ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N9 დადგენილებაში „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N9 დადგენილებაში „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.174.016048
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2015 წლის 9 იანვარი

ქ. გორი

 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №9 დადგენილებაში „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2  პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №9 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 08/08/2014; 010250050.35.174.016009) დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ 2. მერიის ადმინისტრაციული ერთეულებია:

     ა) ცენტრალური დასახლების  1-ლი  უბანი;

     ბ) ცენტრალური დასახლების  მე-2   უბანი;

     გ) კომბინატის დასახლების  1-ლი  უბანი;

     დ) კომბინატის დასახლების  მე-2   უბანი;

     ე)  ჭალა-წყაროსუბნის  დასახლება;

     ვ) სადგური-ელექტროფიკაციის დასახლება;

     ზ) წმინდაწყლის 1-ლი უბანი;

     თ) წმინდაწყლის (ვოლოგდის) მე-2   უბანი;

     ი) ვერხვების დასახლება;

     კ) კვერნაქის დასახლება;

     ლ) დევნილთა ჩასახლება;”

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაპუნა კობერიძე
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.