„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 422
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 31/12/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016707
422
31/12/2014
ვებგვერდი, 31/12/2014
190040000.22.033.016707
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №422

2014 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N 1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1 და დანართი N2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანებით  დამტკიცებულ დანართ N3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) 8800 – „სიმინდის თესლის რეალიზაციიდან მიღებული თანხები“ სახაზინო კოდის შემდეგ დაემატოს სახაზინო კოდები თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
 

„დანართი N1

 

ამკრეფის კოდი

ამკრეფის დასახელება

1

საგადასახადო ინსპექცია

2

საბაჟო ორგანო

3

არასაგადასახადო შემოსულობები

4

მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია

7

სსიპ/ა(ა)იპ”

 

„დანართი N2

N

ბიუჯეტის კოდი

ბიუჯეტის განმკარგველის დასახელება

1

0077

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი

2

0006

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

3

0007

თვითმმართველი თემი დმანისი

4

0008

თვითმმართველი თემი თეთრიწყარო

5

0009

თვითმმართველი თემი ბოლნისი

6

0010

თვითმმართველი თემი მარნეული

7

0011

თვითმმართველი თემი გარდაბანი

8

0012

თვითმმართველი თემი წალკა

9

0014

თვითმმართველი თემი თიანეთი

10

0015

თვითმმართველი თემი დუშეთი

11

0016

თვითმმართველი თემი ყაზბეგი

12

0017

თვითმმართველი თემი ახალგორი

13

0018

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

14

0019

თვითმმართველი თემი ზესტაფონი

15

0020

თვითმმართველი თემი თერჯოლა

16

0021

თვითმმართველი თემი სამტრედია

17

0022

თვითმმართველი თემი საჩხერე

18

0023

თვითმმართველი თემი ვანი

19

0024

თვითმმართველი თემი ბაღდათი

20

0025

თვითმმართველი თემი წყალტუბო

21

0026

თვითმმართველი თემი ჭიათურა

22

0027

თვითმმართველი თემი ტყიბული

23

0028

თვითმმართველი თემი ხარაგაული

24

0029

თვითმმართველი თემი ხონი

25

0031

თვითმმართველი თემი ლენტეხი

26

0032

თვითმმართველი თემი ონი

27

0033

თვითმმართველი თემი ცაგერი

28

0035

თვითმმართველი თემი მარტვილი

29

0036

თვითმმართველი თემი აბაშა

30

0037

თვითმმართველი თემი სენაკი

31

0038

თვითმმართველი თემი ჩხოროწყუ

32

0039

თვითმმართველი თემი წალენჯიხა

33

0040

თვითმმართველი თემი ხობი

34

0041

თვითმმართველი თემი მესტია

35

0042

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

36

0044

თვითმმართველი თემი კასპი

37

0045

თვითმმართველი თემი ქარელი

38

0046

თვითმმართველი თემი ხაშური

39

0047

თვითმმართველი თემი თიღვი

40

0048

თვითმმართველი თემი ერედვი

41

0049

თვითმმართველი თემი ქურთა

42

0050

თვითმმართველი თემი გურჯაანი

43

0052

თვითმმართველი თემი სიღნაღი

44

0053

თვითმმართველი თემი დედოფლისწყარო

45

0054

თვითმმართველი თემი ახმეტა

46

0055

თვითმმართველი თემი საგარეჯო

47

0056

თვითმმართველი თემი ყვარელი

48

0057

თვითმმართველი თემი ლაგოდეხი

49

0059

თვითმმართველი თემი ასპინძა

50

0060

თვითმმართველი თემი ახალქალაქი

51

0061

თვითმმართველი თემი ადიგენი

52

0062

თვითმმართველი თემი ბორჯომი

53

0063

თვითმმართველი თემი ნინოწმინდა

54

0064

თვითმმართველი თემი ლანჩხუთი

55

0065

თვითმმართველი თემი ჩოხატაური

56

0067

სოხუმი

57

0068

თვითმმართველი თემი გალი

58

0069

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

59

0070

თვითმმართველი თემი ქედა

60

0071

თვითმმართველი თემი ქობულეთი

61

0072

თვითმმართველი თემი ხულო

62

0073

თვითმმართველი თემი ხელვაჩაური

63

0074

თვითმმართველი თემი შუახევი

64

0075

თვითმმართველი თემი აჟარა

65

0076

თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა

66

0078

თვითმმართველი თემი მცხეთა

67

0079

თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური

68

0080

თვითმმართველი თემი ამბროლაური

69

0081

თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი

70

0082

თვითმმართველი თემი ზუგდიდი

71

0083

თვითმმართველი ქალაქი გორი

72

0084

თვითმმართველი თემი გორი

73

0085

თვითმმართველი ქალაქი თელავი

74

0086

თვითმართველი თემი თელავი

75

0087

თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე

76

0088

თვითმმართველი თემი ახალციხე

77

0089

თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი

78

0090

თვითმმართველი თემი ოზურგეთი

79

0091

აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

80

0092

აჭარის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

81

0093

თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

82

0101

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - თბილისი

83

0102

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ახალციხე

84

0103

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - თელავი

85

0105

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ქუთაისი

86

0108

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - რუსთავი

87

0109

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ფოთი

88

0110

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ბათუმი

89

0200

სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

90

0700

სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

91

0701

სსიპ - საქართველოს შემოსავლების სამსახური

92

0702

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

93

0703

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

94

0704

სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

95

0705

სსიპ - ახალგორის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება

96

0706

სსიპ-სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

97

0707

სსიპ - ლ საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

98

0708

სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

99

0709

სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური

100

0710

სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი

101

0711

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

102

0712

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

103

0713

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

104

0714

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „112“

105

0715

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

106

0716

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

107

0717

სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

108

0718

სსიპ - ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკის აღდგენისა და განვითარების ფონდი

109

0719

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი

110

0720

სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

111

0721

სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

112

0722

სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

113

0723

სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

114

0724

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

115

0725

სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

116

0726

სსიპ - მეწარმეობის განვითარების საგენტო

117

0727

სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

118

0728

სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

119

0729

სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"

120

0730

სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო

121

0731

სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი

122

0732

სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

123

0733

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

124

0734

სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო

125

0735

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო

126

0736

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო

127

0737

სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

128

0738

სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა

129

0739

სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

130

0740

სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

131

0742

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

132

0743

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

133

0744

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი

134

0745

სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო

135

0746

სსიპ - იუსტიციის სახლი

136

0747

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

137

0748

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

138

0749

სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

139

0750

სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო

140

0751

სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო

141

0752

სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

142

0753

სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

143

0754

სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

144

0755

სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

145

0756

სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

146

0757

სსიპ - საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

147

0758

სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი

148

0759

სსიპ - კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი

149

0760

სსიპ მწერალთა სახლი

150

0761

სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

151

0762

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

152

0763

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

153

0764

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

154

0765

სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

155

0766

სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

156

0767

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

157

0768

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

158

0769

სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

159

0770

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო

160

0771

სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო

161

0772

სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი

162

0773

 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

163

0774

სსიპ - კონკურენციის სააგენტო

164

0775

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

165

0776

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

166

0777

სსიპ - სტატისტიკის ეროვნული სამსახური “საქსტატი“

167

0778

სსიპ - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

168

0779

სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

169

0780

სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - “საქპატენტი“

170

0781

სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

171

0782

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

172

0783

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

173

0784

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

174

0785

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

175

0786

სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

176

0787

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

177

0788

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

178

0789

სსიპ - რეფორმების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია

179

0790

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

180

0791

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

181

0792

სსიპ - „სმართ ლოჯიქი“

182

0793

სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო

183

0794

სსიპ -კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი

184

0795

სსიპ - დაღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

185

0796

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

186

0797

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

187

0798

სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი

188

0799

სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

189

0800

სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

190

0801

სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

191

0802

სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

192

0803

 სსიპ – ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი

193

0804

 სსიპ- ანსამბლი "ბასიანი"

194

0805

 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი

195

0806

 სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი

196

0807

 სსიპ ჯ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალური ცენტრი

197

0808

 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი

198

0809

 სსიპ კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი

199

0810

 სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

200

0811

 სსიპ თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი

201

0812

 სსიპ გორის ქალთა კამერული გუნდი

202

0813

 სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"

203

0814

 სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"

204

0815

 სსიპ – ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

205

0816

 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

206

0817

 სსიპ – კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი

207

0818

 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

208

0819

 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

209

0820

 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

210

0821

 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

211

0822

 სსიპ – ალ გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

212

0823

 სსიპ – ქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

213

0824

 სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

214

0825

 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის სახელმწიფო აზერბაიჯანული პროფესიული დრამატული თეატრი

215

0826

 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ,,აფხაზეთი”

216

0827

 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

217

0828

 სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

218

0829

 სსიპ ქ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

219

0830

 სსიპ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

220

0831

 სსიპ ქ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

221

0832

 სსიპ ქ თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

222

0833

 სსიპ ქ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

223

0834

 სსიპქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

224

0835

 სსიპ ქ ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

225

0836

 სსიპ ქ სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

226

0837

 სსიპ ქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

227

0838

 სსიპ ქ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

228

0839

 სსიპ ქ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

229

0840

 სსიპ ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

230

0841

 სსიპ ქ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

231

0842

 სსიპ ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

232

0843

 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი

233

0844

 სსიპ დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი

234

0845

 სსიპ მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი

235

0846

 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

236

0847

 სსიპ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი

237

0848

 სსიპ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი

238

0849

 სსიპ ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი

239

0850

 სსიპ საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი

240

0851

 სსიპ გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

241

0852

 სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი

242

0853

 სსიპ ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი

243

0854

 სსიპ დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი

244

0855

 სსიპ ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი

245

0856

 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი

246

0857

 სსიპ იბ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი

247

0858

 სსიპ თელავის ისტორიული მუზეუმი

248

0859

 სსიპ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი

249

0860

 სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

250

0861

 სსიპ ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი

251

0862

 სსიპ გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძის სახლ-მუზეუმი

252

0863

 სსიპ ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი

253

0864

 სსიპ დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი

254

0865

 სსიპ ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი

255

0866

 დავით-გარეჯის ხუროთმოძღვრული მუზეუმ-ნაკრძალი

256

0867

 სსიპ მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი

257

0868

 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

258

0869

 სსიპ - მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი

259

0870

 საქართველო სსიპ - ინსტიტუტი "ოპტიკა"

260

0871

 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათ მექანიკის ინსტიტუტი

261

0872

 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

262

0873

 სსიპ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი

263

0874

 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

264

0875

 სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

265

0876

 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

266

0877

 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

267

0878

 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

268

0879

 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

269

0881

 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ქ თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი

270

0882

 სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ევგენი მიქელაძის სახელობის ქთბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

271

0883

 სსიპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი

272

0884

 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი

273

0885

 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი

274

0886

 სსიპ საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი

275

0887

 სსიპ საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი

276

0888

 ა(ა)იპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

277

0889

 სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

278

0890

 ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

279

0891

 ა(ა)იპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

280

0892

 სსიპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის `ნიჭიერთა ათწლედი~

281

0893

 სსიპ ქგორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი

282

0894

 სსიპ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი

283

0895

 სსიპ-საშუალო პროფესიული სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი

284

0896

 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი

285

0897

 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

286

0898

 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

287

0899

 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

288

0900

 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

289

0901

 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

290

0902

 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

291

0903

 ა(ა)იპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

292

0904

 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივესიტეტი

293

0905

 ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

294

0906

 ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

295

0907

 სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

296

0908

 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

297

0909

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მერმისი"

298

0910

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი"

299

0911

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი"

300

0912

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მარგი“

301

0913

 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია"

302

0914

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „აისი"

303

0915

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი"

304

0916

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“

305

0917

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „განთიადი"

306

0918

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“

307

0919

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ახალი ტალღა“

308

0920

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი"

309

0921

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“

310

0922

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ფაზისი"

311

0923

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"

312

0924

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"

313

0925

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პროფესიონალი“

314

0926

ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“

315

0927

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

316

0928

სსიპ- სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

317

0929

ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

318

0930

სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი

319

0931

სსიპ - ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი

320

0932

სსიპ - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

321

0933

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

322

0934

სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი

323

0935

სსიპ - კლდეკარის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი

324

0936

ა(ა)იპ - საკალათბურთო კლუბი შსს აკადემია

325

0937

ა(ა)იპ - საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი

326

0938

ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი

327

0939

ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი „MIA FORCE“

366

4001

ა(ა)იპ - ამბროლაურის ერთიანიადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

367

4002

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

368

4003

ა(ა)იპ - ამბროლაურის დ.თორაძისსახელობის სამუსიკო სკოლა

369

4004

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

370

4005

ა(ა)იპ - საფეხბურთო კლუბი "რაჭა"

371

4006

ა(ა)იპ - ჭიდაობის კლუბი "ფალავანი"

372

4007

ა(ა)იპ - თვითმართველ ქალაქ ამბროლაურის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშე სააღმზრდელოდაწესებულება"

373

4008

ა(ა)იპ - თვითმართველი ქალაქიამბროლაურის კულტურის ცენტრი"

374

4009

ააიპ- ამბროლაური საცურაო აუზი

375

4010

ა(ა)იპ - აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

376

4011

ა(ა)იპ - აფხაზეთის ლიტერატურისა და ხელოვნების შემოქმედებითი კავშირი

377

4012

სსიპ „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო“

378

4013

სსიპ-აფხაზეთის ა/რ საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი

379

4014

სსიპ-აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი

380

4015

სსიპ - ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის დრამატული თეატრი

381

4016

სსიპ - სოხუმის მოზარდ მაყურებელტა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალრა“

382

4017

სსიპ-აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

383

4018

სსიპ-აფხაზეთის სახელმწიფო გუნდი კაპელა

384

4019

სსიპ-აფხაზეთის მოზარდ-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

385

4020

სსიპ-აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრი

386

4021

სსიპ - აფხაზეთის კონცერნი „აფხაზეთი“

387

4022

სსიპ - აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი

388

4023

სსიპ - ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

389

4024

სსიპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

390

4025

სსიპ - აჭარის ხელოვნების მუზეუმი

391

4026

სსიპ - აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

392

4027

სსიპ - აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი

393

4031

სსიპ - ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

394

4032

სსიპ - ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი

395

4033

სსიპ - აჭარის ვოკალური სახელმწიფო ანსამბლი ბათუმი

396

4034

სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

397

4035

სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

398

4036

ა(ა)იპ - ბათუმის ბიზნესინკუბატორი

399

4037

სსიპ - აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი

400

4038

სსიპ - ბათუმის ბულვარი

401

4039

სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტო

402

4040

სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

403

4041

სსიპ - მაშველთა გადამზადების ცენტრი

404

4042

სსიპ - აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო

405

4043

სსიპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

406

4044

სსიპ - ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა

407

4047

სსიპ - კურორტი ბეშუმი

408

4048

ა(ა)იპ - ბათუმის ტურისტული სააგენტო

409

4049

ა(ა)იპ - აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა

410

4050

ა(ა)იპ - ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა

411

4051

ა(ა)იპ - აჭარის განათლების ფონდი

412

4052

ა(ა)იპ - აგროსერვის ცენტრი

413

4053

ა(ა)იპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

414

4054

ა(ა)იპ - რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

415

4055

ა(ა)იპ - ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლა

416

4056

ა(ა)იპ - ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა

417

4057

ა(ა)იპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა

418

4058

ა(ა)იპ - მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა

419

4059

ა(ა)იპ - ქალაქ ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

420

4060

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

421

4061

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

422

4062

ა(ა)იპ - სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

423

4063

ა(ა)იპ - ქალაქ ახალციხის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

424

4064

ა(ა)იპ - ახალციხის ციხე

425

4065

ა(ა)იპ - ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

426

4066

ა(ა)იპ - ქალაქ ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

427

4067

ა(ი)იპ - ბათუმის სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრი

428

4068

ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდი

429

4069

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

430

4070

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

431

4071

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

432

4072

ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

433

4073

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

434

4074

ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

435

4075

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაო

436

4076

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

437

4077

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

438

4078

ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი

439

4079

ა(ა)იპ - ბათუმის საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

440

4080

ა(ა)იპ - ქალაქ ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

441

4081

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სასპორტო სკოლა

442

4082

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი `ტონთიო~

443

4083

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

444

4084

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

445

4085

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწერალთა სახლი

446

4086

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვis centri

447

4087

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საცურაო აუზი

448

4088

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ანსამბლი `გორი~

449

4089

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი "ახალბაღი"

450

4090

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთი `გორის მაცნე~

451

4091

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,დილა "

452

4092

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ვ. მურადელის სახ. სამუსიკო სკოლა

453

4093

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

454

4094

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური განვითარების სააგენტო

455

4095

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სანერგე მეურნეობა

456

4096

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გამწვანება

457

4097

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი

458

4098

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის გრაფიკული ვიზუალიზაცია

459

4099

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კრივის სპეციალიზირებული სპორტული სკოლა

460

4100

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა

461

4101

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

462

4102

ა(ა)იპ - ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

463

4103

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საგუნდო-სამუსიკო სკოლა

464

4104

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-სახელოვნებო სამხატვრო სკოლა

465

4105

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის #1 სამუსიკო სკოლა

466

4106

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

467

4107

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო გალერეა

468

4108

ა(ა)იპ - ზუგდიდდასუფთავება

469

4109

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

470

4110

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის "ზუგდიდდასუფთავება"

471

4111

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

472

4112

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

473

4113

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

474

4114

ა(ა)იპ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი

475

4115

ააიპ თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი

476

4116

ააიპ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო ხელოვნების სკოლა

477

4117

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

478

4118

ააიპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთიN1“

479

4119

ააიპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა ქ. თბილისის პანთეონი

480

4120

ააიპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N2“

481

4121

ააიპ თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრი

482

4122

ააიპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი

483

4123

ააიპ მუნიციპალური ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“

484

4124

ააიპ ქ. თბილისის მერიის ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N5 ხელოვნების სკოლა

485

4125

ააიპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანება

486

4126

ააიპ ქ. თბილისის მერიის ჰ.გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლა

487

4127

ააიპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

488

4128

ააიპ ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1

489

4129

ააიპ თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი

490

4130

ააიპ ქ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე

491

4131

ააიპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია

492

4132

ააიპ ქ. თბილისის მერიის დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა

493

4133

ააიპ ქ.თბილისის მერიის ალოიზ მიზანდარის სახელობის #1ხელოვნების სკოლა

494

4134

ააიპ ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი

495

4135

ააიპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლა

496

4136

ააიპ ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

497

4137

ააიპ არჩილ ჩიმაკაძის სახელობი N3 ხელოვნების სკოლა

498

4138

ააიპ ქ. თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი

499

4139

ააიპ რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლა

500

4140

ააიპ ქ. თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

501

4141

ააიპ მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლა

502

4142

ააიპ ქ. თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

503

4143

ააიპ კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 ხელოვნების სკოლა

504

4144

ააიპ ქ. თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

505

4145

ააიპ მერაბ კოსტავას სახელობის N8 ხელოვნების სკოლა

506

4146

ააიპ ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი

507

4147

ააიპ არამ ხაჩატურიანის სახელობისN10 ხელოვნების სკოლა

508

4148

ააიპ ქ. თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

509

4149

ააიპ სანდრო ინაშვილის სახელობის N12 ხელოვნების სკოლა

510

4150

ააიპ ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმი

511

4151

ააიპ ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია

512

4152

ააიპ ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

513

4153

ააიპ დავით ანდღულაძის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა

514

4154

ააიპ სამეფო უბნის თეატრი

515

4155

ააიპ ვიქტორ დოლიძის სახელობის N15 ხელოვნების სკოლა

516

4156

ააიპ სანდრო ახმეტელის სახელობის თბილისის დრამატული თეატრი

517

4157

ააიპ სულხან ცინცაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლა

518

4158

ააიპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

519

4159

ააიპ მერი ნაკაშიძის სახელობის N17 ხელოვნების სკოლა

520

4160

ააიპ ქ. თბილისის თეატრი "გლობუსი"

521

4161

ააიპ პეტრე ამირანაშვილის სახელობის N 18 ხელოვნების სკოლა

522

4162

ააიპ ქ. თბილისის მერიის კომპლექსური სპორტული ცენტრი "ნაძალადევი

523

4163

ააიპ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N 19 ხელოვნების სკოლა

524

4164

ააიპ ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"

525

4165

ააიპ შოთა შანიძის სახელობის N 20 ხელოვნების სკოლა

526

4166

ააიპ ". თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

527

4167

ააიპ N21 ხელოვნების სკოლა

528

4168

ააიპ ქ. თბილისის მერიის გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

529

4169

ააიპ N23 ხელოვნების სკოლა

530

4170

ააიპ ქ. თბილისის მერიის მ.ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

531

4171

ააიპ N 24 ხელოვნების სკოლა

532

4172

ააიპ ქ. თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

533

4173

ააიპ გიორგი ცაბაძის სახელობის N25 ხელოვნების სკოლა

534

4174

ააიპ ქ. თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრი

535

4175

ააიპ ალექსი მაჭავარიანის სახელობის N26 ხელოვნების სკოლა

536

4176

ააიპ ქ. თბილისის მერიის გეგელიას სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა აკრობატიკის სპორტული ცენტრი

537

4177

ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლა

538

4178

ააიპ "სახურაო აუზი - გლდანი"

539

4179

ააიპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლა

540

4180

ააიპ "მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალთბურთის სასახლე"

541

4181

ქ. თბილისის მერიის N30 ხელოვნების სკოლა

542

4182

ააიპ "ჩოგბურთის განვითარება"

543

4183

ააიპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"

544

4184

ააიპ "ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის "თბილისი 2015"-ს საორგანიზაციო კომიტეტი"

545

4185

ააიპ "საკალათბურთო კლუბი "დინამო თბილისი"

546

4186

ააიპ "წყალბურთელთა გუნდი "თბილისი"

547

4187

ააიპ თბილისის პორტალი

548

4188

ააიპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი

549

4189

ააიპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი

550

4190

ააიპ თბილისელების ადვოკატი

551

4191

ააიპ თბილისის განვითარების ფონდი

552

4192

ააიპ საქართველოს ახალგაზრდობის საინფორმაციო ცენტრი 

553

4193

ააიპ თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი

554

4194

ააიპ უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობის ცენტრი 

555

4195

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

556

4196

სსიპ არქიტექტურის სამსახური

557

4197

სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

558

4198

სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

559

4199

სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

560

4200

სსიპ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა

561

4201

სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი

562

4202

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

563

4203

ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

564

4204

ა(ა)იპ - თელავის N1 სამუსიკო სკოლა

565

4205

ა(ა)იპ - თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

566

4206

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების-თელავის N2 სამუსიკო სკოლა

567

4207

ა(ა)იპ - თელავის სახელბურთო კლუბი თელავი

568

4208

ა(ა)იპ - კულტურისა და დასვენების პარკი "ნადიკვარი"

569

4209

ა(ა)იპ - თელავის სასპორტო გაერთიანება

570

4210

ა(ა)იპ - უმწეოთა და უპოვართა სამსახური

571

4211

ა(ა)იპ - თელავის ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი

572

4212

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

573

4213

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

574

4214

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი თელავის საფეხბურთო სკოლა კახეთი

575

4215

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ თელავის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - კულტურის ცენტრი

576

4216

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნბელობა მოკლებულთათვის

577

4217

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

578

4218

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

579

4219

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

580

4220

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება

581

4221

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

582

4222

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ინვესტიციების მოზიდვისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება

583

4223

ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი

584

4224

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

585

4225

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლ კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლა

586

4226

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

587

4227

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი - სურათების გალერეა

588

4228

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

589

4229

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

590

4230

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

591

4231

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი

592

4232

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჩოგბურთის სკოლა

593

4233

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი

594

4234

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჯუმბერ დუნდუას სახელობის ქართულ ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი -გურია

595

4235

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი

596

4236

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების კავშირი

597

4237

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

598

4238

ა(ა)იპ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი

599

4239

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

600

4240

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოზურგეთის სერვისცენტრი

601

4241

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

602

4242

ა(ა)იპ - რუსთავის ისტორიული მუზეუმი

603

4243

ა(ა)იპ - რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება - ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა

604

4244

ა(ა)იპ - ნიკო ფიროსმანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

605

4245

ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

606

4246

ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

607

4247

ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

608

4248

ა(ა)იპ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი

609

4249

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები

610

4250

ა(ა)იპ - რუსთავის კორპუსი

611

4251

ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება

612

4252

ა(ა)იპ - უზრუნველყოფა

613

4253

ა(ა)იპ - გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი

614

4254

ა(ა)იპ - რუსთავის მოხუცებულთა სახლი

615

4255

ა(ა)იპ - რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრი

616

4256

ა(ა)იპ - რუსთავის მუნიციპალური არქივი

617

4257

ა(ა)იპ - რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრი

618

4258

ა(ა)იპ - ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრი

619

4259

ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი

620

4260

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

621

4261

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

622

4262

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის კრივის სასპორტო სკოლა

623

4263

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა

624

4264

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

625

4265

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა

626

4266

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის რაგბის სასპორტო სკოლა

627

4267

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ფეხბურთის სასპორტო სკოლა

628

4268

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახ.ჭადრაკისა და შაშის სასპორტო სკოლა

629

4269

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი ლიდერი

630

4270

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება

631

4271

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი

632

4272

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

633

4273

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი

634

4274

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ჯანდაცვის ცენტრი

635

4275

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

636

4276

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი

637

4277

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ბავშვთა ცენტრი

638

4278

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი

639

4279

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

640

4280

ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონალური საკომუნიკაციო ოფისი

641

4281

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი"

642

4282

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა

643

4283

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი

644

4284

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის-ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი

645

4285

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

646

4286

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ტურიზმის განვითარებისა და სოციალური კვლევის ცენტრი

647

4287

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი აია

648

4288

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

649

4289

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

650

4290

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრის - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

651

4291

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის ყინულის მოედანი

652

4292

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

653

4293

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი

654

4294

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის მერიის მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის სპორტის სასახლე

655

4295

ა(ა)იპ - ქალაქ ქუთაისის ტაეკვანდოს სპორტული კლუბი

656

4296

ააიპ- ქუტაისის კულტურულ,სახელოვნობო,საგანმანათლებლო დაწესებულებატა გაერთიანება

657

4297

ააიპ- უთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

658

4298

ააიპ - ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

659

4299

ააიპ- ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი

660

4300

სსიპ - სამეფო კომპლექსი “ოქროს ჩარდახი“

661

4301

ააიპ- ქუტაისის საზოგადოების ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი”

662

4302

სსიპ აწარის ა/რ სამრეწველო-სავაჭრო პალატა

663

4303

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

664

4304

ა(ა)იპ ქ.ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი

665

4305

ა(ა)იპ თანამედროვე ხელოვნების სივრცე

666

4306

ა(ა)იპ საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი

667

4307

ა(ა)იპ-შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს თეატრალური საზოგადოება

668

4308

სსიპ ბათუმის ხელოვნების საწავლო უნივერსიტეტი

669

4309

აჭარის ა/რ მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი

 

 

დასახელება

სახაზინო კოდი

გრანტი

 

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

7001

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები (რუსთაველის ეროვნული ფონდი)

7002

სხვა შემოსავლები

 

შემოსავალი საკუთრებიდან

 

პროცენტები

 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან

7005

რენტა

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

7009

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი სა მომსახურება

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

 

შემოსავალი შენობების და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნიბა) გადაცემიდან

 

შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან

7019

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებებიდან

 

 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7020

 სსიპ - საქართველოს შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7021

 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7022

 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7023

 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7024

 სსიპ - ახალგორის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7025

 სსიპ-სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7026

 სსიპ - ლ საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7027

 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7028

 სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7029

 სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7030

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7031

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ცენტრალიზებული ობიექტების დაცვის საფასური

7032

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ინკასაციის სახით გაწეული მომსახურების საფასური

7033

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაწეული GPS მომსახურების საფასური

7034

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაწეული კერძო პირების დაცვის მომსახურების საფასური

7035

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაწეული პირადი დაცვის მომსახურების საფასური

7036

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაწეული უსაფრთხოების დაცვისათვის საჭირო ტექნიკის მონტაჟის მომსახურების საფასური

7037

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ავტომანქანის დროებით სარგებლობაში გადაცემის მომსახურების საფასური

7038

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7039

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ტრანსპორტის (რკინიგზის) მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7040

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტისსამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7041

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთი-გურიის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7042

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7043

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7044

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7045

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7046

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7047

 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7048

 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7049

 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „112“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7050

 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7051

 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7052

 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7053

 სსიპ - ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკის აღდგენისა და განვითარების ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7054

 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7055

 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7056

 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7057

 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7058

 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7059

 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7060

 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7061

 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების საგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7062

 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7063

 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

7064

 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7065

 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7066

 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7067

 სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7068

 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7069

 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოა მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7070

 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7071

 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7072

 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7073

 სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7074

 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7075

 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7076

 სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7077

 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7078

 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7079

 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7080

 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7081

 სსიპ - იუსტიციის სახლის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7082

 სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7083

 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7084

 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7085

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7086

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვის საფასური

7087

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის საფასური

7088

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ვეტერინალური სერტიფიკატის საფასური

7089

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ჰიგიენური სერტიფიკატის საფასური

7090

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წყლის სასაქონლო პროდუქციის კატეგორიის მინიჭების საფასური

7091

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვეტ-პრეპარატის რეგისტრაციის საფასური

7092

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეგისტრაციის საფასური

7094

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სურსათის განადგურების პროცესზე ზედამხედველობი საფასური

7095

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სასაკლაოებზე ვეტ-შემოწმების საფასური

7096

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკარანტინო ვეტ-ზედამხედველობის საფასური

7097

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წინა საიომპორტო ვეტ-კონტროლის საფასური

7098

 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერგაწეული კონსულტაციის საფასური

7099

 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7101

 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7102

 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7103

 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7104

 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7105

 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7106

 სსიპ - საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლეს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7107

 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7108

სსიპ - კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7109

 სსიპ მწერალთა სახლის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7110

 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7111

 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

7112

 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7113

 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7114

 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7115

 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7116

 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7117

 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7118

 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7119

 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7120

 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7121

 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7122

 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7123

სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7124

 სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7125

 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7126

 სსიპ - სტატისტიკის ეროვნული სამსახური “საქსტატი“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7127

 სსიპ - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7128

სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ საკონკურსო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური

7129

სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური

7130

სსიპ -სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ კონსოლიდირებული ტენდერების დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური

7131

 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - “საქპატენტი“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7132

 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7133

 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7134

 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7135

 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7136

 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7137

 სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7138

 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7139

 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7140

 სსიპ - რეფორმების და თანამშრომლობის ორგანიზაციას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7141

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7142

 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7143

 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7144

 სსიპ - „სმართ ლოჯიქი“ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7145

 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7146

სასწავლო ცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7147

 სსიპ -კადეტთა სამხედრო ლიცეუმ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7148

 სსიპ - დაღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7149

 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7150

 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7151

 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7152

 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7153

 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7154

 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7155

 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7156

 სსიპ – ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7157

 სსიპ- ანსამბლი "ბასიანი"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7158

 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7159

 სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7160

 სსიპ ჯ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალური ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7161

 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7162

 სსიპ კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7163

 სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7164

 სსიპ თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7165

 სსიპ გორის ქალთა კამერული გუნდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7166

 სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7167

 სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7168

 სსიპ – ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7169

 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7170

 სსიპ – კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7171

 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7172

 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7173

 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7174

 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7175

 სსიპ – ალ გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7176

 სსიპ – ქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7177

 სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7178

 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის სახელმწიფო აზერბაიჯანული პროფესიული დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7179

 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ,,აფხაზეთი” ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7180

 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7181

 სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7182

 სსიპ ქ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7183

 სსიპ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7184

 სსიპ ქ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7185

 სსიპ ქ თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7186

 სსიპ ქ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7187

 სსიპქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7188

 სსიპ ქ ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7189

 სსიპ ქ სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7190

 სსიპ ქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7191

 სსიპ ქ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7192

 სსიპ ქ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7193

 სსიპ ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7194

 სსიპ ქ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7195

 სსიპ ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7196

 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7197

 სსიპ დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7198

 სსიპ მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7199

 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7201

 სსიპ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7202

 სსიპ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი

7203

 სსიპ ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7204

 სსიპ საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7205

 სსიპ გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7206

 სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7207

 სსიპ ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7208

 სსიპ დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7209

 სსიპ ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7210

 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7211

 სსიპ იბ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7212

 სსიპ თელავის ისტორიული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7213

 სსიპ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7214

 სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7215

 სსიპ ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7216

 სსიპ გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძის სახლ-მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7217

 სსიპ ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7218

 სსიპ დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7219

 სსიპ ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7220

 დავით-გარეჯის ხუროთმოძღვრული მუზეუმ-ნაკრძალის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7221

 სსიპ მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7222

 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7224

 სსიპ - მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7225

 საქართველო სსიპ - ინსტიტუტი "ოპტიკა"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7226

 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათ მექანიკის ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7227

 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7228

 სსიპ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7229

 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7230

 სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7231

 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7232

 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7233

 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7234

 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7235

 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ქ თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7237

 სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ევგენი მიქელაძის სახელობის ქთბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7238

 სსიპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7239

 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7240

 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7241

 სსიპ საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7242

 სსიპ საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7243

 ა(ა)იპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7244

 სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7245

 ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7246

 ა(ა)იპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

7247

 სსიპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის `ნიჭიერთა ათწლედი~

7248

 სსიპ ქგორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7249

 სსიპ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7250

საგანმანათლებლო (პროფესიული და უმაღლესი) დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7251

 სსიპ-საშუალო პროფესიული სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7252

 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7253

სსიპ - თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

7254

სსიპ-თსუ-ს კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახ. მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი

7255

სსიპ-თსუ-ს ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

7256

სსიპ-თსუ-ს სხვა ინსტიტუტები და კვლევით ცენტრები

7257

სსიპ-თსუ-ს კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახ. მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი

7258

 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7259

 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7260

 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7261

 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7262

 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7263

 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7264

 ა(ა)იპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7265

 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივესიტეტი ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7266

 ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7267

 ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7268

 სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7269

 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7270

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მერმისი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7271

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7272

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7273

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მარგი“ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7274

 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7275

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „აისი"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7276

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7277

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7278

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „განთიადი"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7279

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7280

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ახალი ტალღა“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7281

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7282

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7283

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ფაზისი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7284

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7285

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი" ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7286

 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პროფესიონალი“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7287

 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“ ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7288

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სწავლის საფასური

7289

სსიპ - სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7290

სსიპ-სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7291

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ დაცვა გაცილების მომსახურების საფასური

7292

 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის რეგიონალური სამმართველოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7293

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო გრანტის (ვაუჩერული დაფინანსება) სახით მიღებული შემოსავლები

7294

ილიას უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებატა ინსტიტუტი

7295

ილიას უნივერსიტეტის საუნივესიტეტო ბაზების და დამხმარე ობიექტების მართვის სამსახური

7296

ილიაუნის თეატრი

7297

ილიას უნივერისტეტის ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების კლინიკა

7298

ილიას უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსი“

7299

სამედიცინო უნივერსიტეტის გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა

7301

სამედიცინო უნივერსიტეტის ალ. ალადაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა

7302

სამედიცინო უნივერსიტეტის ა. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა

7303

სამედიცინო უნივერსიტეტის N1 სტომატოლოგიური კლინიკა

7304

სამედიცინო უნივერსიტეტის N2 სტომატოლოგიური კლინიკა

7305

სამედიცინო უნივერსიტეტის ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

7306

სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

7307

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემისა და დაფირნიშების მომსახურების საფასური

7308

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერმერქნული რესურსების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი

7309

ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7310

სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური

7499

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

7501

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტის გარდა

 

სხავა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტის გარდა

7509

შრეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7519

ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო

7520

შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან

 

საშინაო

 

ვალუტა და დეპოზიტები

7530

სესხები

7531

აქციები და სხვა კაპიტალი

7532

სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

7533

საგარეო

 

ვალუტა და დეპოზიტები

7540

სესხები

7541

აქციები და სხვა კაპიტალი

7542

სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

7543

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან

 

საშინაო

 

ვალუტა და დეპოზიტები

7550

სესხები

7551

აქციები და სხვა კაპიტალი

7552

სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

7553

საგარეო

 

ვალუტა და დეპოზიტები

7660

სესხები

7561

აქციები და სხვა კაპიტალი

7562

სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

7562

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.