„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2958-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/12/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 210020000.05.001.017588
2958-რს
24/12/2014
ვებგვერდი, 30/12/2014
210020000.05.001.017588
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

ზომის ერთეული

მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

 

 

ა) ნავთობი

1 ტონა

21

ბ) გაზი

1000 მ3

2

გ) ნახშირი

1 ტონა

1

დ) ტორფი და საპრობელები

1 ტონა

0.7

შავი ლითონები:

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით

 

ა) რკინა

 

0.008

ბ) მანგანუმი

 

0.18

ფერადი ლითონები:

 

 

ა) სპილენძი

1 ტონა

255.31

ბ) ტყვია

1 ტონა

37

გ) თუთია

1 ტონა

90

დ) ანთიმონიტი

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით

0.09

ე) კადმიუმი

1 ტონა

800000

ვ) ალუმინი

1 ტონა

104

ზ) ნიკელი

1 ტონა

450

თ) კალა

1 ტონა

400

ი) სტრონციუმი და სხვა

1 ტონა

0.8

კეთილშობილი ლითონები:

1 გრამი

 

ა) ოქრო

 

3

ბ) პლატინოიდები

 

1.3

გ) ვერცხლი

 

0.03

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათ მიწათა ელემენტები

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

 

 

ა) ანდეზიტი

1 მ3

0.6

ბ) ბარიტი

1 ტონა

1.8

გ) კალციტი

1 ტონა

1.2

დ) ბენტონიტური თიხები

1 ტონა

3.6

ე) ვერცხლისწყალი

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით

0.14

ვ) დარიშხანი

1 ტონა

20

ზ) გოგირდი

1 ტონა

2

თ) დიატომიტი და სხვა

1 ტონა

6

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

 

 

ა) დოლომიტი

1 ტონა

0.5

ბ) ცეცხლგამძლე თიხები

1 ტონა

1

გ) საფლუსე კირქვები

1 ტონა

0.5

დ) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის

1 ტონა

1.5

ე) მინერალური პიგმენტები

1 ტონა

200

ვ) ტალკი

1 ტონა

1

ზ) ცეოლითი

1 ტონა

1

თ) კაოლინი

1 ტონა

4.0

ი) ტრაქიტი

1 ტონა

0.3

კ) პეგმატიტი

1 ტონა

0.3

ლ) კირქვა კირის წარმოებისათვის

1 ტონა

0.15

მ) გრაფიტი

1 ტონა

8

ნ) საყალიბე-საფლუსე თიხები

1 ტონა

0.3

ო) კერამიკული თიხები

1 ტონა

0.2

პ) ბუნებრივი ცარცის ქვა

1 ტონა

0.1

ჟ) საფორმე ქვიშები

1 მ3

0.3

რ) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა

1 მ3

2

ძვირფასი ქვები

1 კარატი

1

საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები (აკვამარინი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, მთის ბროლი და სხვა)  

1 კილოგრამი

0.25

საიუველირო-სანაკეთობო ქვები (აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქარვა, გიშერი, ლაზურიტი და სხვა)  

1 კილოგრამი

0.15

იასპი (ეშმი)

1 გრამი

0.05

საშენი მასალები:

 

 

ა) საცემენტე ნედლეული (კირქვა, თიხამიწა, სპონგოლიტი)

1 ტონა

0.14

ბ) თაბაშირი

1 ტონა

0.7

გ) გაჯი

1 ტონა

1.0

დ) პერლიტი

1 ტონა

1.8

ე) ხრეში, ქვიშა

1 მ3

0.2

ვ) სააგურე თიხები

1 მ3

0.35

ზ) მოსაპირკეთებელი და სახერხი ქვები (გრანიტი, სიენიტი, დიორიტი, გაბრო, ტეშენიტი, ბაზალტი, ტუფი, მარმარილო)

1 მ3

1.0

თ) საღორღე ნედლეული 

1 მ3

0.4

ი) სხვა საშენი მასალები

1 მ3

0.7

სასმელ-სამკურნალო და ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მინერალური წყლები, გარდა ამ პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

1 მ3

3

სამკურნალო ტალახი

1 ტონა

1

გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლები

1 მ3

0.04

მიწისქვეშა თერმული (თბოენერგეტიკული დანიშნულების) წყლების გამოყენება, ტემპერატურით:

1 მ3

 

40◦C−60◦C

 

0.03

60◦C−80◦C

 

0.05

80◦C−100◦C

 

0.06

100◦C-ზე მეტი

 

0.08

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

1 მ3

 

ა) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმის მიზნით გამოყენება

 

4

ბ) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების სხვა სამეწარმეო მიზნით გამოყენება

 

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

1 ტონა

0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

1 ტონა

0.18

შენიშვნა: პირის (გარდა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სუბიექტებისა) მიერ პირადი ან/და არასამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობისათვის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება არ ექვემდებარება მიწისქვეშა მტკნარი წყლებისათვის დაწესებული ბუნებრივი რესურსით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდას;“.

2. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 101 მუხლი:

„მუხლი 101. გარდამავალი დებულება

2016 წლის 1 იანვრამდე 1 ტონა/1%-იანი შემცველობით მანგანუმზე მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვროს 0.12 ლარით.“.

მუხლი 2

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტისა,  ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

24 დეკემბერი 2014 წ.

N2958-რს