„ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.174.016043
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2015 წლის 5 იანვარი

ქ. გორი

 

„ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქ.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 02 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2  პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს  63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
ამოღებულ იქნეს  ,,ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №9 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 08/08/2014; 010250050.35.174.016009) დამტკიცებული დებულებიდან მე-9 მუხლის  მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტი - სახანძრო დაცვის სამსახური.
მუხლი 2
დადგენილება  ამოქმედდეს   2015 წლის 10 იანვრიდან.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაპუნა კობერიძე
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.