„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1757
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/06/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 36, 11/07/2005
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.000.05.001.001.906
  • Word
1757
23/06/2005
სსმ, 36, 11/07/2005
210.020.000.05.001.001.906
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

     მუხლი 1. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებსაქართველოს კა-ნონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004,      მუხ. 213) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი-ლებები:

1. მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

ზომის ერთეული

მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

ნავთობი

1 ტონა

21

გაზი

1000 3

2

ნახშირი

1 ტონა

1

ტორფი და საპროპელები

1 ტონა

0.7

შავი ლითონები:

) რკინა;

) მანგანუმი.

1ტონა/1%-იანი  

შემცველობით

0.008

0.12

ლითონები:

ფერადი ლითონები:

) სპილენძი;

) ტყვია;

) თუთია;

) ანთიმონიტი;

) კადმიუმი;

) ალუმინი;

) სტრონციუმი და სხვა.

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი  

შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

136

37

90

0.09

 

800 000

104

0.8

კეთილშობილი ლითონები:

) ოქრო;

) პლატინოიდები;

) ვერცხლი.

 

1 გრამი

 

0.9

1.3

0.015

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათი მიწები

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

) ანდეზიტი;

) ბარიტი;

) კალციტი;

) ბენტონიტური თიხები;

) დიატომიტი და სხვა.

 

1 3

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

0.6

1.8

1.2

3.6

6

 

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

) დოლომიტი;

) ცეცხლგამძლე თიხები;

) საფლუსე კირქვები;

) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის;

) მინერალური პიგმენტები;

) ტალკი;

) ცეოლითი;

) კაოლინი;

) ტრაქიტი;

) პეგმატიტი;

) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა.

 

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 3

 

 

0.5

1

0.5

1.5

 

 

200

1

1

4.0

0.3

0.3

2

ძვირფასი ქვები

1 კარატი

1

საშენი მასალები:

) საცემენტე ნედლეული (კირქვა);

) თაბაშირი;

) გაჯი;

) პერლიტი;

) მოსაპირკეთებელი ქვები;

) ხრეში, ქვიშა;

) სააგურე თიხები;

) სახერხი ქვები და სხვა.

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 3

1 3

1 3

1 3

 

0.14

0.7

1.0

1.8

1

0.2

0.35

0.7

მინერალური წყლები, გარდა ამავე პუნქტის“–„ ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

1 3

3

სამკურნალო ტალახი

1 ტონა

1

მიწისქვეშა თერმული წყლები

7000 კკალ

0.003

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

) ჩამოსასხმელი;

) საყოფაცხოვრებო.

 

1 3

 

4

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

1 ტონა

0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

1 ტონა

0.18

ბ) „ვ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:

„ზ) ნახშირორჟანგით (გაზი CO2) სარგებლობისათვის წიაღით სარგებლობის მოსაკრებლის ოდენობა გამოიანგარიშება ნახშირორჟანგის (გაზი CO2) იმ მოცულობით, რომელიც მიეცემა პირს წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით განსაზღვრული ყოველდღიური ლიმიტის ოდენობით. ნახშირორჟანგით (გაზი CO2) სარგებლობის მოსაკრებელი შეადგენს 20 ლარს 1 (ერთ) ტონაზე.“.

2. მე-6 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი:

„ვ) ნახშირორჟანგზე (გაზი CO2) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის მიღებიდან არა უგვიანეს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, ამ პერიოდის განმავლობაში ლიცენზიით განსაზღვრული ყოველდღიური ლიმიტის ოდენობით.“.

    მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 15 დღის შემდეგ.

 

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 23 ივნისი.

№1757-რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.