შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016115
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
26/12/2014
ვებგვერდი, 30/12/2014
190020020.35.135.016115
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2014 - 30/01/2015)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2014 წლის 26 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძედანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

თავი I
შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის გეგმა 2015  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5616.155 6632.611 602.770 6029.841 6275.000 0.000 6275.000
გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
გრანტები 5074.723 6114.143 602.770 5511.373 5732.700 0.000 5732.700
სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 156.400 0.000 156.400
ხარჯები 3886.835 4261.000 0.000 4261.000 3700.189 0.000 3700.189
შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.114 0.000 1646.114 1128.160 0.000 1128.160
საქონელი და მომსახურება 704.401 1024.164 0.000 1024.164 1015.129 0.000 1015.129
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1160.938 1226.300 0.000 1226.300 1349.600 0.000 1349.600
გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 167.300 0.000 167.300
სხვა ხარჯები 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000
საოპრაციო სალდო 1729.320 2371.611 602.770 1768.841 2574.811 0.000 2574.811
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081
ზრდა 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081
კლება 0.000 0.000     0.000    
მთლიანი სალდო 205.790 -1052.328 0.000 -1052.328 -417.270 0.000 -417.270
ფინანსური აქტივების ცვლილება -856.478 -1052.698 0.000 -1052.698 -417.270 0.000 -417.270
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000     0.000    
სესხები 0.000 0.000     0.000    
კლება 856.478 1052.698 0.000 1052.698 417.270 0.000 417.270
ვალუტა და დეპოზიტი 856.478 1052.698   1052.698 417.270   417.270
სესხები 0.000 0.000     0.000    
ვალდებულებების ცვლილება -9.570 -0.370 0.000 -0.370 0.000 0.000 0.000
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000
საშინაო 9.570 0.370   0.370 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000     0.000    
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 6,275.000 0.000 6,275.000
შემოსავლები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 6,275.000 0.000 6,275.000
არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 5,419.935 7,685.309 602.770 7,082.539 6,692.270 0.000 6,692.270
ხარჯები 3,886.835 4,261.000 0.000 4,261.000 3,700.189 0.000 3,700.189
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.530 3,423.939 602.770 2,821.169 2,992.081 0.000 2,992.081
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 0.000 0.000 0.000
ნაშთის ცვლელება 196.220 -1,052.698 0.000 -1,052.698 -417.270 0.000 -417.270

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6 275 000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 6,275.000 0.000 6,275.000
გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
გრანტები 5,074.723 6,114.143 602.770 5,511.373 5,732.700 0.000 5,732.700
სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 156.400 0.000 156.400

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  385 900 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
ქონების გადასახადი 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184.507 223.200   223.200 379.900   379.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.120 0.800   0.800 1.000   1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
1.114 0.000     0.000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
10.799 5.000   5.000 5.000   5.000
სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0.000 0.000     0.000    
სხვა გადასახადი 0.000 0.000     0.000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  5 732 700  ლარის ოდენობით.
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5,074.723 6,114.143 602.770 5,511.373 5,732.700 0.000 5,732.700
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,031.158 1,334.791   1,334.791 1,500.000   1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,043.565 4,612.470 602.770 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,417.220 4,009.700 0.000 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,417.220 4,009.700   4,009.700 4,232.700   4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626.345 602.770 602.770 0.000 0.000 0.000 0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 602.770 602.770   0.000    
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000 0.000     0.000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000     0.000    
სხვა ტრანსფერები 0.000 166.882   166.882 0.000    

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  156 400 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 156.400 0.000 156.400
შემოსავლები საკუთრებიდან 202.990 218.800 0.000 218.800 119.200 0.000 119.200
პროცენტები 135.603 151.000 0.000 151.000 51.400 0.000 51.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135.603 151.000   151.000 51.400   51.400
რენტა 67.387 67.800 0.000 67.800 67.800 0.000 67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67.022 67.800   67.800 67.800   67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.365 0.000     0.000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5.178 12.000 0.000 12.000 15.200 0.000 15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20.029 7.000 0.000 7.000 10.200 0.000 10.200
სანებართვო მოსაკრებელი 0.751 1.000   1.000 1.000   1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.751 1.000   1.000 1.000   1.000
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000     0.000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.063 0.000     0.000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27.955 0.000     0.000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7.175 6.000   6.000 9.200   9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000     0.000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902 5.000   5.000 5.000   5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13.242 0.000     0.000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129.441 58.668   58.668 22.000   22.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.283 0.000     0.000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 700 189 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 3,886.835 4,261.000 0.000 4,261.000 3,700.189 0.000 3,700.189
შრომის ანაზღაურება 1,779.019 1,646.114 0.000 1,646.114 1,128.160 0.000 1,128.160
საქონელი და მომსახურება 704.401 1,024.164 0.000 1,024.164 1,015.129 0.000 1,015.129
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,160.938 1,226.300 0.000 1,226.300 1,349.600 0.000 1,349.600
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 167.300 0.000 167.300
სხვა ხარჯი 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 992 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 992 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49.840 98.271 0.000 98.271 84.811 0.000 84.811
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.470 205.500 0.000 205.500 0.000 0.000 0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990.534 2662.274 602.770 2059.504 2237.377 0.000 2237.377
განათლება 9.532 125.000 0.000 125.000 570.000 0.000 570.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467.483 327.409 0.000 327.409 99.893 0.000 99.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4.671 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000
ჯამი 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 2992.081 0.000 2992.081
               
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით       
               
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ძირითადი აქტივები 0.000 0.000     0.000    
არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000     0.000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს Suaxevis მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695.634 1,887.823 0.000 1,887.823 1,445.500 0.000 1,445.500
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,695.634 1,702.399 0.000 1,702.399 1,279.653 0.000 1,279.653
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,597.734 1,547.389   1,547.389 1,128.853   1,128.853
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97.900 155.010   155.010 150.800   150.800
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 185.424   185.424 165.847   165.847
თავდაცვა 92.214 102.702 0.000 102.702 76.200 0.000 76.200
სამოქალაქო თავდაცვა 92.214 102.702   102.702 76.200   76.200
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239.592 468.496 0.000 468.496 204.000 0.000 204.000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 239.592 468.496   468.496 204.000   204.000
ეკონომიკური საქმიანობა 155.932 192.903 0.000 192.903 173.100 0.000 173.100
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 28.000 54.640   54.640 50.000   50.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127.932 138.263   138.263 123.100   123.100
გარემოს დაცვა 107.920 289.360 0.000 289.360 125.000 0.000 125.000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95.345 133.480   133.480 125.000   125.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 12.575 155.880   155.880 0.000   0.000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,196.761 2,740.834 602.770 2,138.064 2,478.877 0.000 2,478.877
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121.663 345.003   345.003 340.000   340.000
წყალმომარაგება 291.122 1,583.801   1,583.801 1,743.877   1,743.877
გარე განათება 54.985 50.000   50.000 310.000   310.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728.991 762.030 602.770 159.260 85.000   85.000
ჯამრთელობის დაცვა 70.430 154.917 0.000 154.917 170.900 0.000 170.900
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 70.430 154.917   154.917 170.900   170.900
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,094.466 991.814 0.000 991.814 745.893 0.000 745.893
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562.411 328.454   328.454 209.893   209.893
მომსახურება კულტურის სფეროში 455.835 500.995   500.995 447.700   447.700
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 8.274 15.000   15.000 15.000   15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67.946 147.365   147.365 73.300   73.300
განათლება 521.109 681.490 0.000 681.490 1,130.500 0.000 1,130.500
სკოლამდელი აღზრდა 318.062 342.340   342.340 791.125   791.125
ზოგადი განათლება 0.000 0.000     0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000     0.000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203.047 339.150   339.150 339.375   339.375
სოციალური დაცვა 236.307 174.600 0.000 174.600 142.300 0.000 142.300
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34.153 38.000   38.000 38.000   38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202.154 136.600   136.600 104.300   104.300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5,410.365 7,684.939 602.770 7,082.169 6,692.270 0.000 6,692.270

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -417270 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 417270  ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 417270  ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

 მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი.

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

 1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და   16 ახალი წერტილის        

 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

 1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი,
 2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა  31700 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

 1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

 1. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში  დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

    მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

 1. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

 სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  341125 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.  დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.

 1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 120000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

 პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.  

4.2.2   ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

 ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.2  სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3  მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

 • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
 • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
 • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32  მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2. 8 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

 პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგრა მული კოდი

 

 

დასახელება

 

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

5419.935

7685.309

602.770

7082.539

6692.270

0.000

6692.270

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

108.000

0.000

108.000

81.000

0.000

81.000

 

ხარჯები

3886.835

4261.000

0.000

4261.000

3700.189

0.000

3700.189

 

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.114

0.000

1646.114

1128.160

0.000

1128.160

 

საქონელი და მომსახურეობა

704.401

1024.164

0.000

1024.164

1015.129

0.000

1015.129

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.051

91.792

0.000

91.792

51.864

0.000

51.864

 

       მივლინებები

17.911

24.991

0.000

24.991

19.940

0.000

19.940

 

       ოფისის ხარჯები

130.356

201.619

0.000

201.619

191.182

0.000

191.182

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.200

0.000

6.200

78.200

0.000

78.200

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.520

0.000

5.520

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.946

133.760

0.000

133.760

116.191

0.000

116.191

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

389.591

560.282

0.000

560.282

557.752

0.000

557.752

 

სუბსიდიები

1160.938

1226.300

0.000

1226.300

1349.600

0.000

1349.600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

324.422

0.000

324.422

167.300

0.000

167.300

 

სხვა ხარჯები

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1523.530

3423.939

602.770

2821.169

2992.081

0.000

2992.081

 

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1976.900

2199.281

0.000

2199.281

1724.400

0.000

1724.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

78.000

0.000

78.000

76.000

0.000

76.000

 

ხარჯები

1920.184

2100.640

0.000

2100.640

1639.589

0.000

1639.589

 

შრომის ანაზღაურება

1491.608

1344.216

0.000

1344.216

1077.280

0.000

1077.280

 

საქონელი და მომსახურეობა

349.736

502.954

0.000

502.954

522.309

0.000

522.309

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.195

81.992

0.000

81.992

47.664

0.000

47.664

 

       მივლინებები

15.800

21.591

0.000

21.591

18.440

0.000

18.440

 

       ოფისის ხარჯები

118.423

188.919

0.000

188.919

186.842

0.000

186.842

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.200

0.000

6.200

78.200

0.000

78.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

92.321

111.500

0.000

111.500

105.911

0.000

105.911

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

75.451

92.752

0.000

92.752

85.252

0.000

85.252

 

სუბსიდიები

78.840

88.840

0.000

88.840

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

124.630

0.000

124.630

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.840

98.271

0.000

98.271

84.811

0.000

84.811

 

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

436.369

522.375

0.000

522.375

513.500

0.000

513.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

21.000

0.000

21.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

430.766

516.375

0.000

516.375

509.100

0.000

509.100

 

შრომის ანაზღაურება

295.505

353.415

0.000

353.415

373.600

0.000

373.600

 

საქონელი და მომსახურეობა

56.421

69.840

0.000

69.840

135.500

0.000

135.500

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

4.200

 

4.200

4.200

 

4.200

 

       მივლინებები

4.192

5.000

 

5.000

4.000

 

4.000

 

       ოფისის ხარჯები

15.402

21.100

 

21.100

21.020

 

21.020

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.111

2.200

 

2.200

74.200

 

74.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.611

29.340

 

29.340

27.080

 

27.080

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

6.905

8.000

 

8.000

5.000

 

5.000

 

სუბსიდიები

78.840

88.840

 

88.840

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.280

 

4.280

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.603

6.000

0.000

6.000

4.400

0.000

4.400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1533.655

1445.432

0.000

1457.792

1005.053

0.000

1005.053

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

55

0

57

56

0

56

 

ხარჯები

1489.418

1428.072

0.000

1440.432

996.653

0.000

996.653

 

შრომის ანაზღაურება

1196.103

986.121

0.000

990.801

703.680

0.000

703.680

 

საქონელი და მომსახურეობა

293.315

321.601

0.000

323.601

292.973

0.000

292.973

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.995

39.200

0.000

39.200

21.000

0.000

21.000

 

       მივლინებები

11.608

16.391

0.000

16.591

14.440

0.000

14.440

 

       ოფისის ხარჯები

103.021

102.150

0.000

102.550

100.553

0.000

100.553

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

4.000

0.000

4.000

4.000

0.000

4.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68.710

78.160

0.000

78.560

75.780

0.000

75.780

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

68.546

81.700

0.000

81.700

77.200

0.000

77.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

120.350

0.000

120.350

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.237

17.360

0.000

17.360

8.400

0.000

8.400

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

519.372

563.250

0.000

563.250

584.853

0.000

584.853

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

26.000

 

26.000

26.000

 

26.000

 

ხარჯები

488.495

555.050

0.000

555.050

581.253

0.000

581.253

 

შრომის ანაზღაურება

263.922

297.640

 

297.640

353.600

 

353.600

 

საქონელი და მომსახურეობა

224.573

250.460

0.000

250.460

227.653

0.000

227.653

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

28.464

35.000

 

35.000

16.800

 

16.800

 

       მივლინებები

6.985

7.000

 

7.000

6.000

 

6.000

 

       ოფისის ხარჯები

65.225

75.840

 

75.840

74.233

 

74.233

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

4.000

 

4.000

4.000

 

4.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.293

55.420

 

55.420

55.420

 

55.420

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

68.171

73.200

 

73.200

71.200

 

71.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

6.950

 

6.950

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.877

8.200

 

8.200

3.600

 

3.600

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

127.932

132.583

0.000

132.583

95.000

0.000

95.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

7.000

 

7.000

7.000

 

7.000

 

ხარჯები

126.993

126.423

0.000

126.423

93.800

0.000

93.800

 

შრომის ანაზღაურება

109.545

110.343

 

110.343

81.760

 

81.760

 

საქონელი და მომსახურეობა

17.448

14.960

0.000

14.960

12.040

0.000

12.040

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.611

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       მივლინებები

2.485

2.500

 

2.500

2.500

 

2.500

 

       ოფისის ხარჯები

5.424

3.960

 

3.960

4.600

 

4.600

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.553

6.000

 

6.000

4.940

 

4.940

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.375

2.500

 

2.500

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

 

1.120

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

6.160

 

6.160

1.200

 

1.200

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

 

5.680

0.000

5.680

28.100

0.000

28.100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2.000

 

2.000

2.000

 

2.000

 

ხარჯები

 

5.680

0.000

5.680

28.100

0.000

28.100

 

შრომის ანაზღაურება

 

4.680

 

4.680

24.960

 

24.960

 

საქონელი და მომსახურეობა

 

1.000

0.000

1.000

3.140

0.000

3.140

 

       მივლინებები

 

0.200

 

0.200

0.500

 

0.500

 

       ოფისის ხარჯები

 

0.400

 

0.400

2.640

 

2.640

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.400

 

0.400

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 04

საფინანსო სამსახური

97.900

115.010

0.000

115.010

110.800

0.000

110.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

 

7.000

7.000

 

7.000

 

ხარჯები

97.900

113.210

0.000

113.210

108.400

0.000

108.400

 

შრომის ანაზღაურება

81.733

86.870

 

86.870

81.760

 

81.760

 

საქონელი და მომსახურეობა

16.167

26.340

0.000

26.340

26.640

0.000

26.640

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.920

4.200

 

4.200

4.200

 

4.200

 

       მივლინებები

0.821

2.300

 

2.300

2.000

 

2.000

 

       ოფისის ხარჯები

8.247

8.580

 

8.580

9.300

 

9.300

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.179

5.260

 

5.260

5.140

 

5.140

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

6.000

 

6.000

6.000

 

6.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.800

 

1.800

2.400

 

2.400

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

28.956

32.137

0.000

32.137

30.500

0.000

30.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

 

2.000

2.000

 

2.000

 

ხარჯები

28.956

32.137

0.000

32.137

30.500

0.000

30.500

 

შრომის ანაზღაურება

24.832

26.197

 

26.197

24.960

 

24.960

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.124

5.940

0.000

5.940

5.540

0.000

5.540

 

       მივლინებები

0.152

0.500

 

0.500

0.500

 

0.500

 

       ოფისის ხარჯები

1.872

2.180

 

2.180

1.780

 

1.780

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.100

3.260

 

3.260

3.260

 

3.260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

01 02 06

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

67.946

78.405

0.000

78.405

73.300

0.000

73.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

6.000

 

6.000

6.000

 

6.000

 

ხარჯები

67.007

77.205

0.000

77.205

73.300

0.000

73.300

 

შრომის ანაზღაურება

63.793

70.785

 

70.785

68.800

 

68.800

 

საქონელი და მომსახურეობა

3.214

5.300

0.000

5.300

4.500

0.000

4.500

 

       მივლინებები

0.834

2.000

 

2.000

1.440

 

1.440

 

       ოფისის ხარჯები

2.380

3.300

 

3.300

3.060

 

3.060

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

 

1.120

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

1.200

 

1.200

0.000

 

0.000

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40.637

51.360

0.000

51.360

51.500

0.000

51.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

4.000

 

4.000

4.000

 

4.000

 

ხარჯები

39.564

51.360

0.000

51.360

50.300

0.000

50.300

 

შრომის ანაზღაურება

33.421

42.900

 

42.900

42.880

 

42.880

 

საქონელი და მომსახურეობა

6.143

8.460

0.000

8.460

7.420

0.000

7.420

 

       მივლინებები

0.180

1.000

 

1.000

1.000

 

1.000

 

       ოფისის ხარჯები

2.897

3.700

 

3.700

2.660

 

2.660

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.066

3.760

 

3.760

3.760

 

3.760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.073

0.000

 

0.000

1.200

 

1.200

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

37.875

43.060

0.000

43.060

31.000

0.000

31.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

 

3.000

2.000

 

2.000

 

ხარჯები

37.875

43.060

0.000

43.060

31.000

0.000

31.000

 

შრომის ანაზღაურება

33.427

33.940

 

33.940

24.960

 

24.960

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.448

8.060

0.000

8.060

6.040

0.000

6.040

 

       მივლინებები

0.045

0.800

 

0.800

0.500

 

0.500

 

       ოფისის ხარჯები

1.603

2.800

 

2.800

2.280

 

2.280

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.800

4.460

 

4.460

3.260

 

3.260

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.060

 

1.060

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

613.037

429.627

0.000

429.627

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

602.628

429.627

0.000

429.627

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

585.430

317.446

 

317.446

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

17.198

2.081

0.000

2.081

0.000

0.000

0.000

 

       მივლინებები

0.106

0.291

 

0.291

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

15.373

1.790

 

1.790

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.719

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

110.100

 

110.100

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.409

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

ხარჯები

0.000

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

40.000

 

40.000

40.000

 

40.000

01 05

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

6.876

0.370

0.000

0.370

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

 

0.370

0.000

 

0.000

01 06

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში

0.000

185.424

0.000

185.424

165.847

0.000

165.847

 

ხარჯები

0.000

110.513

0.000

110.513

93.836

0.000

93.836

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

110.513

0.000

110.513

93.836

0.000

93.836

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

38.592

 

38.592

22.464

 

22.464

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

65.269

 

65.269

65.269

 

65.269

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.000

3.600

 

3.600

3.051

 

3.051

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

3.052

 

3.052

3.052

 

3.052

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

74.911

 

74.911

72.011

 

72.011

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

331.806

571.198

0.000

571.198

280.200

0.000

280.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

30.000

0.000

30.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

330.336

365.698

0.000

365.698

280.200

0.000

280.200

 

შრომის ანაზღაურება

287.411

301.898

0.000

301.898

50.880

0.000

50.880

 

საქონელი და მომსახურეობა

42.925

61.680

0.000

61.680

25.320

0.000

25.320

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

9.800

0.000

9.800

4.200

0.000

4.200

 

       მივლინებები

2.111

3.400

0.000

3.400

1.500

0.000

1.500

 

       ოფისის ხარჯები

11.933

12.700

0.000

12.700

4.340

0.000

4.340

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.520

0.000

5.520

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.625

22.260

0.000

22.260

10.280

0.000

10.280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.400

8.000

0.000

8.000

5.000

0.000

5.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

204

0

204

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

0.000

2.120

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.500

0.000

205.500

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.214

102.702

0.000

102.702

76.200

0.000

76.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

 

7.000

5.000

 

5.000

 

ხარჯები

92.214

102.702

0.000

102.702

76.200

0.000

76.200

 

შრომის ანაზღაურება

67.828

69.622

 

69.622

50.880

 

50.880

 

საქონელი და მომსახურეობა

24.386

30.960

0.000

30.960

25.320

0.000

25.320

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

4.200

 

4.200

4.200

 

4.200

 

       მივლინებები

1.745

2.000

 

2.000

1.500

 

1.500

 

       ოფისის ხარჯები

5.180

6.080

 

6.080

4.340

 

4.340

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.273

10.680

 

10.680

10.280

 

10.280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.332

8.000

 

8.000

5.000

 

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

 

2.120

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

239.592

468.496

0.000

468.496

204.000

0.000

204.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

23.000

 

23.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

238.122

262.996

0.000

262.996

204.000

0.000

204.000

 

შრომის ანაზღაურება

219.583

232.276

 

232.276

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

18.539

30.720

0.000

30.720

0.000

0.000

0.000

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

5.600

 

5.600

0

 

0

 

       მივლინებები

0.366

1.400

 

1.400

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

6.753

6.620

 

6.620

0.000

 

0.000

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.520

 

5.520

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.352

11.580

 

11.580

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.068

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

 

0.000

204.000

 

204.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.500

 

205.500

0.000

 

0.000

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1294.806

3041.774

602.770

2439.004

2622.877

0.000

2622.877

 

ხარჯები

304.272

379.500

0.000

379.500

385.500

0.000

385.500

 

საქონელი და მომსახურეობა

204.933

275.530

0.000

275.530

268.100

0.000

268.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

204.933

275.530

0.000

275.530

268.100

0.000

268.100

 

სუბსიდიები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990.534

2662.274

602.770

2059.504

2207.377

0.000

2237.377

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

28.000

54.640

0.000

54.640

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

50.080

0.000

50.080

50.000

0.000

50.000

03 01 01

კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

50.000

 

50.000

03 01 02

ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის)

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

0.000

4.560

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.560

 

4.560

0.000

 

 

03 01 03

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

28.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

0.000

 

 

0.000

 

 

03 01 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

50.080

0.000

50.080

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

50.080

 

50.080

0.000

 

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1259.177

2978.134

602.770

2375.364

2563.877

0.000

2563.877

 

ხარჯები

296.643

365.940

0.000

365.940

376.500

0.000

376.500

 

საქონელი და მომსახურეობა

197.304

261.970

0.000

261.970

259.100

0.000

259.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

197.304

261.970

0.000

261.970

259.100

0.000

259.100

 

სუბსიდიები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.534

2612.194

602.770

2009.424

2157.377

0.000

2187.377

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.985

50.000

0.000

50.000

310.000

0.000

310.000

 

ხარჯები

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

240.000

0.000

240.000

03 02 01 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

0.000

50.000

70.000

0.000

70.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

54.985

50.000

 

50.000

70.000

 

70.000

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

0.000

240.000

0.000

240.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

240.000

 

240.000

03 02 01 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

95.345

137.480

0.000

137.480

130.000

0.000

130.000

 

ხარჯები

95.345

126.600

0.000

126.600

130.000

0.000

130.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

95.345

126.600

0.000

126.600

130.000

0.000

130.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

95.345

126.600

0.000

126.600

130.000

0.000

130.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.880

0.000

10.880

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა

95.345

122.600

0.000

122.600

125.000

0.000

125.000

 

ხარჯები

95.345

122.600

0.000

122.600

125.000

0.000

125.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

95.345

122.600

0.000

122.600

125.000

0.000

125.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

95.345

122.600

 

122.600

125.000

 

125.000

03 02 02 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

0.000

4.000

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

0.000

4.000

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.000

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

4.000

 

4.000

5.000

 

5.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები უბნების შეძენა

0.000

10.880

0.000

10.880

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.880

 

10.880

0.000

 

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

291.122

1583.801

0.000

1583.801

1713.877

0.000

1743.877

 

ხარჯები

143.338

153.070

0.000

153.070

166.500

0.000

166.500

 

საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

სუბსიდიები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.784

1430.731

0.000

1430.731

1547.377

0.000

1577.377

03 02 03 01

სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა (ხაბელაშვილები ახალდაბა 550 000.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული და ნენიის 700 000

0.000

0.000

0.000

0.000

1250.000

0.000

1250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

1,250

 

1,250

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

114.381

120.770

0.000

120.770

117.400

0.000

117.400

 

ხარჯები

99.339

103.970

0.000

103.970

117.400

0.000

117.400

 

სუბსიდიები

99.339

103.970

 

103.970

117.400

 

117.400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.042

16.800

 

16.800

0.000

 

0.000

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

99.689

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.689

0.000

 

0.000

70.000

 

70.000

03 02 03 04

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

70.000

 

70.000

03 02 03 05

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

ხარჯები

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43.999

49.100

 

49.100

49.100

 

49.100

03 02 03 06

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა

14.406

180.800

0.000

180.800

17.377

0.000

17.377

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.406

180.800

 

180.800

17.377

 

17.377

03 02 03 07

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

18.647

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.647

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 03 08

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

31.620

0.000

31.620

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.620

 

31.620

0.000

 

0.000

03 02 03 09

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

125.000

0.000

125.000

40.000

0.000

40.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

125.000

 

125.000

40.000

 

40.000

03 02 03 10

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0.000

1076.511

0.000

1076.511

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1076.511

 

1076.511

30.000

 

30.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

805.150

1050.973

602.770

448.203

380.000

0.000

380.000

 

ხარჯები

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.175

1014.703

602.770

411.933

370.000

0.000

370.000

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

 

ხარჯები

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

0.000

36.270

10.000

0.000

10.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.975

36.270

 

36.270

10.000

 

10.000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0.000

9.400

0.000

9.400

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

9.400

 

9.400

0.000

 

0.000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

602.770

602.770

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626.345

602.770

602.770

 

0.000

0.000

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

9.354

60.000

0.000

60.000

40.000

0.000

40.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.354

60.000

 

60.000

40.000

 

40.000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162 ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050

31.126

166.092

0.000

166.092

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.126

166.092

 

166.092

0.000

 

0.000

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

39.789

33.200

0.000

33.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.789

33.200

 

33.200

0.000

 

0.000

03 02 04 07

 დაბისა და ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

36.666

1.450

0.000

1.450

300.000

0.000

300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.666

1.450

 

1.450

300.000

 

300.000

03 02 04 08

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

15.899

6.700

0.000

6.700

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.899

6.700

 

6.700

0.000

 

 

03 02 04 09

სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

34.997

125.091

0.000

125.091

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.997

125.091

 

125.091

30.000

 

30.000

03 02 04 10

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

7.999

10.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.999

10.000

 

10.000

0.000

 

0.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12.575

155.880

0.000

155.880

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

155.880

0.000

155.880

0.000

0.000

0.000

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.000

15.840

0.000

15.840

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

15.840

 

15.840

0.000

 

0.000

03 02 05 02

სველი წერტილების მოწყობა

0.000

8.000

0.000

8.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.000

 

8.000

0.000

 

0.000

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

12.575

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

30.000

 

30.000

0.000

 

0.000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

28.040

0.000

28.040

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

28.040

 

28.040

0.000

 

0.000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

74.000

0.000

74.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

74.000

 

74.000

0.000

 

0.000

03 03

გამწვანება

7.629

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

 

ხარჯები

7.629

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

7.629

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.629

9.000

 

9.000

9.000

 

9.000

04 00

განათლება

328.104

469.840

0.000

469.840

918.625

0.000

918.625

 

ხარჯები

318.572

344.840

0.000

344.840

348.625

0.000

348.625

 

სუბსიდიები

318.572

344.840

0.000

344.840

348.625

0.000

348.625

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.532

125.000

0.000

125.000

570.000

0.000

570.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

318.062

342.340

0.000

342.340

791.125

0.000

791.125

 

ხარჯები

311.072

337.340

0.000

337.340

341.125

0.000

341.125

 

სუბსიდიები

311.072

337.340

0.000

337.340

341.125

0.000

341.125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

5.000

0.000

5.000

450.000

0.000

450.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

318.062

342.340

0.000

342.340

341.125

0.000

341.125

 

ხარჯები

311.072

337.340

0.000

337.340

341.125

0.000

341.125

 

სუბსიდიები

311.072

337.340

 

337.340

341.125

 

341.125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

5.000

 

5.000

0.000

 

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)

0.000

0.000

0.000

0.000

450

0

450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

450

 

450

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.042

127.500

0.000

127.500

127.500

0.000

127.500

 

ხარჯები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

 

სუბსიდიები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

120.000

0.000

120.000

120.000

0.000

120.000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

2.542

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

0.000

 

 

0.000

 

 

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)

0.000

120.000

0.000

120.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

120.000

 

120.000

0.000

 

0.000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

0.000

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

120.000

 

120.000

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

 

ხარჯები

7.500

7.500

0.000

7.500

7.500

0.000

7.500

 

სუბსიდიები

7.500

7.500

 

7.500

7.500

 

7.500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1219.525

1125.059

0.000

1125.059

884.468

0.000

884.468

 

ხარჯები

752.042

797.650

0.000

797.650

784.575

0.000

784.575

 

საქონელი და მომსახურეობა

87.855

109.000

0.000

109.000

105.000

0.000

105.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

87.855

109.000

0.000

109.000

105.000

0.000

105.000

 

სუბსიდიები

664.187

688.650

0.000

688.650

679.575

0.000

679.575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.483

327.409

0.000

327.409

99.893

0.000

99.893

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

683.830

461.204

0.000

461.204

342.893

0.000

342.893

 

ხარჯები

220.343

242.750

0.000

242.750

243.000

0.000

243.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

სუბსიდიები

189.956

202.750

0.000

202.750

203.000

0.000

203.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

218.454

0.000

218.454

99.893

0.000

99.893

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.419

132.750

0.000

132.750

133.000

0.000

133.000

 

ხარჯები

121.419

132.750

0.000

132.750

133.000

0.000

133.000

 

სუბსიდიები

121.419

132.750

 

132.750

133.000

 

133.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

ხარჯები

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

0.000

40.000

40.000

0.000

40.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

30.387

40.000

 

40.000

40.000

 

40.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

68.537

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

68.537

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

სუბსიდიები

68.537

70.000

 

70.000

70.000

 

70.000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

463.487

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

30.000

 

30.000

0.000

 

0.000

05 01 05

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა

0.000

100.000

0.000

100.000

17.893

0.000

17.893

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

100.000

 

100.000

17.893

 

17.893

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0.000

88.454

0.000

88.454

12.000

0.000

12.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

88.454

 

88.454

12.000

 

12.000

05 01 07

 სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი)

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

70.000

 

70.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535.695

594.895

0.000

594.895

541.575

0.000

541.575

 

ხარჯები

531.699

554.900

0.000

554.900

541.575

0.000

541.575

 

საქონელი და მომსახურეობა

57.468

69.000

0.000

69.000

65.000

0.000

65.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

57.468

69.000

0.000

69.000

65.000

0.000

65.000

 

სუბსიდიები

474.231

485.900

0.000

485.900

476.575

0.000

476.575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

39.995

0.000

39.995

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

402.645

446.995

0.000

446.995

397.700

0.000

397.700

 

ხარჯები

402.645

407.000

0.000

407.000

397.700

0.000

397.700

 

სუბსიდიები

402.645

407.000

 

407.000

397.700

 

397.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

39.995

 

39.995

0.000

 

0.000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

71.586

78.900

0.000

78.900

78.875

0.000

78.875

 

ხარჯები

71.586

78.900

0.000

78.900

78.875

0.000

78.875

 

სუბსიდიები

71.586

78.900

 

78.900

78.875

 

78.875

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

49.194

54.000

0.000

54.000

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

49.194

54.000

0.000

54.000

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

49.194

54.000

0.000

54.000

50.000

0.000

50.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

49.194

54.000

 

54.000

50.000

 

50.000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

3.996

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

8.274

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

 

ხარჯები

8.274

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

8.274

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8.274

15.000

 

15.000

15.000

 

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0.000

68.960

0.000

68.960

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

68.960

 

68.960

0.000

 

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

268.794

278.157

0.000

278.157

261.700

0.000

261.700

 

ხარჯები

261.429

272.672

0.000

272.672

261.700

0.000

261.700

 

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

197.672

0.000

197.672

167.300

0.000

167.300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.671

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

29.793

103.557

0.000

103.557

119.400

0.000

119.400

 

ხარჯები

26.622

98.072

0.000

98.072

119.400

0.000

119.400

 

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

75.000

0.000

75.000

94.400

0.000

94.400

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.670

23.072

0.000

23.072

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

6.187

23.072

0.000

23.072

25.000

0.000

25.000

 

ხარჯები

6.187

23.072

0.000

23.072

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.187

23.072

 

23.072

25.000

 

25.000

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18.952

4.200

0.000

4.200

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

18.952

4.200

0.000

4.200

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

18.952

4.200

0.000

4.200

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

18.952

4.200

 

4.200

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.483

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

3.171

76.285

0.000

76.285

94.400

0.000

94.400

 

ხარჯები

0.000

70.800

0.000

70.800

94

0

94

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

70.800

0.000

70.800

94

0

94

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

70.800

0.000

70.800

94

0

94

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 04 01

თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0.000

70.800

0.000

70.800

94.400

0.000

94.400

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

70.800

 

70.800

94.400

 

94.400

06 01 04 02

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

3.171

5.485

0.000

5.485

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

 

5.485

0.000

 

0.000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

239.001

174.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

 

ხარჯები

234.807

139.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

234.807

139.600

0.000

174.600

142.300

0.000

142.300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36.847

38.000

0.000

38.000

38.000

0.000

38.000

 

ხარჯები

34.153

38.000

0.000

38.000

38.000

0.000

38.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.153

38.000

 

38.000

38.000

 

38.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

 

 

0.000

 

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.500

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

 

 

 

 

 

 

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.194

2.000

0.000

2.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.194

2.000

0.000

2.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.194

2.000

 

2.000

0.000

 

0.000

06 02 04

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

18.500

32.400

0.000

32.400

29.100

0.000

29.100

 

ხარჯები

18.500

32.400

0.000

32.400

29.100

0.000

29.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.500

32.400

 

32.400

29.100

 

29.100

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

28.700

27.000

0.000

27.000

32.000

0.000

32.000

 

ხარჯები

28.700

27.000

0.000

27.000

32.000

0.000

32.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.700

27.000

 

27.000

32.000

 

32.000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

25.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.000

20.000

 

20.000

20.000

 

20.000

06 02 07

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.960

8.000

0.000

8.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

8.960

8.000

0.000

8.000

8.000

0.000

8.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.960

8.000

 

8.000

8.000

 

8.000

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

6.627

12.200

0.000

12.200

15.200

0.000

15.200

 

ხარჯები

6.627

12.200

0.000

12.200

15.200

0.000

15.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.627

12.200

 

12.200

15.200

 

15.200

06 02 10

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0.000

35.000

0.000

35.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

35.000

0.000

35.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

35.000

 

35.000

0.000

 

0.000

06 02 11

სოციალური სხვა

88.673

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

88.673

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.673

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.