„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილეების შეტანის თობაზე

  • Word
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილეების შეტანის თობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1769
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/06/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 36, 11/07/2005
სარეგისტრაციო კოდი 140.120.000.05.001.001.910
  • Word
1769
23/06/2005
სსმ, 36, 11/07/2005
140.120.000.05.001.001.910
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილეების შეტანის თობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

�იარაღის შესახებ� საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

��� მუხლი 1

�იარაღის შესახებ� საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №14, 3.06.2003, მუხ. 90) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის:

ა) �ლ� ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�ლ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს უფლებამოსილ მოხელეებს � სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას;�;

ბ) �პ� ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-20 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�1. საქართველოს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროების, საქართველოს საგარეო დაზვერვისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურების იარაღი და საბრძოლო მასალა ინახება ამ დაწესებულებათა ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით.�.

��� მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 23 ივნისი.

№1769-რს