„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 28/01/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040040.22.033.016718
30
28/01/2015
ვებგვერდი, 28/01/2015
190040040.22.033.016718
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №30

2015 წლის 28 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში  (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ N2-ში:
ა) №327 ბიუჯეტის განმკარგველის - „0939“-ის (ა(ა)იპ -სპორტული კლუბი „MIA FORCE“) შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

„328

 

0940

სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო“

329

 

0941

სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“

330

 

0942

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო

331

 

0943

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი

332

 

0944

ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმია

333

0945

ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი“;

 

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

„614

 

4249

ა(ა)იპ -რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები,

 

668

 

4308

სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი”;

 

გ) №669 ბიუჯეტის განმკარგველის - „4309“-ის (აჭარის ა/რ მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი)  შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

„670

 

4310

სსიპ -„ ქ. თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო“

671

     

        4311

ა(ა)იპ - „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“

672

 

4312

ა(ა)იპ-ქ.რუსთავის დასუფთავება

673

4313

ა(ა)იპ - ქ. ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

674

4314

ა(ა)იპ - ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური”.

 

2. ბრძანებით  დამტკიცებულ დანართ №3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები):
ა) ამოღებულ იქნეს სახაზინო კოდები: „3005“ (მიმდინარე დანიშნულების გრანტები) და „3006“ (კაპიტალური დანიშნულების გრანტები);
ბ) სახაზინო კოდი - „3004“-ის (კაპიტალური დანიშნულების გრანტები) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები:

 

 

 

 

„სხვა  სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული  გრანტები

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

მიმდინარე

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3501

მიზნობრივი ტრანსფერი

3502

სპეციალური ტრანსფერი

3503

სხვა

3504

კაპიტაური

 

სპეციალური ტრანსფერი

3505

კაპიტალური ტრანსფერი

3506

სხვა

3507

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

მიმდინარე

3508

კაპიტალური

3509

           გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

 

        გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

 

                                                          მიმდინარე

 

სპეციალური ტრანსფერი

3510

სხვა

3511

                                                          კაპიტაური

 

სპეციალური ტრანსფერი

3512

კაპიტალური ტრანსფერი

3513

სხვა

3514

              გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის  სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

მიმდინარე

3515

კაპიტალური

3516

                            გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან

 

         გრანტები თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან

 

                                                          მიმდინარე

 

სპეციალური ტრანსფერი

3517

სხვა

3518

                                                       კაპიტაური

 

სპეციალური ტრანსფერი

3519

კაპიტალური ტრანსფერი

3520

სხვა

3521

              გრანტები თვითმართველი ერთეული სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

მიმდინარე

3522

კაპიტალური

3523”;

 

გ) სახაზინო კოდი - „7258“ (სსიპ - თსუ-ის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახ. მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„სსიპ თსუ-ის ელეფტერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტი

7258”;

 

დ) სახაზინო კოდი - „7660“ (ვალუტა და დეპოზიტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

ვალუტა და დეპოზიტები

7560”;

 

ე) სახაზინო კოდი - „7562“ (სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

7563”;

 

ვ) სახაზინო კოდი - „7129“ (სსიპ-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ საკონკურსო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

სატენდერო წინადადების წარდგენის საფასური

7129”;

 

ზ) სახაზინო კოდი - „7130“ (სსიპ-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„საკონკურსო წინადადებების წარდგენის საფასური

7130”;

 

თ) სახაზინო კოდი - „7131“ (სსიპ-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ კონსოლიდირებული ტენდერები დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„კონსოლიდირებული ტენდერების წინადადებები წარდგენის საფასური

7131”;

 

ი) სახაზინო კოდი - „3460“-ის (წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები:

 

თანხის განთავსება/დაბრუნება

9600

კომერციული ბანკების მიმდინარე/სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხების გადატანა/დაბრუნება

9800

მიმდინარე წელს გადარიცხული და დაბრუნებული სახსრები

9921

მიზნობრივი გრანტის დაბრუნება

9941”;

 

კ) სახაზინო კოდი - „7310“-ის (ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები:

 

სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7311

სსიპ - ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7312

სსიპ - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7313

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7314

სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7315

სსიპ - კლდეკარის ისტორიულ-არქიტექტორული მუზეუმ- ნაკრძალის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7316

ა(ა)იპ - საკალათბურთო კლუბი შსს აკადემიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7317

ა(ა)იპ - საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7318

ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7319

ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი MIA FORCE ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7320

სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს“ მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7321

სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7322

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7323

IBRD-ის ღონისძიების მომსახურებისათვის

7324

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7325

ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი არმიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7326

ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი

7327”;

 

ლ) სახაზინო კოდი - „3249“-ის (საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის) წინ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი:

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ავტომობილის დგომა-გაჩერების წესებით გათვალისწინებული მოთხოვნის დაუცველობისათვის

3239”;

 

მ) სახაზინო კოდი - „7005“-ის  (დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი:

 

„სსიპ/ააიპ-ების მიერ გაცემულ სესხებზე დარიცხულ პროცენტი

7006”;

 

ნ) სახაზინო კოდი - „8800“-ის (სიმინდის თესლის რეალიზაციით მიღებული თანხები) შემდეგ სახაზინო კოდი - „7002“-ის (მიმდინარე დანიშნულების გრანტები (რუსთაველის ეროვნული ფონდი)) ჩათვლით გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„გრანტები

 

       საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

7570

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

7571

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

7572

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

7573

სხვა  სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული  გრანტები

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

მიმდინარე

 

სხვა

7001

რუსთაველის ეროვნული ფონდის გრანტები

7002

კაპიტაური

 

სხვა

7003

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

მიმდინარე

7004

კაპიტალური

7010

           გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

 

        გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

 

                                                          მიმდინარე

 

სხვა

7011

                                                          კაპიტაური

 

სხვა

7012

              გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის  სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

მიმდინარე

7013

კაპიტალური

7014

                            გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან

 

         გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან

 

                                                          მიმდინარე

 

სხვა

7015

                                                       კაპიტაური

 

სხვა

7016

              გრანტები თვითმმართველი ერთეული სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

მიმდინარე

7017

კაპიტალური

7018”.

        

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.