თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 95
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016199
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
95
26/12/2014
ვებგვერდი, 30/12/2014
190020020.35.157.016199
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2014 - 30/01/2015)

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №95

2014 წლის 26 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 16-ე მუხლის,  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  ,,საქართველოს  საბიუჯეტო კოდექსის“  XIII თავის  საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო :

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 574,9

7 843,8

2 124,4

5 719,4

5 875,0

0,0

5 875,0

6 364,0

6 614,0

6 850,0

გადასახადები

1 597,7

957,6

0,0

957,6

900,0

0,0

900,0

951,0

1 024,0

1 045,0

გრანტები

6 536,8

6 349,4

2 124,4

4 225,0

4 225,0

0,0

4 225,0

5 217,0

5 376,0

5 502,0

სხვა შემოსავლები

440,4

536,8

0,0

536,8

750,0

0,0

750,0

196,0

214,0

303,0

ხარჯები

4 933,5

6 009,2

0,0

6 009,2

5 496,3

0,0

5 496,3

5 251,1

5 271,1

5 307,2

შრომის ანაზღაურება

1 725,3

2 063,1

0,0

2 063,1

1 768,3

0,0

1 768,3

1 602,2

1 602,3

1 602,3

საქონელი და მომსახურება

1 813,2

1 806,5

0,0

1 806,5

1 252,0

0,0

1 252,0

1 526,1

1 516,0

1 607,1

სუბსიდიები

985,5

1 594,6

0,0

1 594,6

1 867,0

0,0

1 867,0

1 821,0

1 821,0

1 721,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

408,0

0,0

408,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

392,1

523,2

0,0

523,2

200,0

0,0

200,0

280,0

310,0

355,0

სხვა ხარჯები

17,4

21,8

0,0

21,8

1,0

0,0

1,0

21,8

21,8

21,8

საოპერაციო სალდო

3 641,4

1 834,7

2 124,4

-289,8

378,7

0,0

378,7

1 112,9

1 342,9

1 542,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 580,3

3 460,5

2 462,5

998,0

378,7

0,0

378,7

1 112,9

1 342,9

1 542,8

ზრდა

2 605,9

3 500,5

2 462,5

1 038,0

560,7

0,0

560,7

1 112,9

1 342,9

1 542,8

კლება

25,6

40,0

0,0

40,0

182,0

0,0

182,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 061,1

-1 625,8

-338,1

-1 287,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 061,1

-1 625,8

-338,1

-1 287,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1 061,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

1 625,8

338,1

1 287,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8 600,5

7 883,8

2 124,4

5 759,4

6 057,0

0,0

6 057,0

6 364,0

6 614,0

6 850,0

შემოსავლები

8 574,9

7 843,8

2 124,4

5 719,4

5 875,0

0,0

5 875,0

6 364,0

6 614,0

6 850,0

არაფინანსური აქტივების კლება

25,6

40,0

0,0

40,0

182,0

0,0

182,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7 539,4

9 509,6

2 462,5

7 047,1

6 057,0

0,0

6 057,0

6 364,0

6 614,0

6 850,0

ხარჯები

4 933,5

6 009,2

0,0

6 009,2

5 496,3

0,0

5 496,3

5 251,1

5 271,1

5 307,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 605,9

3 500,5

2 462,5

1 038,0

560,7

0,0

560,7

1 112,9

1 342,9

1 542,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1 061,1

-1 625,8

-338,1

-1 287,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5875,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 574,9

7 843,8

2 124,4

5 719,4

5 875,0

0,0

5 875,0

6 364,0

6 614,0

6 850,0

გადასახადები

1 597,7

957,6

0,0

957,6

900,0

0,0

900,0

951,0

1 024,0

1 045,0

გრანტები

6 536,8

6 349,4

2 124,4

4 225,0

4 225,0

0,0

4 225,0

5 217,0

5 376,0

5 502,0

სხვა შემოსავლები

440,4

536,8

0,0

536,8

750,0

0,0

750,0

196,0

214,0

303,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები   900,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 597,7

957,6

0,0

957,6

900,0

0,0

900,0

951,0

1 024,0

1 045,0

ქონების გადასახადი

1 597,7

957,6

0,0

957,6

900,0

0,0

900,0

951,0

1 024,0

1 045,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

419,7

190,0

0,0

190,0

200,0

0,0

200,0

210,0

220,0

230,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

27,2

8,0

0,0

8,0

7,0

0,0

7,0

4,0

5,0

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

468,1

211,0

0,0

211,0

205,0

0,0

205,0

232,0

243,0

254,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

682,7

548,6

0,0

548,6

488,0

0,0

488,0

505,0

556,0

556,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4225.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 536,8

6 349,4

2 124,4

4 225,0

4 225,0

0,0

4 225,0

5 217,0

5 376,0

5 502,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 536,8

6 349,4

2 124,4

4 225,0

4 225,0

0,0

4 225,0

5 217,0

5 376,0

5 502,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 322,8

4 225,0

0,0

4 225,0

4 225,0

0,0

4 225,0

5 217,0

5 376,0

5 502,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 112,8

4 008,0

0,0

4 008,0

4 008,0

0,0

4 008,0

4 944,0

5 100,0

5 210,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

217,0

0,0

217,0

217,0

0,0

217,0

273,0

276,0

292,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 214,0

2 124,4

2 124,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1 772,4

1 411,3

1 411,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

650,3

713,1

713,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

791,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

791,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 750.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

440,4

536,8

0,0

536,8

750,0

0,0

750,0

196,0

214,0

303,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

221,1

349,3

0,0

349,3

482,0

0,0

482,0

95,0

104,0

189,0

პროცენტები

114,8

197,0

0,0

197,0

280,0

0,0

280,0

25,0

24,0

95,0

რენტა

106,3

152,3

0,0

152,3

202,0

0,0

202,0

70,0

80,0

94,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

106,3

150,3

0,0

150,3

200,0

0,0

200,0

70,0

80,0

94,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49,2

77,0

0,0

77,0

88,0

0,0

88,0

21,0

25,0

26,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

11,6

15,0

0,0

15,0

16,0

0,0

16,0

21,0

25,0

26,0

სანებართვო მოსაკრებელი

6,8

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

15,0

18,0

18,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4,6

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

6,0

7,0

8,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37,6

62,0

0,0

62,0

72,0

0,0

72,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

37,6

62,0

0,0

62,0

72,0

0,0

72,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

112,5

110,5

0,0

110,5

180,0

0,0

180,0

80,0

85,0

88,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

57,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5496,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 933,5

6 009,2

0,0

6 009,2

5 496,3

0,0

5 496,3

5 251,1

5 271,1

5 307,2

შრომის ანაზღაურება

1 725,3

2 063,1

0,0

2 063,1

1 768,3

0,0

1 768,3

1 602,2

1 602,3

1 602,3

საქონელი და მომსახურება

1 813,2

1 806,5

0,0

1 806,5

1 252,0

0,0

1 252,0

1 526,1

1 516,0

1 607,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

985,5

1 594,6

0,0

1 594,6

1 867,0

0,0

1 867,0

1 821,0

1 821,0

1 721,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

408,0

0,0

408,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

392,1

523,2

0,0

523,2

200,0

0,0

200,0

280,0

310,0

355,0

სხვა ხარჯები

17,4

21,8

0,0

21,8

1,0

0,0

1,0

21,8

21,8

21,8

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  380,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები)560.7  ათასი ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,3

176,8

0,0

7,9

7,9

7,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45,3

2,0

0,0

25,0

0,0

100,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 555,3

3 296,7

560,7

1 080,0

1 235,0

1 384,9

04 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ

2 605,9

3 500,5

560,7

1 112,9

1 342,9

1 542,8

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები)182.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

25,6

40,0

182,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,2

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

22,4

40,0

120,0

0,0

0,0

0,0

 

მიწა

22,4

40,0

120,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 851,9   

2 810,8   

2 415,8   

1 936,9   

1 933,8   

1 933,9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 851,9   

2 810,8   

2 414,8   

1 936,9   

1 933,8   

1 933,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 851,9   

2 760,8   

2 404,8   

1 886,9   

1 883,8   

1 883,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

50,0   

10,0   

50,0   

50,0   

50,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

1,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

1,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

91,7   

113,6   

83,5   

101,2   

104,3   

105,3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

411,3   

408,6   

408,0   

386,4   

361,5   

461,5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

406,0   

408,6   

408,0   

386,4   

361,5   

461,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 299,1   

2 550,5   

33,0   

400,0   

359,9   

514,9   

7045

ტრანსპორტი

1 594,4   

1 640,6   

30,0   

250,0   

355,0   

510,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 594,4   

1 640,6   

30,0   

250,0   

355,0   

510,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704,7   

910,0   

3,0   

150,0   

4,9   

4,9   

705

გარემოს დაცვა

1 092,3   

493,8   

404,0   

395,0   

503,5   

568,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

396,9   

378,5   

400,0   

393,0   

498,0   

558,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

2,8   

4,0   

2,0   

5,5   

10,5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

695,4   

112,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

448,2   

1 188,6   

878,7   

1 248,5   

1 275,0   

1 144,9   

7061

ბინათმშენებლობა

5,8   

213,5   

523,8   

625,0   

515,0   

304,9   

7063

წყალმომარაგება

272,2   

448,9   

269,9   

300,0   

350,0   

400,0   

7064

გარე განათება

143,1   

204,5   

85,0   

323,5   

410,0   

440,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

27,1   

321,7   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70,5   

73,0   

101,0   

71,0   

71,0   

71,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,5   

73,0   

101,0   

71,0   

71,0   

71,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

446,5   

630,6   

687,0   

725,0   

745,0   

825,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

111,6   

148,2   

183,0   

190,0   

195,0   

190,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

334,9   

482,4   

504,0   

535,0   

550,0   

635,0   

709

განათლება

322,4   

623,3   

755,0   

760,0   

880,0   

790,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

322,4   

623,3   

755,0   

760,0   

880,0   

790,0   

710

სოციალური დაცვა

505,5   

616,9   

291,0   

340,0   

380,0   

435,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285,0   

226,4   

100,0   

90,0   

120,0   

150,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285,0   

226,4   

100,0   

90,0   

120,0   

150,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73,4   

90,5   

91,0   

60,0   

70,0   

80,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

41,0   

156,0   

40,0   

120,0   

120,0   

135,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66,1   

87,0   

60,0   

70,0   

70,0   

70,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

40,0   

57,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სულ

7 539,4   

9 509,6   

6 057,0   

6 364,0   

6 614,0   

6 850,0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0   ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (გარდამავალი ნაშთი)   0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება    0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 10.0 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის  განკარგვა  მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის  გადაწყვეტილების  საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 217.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 101,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  - 83.5  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -32.5  ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

ბ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის  ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის  ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის  პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

  ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას. აგრეთვე ქოსალარის წყლის, ფარცხისსა და არდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა.

 ბ.ბ)   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების      გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

  ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების       გაწმენდითი სამუშაოები.

ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,  ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა - შენახვა.

 ბ.დ)  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,

ბ.ე)  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

  გ. ა)     საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  შენობების  რეაბილიტაცია. აგრეთვე  გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშო ბაღის,წინწყაროს საბავშო ბაღის,   ხაიშის საბავშო ბაღის,   ჯორჯიაშვილის საბავშო ბაღის,  თ.წ.#1 და #2  საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია  და გარისის სტადიონის  რეაბილიტაცია.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სასაფლაოს შემოღობვა და დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი“

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

     ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარესასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04);

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  570-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)                  

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა  აერთიანებს  12 სპორტულ  სექციას  და 250-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

  ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ)    ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"  და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

  ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" 

 ბ.გ)   ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი" (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                     

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი," სადაც გაერთიანებულია  6 ბიბლიოთეკა.

ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04) 

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“,  სადაც  სწავლობს  185-მდე მოსწავლე.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

 

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                

ბიუჯეტის  ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.     

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )          

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                            

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან  გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგ

ნოზი

2017 წლის პროგ

ნოზი

2018 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7 539,4

9 509,6

2 462,5

7 047,1

6 057,0

0,0

6 057,0

6 364,0

6 614,0

6 850,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170,0

190,0

0,0

190,0

118,0

0,0

118,0

170,0

170,0

178,0

 

ხარჯები

4 933,5

6 009,2

0,0

6 009,2

5 496,3

0,0

5 496,3

5 251,1

5 271,1

5 307,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 725,3

2 063,1

0,0

2 063,1

1 768,3

0,0

1 768,3

1 602,2

1 602,3

1 602,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 605,9

3 500,5

2 462,5

1 038,0

560,7

0,0

560,7

1 112,9

1 342,9

1 542,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 851,9

2 810,8

0,0

2 810,8

2 415,8

0,0

2 415,8

1 936,9

1 933,8

1 933,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

148,0

0,0

148,0

113,0

0,0

113,0

128,0

128,0

128,0

 

ხარჯები

1 846,6

2 634,0

0,0

2 634,0

2 415,8

0,0

2 415,8

1 929,0

1 925,9

1 926,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 385,9

1 716,9

0,0

1 716,9

1 711,8

0,0

1 711,8

1 305,0

1 305,0

1 305,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

176,8

0,0

176,8

0,0

0,0

0,0

7,9

7,9

7,9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

495,7

614,1

0,0

614,1

576,6

0,0

576,6

541,6

541,6

541,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

24,0

0,0

24,0

20,0

0,0

20,0

22,0

22,0

22,0

 

ხარჯები

495,4

592,0

0,0

592,0

576,6

0,0

576,6

541,6

541,6

541,6

 

შრომის ანაზღაურება

363,7

424,4

0,0

424,4

420,9

0,0

420,9

350,0

350,0

350,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

22,1

0,0

22,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 356,2

2 146,6

0,0

2 146,6

1 828,2

0,0

1 828,2

1 345,3

1 342,2

1 342,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106,0

124,0

0,0

124,0

93,0

0,0

93,0

106,0

106,0

106,0

 

ხარჯები

1 351,2

1 992,0

0,0

1 992,0

1 828,2

0,0

1 828,2

1 337,4

1 334,3

1 334,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 022,2

1 292,5

0,0

1 292,5

1 290,9

0,0

1 290,9

955,0

955,0

955,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

7,9

7,9

7,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

50,0

0,0

50,0

10,0

0,0

10,0

50,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

10,0

0,0

10,0

50,0

50,0

50,0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

503,0

522,2

0,0

522,2

491,5

0,0

491,5

487,6

465,8

566,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

42,0

0,0

42,0

5,0

0,0

5,0

42,0

42,0

50,0

 

ხარჯები

457,7

520,2

0,0

520,2

491,5

0,0

491,5

462,6

465,8

466,8

 

შრომის ანაზღაურება

339,4

346,2

0,0

346,2

56,5

0,0

56,5

297,2

297,3

297,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,3

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

100,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

406,0

408,6

0,0

408,6

408,0

0,0

408,0

386,4

361,5

461,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

34,0

0,0

34,0

0,0

0,0

0,0

34,0

34,0

34,0

 

ხარჯები

360,7

406,6

0,0

406,6

408,0

0,0

408,0

361,4

361,5

361,5

 

შრომის ანაზღაურება

272,9

273,7

0,0

273,7

0,0

0,0

0,0

235,0

235,1

235,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,3

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

100,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

91,7

113,6

0,0

113,6

83,5

0,0

83,5

101,2

104,3

105,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

0,0

8,0

5,0

0,0

5,0

8,0

8,0

16,0

 

ხარჯები

91,7

113,6

0,0

113,6

83,5

0,0

83,5

101,2

104,3

105,3

 

შრომის ანაზღაურება

66,5

72,5

0,0

72,5

56,5

0,0

56,5

62,2

62,2

62,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 839,6

4 232,9

2 462,5

1 770,4

1 315,7

0,0

1 315,7

2 043,5

2 138,4

2 228,3

 

ხარჯები

1 284,3

936,2

0,0

936,2

755,0

0,0

755,0

963,5

903,4

843,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 555,3

3 296,7

2 462,5

834,2

560,7

0,0

560,7

1 080,0

1 235,0

1 384,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 594,4

1 640,6

1 278,7

361,9

30,0

0,0

30,0

250,0

355,0

510,0

 

ხარჯები

0,0

59,4

0,0

59,4

30,0

0,0

30,0

20,0

25,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 594,4

1 581,2

1 278,7

302,5

0,0

0,0

0,0

230,0

330,0

480,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 507,6

1 147,1

396,9

750,2

758,9

0,0

758,9

1 018,5

1 263,5

1 408,5

 

ხარჯები

566,9

665,0

0,0

665,0

622,0

0,0

622,0

593,5

723,5

808,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940,7

482,1

396,9

85,2

136,9

0,0

136,9

425,0

540,0

600,0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

272,2

448,9

269,0

179,9

269,9

0,0

269,9

300,0

350,0

400,0

 

ხარჯები

87,3

139,7

0,0

139,7

133,0

0,0

133,0

100,0

100,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184,9

309,2

269,0

40,2

136,9

0,0

136,9

200,0

250,0

300,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

0,0

2,8

0,0

2,8

4,0

0,0

4,0

2,0

5,5

10,5

 

ხარჯები

0,0

2,8

0,0

2,8

4,0

0,0

4,0

2,0

5,5

10,5

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

143,1

204,5

15,5

189,0

85,0

0,0

85,0

323,5

410,0

440,0

 

ხარჯები

100,5

144,0

0,0

144,0

85,0

0,0

85,0

133,5

160,0

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,6

60,5

15,5

45,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

250,0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

396,9

378,5

0,0

378,5

400,0

0,0

400,0

393,0

498,0

558,0

 

ხარჯები

362,6

378,5

0,0

378,5

400,0

0,0

400,0

358,0

458,0

508,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

40,0

50,0

03 02 05

დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა

695,4

112,5

112,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678,9

112,5

112,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

33,6

540,1

38,2

501,9

526,8

0,0

526,8

775,0

519,9

309,8

 

ხარჯები

13,4

187,1

0,0

187,1

103,0

0,0

103,0

350,0

154,9

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,2

353,0

38,2

314,8

423,8

0,0

423,8

425,0

365,0

304,9

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

27,1

321,7

0,0

321,7

398,8

0,0

398,8

400,0

350,0

264,9

 

ხარჯები

11,7

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,4

314,8

0,0

314,8

398,8

0,0

398,8

400,0

350,0

264,9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

5,8

213,5

38,2

175,3

125,0

0,0

125,0

225,0

165,0

40,0

 

ხარჯები

1,0

175,3

0,0

175,3

100,0

0,0

100,0

200,0

150,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

38,2

38,2

0,0

25,0

0,0

25,0

25,0

15,0

40,0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

0,7

4,9

0,0

4,9

3,0

0,0

3,0

150,0

4,9

4,9

 

ხარჯები

0,7

4,9

0,0

4,9

3,0

0,0

3,0

150,0

4,9

4,9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

704,0

905,1

748,7

156,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

704,0

24,7

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

880,4

748,7

131,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

362,4

680,3

0,0

680,3

755,0

0,0

755,0

760,0

880,0

790,0

 

ხარჯები

362,4

680,3

0,0

680,3

755,0

0,0

755,0

760,0

780,0

790,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

322,4

623,3

0,0

623,3

755,0

0,0

755,0

760,0

880,0

790,0

 

ხარჯები

322,4

623,3

0,0

623,3

755,0

0,0

755,0

760,0

780,0

790,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

40,0

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

40,0

57,0

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

446,5

630,6

0,0

630,6

687,0

0,0

687,0

725,0

745,0

825,0

 

ხარჯები

446,5

630,6

0,0

630,6

687,0

0,0

687,0

725,0

745,0

775,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

111,6

148,2

0,0

148,2

183,0

0,0

183,0

190,0

195,0

190,0

 

ხარჯები

111,6

148,2

0,0

148,2

183,0

0,0

183,0

190,0

195,0

190,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

334,9

482,4

0,0

482,4

504,0

0,0

504,0

535,0

550,0

635,0

 

ხარჯები

334,9

482,4

0,0

482,4

504,0

0,0

504,0

535,0

550,0

585,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

40,3

51,4

0,0

51,4

58,0

0,0

58,0

60,0

60,0

65,0

 

ხარჯები

40,3

51,4

0,0

51,4

58,0

0,0

58,0

60,0

60,0

65,0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"  და კულტურული ღონისძიებები

136,5

233,8

0,0

233,8

103,0

0,0

103,0

125,0

130,0

150,0

 

ხარჯები

136,5

233,8

0,0

233,8

103,0

0,0

103,0

125,0

130,0

150,0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი."

64,0

79,2

0,0

79,2

164,0

0,0

164,0

170,0

180,0

235,0

 

ხარჯები

64,0

79,2

0,0

79,2

164,0

0,0

164,0

170,0

180,0

185,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

94,1

118,0

0,0

118,0

179,0

0,0

179,0

180,0

180,0

185,0

 

ხარჯები

94,1

118,0

0,0

118,0

179,0

0,0

179,0

180,0

180,0

185,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

536,0

632,9

0,0

632,9

392,0

0,0

392,0

411,0

451,0

506,0

 

ხარჯები

536,0

607,9

0,0

607,9

392,0

0,0

392,0

411,0

451,0

506,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

70,5

73,0

0,0

73,0

101,0

0,0

101,0

71,0

71,0

71,0

 

ხარჯები

70,5

73,0

0,0

73,0

101,0

0,0

101,0

71,0

71,0

71,0

06 02

სოციალური პროგრამები

465,5

559,9

0,0

559,9

291,0

0,0

291,0

340,0

380,0

435,0

 

ხარჯები

465,5

534,9

0,0

534,9

291,0

0,0

291,0

340,0

380,0

435,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

285,0

226,4

0,0

226,4

100,0

0,0

100,0

90,0

120,0

150,0

 

ხარჯები

285,0

226,4

0,0

226,4

100,0

0,0

100,0

90,0

120,0

150,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73,4

90,5

0,0

90,5

91,0

0,0

91,0

60,0

70,0

80,0

 

ხარჯები

73,4

90,5

0,0

90,5

91,0

0,0

91,0

60,0

70,0

80,0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66,1

87,0

0,0

87,0

60,0

0,0

60,0

70,0

70,0

70,0

 

ხარჯები

66,1

87,0

0,0

87,0

60,0

0,0

60,0

70,0

70,0

70,0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15,7

30,0

0,0

30,0

10,0

0,0

10,0

40,0

40,0

40,0

 

ხარჯები

15,7

30,0

0,0

30,0

10,0

0,0

10,0

40,0

40,0

40,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

0,0

70,0

0,0

70,0

10,0

0,0

10,0

50,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

70,0

0,0

70,0

10,0

0,0

10,0

50,0

50,0

50,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

13,5

41,0

0,0

41,0

10,0

0,0

10,0

15,0

15,0

30,0

 

ხარჯები

13,5

16,0

0,0

16,0

10,0

0,0

10,0

15,0

15,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11,8

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

15,0

15,0

15,0

 

ხარჯები

11,8

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

15,0

15,0

15,0

 


მუხლი 18. ზოგადი დებულებები
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
15. 25/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 138 - ვებგვერდი, 29/12/2015 14. 18/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 136 - ვებგვერდი, 20/11/2015 13. 30/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 135 - ვებგვერდი, 04/11/2015 12. 05/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 132 - ვებგვერდი, 12/10/2015 11. 25/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 129 - ვებგვერდი, 30/09/2015 10. 09/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 128 - ვებგვერდი, 14/09/2015 9. 27/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 127 - ვებგვერდი, 02/09/2015 8. 31/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 126 - ვებგვერდი, 07/08/2015 7. 23/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 124 - ვებგვერდი, 23/06/2015 6. 29/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 123 - ვებგვერდი, 04/06/2015 5. 08/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 121 - ვებგვერდი, 11/05/2015 4. 27/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 116 - ვებგვერდი, 02/04/2015 3. 27/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 110 - ვებგვერდი, 06/03/2015 2. 11/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 108 - ვებგვერდი, 17/02/2015 1. 30/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 105 - ვებგვერდი, 05/02/2015
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.