორია – ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი პროკურორის მრჩეველი, ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მრჩეველი, ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების სამმართველოს მრჩეველიეკონომიკური დეპარტამენტის  ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მრჩეველი, ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს მრჩეველი, ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მრჩეველი,  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მრჩეველი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ევროინტეგრაციისა და  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის  სამმართველოს  მრჩეველი,  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული  სამმართველოს  მრჩეველი, პროგრამული უზრუნველყოფის, უსაფრთხოებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრის (სამმართველო) მრჩეველი, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მრჩეველი,   საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის  ანალიტიკური სამმართველოს მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებულის უფროსი კოორდინატორი, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებულის უფროსი  კოორდინატორი,  ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის ცენტრის (სამმართველო) მრჩეველი, საგამოძიებო ნაწილის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების, ანალიზისა  და კონტროლის განყოფილების მრჩეველი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში და დაზვერვის სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის მრჩეველი, საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მრჩეველი

1500.0

18

II   კატეგორია – ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის, მთავარი პროკურორის მოადგილის მრჩეველი, ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების სამმართველოს მრჩეველი, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს მრჩეველი - მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი;   შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის მრჩეველი – მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

1050.0

19

სპეციალისტი

500.0

20

I კატეგორია – მძღოლი (მთავარი პროკურორის, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის, მთავარი პროკურორის მოადგილის მძღოლი)

535.0

21

II კატეგორია - მძღოლი

500.0.

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.