ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.139.016173
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2
16/01/2015
ვებგვერდი, 23/01/2015
010250000.35.139.016173
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/01/2015 - 20/11/2015)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2015 წლის 16 იანვარი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "გ.ბ" და"დ.ე" ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მეორე პუნქტის, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები თანახმად N1 დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის N55 დადგენილება “ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ვებგვერდი, 31/12/2014 ს/კ 010250000.35.139.016171)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძეგამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები 

  გამგეობა
1 ხელმძღვანელობა                                     3 5900
  მუნიციპალიტეტის გამგებელი 1 2650
  გამგებლის პირველი მოადგილე 1 1625
  გამგებლის მოადგილე 1 1625
2 ადმინისტრაციის სამსახური 12 7210
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 1 1000
   საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების, საქმის წარმოებისა და კადრების საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი 2 660
   საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 2 660
  საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებis, საქმის წარმოების წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილებiის უფროსი 1 1000
   ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 2 660
3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო
საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახური
7 5310
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  იურიდიული კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილება 1 1000
  მთავარი სპეციალისტი 2 700
  კონტროლისა და შიდა აუდიტის განყოფილება. 1 1000
  მთავარი სპეციალისტი 1 700
  წამყვანი სპეციალისტი 1 660
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

                              
10 6590
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  ეკონომიკური დაგეგმვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი 1 1000
   ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების მონიტორინგის მთავარი სპეციალისტი 1 700
  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა,ადგილობრივი გადასახადებისა და  ადგილობრივი მოსაკრებლების წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი 2 660
  მუნიციპალური ქონების  აღრიცხვის და მართვის განყოფილების უფროსი 1 1000
  მუნიციპალური ქონების  აღრიცხვის და მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი 2 660
5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური                                 
15 5970
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილება 1 1000
  სივრცით – ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტი 4 700
  სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების წამყვანი სპეციალისტი 2 660
  არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი 1 1000
  არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 2 660
  არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 4 700
6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური                                 7 6010
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  საფინანსო-საბიუჯეტო უზრუნველყოფისა და სახაზინო განყოფილების უფროსი 1 1000
  საფინანსო – საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი 1 700
  ხაზინის მთავარი სპეციალისტი 1 700
  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშების და შემოსავლების განყოფილების უფროსი 1 1000
  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშების და შემოსავლების განყოფილების უფროსი 1 700
  ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის წამყვანი სპეციალისტი 1 660
7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური 9 4935
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  სახელმწიფო შესყიდვების მთავარი სპეციალისტი 2 700
  სახელმწიფო შესყიდვების წამყვანი სპეციალისტი 3 660
  მატერილურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 1 1000
  მთავარი სპეციალისტი 1 700
  უფროსი სპეციალისტი 1 625
8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა
დაცვის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური                  
6 3730
  სამსახურის უფროსი 1 1250
  კულტურის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  ტურიზმის საკითხებში სპეციალისტი 1 560
  ტურიზმის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი 2 700
  სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხებში მთავარი სპეციალისტი 1 560
9 გამგებლის წარმომადგენელი 23 1560
  წარმომადგენელი 11 1000
  სპეციალისტი 12 560
  სულ გამგეობა 92 47215
  დელეგირებული ფუნქციები    
10 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 5 3895
  სამსახურის უფროსი 1 1250
   საქმის წარმოების საკითხებში უფროსი სპეციალისტი 1 625
  წვევამდელთა მომზადებისა და შეიარაღებულ ძალებთა გაწვევის მთავარი სპეციალისტი 1 700
  პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე მიწვევის წამყვანი სპეციალისტი 1 660
  სამობილიზაციო საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი 1 660

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.