ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.139.016172
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
16/01/2015
ვებგვერდი, 23/01/2015
010250000.35.139.016172
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/01/2015 - 20/11/2015)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2015 წლის 16 იანვარი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ბ.ვ" და "დ.ე" ქვეპუნქტების, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა თანახმად N1 დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის N54 დადგენილება "ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ვებგვერდი, 31/12/2014 ს/კ 010250000.35.139.016170)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძესაკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა 

N ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა საშტატო რიცხოვნება თანამდებობრივი სარგო
  საკრებულო 13  
1 საკრებულოს თავმჯდომარე 1                 2 650
2 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1                 1 700
3 იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 1                 1 350
4 საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 1                 1 350
5 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 1                 1 350
6 გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 1                 1 350
7 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე  1                 1 350
8 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე                   1 350
  საკრებულოს აპარატი 12  
  წამყვანი საჯარო თანამდებობა – საკრებულოს აპარატის უფროსი 1                 1 250
  უფროსი საჯარო თანამდებობა - მთავარი სპეციალისტი 3                    700
  უმცროსი საჯარო თანამდებობა - უფროსი სპეციალისტი 2                    625
  უმცროსი საჯარო თანამდებობა - წამყვანი სპეციალისტი 6                    660

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.