ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 53
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016169
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
53
29/12/2014
ვებგვერდი, 31/12/2014
190020020.35.139.016169
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2014 - 30/01/2015)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №53

2014 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის, მეორე პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "დ.ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N34 დადგენილება "ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 30.12.2013წ.  190020020.35.139.016107)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძებორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12.661.4

13.600.7

3.096.9

10.503.0

9.940.0

0.0

9.940.0

გადასახადები

4.186.8

2.707.8

0.0

2.707.8

2.480.0

0.0

2.480.0

გრანტები

4.870.8

3.286.9

      3.096.9

190.0

190.0

         0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

3.603.8

7.606.0

0.0

7.606.0

7.270.0

0.0

2.270.0

 

 

     

 

 

 

ხარჯები

7.758.4

9.321.5

511.1

8.810.4

8.390.2

0.0

8.390.2

შრომის ანაზღაურება

1.706.0

1.811.1

0.0

1.811.1

1.590.6

0.0

1.590.6

საქონელი და მომსახურება

2.649.7

3.358.1

                  511.1

                 

    2.847.0

2.063.4

                       0.0

2.063.4

პროცენტი

66.0

55.4

0.0

55.4

43.3

0.0

43.3

სუბსიდიები

1.886.1

2.669.8

0.0

2.669.8

3.105.7

0.0

3.105.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

460.8

0.0

460.8

სოციალური უზრუნველყოფა

1.385.1

1.166.6

         0.0

1.166.6

996.5

0.0

996.5

სხვა ხარჯები

65.4

260,5

0.0

260,5

130.0

0.0

130.0

 

 

 

0.0

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4.903.0

4.279.2

2,585.8

1.693.4

1.549.8

0.0

1.549.8

 

 

 

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4.730.8

6.050.2

3,303.1

2.747.2

1.442.5

0.0

1.442.5

ზრდა

4.852.7

6.050.2

3,303.1

2.847.2

1.502.5

0.0

1.502.5

კლება

122.0

100.0

0.0

100.0

60.0

0.0

60.0

 

 

     

 

 

 

მთლიანი სალდო

172.3

-1.771,0

-717.2

-1.053,8

107.3

0.0

107.3

 

 

     

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

87.7

-1.866.2

-717.2

-1.149,0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

519.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

519.8

0.0

                      0.0

0.0

0.0

       0.0

0.0

კლება

 432.1

1.866,2

717.2

1.149,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-84.6

-95.2

                    

0.0

-95.2

-107.3

                            0.0

      -107.3

კლება

84.6

 

0.0

 

107.3

0.0

107.3

საშინაო

84.6

95.2

0.0

95.2

107.3

0.0

107.3

 

 

 

0.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 10.000.0 ათ, ლარით, გადასახდელები  10.000.0  ათ.ლარით და ნაშთის ცვლილება  0.0 ათ.ლარით თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2013წლის ფაქტი

20134 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

   შემოსულობები

12.783.3

13.700.7

3.096.9

10.603.8

10.000.0

0.0

10.000.0

შემოსავლები

12.661.4

13.600.7

3.096.9

10.503.8

9.940.0

0.0

9.940.0

არაფინანსური აქტივების კლება

122.0

100.0

0.0

100.0

60.0

0.0

60.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  გადასახდელები

         12.695.6

15.566.9

                       3.814.1

11.752.8

10.000.0

                   0.0

10.000.0

ხარჯები

7.758.4

9.321.5

511.1

8.810.4

8.390.2

0.0

8.390.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4.852.7

6.150.2

3,303.1

2.847.2

1.502.5

0.0

1.502.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებაი კლება

84.6

95.2

0.0

95.2

107.3

0.0

107.3

ნაშთის ცვლილება

87.7

-1.866,2

-717.2

-1.149,0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9.940.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12.783.3

13.600.7

3.096.9

10.503.8

9.940.0

0.0

9.940.0

გადასახადები

4.186.8

2.707.8

0.0

2.707.8

2.480.0

0.0

2.480.0

გრანტები

4.870.8

3.286.9

3.096

190.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

3.603.8

7.606.0

0.0

7.606.0

7.270.0

0.0

7.270.0

 


მუხლი 4. ბორჯომის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2.480.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გადასახადები

4.186.8

    2.707.8

    2.480.0

     ქონების გადასახადი

2.655.4

2.707.8

2.480.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.033.6

1.275.8

1.200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

82.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

184.2

30.0

30.0

სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე

207.1

150.0

100.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

1.230.6

1.170.0

1.150.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0 

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

1.531.4

0.0

0.0

 


მუხლი 5. ბორჯომის    ბიუჯეტის     გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 190.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

4.870.8

3.286.9

190.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4.870.8

3.286.9

190.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4.870.8

190.0

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

165.0

190.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4.705.8

3.096.9

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3.609.5

2.666.3

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

419.8

430,6

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

 მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

 

0.0

0.0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

     676.5

         0.0

         0.0

 


მუხლი 6. ბორჯომის   ბიუჯეტის    სხვა   შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები     7.270.0  ათასი ლარის ოდენობით:

                                                          დასახელება

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

სხვა შემოსავლები

3.603.8

7.606.0

7.270.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2.554.2

6.514.0

6.430.0

     პროცენტები

298.4

300,0

200.0

    დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

   რენტა

2.255.8

6.214.0

6.230.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2.219.1

6.184.0

6.200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.7

30.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

549.8

502.0

440.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

527.8

442.0

410.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

0.0

   სანებართვო მოსაკრებელი

115.8

45.0

30.0

   სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.8

0.0

0.0

  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

227.5

212,0

200.0

  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

183,7

170,0

180.0

       

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,0

60,0

30.0

       

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,0

60,0

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

400,2

500,0

350.0

     

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

99,5

90,0

50.0

 


მუხლი 7. ბორჯომის  ბიუჯეტის   ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8.390.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7.758.4

9.321.5

511.1

8.810.4

8.390.2

0.0

8.390.2

შრომის ანაზღაურება

1.706.0

1.811.1

0.0

1.811.1

1.590.6

0.0

1.590.6

საქონელი და მომსახურება

2.649.7

3.358.1

511.1

2.847.0

2.063.4

0.0

2.063.4

პროცენტი

66.0

55.4

0.0

55.4

43.3

0.0

43.3

სუბსიდიები

1.886.1

2.669.8

0.0

2.669.8

3.105.7

0.0

3.105.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.385.1

1.166.6

0.0

1.166.6

996.5

0.0

996.5

სხვა ხარჯები

65.4

260,5

0.0

260,5

130.0

0.0

130.0

 


მუხლი 8. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1.442.5 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.502.5  ლარის ოდენობით,

 3. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60.0 ათასი ლარის ოდენობით   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

201წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

122.0

100.0

60.0

ძირითადი აქტივები

0.0

70.0

30.0

არაწარმოებული აქტივები

122.0

30.0

30.0

მიწა

122.0

30.0

30.0

 


მუხლი 9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.502.5  ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40.0

368,1

0.0

368,1

50.0

0.0

50.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

29.3

99.5

98.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3.969.7

4.666.9

2,493.8

2. 173.0

1.200.0

0.0

1.200.0

განათლება

0.0

259.8

         0.0

259.8

250.0

           0.0

250.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

813.7

728,8

711,3

17,5

2.5

0.0

2.5

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

-

27.3

0.0

27.3

0.0

0.0

        0.0

სულ

4.852.7

6.150.2

3,303.1

2.847.2

1.502.5

0.0

1.502.5

 


მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 107.3  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.       განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2.       განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -107.3 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო  ფონდი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.       დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 190.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84.5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2.        „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 996.5 ათასი ლარის განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.    თავდაცვა  და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

     ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

    შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

      მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

        პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების,  ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების  რეაბილიტაცია, ცენტრალური და შიგასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

2.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია   (პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიგა ქუჩების კერძოდ შრომის, მერჩულეს, ხანძთელის, 300 არაგველის,  სასაფლაოს და მოქცევის  მისასვლელი გზის  რეაბილიტაცია.

2.1.2  ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 01 02)

      ქვეპროგრამით განხორციელდება ბორჯომში კოსტავას,  რუსთაველის,  რობაქიძის, გამსახრდიას ქუჩების, კოსტავას მოედანის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება და მოაჯირების მოწყობა, რაც განაპირობებს ქალაქის იერსახის სრულყოფას.

2.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

    ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდების აღდგენა, კერძოდ განხორციელდება  სილამაზის, მტრედის, რუსთაველის მოედნის მიმდებარე   და ჩითახევის ახალი კიდული  ხიდების რეაბილიტაცია.

2.1.5 ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან (პროგრამული კოდი  03 01 05)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და გაწმენდა.ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის,  ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

2.2. 1 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი 

        03 02 01)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24 საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. განხორციელდება წყალსადენისა და კანალიზაციის მოწყობა  აღმაშენებლის რუსთაველის  და ნიკოლაძის ქუჩებზე , სოფელებში: რველში, კორტანეთსა და ვარდგინეთში,  დაბა ბაკურიანში.

2.2.4   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრაის ფარგლებში  განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, მიწისქვეშა ავტოსადგომების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სამუშაოების, სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავებისა და შენობების რეაბილიტაცია   განხორციელდება  გოგიას ციხის, ნიკოლაძის, დუმბაძის, გამსახურდიას ქუჩებზე.

2.2.5   საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

    ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საყდენი კედლების მოწყობა. კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში  რუსთაველის, ორბელიანის, ნიკოლაძის, ბესიკის, ერეკლეს ქუჩებზე საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია, სოფელ ყვიბისში გაბიონების მოწყობა.

 2.2.6 ნარჩენების  შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე   

           ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ექსპლოატაციაში შევა ახალი ნაგავსაყრელი სრული დატვირთვით, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, ასევე განხორციელდება არსებული სანიაღვრე და სარწყავი არხების ექსპლოატაცია, გაწმენდა.

    2.2.5. გარე განათების მოვლა პატრონობა,  გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათებების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

      დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ახალ ქსელზე დაერთება, კერძოდ განხორციელდება  აკაკის, ხანძთელის ქუჩებზე, 9 აპრილის ქუჩიდან სანატორიუმ პლატომდე გარე განათების მოწყობა.

2.2.9   სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის  აღმოფხვრის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამით განხორციელდება  სტიქიის შედეგად  მიყენებული ზიანის  აღმოფხვრა, დაზიანებული შენობების გაწმენდა რეაბილიტაცია. დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. ტყის  მასივში გაჩენილი  ხანძრის სალიკვიდაციო  სამუშაოები.

     2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

      2.3.1  სანიაღვრე და სარწყავი არხების კეთილმოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში ახალი სანიაღვრეების მიერთება ცენტრალურ სისტემებთან. განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია  ნინოშვილის და ხანძთელის ქუჩის კვეთაზე, სოფლებში ჩითახევსა და ჭობისხევში.

       2.3.2  სკვერების კეთილ;მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები. განხორციელდება სკვერების კეთილმოწყობა  რუსთაველის, მესხეთის ქუჩებზე,  მტრედის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

  2.3.3    ატრაქცოინებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 03)

     ქვეპროგრამით განხორციელდება  ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.  ქალაქის ტერიტორიაზე განხორციელდება სპორტული მოედნების მშენებლობა.

2.3.4.   სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 04)

      პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  განთავსებული სასაფლაოს მოვლა–პატრონობას, ხეების მოჭრას  გადაბელვას და დასუფთავებას.

2.2.5 სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03  03 05)

   ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.4. ვეტერინალური მომსახურეობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 03 04)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და საძოვრებზე ვეტერინალური მომსახურება. ბიოლოგიური  და ქიმიურ-ფარმაცევტული საშუალებებით  ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკა და დიაგნოსტიკა. საძოვრებზე მიევლინებიან ვეტერინარი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ცხოველებისათვის საშიში გადამდები სნეულებების   კერების ლოკალიზებას. 

2.6 ტრანსპორტის სუბსიდირება    (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით.

 

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

     მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია,  ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები   (პროგრამული კოდი 04 01)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 450 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს,ინვენტარისა და ავეჯის შეძენა. დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, სადაც ირიცხება 110 ბავშვი, ასევე ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.  განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია,  კერძოდ  ბორჯომში მე–4, სოფელ ყვიბისში, დაბა ახალდაბაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

  3.2.საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 410–მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 15 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.

 

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები,  ტურნირები კალათბურთში , ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები  და მინი–ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, რესპუბლიკური ტურნირები ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის.    2014 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

 

·         ვაჟთა  ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის,

·         ტურნირი ფრენბურთში (გოგონები და ვაჟები)

·         ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის,

·         მინი–ფეხბურთი,

·         ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი–ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის,

·         ფრენბურთის ტურნირი(წარმოება დაწესებულებებს შორის)

·         კალათბურთი (უბნების ჩემპიონატი მოყვარულთა შორის)

·         რევაზ ლაშხის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში,

·         რესპუბლიკური ტურნირი ზიუდოში,

·         ჭადრაკის ტურნირი,

·         რესპუბლიკური ტურნირი კარატეში,

·         მძლეოსნობის ტურნირი

·         ქართული ჭიდაობა (სკოლების პირველობა)

განხორციელდება ბორჯომის საფეხბურთო კლუბის “ ბორჯომი-2013“-ის დაფინანსება.  საფეხბურთო გუნდის შექმნამ ხელი შეუწყო ქალაქში სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის პოპულარიზაციას.                                                                                                                                                                    

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 238 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2 საბიბილიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.  

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4  თოჯინების თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ “ბორჯომის თოჯინების თეატრი” რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. სსიპ თოჯინების თეატრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების, ბავშვებში ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება. 2015 წელს თეატრი გეგმავს ოთხი ახალი სპექტაკლის დადგმას:

·         „სამყაროს დაბადება“- საბავშვო ბიბლიის მოტივებზე.

·         „ადამიანი ობობა“-კოპროდუქცია.

·         „ მძინარე მზეთუნახავი“-დისნეის პროექტი.

·         „წიქარა“- ქართული ხალხური ზღაპარი.

   4.2.5  ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები(პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 

1.       ბაკურიანობა,

2.       ინტელექტუალური თამაში „ცხრაწყარო 2015“,

3.       ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლისთავისადმი აღსანიშნავი ზეიმი,

4.       დამოუკიდებლობის დღე –26 მაისი,

5.        მუსიკის შემსრულებელთაპირველი ეროვნული კონკურსი,

6.       გიორგი ათონელის ხსენების დღე,

7.       ბორჯომობა–2015,

8.       ტიმოთისუბნის ტაძრის 800 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,

9.       აფხაზეთის დღე,

10.    მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

11.    წინასაშობაო ღონისძიება.

 

       ასევე დაფინანსდება  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა,  რომელიც მიზნად ისახავს არამატერიალური კულტურის ცენტრად აღიარებული უნიკალური ქართული სიმღერის  გადარჩენას, შენახვას, პოპულარიზაციას  და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას.

 

4.2.6  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკის მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 05 02 06)       

     ქვეპროგრამით განხორციელდება  ა .(ა) ი.პ. „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

4.4 საინფორმაციო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 05 04)

     პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში,  ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·         ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

·         მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა.  ქვეპროგრამის განხორციელებისას  მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.    

2015 წელს განხორციელდესბა სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა -  სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.         

     პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3-დან 6-მდე წლის ასაკის ჩათვლით  500-მდე  მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის  პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებში იწარმოებს პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა  ენტერობიოზის კვერცხებზე.

ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა,  ხოლო ოჯახის წევრებზე და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

5.1.2 დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

   ქვეეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მღრღნელების და ინფექციის გადამტანი ცხოველების ლიკვიდაცია. ნაგვის ბუნკერების, ნაგვის შემკრები კონტეინერების,  ნაგავსაყრელზე სადეზინფექციო დერატიზაციის და დეზინსექციის  სამუშაოების ჩატარება.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს   უზრუნველყოფა.

5. 2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი  ფენის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

     აღნიშნული ქვეპროგრამით  დაფინანსდებიან  სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე (კანონით დადგენილი გადამოწმების ვადა)  მინიჭებული აქვთ  სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა 70000-დან 160 000 ქულამდე  და საჭიროებენ  სამედიცინო დახმარებას.

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების დაფინანსება განისაზღვრება შემდეგი  სახით:

 

·         1 000  ლარამდე სამედიცინო მომსახურება  დაფინანსდება - 100%-ით.

·         1 001  ლარიდან -  3 000 ლარამდე  დაფინანსდება 80 %–ით

·         3 001 ლარის ზევით 70 %–ით

ის  ბენეფიციარები, რომელთა  სარეიტინგო ქულა 70000–ზე ნაკლებია დაფინანსდებიან    სრულად.

დაფინანსდებიან ასევე ის  პირები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ  სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას. ამ კატეგორიის ბენეფიციარების დაფინანსება განისაზღვრება  შემდეგი სახით:

 

·         1000 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება 50%–ით.

·         1001 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 70%–ით.

·         3001 ლარის ზევით  80%-ით.

·         მაქსიმალური გასაცემი თანხა განისაზღვროს 5000 ლარით.

 დაფინანსება  გათვალისწინებულია  საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დაზღვევის ფარგლებში ზღვრული  დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე ხოლო ის სტაციონალურ მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება არც ერთი სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაფინანსდება 50%-ით. (ასევე დაფინანსებას არ დაექვემდებარება ესთეტიკური ქირურგია და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა), აგრეთვე დაფინანსება არ განხორციელდება  (გეგმიური ოპერაციები) იმ სამედიცინო დაწესებულებათა მიმართებაში, თუ ისინი არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის  სახელმწიფო პროგრამაში. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში  მომართვის ფურცელი, სადაც მითითებული იქნება პროგრამის მიერ დაფინანსებული და პაციენტის მიერ დაფინანსებული თანხა, სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა #100 და ანგარიშ–ფაქტურა (დედანი),  და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

                      ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

5.2.2  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ  მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3      ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.5  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

    ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე.  აღნიშნული ღონისძიება არის   მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ.  (27 ბენეფიციარი).

5.2.6   ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარის პირველ ბავშვის, 200 ლარის მეორე ბავშვის, 300 ლარის მესამე ბავშვის, 400 ლარის მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა ახალდაბადებულების მშობლებიდან მამის რეგისტრაცია ბორჯომში, მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია ბორჯომში. პროგრამის განხორციელება გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.  (300 ბენეფიციარი)                                                                                                                                                                                                                                               

5.2.7      18  წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

   ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250  ლარის ოდენობით (7 ბენეფიციარი).

5.2.12  განსაკუთრებით გამოჩენილი  ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

      ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას (3 ბენეფიციარი).

5.2.13     18  წლამდე  ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარს. მუნიციპალიტეტში 44 ოთხშვილიანი, 7 ხუთშვილიანი, 5 ექვსშვილიანი, 1 რვაშვილიანი ბენეფიციარია. (59 ბენეფიციარი)

5.2.14     სტიქიის შედეგად  დაზარალებული ოჯახების დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 14)

    ქვეპროგრამით განხორციელდება ხანძრის  და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

5.2.15  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

   ა)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იმ მოქალაქეებზე,  რომლებიც იწვნენ სტაციონარში ბოლო ერთი თვის მანძილზე და გამოწერის შემდგომ ჭირდებათ დამატებით მედიკამენტებით მკურნალობის გაგრძელება დაფინანსდებიან 150 ლარის ოდენობით წამლებით უზრუნველყოფას, ფორმა 100-ის წარმოდგენის შემდეგ, რომელშიც იქნება ჩანაწერი სტაციონარში მოთავსების და გაწერის შესახებ - დედანი  ექიმის რეცეპტი-დედანი, კალკულაცია აფთიაქიდან -დედანი, პირადობის ასლი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციით და განცხადება.

ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების  მედიკამენტების შესაძენი ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით სტაციონარში  წოლის მოთხოვნის გარეშე. წარმოდგენილი ფორმა #100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნული უნდა იყოს ქიმიოთერაპიისათვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ  წარმოდგენილი ფორმა #100-ისა და რეცეპტის საფუძველზე -150 ლარის ოდენობით.

ბენეფიციართა მედიკამენტებით  დაფინანსება მოხდება  წელიწადში ერთჯერადად.

გ)დიალეზზე მყოფი მოქალაქეების (35 ბენეფიციარი) მედიკამენთებით  უზრუნველყოფა მოხდება                ყოველთვიურად  50 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს  წმ. პანტელეიმონ  მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-დედანი  (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

5.2.16    სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

·         ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით (100 ბენეფიციარი)

·         18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით  ყოველთვიურად(64 ბენეფიციარი).

·         ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება 100 ლარით ყოველთვიურად (1 ბენეფიციარი).

·         საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით 404 ბენეფიციარზე. მრავალშვილიან დედებზე (59 ბენეფიციარი), დიდ სამამულო ომში მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე (113 ოჯახი), დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე(7 ბენეფიციარი), 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებზე(64 ბენეფიციარი), დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე(27 ბენეფიციარი), მათთან გათანაბრებული პირები (54 ბენეფიციარი)  მარტოხელა დედებზე(50 ბენეფიციარი)  საართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის  ომის ინვალიდები  (30 ბენეფიციარი).

·         მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება (66 ბენეფიციარი)

·         დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული დახმარება 150 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე პაკეტის შეძენა.  (7 ბენეფიციარი).

·         მრავალშვილიან დედებზე „დედის დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიება (59 ბენეფიციარი)


მუხლი 17. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

                                    

        701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2.003.6

2.657.8

0.0

2.657.8

2.708.4

0.0

2.708.4

                              

       7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1.928.4   

2.587.4

 

                      

                

 0.0

2.587.4

2.650.1

 

 

      0.0

2.650.1

 

      70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1.928.4

2.507.3

                0.0

2.507.3

2.530.1

 

     0.0

2.530.1

                                   

      70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

80.1

                0.0

80.1

120.0

             0.0

120.0

 

       70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

9.2  

15.0

                 0.0

15.0

15.0

             0.0

15.0

                            

       7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

66.0   

55.4

                0.0

55.4

43.3

              0.0

43.3

                                

      7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

                 0.0

0.0

0.0

              0.0

0.0

                                      

       702

თავდაცვა

101.1   

105.0

            0.0

105.0

100.5

 

     0.0

100.5

                                     

       7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

432.2

582.5

          

98.0

484.5

460.2

              0.0

460.2

                                      

       704

ეკონომიკური საქმიანობა

3.338.8

3.266.8

          2.485.3

781.4

554.2

             0.0

554.2

                                              

       70421

                                                        სოფლის მეურნეობა

                

  419.9

                 

  0.0

             0.0

 

0,0

                

     0.0

             0.0

                0.0

                                 

       7045

                                               ტრანსპორტი

         

2.899.0

             

3.238.2

          2.485.3       

 

752.8

              

  490.0

               

     0.0

             490.0

     

       70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2.899.0   

             

3.238.2

          2,485.3       

 

752.8

         

  490.0

              0.0

            490.0

        7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                                    

       7049

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                 

    20.0

               

    28,6

 

0.0

               

28,6

              

     0.0

              0.0

                  

      0.0

 

 705

გარემოს დაცვა

                  

   591.8

   

1.061.2

 

0.0

1.061.2

935.0

                   

      0.0

935.0

       

        7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

514.2

682,6

            

      0.0

682,6

510.0

               

      0.0

510.0

                    

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

58.3   

124,0

                     0.0

124,0

80.0

              0.0

80.0

                                 

        7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

19.3

254.6

               0.0

254.6

345.0

              0.0

345.0

                                   

        706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1.896.1

2.551.0

                 519.6

2.031.4

1.367.0

              0.0

1.367.0

                          

7061

ბინათმშენებლობა

157.9

397,4

              0.0

  397,4

120.0

              0.0

   120.0

7063

წყალმომარაგება

789.4

391,3

8.5

382,8

350.0

0.0

   350.0

                            

7064

გარე განათება

527.7   

592,8

0.0

592,8

447.0

               0.0

447.0

                                            

        7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

421.1   

 1.169.4

 

511.1

658.4

  450.0

               0.0

450.0

                                     

         707

ჯანმრთელობის დაცვა

69.0   

120,3

0.0

120,3

100.1

              0.0

100.1

                        

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

27.3

              0.0

27.3

0.0

               0.0

0.0

                                

      70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

27.3

 

0.0

27.3

0.0

              0.0

0.0

                      

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0   

85.0

0.0

85.0

88.1

              0.0

88.1

                           

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

9.0   

8,0

 

0.0

8,0

12.0

              0.0

12.0

                             

         708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2015.5

2.512.1

          711,3         

1.800.8

1.577.1

              0.0

1.577.1

                        

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1.153.6   

1.371.9

          711,3

660.6

588.2

              0.0

588.2

                           

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

732.0

   795.1

0.0              0.0

795.1

   853.9

                 0.0

853.9

         

7084        

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

112.4

318.0

              0.0

318.0

110.0

                  0.0

110.0

     

                      

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17.5

27,1

                 0.0

27,1

25.0

                 0.0

25.0

                                    

        709

განათლება

568.9   

1.080.2

0,0             

1.080.2

1.093.1

              0.0

1.093.1

                             

7091

სკოლამდელი აღზრდა

531.7  

1.049.0

0.0

1.049.0

1.060.0

              0.0

1.060.0

                               

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

37.2   

31.2

0.0

31.2

33.1

              0.0

33.1

        710

სოციალური დაცვა

1.594.1   

1,262,1

0.0

1,262.1

996.5

              0.0

996.0

                                                      

                                   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

505.4   

404.0

 

0.0

404.0

399.8

                    

 0.0

399.8

                                     

       71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

505.4  

404.0

              0.0

404.0

399.8

                 0.0

399.8

                                

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

345.5

274,2

                0.0

274,2

289.3

              0.0

289.3

                               

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

13.5   

0.0

                 0.0

0.0

0.0

               0.0

0.0

                           

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

729.7  

583,9

                0.0

583,9

307.4

               0.0

307.4

 

სულ

12611.1

15.198.9

      3.814.1

11.384.8

9.892.7

               0.0

9.892.7

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

12.695.6

15,566,9

3,814,1

11,752,8

10.000.0

0.0

10.000.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

170

0.0

170

108.0

0.0

108.0

 

 

ხარჯები

7.758.4

9,321,5

      511.1

8,810,4

8.390.2

          0.0

8.390.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

1.706.0

1,811,1

0.0

1,811,1

1.590.6

0.0

1.590.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.852.7

6.133.7

3,303.1

2.830.7

1.502.5

0.0

1.502.5

 

 

ვალდებულებების კლება

84.6

95.2

0.0

95.2

107.3

0.0

107.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.088.2

2,838,8

                             

                             0.0

2,838,8

2.815.8

 

                      0.0

2.815.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

368,1

                                   0.0

368,1

50.0

 

0.0

50.0

 

 

ვალდებულებების კლება

84.6

95.2

                          0.0

95.2

107.3

                      0.0

107.3

 

02 00

თავდაცვა  და უსაფრთხოება

            

533.3

  699,3

                                98.0

        601,3

      561.3

 

0.0

      561.3

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.831.0

6,965,7

                               

                             3.004.9

3,960,8

2.906.2

 

                      0.0

2.906.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.969.7

4,666,9

 

2.493.8

2,173,0

1.200.0

0.0

1.200.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2.899.0

3.238.2

 

 

2,485.3

752.8

490.0

0.0

490.0

 

           

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.850.7

3.203.2

2,485.3

717.8

470.0

0.0

470.0

 

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2.774.1

2,755.5

2,485.3

270.1

250.0

0.0

250.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.774.1

2,755.5

                             2,485.3

270.1

250.0

 

0.0

250.0

 

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია

8.2

301.2

                            0.0

301.2

120.0

 

0.0

120.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

301.2

                            0.0

301.2

120.0

                           0.0

120.0

 

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

154,7

154.7

                                          

        0.0

154.7

100.0

                      0.0

100.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.4

154,7

0.0

154,7

100.0

0.0

100.0

 

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,  სიჩქარის რადარების  შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლის და ყინულის საფარისაგან

39.4

35.0

0.0

35.0

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

39.4

35.0

0.0

35.0

20.0

0.0

20.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.310.7

2,534,1

8.5

2,525,6

1.557.0

0.0

1.557.0

 

 

ხარჯები

1.211.1

1,457,3

0.0

1,457,3

1.257.0

0.0

1.257.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.099.6

1,076,9

8.5

1,076,9

      300.0

0.0

300.0

 

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

789.4

391.3

8.5

382.8

350.0

0.0

350.0

 

 

ხარჯები

181.0

203.2

0.0

203.2

200.0

0.0

200.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608.4

188.2

8.5

179.7

150.0

0.0

150.0

 

03 02 02

მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა,ლიფტების , ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია

38.4

32.9

0.0

         32.9

0.0

0.0

         0.0

 

 

ხარჯები

38.4

32.9

0.0

32.9

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

4.4

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

514.2

450.0

0.0

450.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

232,6

0.0

232,6

0.0

0.0

0.0

 

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების ხელშეწყობის  პროგრამა

0.0

195.2

0.0

195.2

130.0

0.0

130.0

 

 

ხარჯები

181.0

  203.2

0.0

203.2

       130.0

0.0

130.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608.4

188.2

8.5

179.7

0.0

0.0

0.0

 

03 02 05

საყრდენი კედლები

119,6

329,5

0.0

329,5

120,0

0,0

120,0

 

 

ხარჯები

437.5

494,4

0.0

494,4

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.2

126,9

0.0

126,9

120,0

120,0

120,0

 

03 02 06

ნარჩენების შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი  სპეცმანქანების   და სანაგვე ურნების შეძენა

514,2

682,6

0.0

682,6

510,0

0,0

510,0

 

 

ხარჯები

514,2

682,6

0.0

682,6

510,0

0,0

510,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

232,6

0.0

232,6

0,0

0,0

0,0

 

03

02

07

გარე განათების მოვლა-პატრონობა, ელ ენერგიის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული გარე განათებისა და მოსაცდელების მოწყობა

527,7

621,3

0,0

621,3

447,0

0,0

447,0

 

 

ხარჯები

437,5

494,4

0,0

494,4

447,0

0,0

447,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

90,2

126,9

0,0

126,9

30,0

0,0

30,0

 

03 02 08

სარიტუალო  დარბაზების  კეტილმოწყობა, ჭყრჭლის შეძენა, სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა

0,0

281,5

0.0

281,5

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

281,5

         0,0

     281,5

0,0

0,0

         0,0

 

03 02 08

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

21,9

67,6

           0.0

     67,7

0,0

0,0

         0,0

 

 

ხარჯები

18.2

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

03

02

09

კლდიდან ქვის ცვენის დამცავი ტრანშეის რეაბილიტაცია

18,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

18,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

77.6

435.6

0.0

435.6

545,0

0,0

545,0

 

 

ხარჯები

62.6

92.0

0.0

92.0

115,0

0,0

115,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15.0

343.6

0.0

343.6

430,0

0,0

430,0

 

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

58.3

124.0

0.0

124.0

80,0

0,0

80,0

 

 

ხარჯები

43.3

50.0

0.0

50.0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

74.0

0.0

74.0

80,0

0,0

80,0

 

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

19.3

254.6

0.0

254.6

345,0

0,0

345,0

 

 

ხარჯები

29.4

19.3

35.0

0.0

45,0

0,0

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

219.6

0.0

300,0

0,0

300,0

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

0,0

0,0

50.0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

50.0

0,0

50,0

0,0

50,0

03 03 04

სასფლაოების მოვლა–პატრონობა

0,0

7,0

0,0

7,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

 

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედენა

54,6

230,5

80,5

230,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

54,6

230,5

80,5

230,5

40,0

0,0

40,0

03 04

ვეტერინარული მომსახურება

20.0

21.6

0.0

21.6

34.2

0,0

34.2

 

ხარჯები

20.0

21.6

0.0

21.6

34.2

0,0

34.2

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

419.8

432,5

430,6

1,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

419.8

432,5

430,6

1,9

0,0

0,0

0,0

 

ტრანსპორტის სუბსიდირება

0,0

0,0

0,0

0,0

280.0

0,0

280.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

280.0

0,0

280.0

04 00

განათლება

564.6

1,072,0

0.0

1072,0

1,093,1

0,0

1093,1

 

ხარჯები

40,0

812.2

0,0

812.2

        843,1

0,0

843,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

259,8

0.0

259,8

250,0

0,0

250,0

04 01

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

527,3

1,040,8

0,0

1,040,8

1,060,0

          0,0

1,060,0

 

 

ხარჯები

781,0

0.0

781,0

487.3

810,0

0,0

810,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

259,8

0.0

259,8

250,0

0,0

250,0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

37.2

31.2

0.0

31.2

33,1

0,0

33,1

 

ხარჯები

37.2

31.2

0.0

31.2

33,1

0,0

33,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.015.5

2.462.1

711,3

1.750.8

1,527,1

0,0

1,527,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

813.7

728,8

711,3

17,5

2,5

0,0

2,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

303.4

   426.1

0.0

426.1

        359,2

0,0

359,2

 

ხარჯები

303.4

423.1

0.0

423.1

359,2

0,0

359,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

219.2

257,9

0.0

257,9

352,2

0,0

352,2

 

ხარჯები

219.2

257,9

0.0

257,9

352,2

0,0

352,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

84.2

168.2

0.0

168.2

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

84.2

168.2

0.0

168.2

7,0

0,0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1.582.2

1,695,1

711,3

983,8

1,032,9

0,0

1,032,9

 

ხარჯები

768.5

966.3

0.0

966,3

1,030,4

0,0

1,030,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

813.7

728,8

711,3

17,5

2,5

0,0

2,5

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

108.0

142,8

0.0

142,8

169,4

0,0

169,4

 

ხარჯები

94.3

142,8

0.0

142,8

166,9

0,0

166,9

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

135.8

173,0

0.0

173,0

169,5

0,0

169,5

 

ხარჯები

135,8

173,0

0,0

173,0

169,5

0,0

169,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

275,8

260.0

0.0

260.0

268,0

0,0

268,0

 

 

ხარჯები

267.0

260.0

0.0

260.0

268,0

0,0

268,0

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

85.0

85.0

0.0

85.0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

85.0

85.0

0.0

85.0

85,0

0,0

85,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებები

136,4

135.5

0.0

135.5

162,0

0,0

162,0

 

ხარჯები

135.5

135.5

0.0

135.5

162,0

0,0

162,0

05 02 06

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული  პარკის მოვლა პატრონობა

850,2

898,8

711,3

187,5

179,0

0,0

179,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791,2

718,8

711,3

7,5

0,0

0,0

0,0

05 03

 რელიგია -ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია

112,4

353,0

0.0

353,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

112,4

353,0

0.0

353,0

110,0

0,0

110,0

05 04

საინფორმაციო მომსახურეობა

17,5

27,1

0.0

27,1

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

17,5

27,1

0.0

27,1

25,0

0,0

25,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,663,0

1,489,9

0.0

1,489,9

1,096,6

0,0

1,096,6

 

ხარჯები

1,663,0

1,462,6

0.0

1,462,6

1,096,6

0,0

1,096,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

27,3

0,0

27,3

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69,0

120.3

0.0

120.3

100,1

0,0

100,1

 

ხარჯები

69,0

93.0

0.0

93.0

100,1

0,0

100,1

 

0,0

0,0

0,0

27,3

27,3

 

 

 

 

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

60.0

85.0

0.0

85.0

88,1

0,0

88,1

 

 

ხარჯები

60.0

85.0

0.0

85.0

88,1

0,0

88,1

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

9.0

8,0

0.0

8,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

9.0

          8,0

0.0

          8,0

         12,0

0,0

        12,0

06 01 03

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის  ხარჯი

0.0

27.3

0.0

27.3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1.594.1

1,369,6

0.0

1,369,6

996,5

0,0

996,5

 

ხარჯები

1.594.1

1,369,6

0.0

1,369,6

996,5

0,0

996,5

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

439.9

300.0

0.0

300.0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

439.9

300.0

0.0

300.0

300,0

0,0

300,0

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

153.8

177.0

0.0

177.0

177,0

0,0

177,0

 

ხარჯები

153.8

177.0

0.0

177.0

177,0

0,0

177,0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

                   3.9

5.0

0.0

5.0

5,0

0,0

5,0

       

 

ხარჯები

3.9

5.0

0.0

5.0

5,0

0,0

5,0

         

06 02 04

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

22.4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

           

 

ხარჯები

22.4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

             

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

3.4

6.8

0.0

6.8

5,4

0,0

5,4

               

 

ხარჯები

3.4

6.8

0.0

6.8

5,4

0,0

5,4

           

 

 

 

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

25.8

55,0

0.0

55,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

25.8

55,0

0.0

55.0

45,0

0,0

45,0

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

5.0

12,6

0.0

12,6

21,0

0,0

21,0

 

ხარჯები

5.0

12,6

0.0

12,6

21,0

0,0

21,0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

13.5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13.5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

06 02 12

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.9

3.6

0.0

3.6

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

4.9

3.6

0.0

3.6

3,6

0,0

3,6

06 02 13

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

56.2

115,9

0.0

115,9

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

56,2

115,9

0,0

115,9

120,0

0,0

120,0

06 02 14

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა

281.1

76.7

0.0

76.7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

281.1

76.7

0.0

76.7

0,0

0,0

0,0

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა

65.5

129,0

0.0

129,0

99,8

0,0

99,8

 

ხარჯები

65.5

129,0

0.0

129,0

99,8

0,0

99,8

06 02 16

სოციალური დახმარებები

309.8

283,0

0.0

283,0

219,7

0,0

219,7

 

ხარჯები

309.8

283,0

0.0

283,0

219,7

0,0

219,7

 14. 18/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 24/12/2015 13. 20/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 25/11/2015 12. 16/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 21/10/2015 11. 18/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 24/09/2015 10. 21/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 25/08/2015 9. 31/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 04/08/2015 8. 17/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 22/07/2015 7. 07/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 10/07/2015 6. 19/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 25/06/2015 5. 25/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 29/05/2015 4. 17/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 22/04/2015 3. 06/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 08/04/2015 2. 06/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 11/02/2015 1. 30/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 04/02/2015
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.