ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18-57
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.016057
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
18-57
19/12/2014
ვებგვერდი, 23/12/2014
190020020.35.101.016057
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/12/2014 - 06/04/2015)

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18-57

2014 წლის 19 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ცნობად იქნეს მიღებული დანართი 1. ,,პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ", დანართი 2. „სხვა ხარჯების შესახებ“  და დანართი 3. ,,ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ"

თავი I
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

        724 261,3  

       692 000,0  

     735 742,3  

 

    შემოსავლები

        684 331,5  

       661 193,0  

     708 792,3  

 

    არაფინანსური აქტივების კლება

         37 513,0  

        17 732,0  

       26 000,0  

 

    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

           2 416,8  

        13 075,0  

            950,0  

 

ვალდებულებების  ზრდა

                   -    

                  -    

                 -    

2

გადასახდელები

        710 326,3  

       742 400,0  

     803 742,3  

 

    ხარჯები

        626 726,5  

       659 792,6  

     697 947,7  

 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

         75 192,0  

        68 243,0  

       96 714,0  

 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

              855,9  

          3 700,0  

         2 379,1  

 

ვალდებულებების  კლება

           7 551,9  

        10 664,4  

         6 701,5  

3

ნაშთის ცვლილება

-        13 935,1  

        50 400,0   

       68 000,0   

 


მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

    684 331,5  

     661 193,0  

    708 792,3  

 

      გადასახადები

    122 546,2  

     127 700,0  

    160 000,0  

 

      გრანტები

    448 338,4  

     398 232,9  

    412 682,2  

 

      სხვა შემოსავლები

    113 446,9  

     135 260,1  

    136 110,1  

2

ხარჯები

    626 726,5  

     659 792,6  

    697 947,7  

 

    შრომის ანაზღაურება

      47 425,5  

      49 707,5  

     49 539,8  

 

    საქონელი და მომსახურება

    117 416,1  

     145 145,7  

    103 304,9  

 

    პროცენტი

        1 209,7  

           887,9  

          318,8  

 

    სუბსიდიები

      80 671,3  

      97 987,2  

    171 285,3  

 

    გრანტები

               -    

                -    

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    161 462,8  

     191 000,9  

    202 912,6  

 

    სხვა ხარჯები

    218 541,3  

     175 063,4  

    170 586,3  

3

საოპერაციო სალდო

      57 605,0  

        1 400,4  

     10 844,6  

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

      37 679,0  

      50 511,0  

     70 714,0  

4.1

   ზრდა

      75 192,0  

      68 243,0  

     96 714,0  

4.2

   კლება

      37 513,0  

      17 732,0  

     26 000,0  

5

მთლიანი სალდო

      19 926,0  

-     49 110,6  

-    59 869,4  

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

      12 374,2  

-     59 775,0  

-    66 570,9  

6.1

     ზრდა

      14 791,0  

        3 700,0  

       2 379,1  

6.2

     კლება

        2 416,8  

      63 475,0  

     68 950,0  

6.21

       ვალუტა და დეპოზიტები

        1 973,9  

      61 975,0  

     68 450,0  

 

       აქციები და სხვა კაპიტალი

              0,2  

        1 000,0  

               -    

6.22

       სესხები

          418,6  

           500,0  

          500,0  

6.23

     სხვა დებიტორული დავალიანებები

            24,1  

                -    

               -    

7

ვალდებულებების  ცვლილება

-       7 551,9  

-     10 664,4  

-      6 701,5  

7.1

  ზრდა

               -    

                -    

               -    

 

      საგარეო

               -    

                -    

               -    

 

       საშინაო

               -    

                -    

               -    

7.2

 კლება

        7 551,9  

      10 664,4  

       6 701,5  

 

      საგარეო

        6 991,2  

        9 976,1  

       4 551,5  

 

       საშინაო

          560,7  

           688,3  

       2 150,0  

8

  ბალანსი

              0,0  

              0,0  

             0,0  

 


თავი II
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 708,792.3 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

   684 331,5  

  661 193,0  

   708 792,3  

11

გადასახადები

   122 546,2  

  127 700,0  

   160 000,0  

13

გრანტები

   448 338,4  

  398 232,9  

   412 682,2  

14

სხვა შემოსავლები

   113 446,9  

  135 260,1  

   136 110,1  

         

 


მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 160,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

   122 546,2  

  127 700,0  

   160 000,0  

113111

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

     91 471,3  

    95 000,0  

   125 000,0  

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

     14 167,3  

    16 600,0  

     16 600,0  

113114

  მიწაზე ქონების გადასახადი

     16 577,1  

    16 100,0  

     18 400,0  

1136

  სხვა  გადასახადები ქონებაზე

         191,4  

             -    

               -    

116

  სხვა  გადასახადები

         139,0  

             -    

               -    

 


მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 412,682,2 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

218,3

132,9

0,0

133

 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

  448 120,1  

   398 100,0  

   412 682,2  

1331

  გათანაბრებითი ტრანსფერი

447 616,0

397 700,0

412 282,2

1332

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

398,4

400,0

400,0

1333

სპეციალური ტრანსფერი

        105,7  

              -    

              -    

13331

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

              -    

              -    

13333

  საქართველოს პრეზიდენტის  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

105,7

              -    

              -    

1334

სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები

0,0

              -    

              -    

 


მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 136,110.1 ათასი ლარის ოდენობით.

       

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

14

    სხვა შემოსავლები

    113 446,9  

    135 260,1  

        136 110,1  

141

  შემოსავლები საკუთრებიდან

       18 157,8  

       20 338,0  

           16 844,0  

1411

  პროცენტები

       10 209,0  

         6 931,0  

             7 500,0  

1412

  დივიდენდები

         1 154,2  

            350,0  

                350,0  

1415

  რენტა

         6 794,6  

       13 057,0  

             8 994,0  

14151

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

         1 285,5  

            900,0  

             1 000,0  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქრავნობა და სხვა) გადაცემიდან

         5 509,1  

       12 157,0  

             7 994,0  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

       62 617,8  

       84 522,1  

           87 295,0  

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

       60 752,5  

       83 022,1  

           85 695,0  

14223

   ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

         1 487,6  

         1 567,1  

             1 950,0  

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

         1 039,1  

         1 117,1  

             1 500,0  

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის

                   -    

                   -    

                       -    

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

            448,5  

            450,0  

                450,0  

14227

   სახელმწიფო ბაჟი

                   -    

               10,0  

                       -    

14229

   საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                 3,8  

                 5,0  

                     5,0  

142210

   ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

                   -    

                   -    

                       -    

142212

   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

               79,0  

               90,0  

                   90,0  

142213

   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

       37 825,9  

       40 000,0  

           40 000,0  

142214

   მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

       19 265,9  

       37 000,0  

           37 000,0  

142216

  მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

         1 929,1  

         4 200,0  

             6 500,0  

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

            161,3  

            150,0  

                150,0  

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

         1 865,3  

         1 500,0  

             1 600,0  

14232

  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

         1 865,3  

         1 500,0  

             1 600,0  

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

       26 726,9  

       24 000,0  

           25 500,0  

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

         5 944,4  

         6 400,0  

             6 471,1  

1457

მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

         1 305,7  

         2 000,0  

             1 300,0  

1454

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

         1 394,2  

         1 300,0  

             1 300,0  

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

         3 244,6  

         3 100,0  

             3 871,1  

 


თავი III
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 70,714.0 ათასი  ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  96,714.0 ათასი  ლარის ოდენობით.

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

პროგრამა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

    33 473,3  

    27 773,2  

    25 873,9  

1.2

ტრანსპორტის განვითარება

      9 164,7  

    11 345,7  

    15 407,5  

2.1

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

      9 898,1  

     4 647,1  

    16 260,0  

2.3

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

        194,3  

        700,0  

     1 200,0  

2.4

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

             -    

        794,7  

             -    

2.5

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

        395,8  

        700,0  

     2 000,0  

2.7

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

          72,6  

             -    

             -    

2.8

მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

             -    

        970,0  

     1 000,0  

2.9

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

      4 971,1  

     4 553,3  

     8 404,1  

3.1

გამწვანების ღონისძიებები

      3 545,1  

     4 865,9  

     8 200,0  

4.2

თბილისი – შეხვედრების და შესაძლებლობების ქალაქი

          54,8  

             -    

             -    

4.4

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

             -    

             -    

          18,0  

4.7

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

             -    

        250,0  

             -    

4.8

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

             -    

          67,0  

             -    

4.9

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

 

 

          50,0  

4.10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

 

 

     2 250,3  

6.1

ჯანმრთელობის დაცვა

      3 610,0  

     1 205,2  

        940,0  

6.2

სოციალური დაცვა

          16,9  

          18,0  

             -    

8.4

ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტების განვითარებია

             -    

             -    

        500,0  

8.6

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

        719,3  

     4 000,0  

     9 000,0  

8.7

თბილისი - 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები

             -    

     4 092,2  

     2 680,0  

8.8

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 

 

     1 000,0  

9.1

საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვა

      4 662,0  

        289,5  

        191,0  

9.2

ცხოველთა მონიტორინგი

 

 

          18,6  

10.1

ქ. თბილისის საკრებულო

        547,5  

        264,9  

        200,0  

10.2

მერიის ადმინისტრაცია

      2 638,4  

        373,6  

        559,0  

10.20

ქ. თბილისის მერიის სსიპ  თბილისის არქიტექტურის სამსახური

          71,2  

          40,7  

          40,0  

10.27

გლდანის რაიონის გამგეობა

          15,0  

          50,0  

          61,0  

10.28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

        275,4  

        818,0   

        150,0  

10.29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

          14,5  

          10,0  

          14,0  

10.30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

          74,6  

          10,0  

          25,0  

10.31

ვაკის რაიონის გამგეობა

          11,9  

          12,0   

          22,0  

10.32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

          88,7  

            4,3  

          20,0  

10.33

ისნის რაიონის გამგეობა

          38,7  

          14,5  

          15,0  

10.34

სამგორის რაიონის გამგეობა

        599,4  

        351,2  

        402,6  

10.35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

          30,7  

            7,1  

          20,0  

10.36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

            8,1  

          10,0  

          10,0  

10.40

ქ.თბილისის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

 

 

        182,0  

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

    75 192,0  

    68 238,0  

    96 714,0  

         

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 26,000.0 ათასი  ლარის ოდენობით.

     

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

    37 513,0  

    17 732,0  

    26 000,0  

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

    12 541,6  

     1 500,0  

     5 000,0  

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

    24 971,4  

    16 232,0  

    21 000,0  

 


მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე  ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

 

 

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 73 467,2

 77 122,6

 84 549,4

7011

აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები

 56 602,3

 56 242,8

 59 272,8

7011

წარმომადგენლობითი ორგანოები

 10 029,9

 14 174,4

 14 052,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 1 367,8

 987,9

 418,8

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 5 467,2

 5 717,5

 10 805,8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

 21 624,6

 22 643,3

 24 781,0

7032

საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 21 624,6

 22 643,3

 24 781,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 119 042,2

 90 857,6

 90 796,7

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

 117 122,7

 89 018,6

 84 787,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 1 919,5

 1 839,1

 6 009,7

705

გარემოს დაცვა

 52 837,1

 67 527,0

 69 710,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)

 39 921,8

 53 400,0

 52 000,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)

 12 915,3

 14 127,0

 17 710,0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

 159 535,6

 143 664,9

 164 561,8

7061

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა)

 27 143,1

 86 229,2

 74 586,5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 84 142,3

 4 658,1

 17 760,0

7064

გარეგანათება

 18 079,5

 18 700,0

 19 000,0

7065

კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 2 386,6

 3 530,7

 7 550,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო_ კომუნალურ მეურნეობაში

 27 784,1

 30 546,9

 45 665,3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

 27 236,7

 24 074,9

 34 450,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 398,4

 400,0

 450,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში

 26 838,3

 23 674,9

 34 000,0

708

დასვენება და კულტურა

 51 445,6

 53 819,7

 62 625,7

7081

მომსახურება სპორტის სფეროში

 3 849,5

 4 669,4

 1 500,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 9 344,5

 8 854,4

 10 167,5

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში

 38 251,6

 40 296,0

 50 958,2

709

განათლება

 57 547,0

 79 609,0

 92 633,1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

 52 463,7

 74 721,0

 85 100,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 3 191,0

 3 060,0

 2 904,2

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 1 892,3

 1 828,0

 4 628,9

710

სოციალური დაცვა

 139 182,6

 168 716,6

 170 554,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 12,9

 26,4

 45,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 66 028,8

 72 404,9

 68 151,9

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 1 984,3

 2 980,1

 5 672,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 71 156,7

 93 305,3

 96 684,7

 

სულ

 701 918,5

 728 035,6

 794 661,7

 

 


თავი IV
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (59,869.4) ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (66,570,9) ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2,379.1 ათასი ლარის ოდენობით.

     

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

           855,9  

        3 700,0  

        2 379,1  

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 68,950 ათასი ლარის ოდენობით

     

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

        2 416,8  

      63 475,0  

      68 950,0  

ვალუტა დეპოზიტები

        1 973,9  

      61 975,0  

      68 450,0  

აქციები და სხვა კაპიტალი

               0,2  

        1 000,0  

                 -    

სესხები

           418,6  

           500,0  

           500,0  

სხვა დებიტორული დავალიანება

             24,1  

                 -    

                 -     

 


მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (6,701.5) ათასი ლარის ოდენობით.

 

 ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 6,701.5 ათასი ლარის ოდენობით.

     

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

        7 551,9  

      10 664,4  

        6 701,5  

საგარეო

        6 991,2  

        9 976,1  

        4 551,5  

საშინაო

           560,7  

           688,3  

        2 150,0  

 ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის 1,830.5 ათასი ლარის ოდენობით

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2015 წლის ბოლოსათვის

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება

             95,1  

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება

           808,7  

ქუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება ٭

           926,7  

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

        1 830,5  

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი  1 კუვეიტური დინარი - 6,2 ლარი

 

 

თავი V

ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები


მუხლი 12. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015-2018 წლების ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
 შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი  1 კუვეიტური დინარი - 6,2 ლარი

 

 

თავი V

ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 

მუხლი 12.  ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015-2018 წლების ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

  1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების,  გზაჯვარედინების  მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობას, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ჭალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 1.1)

ქალაქის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანია და საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 1.1.1)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება და სხვა.

გზების მოვლა-შეკეთება  რაიონებში (კოდი: 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 1.1.11; 1.1.12;  1.1.13; 1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 1.1.17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 1.2)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების,  გზაჯვარედინების  მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას. საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ჭალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობას, მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობას, მგზავრთა გადამყვანი სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 1.2.1)

ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის,  ქუჩებსა და მოედნებზე ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მაქსიმალურად უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ინფორმირება სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ. მეტოპოლიტენის (მეტრო) მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა-გადაიარაღების მიზნით მგზავრთა გადამყვანი სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

ღონისძიებები: საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა; ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით; ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი  საგზაო მონიშვნის წაშლა; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის „ხელოვნური უსწორმასწორებების“ (ბორცვები) შეძენა- მონტაჟი, ძველის დემონტაჟი; საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების შეძენა-მონტაჟი და ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა); გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; შუქნიშნის ობიექტების რეკონსტრუქცია და მართვის ცენტრთან მიერთება; შუქნიშნის მრთვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შუქნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების შეძენა-მონტაჟი; ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-მონტაჟი; სფერული სარკეების შეძენა-მონტაჟი; მეტროპოლიტენის ტექნიკური გადაიარაღება-აღჭურვა თანამედროვე სტანდართებთან შესაბამისობაში  და სხვა ღონისძიებები.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება (კოდი: 1.2.4 )

ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია (კოდი: 1.2.5)

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), M3 კატეგორიის ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა, მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება. ღონისძიებები: სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად კომპანიის  კაპიტალის ზრდა და სხვა ღონისძიებები.

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ჭალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობა (კოდი: 1.2.6)

ქ.თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და დედაქალაქში ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და ეკოლოგიურად სუფთა საბაგირო ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და სტუმრების უზრუნველყოფის აუცილებლობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას. დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობა (კოდი: 1.2.7)

დედაქალაქში ავტოსაშუალებების რაოდენობის მუდმივი და სწრაფი ზრდის გამო, სულ უფრო აქტუალური ხდება ევროპული ტიპის მრავალსართულიანი ავტოსადგომების მოწყობის აუცილებლობა. ამასთან, ავტოსადგომებისათვის საჭირო ტერიტორიები უნდა შეირჩეს ეფექტურად, ქალაქის ურბანული თავისებურებების, საავტომობილო მოძრაობისა და პარკირების სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიანი ავტოსადგომების მშენებლობის დაფინანსება.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და  ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რაც სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. გარდა ამისა, დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ქ.თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობას და რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ქალაქის ინფრასტრუქტურის (მ.შ. მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის) რეაბილიტაცია და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს და სხვა.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია (კოდი: 2.1)

დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების, მათ შორის მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების (სანიაღვრე კოლექტორები და ქსელები, წყალ-კანალიზაციის ქსელები და სხვა), საყრდენი კედლების, ხიდების, გზაგამტარებისა და გვირაბების მშენებლობას, აღდგენას, რეკონსტრუქციას და რეაბილიტაციას, ასევე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი  გარემოს შექმნას.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 2.2)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, განსაკუთრებით იმ რაიონებში, სადაც სახლები იმყოფება მწვავე ავარიულ მდგომარეობაში (სამგორი, ჩუღურეთი, ისანი, მთაწმინდა, კრწანისი, გლდანი და სხვა), რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას. გასამაგრებელი შენობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ავარიულობის სიმწვავის კატეგორიის  მიხედვით. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 2.3)

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას.  პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 2.5)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა.   პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების  ღონისძიებების რეგულარული გატარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 2.6)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას.  პროგრამის მიზანია  სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 2.7)

პროგრამის ფარგლებში ხდება დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება იწვევს ესთეტიკურ სიამოვნებას არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობაში, არამედ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებშიც. პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, დიდი ზომის ეკრანებით - მონიტორებით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (კოდი: 2.8)

დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები თავისი კომუნიკაციებით და მოწყობილობებით რთულ საინჟინრო კომპლექსურ ნაგებობებს წარმოადგენენ. მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია დროული მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებების განხორციელება. პროგრამის მიზანია  მიწისქვეშა გადასასვლელების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთება და მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 2.9)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 2.9.1)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია  კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია;   ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა–პატრონობა;   შადრევნ–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია);   დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; ქალაქის მასშტაბით ქუჩების, სკვერების, მოედნების, ხიდების, გზატკეცილების და სხვა ობიექტების ნუმერაციისა და მანიშნებელი აბრების მოწყობა;  დედაქალაქის სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და  მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება (კოდი: 2.9.8) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება. სხვადასხვა ღონისძიებების თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 2.9.9)

უკანონო და უსახური შენობა–ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამავდროულად თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობების შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა. დაგეგმილია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო და უსახური შენობა – ნაგებობებისაგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან. სხვა უკანონო ქმედებების ზედამხედველობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 2.9.10;  2.9.11;  2.9.12;  2.9.13;  2.9.14;  2.9.15; 2.9.16;  2.9.17;  2.9.18;  2.9.19). 

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება არსებული სკვერების, სპორტული მოედნების და კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა – რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. გაზიფიცირებასთან  დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.თბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა თბილისში მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქ.თბილისის მთავრობა. საცხოვრებელი სახლების და მათი ელემენტების გამაგრება-შეკეთება: აივნები, პარაპეტები, კოლონები, კიბის უჯრედები, სადარბაზოს წინფარები, სახურავები და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 2.10)  

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძებები,  თბილისის ზღვის გათევზიანება.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 3.1) 

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები მათ შორის: ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა–რეაბილიტაცია; დენდრო პარკის რეაბილიტაცია; საბავშვო მოედნის კომპლექტების და სავარჯიშო მოწყობილობების შესყიდვა თანმდევი (მონტაჟი) მომსახურება; კაუჩუკის საფარიანი მოედნის მოწყობა–მონტაჟი; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 3.2)

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების  და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა ღონისძიებები.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 3.3; 3.3.1; 3.3.2) 

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფას მათი დაცვის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ;  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია.

თბილისის ზღვის გათევზიანება (კოდი: 3.4)

პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ზღვაში თევზის მარაგის აღდგენას და გაფართოებას, რომელიც თავის მხრივ ხელს თბილისის ზღვის აუზის გაწმენდას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე სპორტული მეთევზეობის განვითარებას. პროგრამის ფაგლებში თბილისის ზღვაში გასაშვებად შეძენილ იქნება რამდენიმე სახეობის თევზი (ლიფსიტა).

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და მარკეტინგული იმიჯის შექმნა; მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; თბილისის რაიონების განვითარების შესაძლებლობებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის შეფასება; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვა; თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა; გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა; ქალაქის სტრატეგიის დამუშავება, რომელიც დაეხმარება ქალაქს და მის მოსახლეობას გააკეთონ სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რესურსების სწორ ოპტიმალურ გამოყენებაზე  და ა. შ.

მეწარმეობის მხარდაჭერა (კოდი: 4.1)

პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობისათვის (მ.შ. სოციალური მეწარმეობისათვის) ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამა ემსახურება სუბიექტების კვალიფიკაცია/კომპეტენციის ამაღლებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა გულისხმობს არსებული ბიზნეს და სამეწარმეო გარემოს მუდმივ ანალიზს, დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროული იდენტიფიკაციის და მათზე რეაგირების სისტემის შექმნას; მეწარმეების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის საინვესტიციო და იაფი ფინანსირების ინსტრუმენტების შეთავაზებას ან ხელმისაწვდომობის ზრდას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში მხარდაჭერას; მეწარმეობის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას.

თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (კოდი: 4.3)

პროგრამის მიზანია სტრატეგიის განსახორციელებლად საჭირო პროექტების, გეგმებისა და პროგრამების მომზადება, სპეციალური პროგრამის შემუშავება შესრულების ანალიზისა და მონიტორინგისთვის, შეხვედრების ორგანიზება და ა.შ. პროგრამა მიზნად ისახავს  გამჭვირვალე მთავრობის ხელშეწყობას ციფრული პროექტებისა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების გზით. ასევე, პროგრამა უზრუნველყოფს თბილისის რაიონების განვითარების შესაძლებლობებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის შეფასებას, რომლის ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმება თითოეული რაიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია.  თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 4.4)

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან  ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით"  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 4.7; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4) 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება და სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება.

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი (კოდი: 4.8)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და მარკეტინგული იმიჯის შექმნა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მობილური გიდის პროექტის პოპულარიზაციის მიზნით ღირსშესანიშნაობებზე ბარკოდების დატანა, თბილისის მარკეტინგული პროდუქტების განვითარება, ქალაქის ტურისტული ვებ-გვერდის ინფორმაციის პერიოდული განახლება. აღნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის პოპულარიზაცია, როგორც კინოგადაღებებისთვის მიმზიდველი ადგილი

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 4.9)

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად:

ა) პროგრამა უზრუნველყოფს ქ.თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით  მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ და ასევე დაეხმარება წარმოქმნილი ბარიერების დაძლევაში; ბ) თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მომზადდება საინვესტიციო პაკეტები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის;

გ) მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება ინტერაქტიული ვებ-გვერდი, რომელიც საშუალებას მისცემს დაინტერსებულ პირს მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ელექტრონულად;

დ) ქალაქში შეიქმნება საინფორმაციო ქსელი (აეროპორტი, რკინიგზა, სასტუმროები, მუზეუმები, გასართობი ცენტრები და ა.შ.) შესაბამისი საინვესტიციო ბროშურებით;

ე) თბილისის შესახებ ინფორმაცია განთავსება საერთაშორისო გამოცემებში;

ვ) ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 4.10)

პროგრამა ითვალისწინებს მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვას. მათ შორის: პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა, თბილისში საუნივერსიტეტო კლასტერის შექმნას, ხარისხის მართვის ISO - სისტემების დანერგვას, თბილისის ერთ-ერთი ქუჩის შერჩევას და მის განსაკუთრებულ „მწვანე“ სტატუსით პროექტირებას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს: სპეციალურად შერჩეული ხეების დარგვას მიმდებარე ინფრასტრუქტურის „გამწვანებას“ (ფასადები, ტროტუარები, გზის საფარი და სხვა), ქუჩის საინფორმაციო ციფრული ტექნოლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვას ჰაერის დაბინძურების გაზომვის მიზნით, დაიწყება პროექტი „ენერგოეფექტური მუნიციპალური შენობა“, პროექტი პილოტურია და მოიცავს: შენობის კარკასის ენერგოეფექტურ თბოიზოლაციას; ენერგოეფექტური თანამედროვე გათბობისა და ადგილობრივი წყალმომარაგების სისტემათა ინსტალაციას; განათების ენერგოეფექტური სისტემის ინსტალაციას; დაიწყება  „QR კოდები - თბილისი“ - თბილისის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნაგებობების QR კოდებით აღჭურვა და სხვა.

ქალაქის განვითარების სტრატეგია (კოდი: 4.11)

დედაქალაქის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი ასახავს ინფორმაციას თუ სად არის თბილისი დღეს. განსაზღვრავს აქტუალურ განვითარებას თბილისში იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით რომელიც მოგროვებული იქნება ქალაქზე მის მოსახლეობაზე, გარემოსდაცვით ასპექტებზე, ისევე როგორც მისი ინფრასტრუქტურისა და სერვისების მდგომარეობაზე. ანალიზის შედეგად გაიწერება თუ რა მიმართულებით უნდა მოხდეს თბილისის განვითარება. განვითარების სტრატეგია ეხმარება ქალაქს რათა მან სწორად და გამართულად იმუშაოს. თბილისის სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო 2010 წელ. იმის გამო, რომ მისი დამტკიცება და მიღება ვერ მოხერხდა და ასევე ქალაქ თბილისის განვითარება სწრაფი ტემპით ხდება, საჭიროა ამ დოკუმენტის განახლება და დამტკიცება. ქალაქის ეკონომიკური ზრდა და ინვესტორების დაინტერესებაც შესაბამისად იზრდება. ამ კონტექსტში უნდა მოხდეს ქალაქის სტრატეგიის დამუშავება რომელიც დაეხმარება ქალაქს და მის მოსახლეობას გააკეთონ სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რესურსების სწორ ოპტიმალურ გამოყენებაზე.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი:  4.12)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა.

თბილისის ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო–კულტურული, სამრეწველო და პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით  განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო–სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ  მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას., რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული გავითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. ფინანსური თანადგომით და თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით  მერია  აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 5.1;  5.1.8;  5.1.9;  5.1.10;  5.1.11;  5.1.12; 5.1.13; 5.1.14; 5.1.15; 5.1.16; 5.1.17)   

დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების  მიმდინარე შეკეთებას; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა); სადარბაზოების შიდა რემონტს; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს; პანელოვან შენობებში  სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას; ავარიული შენობების გამაგრებას და სხვა ღონისძიებებს.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება; პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, კომუნალურ გადასახადებზე დახმარება, მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი:  6.1)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამედიცინო პირობების შექმნის მიზნით,  განხორციელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებები, როგორიცაა: ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, ,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება, ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია  და სხვა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 6.1.1)

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 6.1.3)

ქვეპროგრამა მიზანია თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების  მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების ეპიდემიოლოგიური კონტროლისა და დაავადებების პრევენციის მიზნით სამედიცინო ზედამხედველობის სტრატეგიის შემუშავება.

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (კოდი: 6.1.9)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა.

,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება (კოდი: 6.1.12)

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მკურნალობის პროცესში დაავადებულ პირთა ჩართვის ხელშეწყობა. თბილისში რეგისტრირებული C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარებისათვის (მ.შ. მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის მისაღებად) აუცილებელი დაავადების სტადიის განსასაზღვრი გამოკვლევების  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. თითო ბენეფიციარის დიაგნოსტირებისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 700 ლარი. C  ჰეპატიტის გავრცელების სტატისტიკით საქართველო მსოფლიოში მეორე ადგილზეა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით თბილისში ახლადგამოვლენილმა შემთხვევებმა 2013 წელს შეადგინა 675, ხოლო 2014 წლის 9 თვის მონაცემებით - 505, თუმცა სპეციალისტების აზრით შემთხვევები გაცილებით მეტია.

ლეიკემიითა და  სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია  (კოდი: 6.1.13)

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია  ლეიკემიითა და  სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში ხშირად უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს.  ქვეპროგრამის მიზანია 30 წლამდე ასაკის  ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების (მწვავე ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია, არა -ჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია, ჰისტიოციტოზი) მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 6.2)

ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ ოჯახებს (70000-ზე და 100000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები) და სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს გაეწევათ სოციალური დახმარებები, მომსახურებები და შეღავათები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეფექტიანი და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების აუცილებელი სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით  უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 6.2.1)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული სხვა ოჯახებისათვის, კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვის წესი და ოდენობა განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 6.2.2) 

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. იუნისეფის 2013 წლის კვლევის შესაბამისად ბავშვების სიღარიბე 25%-დან გაიზარდა 27 %-მდე, გარდა აღნიშნულისა ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია დღეს, როდესაც ქვეყანაში, და კერძოდ ქ.თბილისში მრავლადაა მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები, აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში  70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით. 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (კოდი: 6.2.3) 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა – `სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ  მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით.  განცხადების საფუძველზე თანხა დაერიცხება იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი ბავშვის დაბადების თვეს ფიქსირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამის თვეში მოწოდებულ მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია  და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა (კოდი: 6.2.4; 6.2.4.1; 6.2.4.2)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას.

საქართველოში, მათ შორის თბილისში ბევრ ოჯახს, მითუმეტეს სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები, ამიტომ ძალზე აქტუალურია ბავშვების საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვების ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 6.2.5)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 და მეტი წელი (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარის კუთვნილი თანხა გადაეცემა მის ოჯახს).

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 6.2.6; 6.2.6.1; 6.2.6.2; 6.2.6.3; 6.2.6.4)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული   ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის  მოსწავლის  სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის  მოსწავლის  სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა, სერვისცენტრის თნამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება (კოდი: 6.2.7) 

განხორციელდება თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით) წევრების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება, უზედამხედველო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება.

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა (კოდი: 6.2.8) 

ქვეპროგრამის ამოცანაა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.

სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 6.2.9)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი  მოქალაქეების სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების და  სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 6.2.10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო)  და საბაგირო გზით  საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას  უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 6.2.11)

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი  მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. ღონისძიებები:

      1. ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი კატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით გადაყვანისას 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გზით გადაყვანისას 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიებს ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობისის ანაზღაურება);

        2. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე  იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება,

       3. M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც   მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50-%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას გასნსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში, შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) დედაქალაქში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედებების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ინდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ რეგისტრირებული 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოქალაქეები.

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 6.2.13) 

თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე 145 მარტოხელა ხანდაზმულისათვის დღის განმავლობაში სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 6.2.14;  6.2.14.6;  6.2.14.7;  6.2.14.8;  6.2.14.9;  6.2.14.10;  6.2.14.11;  6.2.14.12;  6.2.14.13; 6.2.14.14; 6.2.14.15) 

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება. რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 6.2.15;  6.2.15.7;  6.2.15.8;  6.2.15.9;  6.2.15.10;  6.2.15.11;  6.2.15.12;  6.2.15.13; 6.2.15.14; 6.2.15.15; 6.2.15.16)

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება. განხორციელდება: რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 6.2.16;  6.2.16.7;  6.2.16.8;  6.2.16.9;  6.2.16.10;  6.2.16.11; 6.2.16.12; 6.2.16.13; 6.2.16.14; 6.2.16.15; 6.2.16.16)

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

  ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 6.2.17;  6.2.17.7;  6.2.17.8;  6.2.17.9;  6.2.17.10;  6.2.17.11;  6.2.17.12;  6.2.17.13;  6.2.17.14; 6.2.17.15; 6.2.17.16)

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა. ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

 სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 6.2.18 ; 6.2.18.7;  6.2.18.8;  6.2.18.9;  6.2.18.10;  6.2.18.11;  6.2.18.12;  6.2.18.13;  6.2.18.14;  6.2.18.15;  6.2.18.16)

მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება  რაიონებში (6.2.20; 6.2.20.1; 6.2.20.2; 6.2.20.3)

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახლად შემოერთებული ტერიტორიები საჭიროებს ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას. პირველ რიგში ეს ეხება აღნიშნულ ტერიტორიებზე წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებას, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის და სამომავლოდ ახალი ობიექტებისათვის და შენობა-ნაგებობებისათვის სასმელი წყლის მისაწვდომობას, სისუფთავეს და უსაფრთხოებას. თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელების მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.ბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქ.თბილისის მთავრობა.

მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 6.2.21)

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ბოლო წლების განმავლობაში მომრავლდა თბილისში მცხოვრები იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება, უმუშევრობა. მიუსაფარი ბავშვებისათვის პრობლემას წარმოადგენს განათლების არქონაც. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 6.2.22)        

სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარება. თანხების ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენის" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 6.2.23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 6.2.24)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  150000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 6.2.25)

სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახების ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების გაწევა.

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 6.2.26)

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და 4 საერთაშორისო ორგანიზაციასთან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად ხორციელდება თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული ადამიანების დახმარება–შინმოვლა. პროგრამის მთავარი მიზანია თბილისში შინმოვლის პაციენტების და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური შინმოვლის მომსახურების მიწოდებით. შინმოვლა გულისხმობს პაციენტთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვას (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათ დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენას, რესურსებისა და უნარების გამოვლენას და ფსიქო–სოციალურ დახმარებას.

სოციალური დახმარების პროგრამების დაგეგმვა/შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება (კოდი: 6.2.27)

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის პროგრამების ბენეფიციართა კმაყოფილების დონის და   მოსახლეობის ზოგადი განწყობის კვლევის ინსტრუმენტარის (კითხვარი) შემუშავება; შემუშავებული ინსტრუმენტარის საშუალებით  რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება, კვლევის შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა, ანგარიშის მომზადება. ინფორმაციის შეგროვება,თვისობრივი კვლევა მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების  საქალაქო სამსახურში შემოტანილი განცხადებების თვისობრივი კვლევა.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 6.2.28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა.

7. განათლება

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით–საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.  

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 7.1)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, ააიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

სკოლამდელი განათლების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კოდი: 7.1.1)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. რაც გულისხმობს, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით ადრეული და სკოლამდელი განათლების ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას, სტანდარტების, პროგრამებისა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა შეფასების ფორმების განვითარებას დადანერგვას, რომლებიც ორიენტირებული იქნება აღსაზრდელების ინდივიდუალურ საჭიროებებზე.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა (კოდი: 7.1.2)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის  მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხავადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა მათ შორის: მოსკოვის პრ 5 კვ-ში, მანჯგალაძის ქ-ზე, ონაშვილის ქ. -ზე, ქვემო ფონიჭალაში-ში, გლდანის I მკრ-ში, მიტინგის ქ-ზე, ვაშლიჯვარი ზონ 2-ში და წინამძღვრიშვილის ქ.#100-ში. არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, დახურული ბაგა-ბაღების შენობების რემონტი და შენობებში ახალი ბაღების დაფუძნება/განთავსება).  ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სააგენტოს მიერ მართვის ფუნქციების განახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა (კოდი: 7.2)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისა და საზოგადოების თანამონაწილეობის ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დიზაინით საბეჭდი მასალის დიზაინით. ვიდეო-დიზაინითა და ფოტო-დიზაინით უზრუნველყოფა. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა.

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 7.2.1)

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით, მოზარდების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და დემოკრატიული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. რაც ითვალისწინებს  სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო  პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება. კერძოდ, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის, სამეწარმეო უბარ-ჩვევების გაუმჯობესების, ეკოლოგიური და სხვა პროგრამები.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა  (კოდი: 7.2.3)

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დიზაინი; საბეჭდი მასალის დიზაინი; ვიდეო-დიზაინი; ფოტო-დიზაინი.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 7.2.4)

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების  შესახებ, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების  განთავსება და კამპანიის წარმოება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა სკოლის მართვის პროცესში (კოდი: 7.2.6)

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობა სკოლის უმაღლეს თვითმმართველ ორგანოში - სამეურვეო საბჭოში, გამოყენებული იყო როგორც პოლიტიზაციის ინსტრუმენტი. ამას ადასტურებს ამ მიმართულებით დიდი რაოდენობით გახარჯული ფინანსები, 2008 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით გადარიცხულია 4 501 847,24 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლის მართვის პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გააქტიურება და დემოკრატიული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა.  პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობა სკოლის მართვის პროცესში უფრო რელევანტური, ეფექტური გახდება, კონტროლის მექანიზმები ჩანაცვლდება ზრუნვაზე ორიენტირებული მიდგომით. შემუშავდება ამეურვეო საბჭოებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გააქტიურების სტრატეგია და განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების შერჩევის კრიტერიუმები და პროცედურები.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 7.2.7)

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყობა, მრაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.3; 7.3.1; 7.3.2)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის (38 ფილიალი თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 6 ბიბლიოთეკა) და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების  შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: მოძველებული ბიბლიოთეკების განახლება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, ახალი მეთოდების დანერგვა - კომპიუტერიზაცია, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.4)

სხვადასხვა ასაკობრივი და სოციალური ჯგუფებისთვის მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პირობების შექმნას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადექვატური ადამიანური რესურსების განვითარების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების პრობლემების მოგვარებისათვის. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა პროფესიულ და ზრდასრულთა განათლებას ენიჭება. თუმცა, ამ მიმასრთულებით ქ.თბილისის მერიას არ გააჩნია არავითარი ცოდნა და გამოცდილება. ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, მოხდება პროფესიული განათლების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა. პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კერძოდ, განხორციელდება მეწარმეობის, ინგლისურისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები და სხვა. აღნიშნული სტრატეგიისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნება წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკა, მნიშვნელოვანი იქნება არასმთავრობო სექტორის ჩართულობა.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.5)

სხვადასხვა ასაკობრივი და სოციალური ჯგუფებისთვის მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პირობების შექმნას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადექვატური ადამიანური რესურსების განვითარების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების პრობლემების მოგვარებისათვის. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა პროფესიულ და ზრდასრულთა განათლებას ენიჭება. თუმცა, ამ მიმასრთულებით ქ.თბილისის მერიას არ გააჩნია არავითარი ცოდნა და გამოცდილება. ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, მოხდება პროფესიული განათლების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა. პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კერძოდ, განხორციელდება მეწარმეობის, ინგლისურისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები და სხვა. აღნიშნული სტრატეგიისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნება წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკა, მნიშვნელოვანი იქნება არასმთავრობო სექტორის ჩართულობა.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.5.1)

უწყვეტი განათლების  პრინციპების რეალიზების საქმეში, ტრადიციული უწყვეტი პროფესიული განათლების პარალელურად, დიდი მნიშვნელობა ზრდასრულთა არაფორმლაურ განათლებას ენიჭება.  განხორციელებული პროგრამების კუთხით პრობლემას წარმოადგენდა მისი შექმნის არაკვალიფიცირებული პროცედურები, გამჭვირვალობისაა და ანგარიშვალდებულების ასევე ხარისხის მართვის კომპონენტის არ არსებობა, მონაწილეთა შერჩევის ბუნდოვანი მექანიზმები და პროცედურები. ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის სოციალურ-ეკომიკური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით დედაქალაქის უწყვეტი განათლების გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება. ასევე, პოლიტიკის განსაზღვრის, მონიტორინგისა და შეფასების,  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების დარეგვის ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, საკონსულტაციო მომსახურების მიღება. უწყვეტი განათლების საშუალებით დედაქალაქის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას.

იურიდიული კლინიკა (თბილისელების ადვოკატი) (კოდი: 7.5.2)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშნველოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა  და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. შესაბამისად, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართლშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა.

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის (კოდი: 7.5.3)

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა 2007 წლიდან ფუნქციონირებს, რომელიც 2014 წლის ჩათვლით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსების ქვეპროგრამის (6.2.6) ერთ-ერთი კომპონენტი გახლდათ. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს  ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახის წევრი სტუდენტებისათვის ხორციელდება სწავლების თანადაფინანსება სახელმწიფოს მიერ ავტორიზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური განათლების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, ასევე სწავლების ერთი დამატებითი სემესტრი) საფეხურზე. 

 2013-2014 სასწავლო წლისათვის თანადაფინანსება გაეწია: 2013 წელს შემოდგომის სემესტრში 1421 სტუდენტს. გაზაფხულის სემესტრში - 1321 სტუდენტს. მიმდინარე 2014-2015 სასწავლო წლისათვის შემოდგომის სემესტრისათვის დეკემბრის დასაწყისისათვის თანადაფინანსება გაეწია 585 სტუდენტს, თანადაფინანსება გრძელდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. 2013 წელს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დასაფინანსებლად დაიხარჯა 1,623,224.48 ლარი, ხოლო 2014 წელს დეკემბრის შუა პერიოდის მდგომარეობით დახარჯულია 1,210,779.75 ლარი. არსებული ფორმით პროგრამის განხორციელებას რამდენიმე სუსტი მხარე აქვს: 1) ორიენტაცია პროცესზე და არა შედეგზე (არსებული მოდელით დაფინანსების საბაბი და მოტივიც არის სოციალური მდგომარეობა და არა უმაღლესი განათლების ლოგიკური შედეგი - ღირსეული დასაქმება/წარმატება შრომის ბაზარზე); 2) ანგარიშვალებულების მექანიზმების არ არსებობა და დანახარჯების შედეგიანობის გაზომვის ვერ უზრუნველყოფა (დღეისათის პროგრამის მართვის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სტუდენტში განხორციელებული ინვესტიციის შედეგზე თვალის გადევნებას, ანუ ვერ აჩვენებს თუ დაფინანსებული სტუდენტების რა ნაწილმა აჩვენა შესაბამისი/მაღალი აკადემიური მაჩვენებლები/შედეგები და რა წარმატებით გააგრძელა და დაასრულა სწავლა. არ არსებობს სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემა); 3) არაადაპტირებულობა სწავლის საფასურის დაფინანსების სისტემაში განხორციელებულ მნიშვნელოვან ცვლილებებთან (2014-2015 სასწავლო წლიდან სახელმწიფო სრულად აფინანსებს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების 7 მიმართულების 21 სპეციალობას, ხოლო სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში სრულად უფარავს სწავლის საფასურს საჭიუროების შესაბამისად); 4) პროფესიული განათლების მიღების ინტერესის იგნორირება (სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების არსებული მოდელი საერთოდ ვერ უზრუნველყოფს შრომის ბაზარზე იმ ახალგაზრდების ხელშეწყობას, რომელთაც არ გააჩნიათ უმაღლესი/აკადემიური განათლების მიღების მოტივი და მზაობა/რესურსი); 5) სათანადო პოლიტიკის არ არსებობის გამო დედაქალაქის მერია ვერ უზრუნველყოფს ქალაქის განვითარებისათის პრიორიტეტული, მაგრამ არაპოპულარული, სპეციალობის კვალიფიცირებული კადრების მომზადების სტიმულირებას.    ამდენად მოცემულ ეტაპზე ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარება შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევისა და ღირსეული დასაქმებისათვის. დასახული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%-ის ფარგლებში, საჭიროებების შესაბამისად; 2) დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმებისა და პროცედურების გაუმჯობესება (თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 3) სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემის ფორმირება და განვითარება; 4) დასაქმების ბაზართან დაახლოების სტიმულირების მექანიზმების ფორმირება და ამოქმედება; 5) სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის საპილოტო პროექტის განხორციელება; 6) გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში დედაქალაქის განვითარების პრიორიტეტების გათვალისწინებით სხვადასხვა პროფესიებზე სწავლების სტიმულირება.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების  შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; თბილისის კულტურის სფეროს კვლევა, ანალიზი და განვითარების კონცეფციის შემუშავება. თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების, ასევე აქ დასაქმებულ პირთა ფინანსური პირობების გაუმჯობესება; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები; სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობა; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.7; 8.1.8)

თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა გულისხმობს ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების არსებული მდგომარეობის შეფასებას, თითოეული თეატრის მოთხოვნის შინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინებით მათ დახმარებას, სპექტაკლების დადგმისა და ტექნიკური აღჭურვილობის ხარჯების ანაზღაურებით მათი რეპერტურის განახლებას. თეატრალური წარმოდგენების სახით საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების გამოკვეთა, საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის, საინტერესო, თამამი და ხარისხიანი თეატრალური ნამუშევრებით თბილისისა და საქართველოს  კულტურული ცხოვრების გამდიდრება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებასა და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი ,,გლობუსი“, "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო და ტექნიკური აღჭურვილობის ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის, თეატრალური ხელოვნების და ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა; თბილისის მუნიციპალური თეატრებისთვის ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება, ინკლუზიური თეატრალური დასის შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, თეატრების აფიშებისათვის სტენდების მომზადება მთელი ქალაქის მასშტაბით, რაც უზრუნველყოფს თეატრებისა და მათი წარმოდგენების ცნობადობის ზრდასა და მაყურებლის მოზიდვას.

  სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  (კოდი: 8.2)

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; 

შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად (წარმატებული მოსწავლეების და მათი მსწავლებლების წახალისების მიზნით);

ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების და  მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, სასწავლო ტურები, მასწავლებელთა გადამზადება. სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები,  (ხელოვნების სკოლებისთვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის  სახლისთვის - მოსწავლეები,  მასწავლებლები);

ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეებისა და მასწავლებლების  საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო  კონკურსებსა და სხვა ღონისძიებებში (კონფერენციები, კონკურსები, ფესტივალები) მონაწილეობა და სხვა. 

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.9; 8.3.10; 8.3.11)

ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუზეუმების მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, მოსწავლეთათვის ორგანიზებული ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდების სულიერი აღზრდის ხელშეწყობა, მუზეუმების ფონდების სპეც. ინვენტარით აღჭურვა, ფონდების მოწესრიგება-აღწერა, მოძრავი ექსპოზიციებისა და გამოფენების მოწყობა, მუზეუმში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების (ი.ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი, ზ.ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ნ.ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, მ.ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი, გ.ტაბიძის სახლ-მუზეუმი, ვ.ჭაბუკიანის ბინა-მუზეუმი, მ.კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ს.წერეთლის სახლ-მუზეუმი, ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი, ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეა) მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციის და განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მათ შორის მჭიდრო თანამშრომლობასა და პოპულარიზაციას.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.4.4)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, ხელოვნების ძეგლების მშენებლობა-აღდგენა; მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, დეფექტური აქტების შედგენა, გაზიფიცირება, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა-რესტავრაცია, ტექნიკური აღჭურვა, აუდიტორული მომსახურება, ინვენტარიზაციის ჩატარება-გატანა, ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების კომუნალური ხარჯები  და სხვა.

კულტურის ღონისძიებები (კოდი: 8.5)

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებათა სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ისე თბილისისთვის განსაკუთრებული კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას მთელ კავკასიაში. პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, მათ მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების გზით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებით საღამოების ორგანიზებას.  პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება უცხოეთში დედაქალაქის საუკეთესო იმიჯის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოებაა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, ყველაფერი ეს კი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მსოფლიო კულტურულ რუკაზე თბილისის ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. პროგრამის კიდევ ერთი პრიორიტეტი სახელმწიფო სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნაა, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია  ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც. ეს კი დღესასწაულების დღეებში  სხვადასხვა ჟანრის მრავლფეროვანი ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ღვაწლმოსილი და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების შემოქმედების პოპულარიზაციას. მოხდება მათი ნამუშევრების გამოქვეყნება,  სხვადასხვა თეატრისა თუ დამოუკიდებელ რეჟისორს შესაძლებლობა მიეცემა, განახორციელოს თავისუფალი თეატრალური პროექტები სხვადასხვა სცენაზე. ამ მიმართულებით ხელოვანების ინტერესი და პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობა ყოველწლიურად იზრდება, რაც განაპირობებს დედაქალაქში სახელოვნებო სფეროს სხვადასხავა წარმომადგენელთა შემოქმედების მაქსიმალურ რეალიზებას.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 8.6 )

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; ახალგაზრული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა;

 სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 8.6.1)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, 2015 წელს თბილისში დაგეგმილი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე. ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და კალათბურთის ხელშეწყობა

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 8.6.2)

ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 8.6.3)

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანი თბილისის ყველა უბანსა და ეზოში  ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფართო მასებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სპორტის პოპულარიზაციას. ქალაქში უკვე ფუნქციონირებს 600-მდე სპორტული მოედანი. 2015 წელს რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს 30-მდე არსებულ მარტივი ტიპის ხელოვნურსაფარიან სპორტულ მოედანს.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 8.6.4)

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით  დაფუძნებული) 12 სპორტული ცენტრია, რომლებიც თვითდაფინასნების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებებლია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა. ხსენებული სუბსიდირება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტურქტურა, დამსახურებულად წაახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები, ასევე კომუნალური და საგადასახადო ხარჯების დაფინანსება.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 8.6.5)

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 8.6.6)

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთსა და პარამკლავჭიდში. 2015 წლის განმავლობაში დაგეგმილია კიდევ არანაკლებ 3 სახეობის განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით. 2016 წლის პარაოლიმპიადამდე მსოფლიო პარაოლიმპიური კომიტეტის მიერ დაგეგმილია ცამეტი სარეიტინგო ტურნირი პარაფარიკაობაში, აქედან 8 ტურნირი - 2015 წელს.  2015 წელს დაგეგმილია ამჟამად არსებული სახეობების ჩართვა საერთაშორისო სატურნირო ციკლში პარაფარიკაობის მსგავსად. ეს ყოველივე ნიშნავს შშმ პირთა ინტეგრაციას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ჩვენი ქვეყნის იმიჯის ზრდას.

ბ. პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება (კოდი: 8.6.8)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე 2015 წლის უეფას სუპერ თასის მატჩისთვის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას - უეფას მოთხოვნების შესაბამისად

,,თბილისი – 2015” ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები (კოდი: 8.7)

,,თბილისი - 2015“ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით, თბილისში გრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც ახალი სპორტული დარბაზების მშენებლობას, არსებული სპორტული ცენტრების რეაბილიტაციას და მათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას გულისხმობს. ფესტივალის ფარგლებში შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში - კალათბურთში, ხელბურთში, ფრენბურთში, ჩოგბურთში, ძიუდოში, მძლეოსნობაში, ცურვაში, ტანვარჯიშში, ველოსპორტში გაიმართება და მონაწილეობას მიიღებს 49 ქვეყანა. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ფრენბურთის დარბაზის და მძლეოსნობის არენის მშენებლობა), თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ოლიმპიურ სოფელში წყლით და საკანალიზაციო სისტემებით უზრუნველყოფა, ააიპ "თბილისის ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ მიმდინარე სარეკონსტრუქციო/სამშენებლო/საპროექტო და აღჭურვის სამუშოები (მათ შორის: ჩოგბურთის კორტები, სასტუმრო "მოხალისე" და ტანვარჯიშს დარბაზის მშენებლობა და სხვა), ფესტივალის საორგანიზაციო და პრომო/კამპანიის ხარჯები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი:8.8)

საქართველოს დემოკრატიული, მდგრადი და სტაბილური განვითარების საქმეში კონსტიტუციური ორგანოებისა და სახელმწიფო ინსტიტუციების გარდა, უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს სამოქალაქო საზოგადოების, განსაკუთრებით - მომავალი თაობების აქტიური მონაწილეობა. შესაბამისად, თითოეულ ახალგაზრდას ან ახალგაზრულ გაერთიანებას მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი შემოქმედებითი და პროფესიული თვითრეალიზაციის, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარების, კვალიფიკაციის ამაღლების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა თუ სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლების თვალსაზრისით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ახალგაზრდული მუნიციპალური ღონისძიებები თბილისის მასშტაბით ორიენტირებული იქნება: არასამთავრობო ორგანიზაციების სიმრავლისა და გამძაფრებული კონკურენციის ფონზე, ახალგაზრდული საზოგადოებრივი გაერთიანებების ხელშეწყობაზე, განსაკუთრებით, ახლადშექმნილი ახალგაზრდული ორგანიზაციების სტიმულირების კუთხით; ქვეყნის ერთიან ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესში მომავალი თაობების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმებისა და სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებაზე; ახალგაზრდების მიერ საზოგადოებისთვის აქტუალური საკითხების კვლევის, ანალიზის, მათი გადაჭრის გზების ძიების კუთხით, აგრეთვე, პოლიტიკის ახალგაზრდული დოკუმენტების შემუშავების მიზნით კონფერენციების, სემინარების ჩატარებაზე; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და დამკვიდრებისთვის სპორტული შეჯიბრებებისა თუ ლაშქრობების მოწყობაზე; სოციალური აქტივობების ფარგლებში, რომლებიც პირველ ყოვლისა ორიენტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მომავალი თაობების წარმომადგენელთა დახმარებაზე, მონაწილე ახალგაზრდების ფინანსურ წახალისებაზე; ახალგაზრდა შემოქმედთა გამოსავლენად და ხელშესაწყობად ფესტივალების, გამოფენების, ლიტერატურული საღამოების და სხვა კულტურული ღონიძიებების ორგანიზებაზე; მაღალი აკადემიური მოსწრების ნიჭიერ ახალგაზრდათა გამოვლენისა და სტიმულირებისათვის კონკურსების მოწყობაზე.  

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 8.9)

პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებით ქალაქის კულტურული განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განხორციელება, რისთვისაც სპეციალურად შეიქმნება  კულტურის ექსპერტთა საკონსულტაციო საბჭო. კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების ეფექტიანი წარმართვისა და წარმატებული საქმინაობისთვის გადაიდგმება კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები. კერძოდ: შეიქმნება თბილისის კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის; აღნიშნული სტრატეგიის საფუძველზე კი ჩამოყალიბდება დედაქალაქის კულტურული განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის კომპლექსური პროგრამები, რომელთა ფარგლებშიც განხორციელდება კულტურის სფეროს მდგრადი განვითარებისკენ მიმართული შემდეგი ღონისძიებები:

• თბილისის კულტურის სფეროს განვითარების კონცეფციის შექმნა;

• კულტურის სფეროს მდგრადობისა და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;

• საინტერესო ტურისტული მარშრუტების შექმნის მიზნით თბილისის ისტორიის კვლევა და მნიშვნელოვანი პასაჟების გაცოცხლება;

• კომპლექსური არქეოლოგიური ექსპედიციის ამოქმედება (რომელიც გეგმაზომიერი არქეოლოგიური გათხრებით იქნება დაკავებული);

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად კი აქცენტი გაკეთდება თბილისის პერიფერიულ და ახალშემოერთებულ უბნებში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებაზე, სხვადასხვა მიმართულებების ცენტრების მხარდაჭერასა და საუბნო პროექტების განხორციელებაზე.

თბილისი - რეგიონის კულტურის ცენტრი (კოდი: 8.10)

თბილისის ჩართვით რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში, მსოფლიოს ქალაქებსა და დედაქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებითა და ინოვაციური პროექტების განხორციელებით ხელს შევუწყობთ თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ჩართვას ევროპის ქალაქების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ ინიციატივაში - „კულტურის დედაქალაქი“, რომელიც ყოველწლიურად კულტურული ცხოვრების ცენტრად ირჩევს ევროპის რომელიმე ქალაქს ან ქალაქებს და დამატებითი დაფინანსებით მათ აძლევს საშუალებას, მნიშვნელოვნად განაახლონ კულტურული დაწესებულებები. ჩვენი დედაქალაქი ევროპულ დედაქალაქებთან პარტნიორობით განავითარებს საქალაქო კულტურულ ინფრასტრუქტურას და სახელოვნებო დაწესებულებებს. აღნიშნული პროექტი იქცევა თბილისელებში ევროპელობის  განცდის ამაღლების პარალელურ და მასტიმულირებელ ფაქტორად. ევროპის კულტურული დედაქალაქის დადგენილი სტანდარტების დაკმაყოფილება თბილისს საერთაშორისო ცნობადობის ზრდისა და კულტურული ტურიზმის განვითარების წინაპირობებს შეუქმნის. შემუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომელიც თბილისის უნიკალურობასა და თვითმყოფადობას ევროპისთვის კიდევ უფრო  თვალსაჩინოს გახდის. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს კულტურის სფეროში სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავებასა და ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას.

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 8.11; 8.11.1; 8.11.2; 8.11.3; 8.11.4; 8.11.4; 8.11.5; 8.11.6; 8.11.7; 8.11.8; 8.11.9; 8.11.10;)

პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების  ჩატარების ხელშეწყობა.  სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების  და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა (კოდი: 9.1)

პროგრამის მიზანია ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 9.2)

მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან,  ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს. სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი: 10.23)

პროგრამა ემსახურება "მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის" ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტს საფუძველი ჩაეყარა ქ.თბილისის მთავრობასა და საქართველოს მუნიციპალურ განვითარების ფონდს შორის 2006 წლის 20 იანვრის ხელშეკრულებით. პროექტის ფარგლებში, სესხის სახით ათვისებულია 14 060 982 ლარი.  პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები: ჭოპორტის წყალმიმღებისა და დამცავი დამბის აღდგენა, საგურამოს წყალსაცავის დამცავი დამბის აღდგენა, ნატახტარის წყალსადენში შემოვლითი მილსადენის და სადრენაჟო კოლექტორების რეაბილიტაცია და სხვა. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის მაისისთვის.

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება (კოდი: 10.24)

პირველი სესხის ხელშეკრულება: 27 ოქტომბერი, 2008 წელი. საქონლის აღწერა: ფირმა Schafer-ის 1110 ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერი (1518 ცალი). ათვისებული იქნა 1 119 872 ლარი. სესხის ხანგრძლივობა - 8 წელი. საპროცენტო განაკვეთი - წლიური 12%. სესხის პროცენტის დარიცხვის დაწყება - 27.02.2009.

მეორე სესხის ხელშეკრულება: 30 მარტი, 2009 წელი. საქონლის აღწერა: ფირმა Schafer-ის 1110 ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერი (2673 ცალი). ათვისებული იქნა 2 084 508 ლარი. სესხის ხანგრძლივობა - 8 წელი. საპროცენტო განაკვეთი - წლიური 12%. სესხის პროცენტის დარიცხვის დაწყება - 02.07.2009. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2017 წლის ივლისისათვის.

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება (კოდი: 10.25)

საქართველოსა და არაბთა ეკონომიკური განვითარების კუვეიტის ფონდს შორის 2006 წლის 14 სექტემბერს დაიდო სასესხო ხელშეკრულება (#728) სახელწოდებით “თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი”. ხელშეკრულება რატიფიცირებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2006 წლის 22 დეკემბერს #4020 დადგენილებით. აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე, 2007 წლის 2 თებერვალს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მერიას შორის დაიდო გადასესხების ხელშეკრულება, რომლის თანახმად სამინისტრომ თბილისის მერიას გადაასესხა 5 000.0 ათასი კუვეიტური დინარი. საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 3%-ს. სასესხო ხელშეკრულება დადებულია 10 წლით, 4 წლიანი შეღავათიანი პერიოდის ჩათვლით. სესხის მიმღები სამინისტროს უხდის სესხის ძირითად თანხას ნახევარწლიური 12 თანაბარი შენატანის სახით, ყოველი წლის 5 იანვარსა და 5 ივლისს, დაწყებული 2011 წლის 5 იანვრიდან. პროექტში გათვალისწინებული გზების რეაბილიტაციის შედეგად, ტრანშიდან ათვისებული იქნა 4,316,126.00 კუვეიტური დინარი. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის 5 იანვრისათვის.

 

თავი VI

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 


მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამების მიხედვით

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

ათას ლარებში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 
 

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

 710 326,3

 742 400,0

 803 742,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 3 373,0

 3 497,0

 3 718,0

 

2

ხარჯები

 626 726,5

 659 792,6

 697 947,7

 

21

შრომის ანაზღაურება

 47 425,5

 49 707,5

 49 539,8

 

22

საქონელი და მომსახურება

 117 416,1

 145 145,7

 103 304,9

 

24

პროცენტი

 1 209,7

 887,9

 318,8

 

25

სუბსიდიები

 80 671,3

 97 987,2

 171 285,3

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 161 462,8

 191 000,9

 202 912,6

 

28

სხვა ხარჯები

 218 541,3

 175 063,4

 170 586,3

 

31

არაფინანსური აქტივები

 75 192,0

 68 243,0

 96 714,0

 

32

ფინანსური აქტივები

 855,9

 3 700,0

 2 379,1

 

33

ვალდებულებები

 7 551,9

 10 664,4

 6 701,5

 

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

 117 137,5

 89 020,8

 85 187,0

 

2

ხარჯები

 74 484,7

 49 899,7

 43 505,6

 

22

საქონელი და მომსახურება

 32 667,1

 37 013,5

 33 645,8

 

25

სუბსიდიები

 -

 249,9

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 41 817,6

 12 636,3

 9 859,8

 

31

არაფინანსური აქტივები

 42 638,0

 39 118,9

 41 281,4

 

33

ვალდებულებები

 14,8

 2,2

 400,0

 

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

 61 297,4

 59 519,3

 60 920,0

 

2

ხარჯები

 27 809,3

 31 743,9

 34 646,1

 

22

საქონელი და მომსახურება

 27 641,7

 31 318,1

 27 991,1

 

28

სხვა ხარჯები

 167,6

 425,8

 6 655,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 33 473,3

 27 773,2

 25 873,9

 

33

ვალდებულებები

 14,8

 2,2

 400,0

 

1.1.1

გზების მშენებლობა და აღდგენა

 38 212,4

 34 367,0

 20 000,0

 

2

ხარჯები

 6 739,3

 8 193,8

 5 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 6 571,7

 7 768,0

 5 500,0

 

28

სხვა ხარჯები

 167,6

 425,8

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 31 473,1

 26 173,2

 14 100,0

 

33

ვალდებულებები

 

 

 400,0

 

1.1.2

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 72,3

 -

 -

 

2

ხარჯები

 72,3

 -

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 72,3

 -

 -

 

1.1.5

გზების მოვლა შეკეთება ისანი-სამგორის რაიონში

 14,8

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 14,8

 

 

 

1.1.6

გზების მოვლა-შეკეთება ძველი თბილისის რაიონში

 50,0

 -

 -

 

2

ხარჯები

 50,0

 -

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 50,0

 -

 -

 

1.1.8

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

 3 215,4

 3 850,0

 4 050,0

 

2

ხარჯები

 3 215,4

 3 847,8

 3 349,2

 

22

საქონელი და მომსახურება

 3 215,4

 3 847,8

 3 349,2

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 700,8

 

33

ვალდებულებები

 

 2,2

 

 

1.1.9

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

 1 315,1

 2 245,3

 7 000,0

 

2

ხარჯები

 1 315,1

 2 245,3

 553,3

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 315,1

 2 245,3

 553,3

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 6 446,7

 

1.1.10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

 978,6

 1 577,9

 3 670,0

 

2

ხარჯები

 978,6

 1 577,9

 3 670,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 978,6

 1 577,9

 3 670,0

 

1.1.11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

 1 166,4

 1 858,8

 2 000,0

 

2

ხარჯები

 1 166,4

 1 858,8

 2 000,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 166,4

 1 858,8

 2 000,0

 

1.1.12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

 2 762,0

 2 937,0

 4 000,0

 

2

ხარჯები

 2 762,0

 2 937,0

 4 000,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 2 762,0

 2 937,0

 4 000,0

 

1.1.13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

 2 161,9

 2 756,5

 5 200,0

 

2

ხარჯები

 2 161,9

 2 756,5

 3 435,6

 

22

საქონელი და მომსახურება

 2 161,9

 2 756,5

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 3 435,6

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 1 764,4

 

1.1.14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

 2 448,4

 2 961,5

 3 500,0

 

2

ხარჯები

 2 448,4

 2 961,5

 3 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 2 448,4

 2 961,5

 3 500,0

 

1.1.15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

 3 118,3

 2 385,0

 5 000,0

 

2

ხარჯები

 3 118,3

 2 385,0

 5 000,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 3 118,3

 2 385,0

 1 780,6

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 3 219,4

 

1.1.16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

 988,8

 1 880,4

 2 500,0

 

2

ხარჯები

 988,8

 1 880,4

 2 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 988,8

 1 880,4

 2 500,0

 

1.1.17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

 4 793,0

 2 700,0

 4 000,0

 

2

ხარჯები

 2 792,8

 1 100,0

 1 138,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 2 792,8

 1 100,0

 1 138,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 2 000,2

 1 600,0

 2 862,0

 

1.2

ტრანსპორტის განვითარება

 55 840,1

 29 501,5

 24 267,0

 

2

ხარჯები

 46 675,4

 18 155,8

 8 859,5

 

22

საქონელი და მომსახურება

 5 025,4

 5 695,4

 5 654,7

 

25

სუბსიდიები

 -

 249,9

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 41 650,0

 12 210,5

 3 204,8

 

31

არაფინანსური აქტივები

 9 164,7

 11 345,7

 15 407,5

 

1.2.1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

 22 275,8

 9 814,0

 9 404,0

 

2

ხარჯები

 16 611,1

 6 245,4

 5 654,7

 

22

საქონელი და მომსახურება

 2 661,1

 3 245,4

 3 254,7

 

28

სხვა ხარჯები

 13 950,0

 3 000,0

 2 400,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 5 664,7

 3 568,6

 3 749,3

 

1.2.2

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

 17 400,0

 400,0

 -

 

2

ხარჯები

 17 400,0

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 17 400,0

 -

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 400,0

 -

 

1.2.3

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

 1 500,0

 790,0

 -

 

2

ხარჯები

 1 500,0

 790,0

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 1 500,0

 790,0

 -

 

1.2.4

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება

 2 364,3

 2 450,0

 2 400,0

 

2

ხარჯები

 2 364,3

 2 450,0

 2 400,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 2 364,3

 2 450,0

 2 400,0

 

1.2.5

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

 8 800,0

 8 420,5

 804,9

 

2

ხარჯები

 8 800,0

 8 420,5

 804,9

 

28

სხვა ხარჯები

 8 800,0

 8 420,5

 804,9

 

1.2.6

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ჭალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობა

 3 500,0

 7 627,0

 10 158,2

 

2

ხარჯები

 -

 249,9

 -

 

25

სუბსიდიები

 

 249,9

 

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3 500,0

 7 377,1

 10 158,2

 

1.2.7

მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობა

 -

 -

 1 500,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 1 500,0

 

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

 137 585,0

 104 100,5

 124 925,3

 

2

ხარჯები

 122 028,6

 91 732,8

 95 211,2

 

22

საქონელი და მომსახურება

 30 051,0

 31 221,1

 23 300,8

 

25

სუბსიდიები

 -

 -

 15 900,0

 

28

სხვა ხარჯები

 91 977,7

 60 511,7

 56 010,4

 

31

არაფინანსური აქტივები

 15 531,9

 12 365,1

 28 864,1

 

33

ვალდებულებები

 24,6

 2,6

 850,0

 

2.1

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

 84 142,3

 4 647,1

 18 160,0

 

2

ხარჯები

 74 244,2

 -

 1 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 244,2

 -

 1 500,0

 

28

სხვა ხარჯები

 74 000,0

 -

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 9 898,1

 4 647,1

 16 260,0

 

33

ვალდებულებები

 

 

 400,0

 

2.2

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

 1 934,7

 6 215,4

 18 500,0

 

2

ხარჯები

 1 934,7

 6 215,4

 18 050,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 934,7

 6 215,4

 18 050,0

 

33

ვალდებულებები

 

 

 450,0

 

2.3

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

 2 356,4

 2 676,0

 5 000,0

 

2

ხარჯები

 2 162,1

 1 976,0

 3 800,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 814,1

 890,0

 3 000,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 348,0

 1 086,0

 800,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 194,3

 700,0

 1 200,0

 

2.4

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

 -

 794,7

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 794,7

 -

 

2.5

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 18 079,5

 18 700,0

 19 000,0

 

2

ხარჯები

 17 683,7

 18 000,0

 17 000,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 16 216,0

 17 575,2

 1 100,0

 

25

სუბსიდიები

 

 

 15 900,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 467,7

 424,8

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 395,8

 700,0

 2 000,0

 

2.6

 სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

 1 927,5

 2 000,0

 2 500,0

 

2

ხარჯები

 1 927,5

 2 000,0

 2 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 927,5

 2 000,0

 2 500,0

 

2.7

 ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

 3 956,9

 3 145,0

 1 632,0

 

2

ხარჯები

 3 884,3

 3 145,0

 1 632,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 3 884,3

 3 145,0

 1 632,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 72,6

 -

 -

 

2.8

 მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

 68,6

 1 076,0

 1 500,0

 

2

ხარჯები

 68,6

 106,0

 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 68,6

 106,0

 500,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 970,0

 1 000,0

 

2.9

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 25 119,1

 24 388,5

 40 083,3

 

2

ხარჯები

 20 123,5

 19 832,6

 31 679,2

 

22

საქონელი და მომსახურება

 6 896,3

 7 493,9

 13 068,8

 

28

სხვა ხარჯები

 13 227,3

 12 338,7

 18 610,4

 

31

არაფინანსური აქტივები

 4 971,1

 4 553,3

 8 404,1

 

33

ვალდებულებები

 24,6

 2,6

 -

 

2.9.1

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

 2 789,2

 3 800,0

 5 696,0

 

2

ხარჯები

 1 993,4

 3 270,0

 4 396,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 993,4

 3 270,0

 4 396,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 795,8

 530,0

 1 300,0

 

2.9.2

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 21,3

 -

 -

 

2

ხარჯები

 16,3

 -

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 14,8

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 1,5

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 5,0

 

 

 

2.9.3

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

 60,8

 -

 -

 

2

ხარჯები

 59,9

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 59,9

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 0,9

 

 

 

2.9.4

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში

 48,0

 -

 -

 

2

ხარჯები

 48,0

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 48,0

 -

 -

 

2.9.5

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში

 38,0

 -

 -

 

2

ხარჯები

 10,0

 -

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 10,0

 -

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 10,0

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 18,0

 

 

 

2.9.6

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში

 77,1

 -

 -

 

2

ხარჯები

 76,4

 -

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 24,0

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 52,4

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 0,7

 

 

 

2.9.8

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება

 416,9

 400,0

 2 995,0

 

2

ხარჯები

 416,9

 400,0

 2 995,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 416,9

 400,0

 2 995,0

 

2.9.9

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

 30,2

 60,0

 50,0

 

2

ხარჯები

 30,2

 60,0

 50,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 30,2

 60,0

 50,0

 

2.9.10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

 1 273,5

 2 500,0

 2 500,0

 

2

ხარჯები

 1 174,2

 1 900,0

 1 668,8

 

22

საქონელი და მომსახურება

 148,9

 320,0

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 1 025,3

 1 580,0

 1 668,8

 

31

არაფინანსური აქტივები

 99,3

 600,0

 831,2

 

2.9.11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

 1 409,5

 2 085,0

 2 100,0

 

2

ხარჯები

 1 210,3

 1 882,4

 1 850,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 164,8

 100,0

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 1 045,5

 1 782,4

 1 850,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 199,2

 200,0

 250,0

 

33

ვალდებულებები

 

 2,6

 

 

2.9.12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

 1 236,7

 1 473,9

 4 448,3

 

2

ხარჯები

 902,2

 1 168,9

 2 783,4

 

22

საქონელი და მომსახურება

 423,2

 457,0

 1 762,8

 

28

სხვა ხარჯები

 479,0

 711,9

 1 020,6

 

31

არაფინანსური აქტივები

 334,5

 305,0

 1 664,9

 

2.9.13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

 1 506,8

 1 441,0

 1 994,0

 

2

ხარჯები

 1 076,8

 1 108,0

 1 274,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 229,4

 152,1

 305,0

 

28

სხვა ხარჯები

 847,4

 955,9

 969,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 430,0

 333,0

 720,0

 

2.9.14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

 3 339,5

 2 026,0

 3 000,0

 

2

ხარჯები

 1 619,5

 668,5

 1 202,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 096,4

 270,7

 230,0

 

28

სხვა ხარჯები

 523,1

 397,8

 972,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 1 720,0

 1 357,5

 1 798,0

 

2.9.15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

 1 578,1

 2 382,0

 5 700,0

 

2

ხარჯები

 1 574,6

 2 130,4

 5 600,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 204,6

 1 443,0

 2 330,0

 

28

სხვა ხარჯები

 370,0

 687,4

 3 270,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3,5

 251,6

 100,0

 

2.9.16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

 1 710,8

 2 000,0

 2 300,0

 

2

ხარჯები

 1 576,0

 1 900,0

 2 260,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 157,7

 165,0

 75,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 418,3

 1 735,0

 2 185,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 134,8

 100,0

 40,0

 

2.9.17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

 1 870,0

 2 100,0

 4 650,0

 

2

ხარჯები

 722,4

 1 570,0

 3 970,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 251,6

 260,0

 190,0

 

28

სხვა ხარჯები

 470,8

 1 310,0

 3 780,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 1 147,6

 530,0

 680,0

 

2.9.18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

 677,2

 1 136,3

 1 750,0

 

2

ხარჯები

 580,8

 790,1

 850,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 195,9

 346,1

 235,0

 

28

სხვა ხარჯები

 384,9

 444,0

 615,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 96,4

 346,2

 900,0

 

2.9.19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

 3 802,4

 2 984,3

 2 900,0

 

2

ხარჯები

 3 802,4

 2 984,3

 2 780,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 534,5

 250,0

 500,0

 

28

სხვა ხარჯები

 3 267,9

 2 734,3

 2 280,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 120,0

 

2.9.21

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების კეთილმოწყობა

 3 233,3

 -

 -

 

2

ხარჯები

 3 233,3

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 3 233,3

 -

 -

 

2.10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

 -

 40 446,8

 18 550,0

 

2

ხარჯები

 -

 40 446,8

 18 550,0

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 40 446,8

 18 550,0

 

2.13

წმინდა ასი ათასი ქართველი მოწამის სახელობის მეტეხის ხიდის გაფორმებითი ღონისძიებები

 -

 11,0

 -

 

2

ხარჯები

 -

 11,0

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 11,0

 -

 

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

 56 387,3

 71 027,0

 73 440,6

 

2

ხარჯები

 52 842,2

 66 161,1

 65 240,6

 

22

საქონელი და მომსახურება

 37 499,4

 56 163,1

 13 543,9

 

25

სუბსიდიები

 -

 -

 51 596,7

 

28

სხვა ხარჯები

 15 342,8

 9 998,0

 100,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3 545,1

 4 865,9

 8 200,0

 

3.1

გამწვანების ღონისძიებები

 12 915,3

 14 127,0

 17 700,0

 

2

ხარჯები

 9 370,2

 9 261,1

 9 500,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 9 305,6

 9 261,1

 9 500,0

 

28

სხვა ხარჯები

 64,6

 -

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3 545,1

 4 865,9

 8 200,0

 

3.2

დასუფთავების ღონისძიებები

 39 921,8

 53 400,0

 52 000,0

 

2

ხარჯები

 39 921,8

 53 400,0

 52 000,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 28 193,8

 46 902,0

 4 033,9

 

25

სუბსიდიები

 

 

 47 966,1

 

28

სხვა ხარჯები

 11 728,0

 6 498,0

 -

 

3.3

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

 3 550,2

 3 500,0

 3 730,6

 

2

ხარჯები

 3 550,2

 3 500,0

 3 730,6

 

25

სუბსიდიები

 

 

 3 630,6

 

28

სხვა ხარჯები

 3 550,2

 3 500,0

 100,0

 

3.3.1

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობa

 -

 -

 2 700,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 2 700,0

 

25

სუბსიდიები

 

 

 2 600,0

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 100,0

 

3.3.2

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

 -

 -

 1 030,6

 

2

ხარჯები

 -

 -

 1 030,6

 

25

სუბსიდიები

 

 

 1 030,6

 

3.4

თბილისის ზღვის გათევზიანება

 -

 -

 10,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 10,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 10,0

 

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

 3 159,9

 5 952,8

 10 888,8

 

2

ხარჯები

 2 305,3

 1 930,8

 6 191,4

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 847,1

 1 507,0

 6 176,9

 

28

სხვა ხარჯები

 458,2

 423,8

 14,5

 

31

არაფინანსური აქტივები

 54,8

 322,0

 2 318,3

 

32

ფინანსური აქტივები

 799,9

 3 700,0

 2 379,1

 

4.1

მეწარმეობის მხარდაჭერა

 799,9

 3 907,0

 2 627,3

 

2

ხარჯები

 -

 202,0

 248,2

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 202,0

 248,2

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 5,0

 -

 

32

ფინანსური აქტივები

 799,9

 3 700,0

 2 379,1

 

4.2

თბილისი - შეხვედრებისა და შესაძლებლობების ქალაქი

 410,7

 -

 -

 

2

ხარჯები

 356,0

 -

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 356,0

 -

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 54,8

 -

 -

 

4.3

თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

 304,4

 127,6

 363,5

 

2

ხარჯები

 304,4

 127,6

 363,5

 

22

საქონელი და მომსახურება

 296,4

 127,6

 363,5

 

28

სხვა ხარჯები

 8,1

 -

 -

 

4.4

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

 117,3

 64,1

 246,0

 

2

ხარჯები

 117,3

 64,1

 228,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 107,7

 54,0

 217,5

 

28

სხვა ხარჯები

 9,6

 10,1

 10,5

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 18,0

 

4.5

მოქალაქეთა უნარ-ჩვევების განვითარება

 952,7

 762,9

 -

 

2

ხარჯები

 952,7

 762,9

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 952,7

 762,9

 -

 

4.6

თბილისელების ადვოკატი

 440,5

 413,7

 -

 

2

ხარჯები

 440,5

 413,7

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 440,5

 413,7

 -

 

4.7

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

 134,4

 549,2

 350,0

 

2

ხარჯები

 134,4

 299,2

 350,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 134,4

 299,2

 350,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 250,0

 -

 

4.7.2

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

 19,4

 -

 150,0

 

2

ხარჯები

 19,4

 -

 150,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 19,4

 -

 150,0

 

4.7.3

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

 115,0

 -

 60,0

 

2

ხარჯები

 115,0

 -

 60,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 115,0

 -

 60,0

 

4.7.4

სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება

 -

 -

 140,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 140,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 140,0

 

4.8

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

 -

 128,3

 144,1

 

2

ხარჯები

 -

 61,3

 144,1

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 61,3

 140,1

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 4,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 67,0

 -

 

4.9

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

 -

 -

 752,3

 

2

ხარჯები

 -

 -

 702,3

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 702,3

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 50,0

 

4.10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

 -

 -

 3 905,6

 

2

ხარჯები

 -

 -

 1 655,3

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 1 655,3

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 -

 2 250,3

 

4.11

ქალაქის განვითარების სტრატეგია

 -

 -

 200,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 200,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 200,0

 

4.12

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

 -

 -

 2 300,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 2 300,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 2 300,0

 

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

 25 211,2

 40 054,5

 37 986,5

 

2

ხარჯები

 25 208,4

 39 567,0

 37 986,5

 

28

სხვა ხარჯები

 25 208,4

 39 567,0

 37 986,5

 

33

ვალდებულებები

 2,8

 487,5

 -

 

5.1

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

 25 211,2

 40 054,5

 37 986,5

 

2

ხარჯები

 25 208,4

 39 567,0

 37 986,5

 

28

სხვა ხარჯები

 25 208,4

 39 567,0

 37 986,5

 

33

ვალდებულებები

 2,8

 487,5

 -

 

5.1.2

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 40,5

 -

 -

 

2

ხარჯები

 40,5

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 40,5

 -

 -

 

5.1.3

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

 2,1

 -

 -

 

2

ხარჯები

 2,1

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 2,1

 -

 -

 

5.1.5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისანი-სამგორის რაიონში

 86,2

 -

 -

 

2

ხარჯები

 86,2

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 86,2

 -

 -

 

5.1.6

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ძველი თბილისის რაიონში

 218,8

 -

 -

 

2

ხარჯები

 216,0

 -

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 216,0

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 2,8

 

 

 

5.1.8

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

 1 690,5

 4 500,0

 2 700,0

 

2

ხარჯები

 1 690,5

 4 499,7

 2 700,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 690,5

 4 499,7

 2 700,0

 

33

ვალდებულებები

 

 0,3

 

 

5.1.9

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

 3 920,8

 4 800,0

 3 493,3

 

2

ხარჯები

 3 920,8

 4 799,1

 3 493,3

 

28

სხვა ხარჯები

 3 920,8

 4 799,1

 3 493,3

 

33

ვალდებულებები

 

 0,9

 

 

5.1.10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

 2 230,6

 3 204,5

 5 000,0

 

2

ხარჯები

 2 230,6

 3 204,5

 5 000,0

 

28

სხვა ხარჯები

 2 230,6

 3 204,5

 5 000,0

 

5.1.11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

 1 816,3

 3 400,0

 5 010,0

 

2

ხარჯები

 1 816,3

 3 400,0

 5 010,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 816,3

 3 400,0

 5 010,0

 

5.1.12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

 2 105,3

 3 400,0

 2 700,0

 

2

ხარჯები

 2 105,3

 3 397,6

 2 700,0

 

28

სხვა ხარჯები

 2 105,3

 3 397,6

 2 700,0

 

33

ვალდებულებები

 

 2,4

 

 

5.1.13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

 3 018,6

 4 000,0

 4 000,0

 

2

ხარჯები

 3 018,6

 3 518,5

 4 000,0

 

28

სხვა ხარჯები

 3 018,6

 3 518,5

 4 000,0

 

33

ვალდებულებები

 

 481,5

 

 

5.1.14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

 2 671,1

 4 050,0

 3 800,0

 

2

ხარჯები

 2 671,1

 4 050,0

 3 800,0

 

28

სხვა ხარჯები

 2 671,1

 4 050,0

 3 800,0

 

5.1.15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

 4 415,8

 6 000,0

 5 000,0

 

2

ხარჯები

 4 415,8

 5 999,4

 5 000,0

 

28

სხვა ხარჯები

 4 415,8

 5 999,4

 5 000,0

 

33

ვალდებულებები

 

 0,6

 

 

5.1.16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

 1 116,4

 2 500,0

 2 283,2

 

2

ხარჯები

 1 116,4

 2 500,0

 2 283,2

 

28

სხვა ხარჯები

 1 116,4

 2 500,0

 2 283,2

 

5.1.17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

 1 878,3

 4 200,0

 4 000,0

 

2

ხარჯები

 1 878,3

 4 198,2

 4 000,0

 

28

სხვა ხარჯები

 1 878,3

 4 198,2

 4 000,0

 

33

ვალდებულებები

 

 1,8

 

 

6

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 166 018,2

 192 386,7

 205 004,0

 

2

ხარჯები

 162 351,9

 191 154,6

 204 064,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 253,7

 266,6

 485,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 159 040,0

 190 571,5

 201 411,0

 

28

სხვა ხარჯები

 3 058,3

 316,5

 2 168,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3 626,9

 1 223,2

 940,0

 

33

ვალდებულებები

 39,3

 9,0

 -

 

6.1

ჯანმრთელობის დაცვა

 27 236,7

 24 074,9

 34 450,0

 

2

ხარჯები

 23 626,7

 22 869,7

 33 510,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 20 856,7

 22 869,7

 31 860,0

 

28

სხვა ხარჯები

 2 770,0

 -

 1 650,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3 610,0

 1 205,2

 940,0

 

6.1.1

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

 25 180,0

 22 219,4

 27 100,0

 

2

ხარჯები

 21 570,0

 21 014,2

 26 160,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 18 800,0

 21 014,2

 26 160,0

 

28

სხვა ხარჯები

 2 770,0

 -

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 3 610,0

 1 205,2

 940,0

 

6.1.2

-ონკოპრევენციის პროგრამა

 1 217,6

 1 200,0

 1 200,0

 

2

ხარჯები

 1 217,6

 1 200,0

 1 200,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 217,6

 1 200,0

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 1 200,0

 

6.1.3

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

 398,4

 400,0

 450,0

 

2

ხარჯები

 398,4

 400,0

 450,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 398,4

 400,0

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 450,0

 

6.1.5

ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობა

 69,2

 -

 -

 

2

ხარჯები

 69,2

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 69,2

 -

 -

 

6.1.7

ნაღვლის ბუშტის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა

 45,7

 -

 -

 

2

ხარჯები

 45,7

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 45,7

 -

 -

 

6.1.8

საშვილოსნოს დაავადებების, კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა

 120,3

 -

 -

 

2

ხარჯები

 120,3

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 120,3

 -

 -

 

6.1.9

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია

 205,5

 255,5

 300,0

 

2

ხარჯები

 205,5

 255,5

 300,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 205,5

 255,5

 300,0

 

6.1.12

,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

 -

 -

 1 400,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 1 400,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 1 400,0

 

6.1.13

ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია

 -

 -

 4 000,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 4 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 4 000,0

 

6.2

სოციალური დაცვა

 138 781,5

 168 311,8

 170 554,0

 

2

ხარჯები

 138 725,2

 168 284,9

 170 554,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 253,7

 266,6

 485,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 138 183,3

 167 701,8

 169 551,0

 

28

სხვა ხარჯები

 288,3

 316,5

 518,0

 

31

არაფინანსური აქტივები

 16,9

 18,0

 -

 

33

ვალდებულებები

 39,3

 9,0

 -

 

6.2.1

კომუნალური სუბსიდირება

 44 217,1

 45 100,0

 37 195,5

 

2

ხარჯები

 44 217,1

 45 100,0

 37 195,5

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 44 217,1

 45 100,0

 37 195,5

 

6.2.2

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

 3 336,4

 3 530,2

 7 000,0

 

2

ხარჯები

 3 336,4

 3 530,2

 7 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3 336,4

 3 530,2

 7 000,0

 

6.2.3

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთა” ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

 223,4

 263,8

 400,0

 

2

ხარჯები

 223,4

 263,8

 400,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 223,4

 263,8

 400,0

 

6.2.4

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა

 459,9

 1 276,9

 1 430,0

 

2

ხარჯები

 459,9

 1 276,9

 1 430,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 459,9

 1 276,9

 1 430,0

 

6.2.4.1

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურებa

 -

 -

 530,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 530,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 530,0

 

6.2.4.2

ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები

 -

 -

 900,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 900,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 900,0

 

6.2.5

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება

 10,6

 16,0

 35,0

 

2

ხარჯები

 10,6

 16,0

 35,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 10,6

 16,0

 35,0

 

6.2.6

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

 3 161,5

 3 350,0

 2 165,0

 

2

ხარჯები

 3 161,5

 3 350,0

 2 165,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 176,1

 202,0

 300,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 985,4

 3 148,0

 1 865,0

 

6.2.6.1

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში

 -

 -

 525,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 525,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 525,0

 

6.2.6.2

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

 -

 -

 600,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 600,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 600,0

 

6.2.6.3

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

 -

 -

 740,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 740,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 740,0

 

6.2.6.4

სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

 -

 -

 300,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 300,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 300,0

 

6.2.7

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება

 270,3

 330,0

 500,0

 

2

ხარჯები

 270,3

 330,0

 500,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 31,5

 -

 

28

სხვა ხარჯები

 270,3

 298,5

 500,0

 

6.2.8

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა

 18,0

 18,0

 18,0

 

2

ხარჯები

 18,0

 18,0

 18,0

 

28

სხვა ხარჯები

 18,0

 18,0

 18,0

 

6.2.9

სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები

 5 388,7

 20 850,0

 15 000,0

 

2

ხარჯები

 5 388,7

 20 850,0

 15 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 5 388,7

 20 850,0

 15 000,0

 

6.2.10

ომის ვეტერანების დახმარება

 229,9

 340,8

 472,5

 

2

ხარჯები

 229,9

 340,8

 472,5

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 229,9

 340,8

 472,5

 

6.2.11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება

 52 058,9

 61 900,0

 65 484,0

 

2

ხარჯები

 52 058,9

 61 900,0

 65 484,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 52 058,9

 61 900,0

 65 484,0

 

6.2.12

`სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში~

 94,5

 40,6

 -

 

2

ხარჯები

 77,6

 40,6

 -

 

22

საქონელი და მომსახურება

 77,6

 40,6

 -

 

31

არაფინანსური აქტივები

 16,9

 -

 -

 

6.2.13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

 2,3

 10,4

 10,0

 

2

ხარჯები

 2,3

 10,4

 10,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 9,0

 9,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,3

 1,4

 1,0

 

6.2.14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

 8 493,6

 10 488,2

 13 638,0

 

2

ხარჯები

 8 456,5

 10 488,2

 13 638,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 8 456,5

 10 488,2

 13 638,0

 

33

ვალდებულებები

 37,1

 -

 -

 

6.2.14.1

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 425,3

 -

 -

 

2

ხარჯები

 388,2

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 388,2

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 37,1

 

 

 

6.2.14.2

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

 134,0

 -

 -

 

2

ხარჯები

 134,0

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 134,0

 -

 -

 

6.2.14.3

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკე-საბურთალოს რაიონში

 151,6

 -

 -

 

2

ხარჯები

 151,6

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 151,6

 -

 -

 

6.2.14.4

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისანი-სამგორის რაიონში

 260,6

 -

 -

 

2

ხარჯები

 260,6

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 260,6

 -

 -

 

6.2.14.5

უფასო სასადილოებით მომსახურება ძველი თბილისის რაიონში

 135,2

 -

 -

 

2

ხარჯები

 135,2

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 135,2

 -

 -

 

6.2.14.6

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

 1 343,0

 1 850,4

 2 500,0

 

2

ხარჯები

 1 343,0

 1 850,4

 2 500,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 343,0

 1 850,4

 2 500,0

 

6.2.14.7

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

 1 571,9

 2 251,1

 2 500,0

 

2

ხარჯები

 1 571,9

 2 251,1

 2 500,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 571,9

 2 251,1

 2 500,0

 

6.2.14.8

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

 367,7

 557,1

 861,4

 

2

ხარჯები

 367,7

 557,1

 861,4

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 367,7

 557,1

 861,4

 

6.2.14.9

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

 712,6

 869,1

 1 162,9

 

2

ხარჯები

 712,6

 869,1

 1 162,9

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 712,6

 869,1

 1 162,9

 

6.2.14.10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

 339,4

 501,8

 603,0

 

2

ხარჯები

 339,4

 501,8

 603,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 339,4

 501,8

 603,0

 

6.2.14.11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

 474,5

 544,5

 708,5

 

2

ხარჯები

 474,5

 544,5

 708,5

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 474,5

 544,5

 708,5

 

6.2.14.12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

 672,3

 1 071,8

 1 464,4

 

2

ხარჯები

 672,3

 1 071,8

 1 464,4

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 672,3

 1 071,8

 1 464,4

 

6.2.14.13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

 719,9

 1 175,6

 1 699,0

 

2

ხარჯები

 719,9

 1 175,6

 1 699,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 719,9

 1 175,6

 1 699,0

 

6.2.14.14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

 548,9

 645,4

 1 025,1

 

2

ხარჯები

 548,9

 645,4

 1 025,1

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 548,9

 645,4

 1 025,1

 

6.2.14.15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

 636,7

 1 021,4

 1 113,7

 

2

ხარჯები

 636,7

 1 021,4

 1 113,7

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 636,7

 1 021,4

 1 113,7

 

6.2.15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

 108,2

 113,4

 128,3

 

2

ხარჯები

 108,2

 113,4

 128,3

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 108,2

 113,4

 128,3

 

6.2.15.1

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 3,9

 -

 -

 

2

ხარჯები

 3,9

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,9

 -

 -

 

6.2.15.2

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

 2,1

 -

 -

 

2

ხარჯები

 2,1

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,1

 -

 -

 

6.2.15.3

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში

 6,3

 -

 -

 

2

ხარჯები

 6,3

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,3

 -

 -

 

6.2.15.4

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში

 4,9

 -

 -

 

2

ხარჯები

 4,9

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 4,9

 -

 -

 

6.2.15.5

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში

 1,8

 -

 -

 

2

ხარჯები

 1,8

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,8

 -

 -

 

6.2.15.7

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

 8,8

 12,0

 15,0

 

2

ხარჯები

 8,8

 12,0

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 8,8

 12,0

 15,0

 

6.2.15.8

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

 13,7

 13,7

 15,0

 

2

ხარჯები

 13,7

 13,7

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 13,7

 13,7

 15,0

 

6.2.15.9

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

 9,1

 4,9

 9,8

 

2

ხარჯები

 9,1

 4,9

 9,8

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 9,1

 4,9

 9,8

 

6.2.15.10

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

 6,0

 6,0

 6,0

 

2

ხარჯები

 6,0

 6,0

 6,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,0

 6,0

 6,0

 

6.2.15.11

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში

 9,8

 21,5

 15,0

 

2

ხარჯები

 9,8

 21,5

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 9,8

 21,5

 15,0

 

6.2.15.12

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

 11,6

 15,8

 20,3

 

2

ხარჯები

 11,6

 15,8

 20,3

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 11,6

 15,8

 20,3

 

6.2.15.13

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში

 9,8

 12,3

 14,7

 

2

ხარჯები

 9,8

 12,3

 14,7

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 9,8

 12,3

 14,7

 

6.2.15.14

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში

 15,4

 17,5

 15,0

 

2

ხარჯები

 15,4

 17,5

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 15,4

 17,5

 15,0

 

6.2.15.15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

 2,1

 4,2

 10,5

 

2

ხარჯები

 2,1

 4,2

 10,5

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2,1

 4,2

 10,5

 

6.2.15.16

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

 3,2

 5,6

 7,0

 

2

ხარჯები

 3,2

 5,6

 7,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,2

 5,6

 7,0

 

6.2.16

 დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

 1 889,8

 2 682,5

 3 661,1

 

2

ხარჯები

 1 889,8

 2 682,5

 3 661,1

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 889,8

 2 682,5

 3 661,1

 

6.2.16.1

დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 22,8

 -

 -

 

2

ხარჯები

 22,8

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 22,8

 -

 -

 

6.2.16.2

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

 23,7

 -

 -

 

2

ხარჯები

 23,7

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 23,7

 -

 -

 

6.2.16.3

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ვაკე-საბურთალოს რაიონში

 9,9

 -

 -

 

2

ხარჯები

 9,9

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 9,9

 -

 -

 

6.2.16.4

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ისანი-სამგორის რაიონში

 46,6

 -

 -

 

2

ხარჯები

 46,6

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 46,6

 -

 -

 

6.2.16.5

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ძველი თბილისის რაიონში

 170,5

 -

 -

 

2

ხარჯები

 170,5

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 170,5

 -

 -

 

6.2.16.7

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში

 56,8

 123,6

 200,0

 

2

ხარჯები

 56,8

 123,6

 200,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 56,8

 123,6

 200,0

 

6.2.16.8

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში

 105,8

 275,0

 370,0

 

2

ხარჯები

 105,8

 275,0

 370,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 105,8

 275,0

 370,0

 

6.2.16.9

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში

 88,7

 21,8

 23,1

 

2

ხარჯები

 88,7

 21,8

 23,1

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 88,7

 21,8

 23,1

 

6.2.16.10

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში

 322,8

 481,8

 648,0

 

2

ხარჯები

 322,8

 481,8

 648,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 322,8

 481,8

 648,0

 

6.2.16.11

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში

 54,6

 127,7

 160,0

 

2

ხარჯები

 54,6

 127,7

 160,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 54,6

 127,7

 160,0

 

6.2.16.12

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში

 31,6

 63,0

 200,0

 

2

ხარჯები

 31,6

 63,0

 200,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 31,6

 63,0

 200,0

 

6.2.16.13

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში

 271,6

 500,9

 600,0

 

2

ხარჯები

 271,6

 500,9

 600,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 271,6

 500,9

 600,0

 

6.2.16.14

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში

 237,4

 398,3

 560,0

 

2

ხარჯები

 237,4

 398,3

 560,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 237,4

 398,3

 560,0

 

6.2.16.15

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში

 195,3

 270,8

 432,0

 

2

ხარჯები

 195,3

 270,8

 432,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 195,3

 270,8

 432,0

 

6.2.16.16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში

 251,9

 419,6

 468,0

 

2

ხარჯები

 251,9

 419,6

 468,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 251,9

 419,6

 468,0

 

6.2.17

 ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში

 140,0

 131,2

 122,2

 

2

ხარჯები

 140,0

 131,2

 122,2

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 140,0

 131,2

 122,2

 

6.2.17.5

ომის ვეტერანების დახმარება ძველი თბილისის რაიონში

 1,0

 -

 -

 

2

ხარჯები

 1,0

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,0

 -

 -

 

6.2.17.7

ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში

 8,2

 7,5

 15,0

 

2

ხარჯები

 8,2

 7,5

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 8,2

 7,5

 15,0

 

6.2.17.8

ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში

 6,7

 7,5

 9,0

 

2

ხარჯები

 6,7

 7,5

 9,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,7

 7,5

 9,0

 

6.2.17.9

ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში

 6,3

 4,9

 6,3

 

2

ხარჯები

 6,3

 4,9

 6,3

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,3

 4,9

 6,3

 

6.2.17.10

ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში

 4,6

 4,6

 12,0

 

2

ხარჯები

 4,6

 4,6

 12,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 4,6

 4,6

 12,0

 

6.2.17.11

ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში

 47,4

 52,5

 20,0

 

2

ხარჯები

 47,4

 52,5

 20,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 47,4

 52,5

 20,0

 

6.2.17.12

ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში

 22,0

 20,0

 20,0

 

2

ხარჯები

 22,0

 20,0

 20,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 22,0

 20,0

 20,0

 

6.2.17.13

ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში

 6,2

 6,8

 7,0

 

2

ხარჯები

 6,2

 6,8

 7,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 6,2

 6,8

 7,0

 

6.2.17.14

ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში

 14,9

 7,5

 15,0

 

2

ხარჯები

 14,9

 7,5

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 14,9

 7,5

 15,0

 

6.2.17.15

ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში

 3,0

 3,0

 2,9

 

2

ხარჯები

 3,0

 3,0

 2,9

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,0

 3,0

 2,9

 

6.2.17.16

ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში

 19,7

 16,9

 15,0

 

2

ხარჯები

 19,7

 16,9

 15,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 19,7

 16,9

 15,0

 

6.2.18

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში

 12 504,5

 9 217,1

 13 383,9

 

2

ხარჯები

 12 502,3

 9 208,2

 13 383,9

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 12 502,3

 9 208,2

 13 383,9

 

33

ვალდებულებები

 2,2

 9,0

 -

 

6.2.18.1

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

 92,4

 -

 -

 

2

ხარჯები

 92,4

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 92,4

 -

 -

 

6.2.18.2

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

 88,6

 -

 -

 

2

ხარჯები

 88,6

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 88,6

 -

 -

 

6.2.18.3

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში

 91,2

 -

 -

 

2

ხარჯები

 91,1

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 91,1

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 0,1

 

 

 

6.2.18.4

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში

 151,9

 -

 -

 

2

ხარჯები

 150,9

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 150,9

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 1,0

 

 

 

6.2.18.5

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში

 154,7

 -

 -

 

2

ხარჯები

 153,6

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 153,6

 -

 -

 

33

ვალდებულებები

 1,1

 

 

 

6.2.18.6

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდგორის რაიონში

 14,6

 -

 -

 

2

ხარჯები

 14,6

 -

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 14,6

 -

 -

 

6.2.18.7

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში

 1 296,5

 1 250,0

 1 400,0

 

2

ხარჯები

 1 296,5

 1 250,0

 1 400,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 296,5

 1 250,0

 1 400,0

 

6.2.18.8

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

 1 414,4

 1 444,0

 1 200,0

 

2

ხარჯები

 1 414,4

 1 441,7

 1 200,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 414,4

 1 441,7

 1 200,0

 

33

ვალდებულებები

 

 2,4

 

 

6.2.18.9

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

 1 341,8

 856,7

 1 800,0

 

2

ხარჯები

 1 341,8

 856,7

 1 800,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 341,8

 856,7

 1 800,0

 

6.2.18.10

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

 1 338,4

 717,0

 1 300,0

 

2

ხარჯები

 1 338,4

 717,0

 1 300,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 338,4

 717,0

 1 300,0

 

6.2.18.11

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში

 1 026,8

 800,0

 1 800,0

 

2

ხარჯები

 1 026,8

 800,0

 1 800,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 026,8

 800,0

 1 800,0

 

6.2.18.12

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

 823,6

 749,9

 883,9

 

2

ხარჯები

 823,6

 749,9

 883,9

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 823,6

 749,9

 883,9

 

6.2.18.13

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში

 1 370,4

 650,0

 1 000,0

 

2

ხარჯები

 1 370,4

 650,0

 1 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 370,4

 650,0

 1 000,0

 

6.2.18.14

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში

 1 361,1

 1 230,0

 1 500,0

 

2

ხარჯები

 1 361,1

 1 230,0

 1 500,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 361,1

 1 230,0

 1 500,0

 

6.2.18.15

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

 743,9

 799,5

 1 000,0

 

2

ხარჯები

 743,9

 799,5

 1 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 743,9

 799,5

 1 000,0

 

6.2.18.16

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

 1 194,2

 720,0

 1 500,0

 

2

ხარჯები

 1 194,2

 713,4

 1 500,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 194,2

 713,4

 1 500,0

 

33

ვალდებულებები

 

 6,6

 

 

6.2.19

წყლის გადასახადზე 50%-იანი შეღვათი

 363,0

 290,2

 -

 

2

ხარჯები

 363,0

 290,2

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 363,0

 290,2

 -

 

6.2.20

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში

 5 811,1

 8 105,6

 4 963,4

 

2

ხარჯები

 5 811,1

 8 087,6

 4 963,4

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 5 811,1

 8 087,6

 4 963,4

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 18,0

 -

 

6.2.20.1

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში

 2 354,9

 3 200,0

 1 063,4

 

2

ხარჯები

 2 354,9

 3 182,0

 1 063,4

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 354,9

 3 182,0

 1 063,4

 

31

არაფინანსური აქტივები

 -

 18,0

 -

 

6.2.20.2

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება ვაკის რაიონში

 -

 46,4

 2 900,0

 

2

ხარჯები

 -

 46,4

 2 900,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 46,4

 2 900,0

 

6.2.20.3

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში

 556,2

 850,0

 1 000,0

 

2

ხარჯები

 556,2

 850,0

 1 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 556,2

 850,0

 1 000,0

 

6.2.20.4

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში

 2 900,0

 4 009,2

 -

 

2

ხარჯები

 2 900,0

 4 009,2

 -

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 900,0

 4 009,2

 -

 

6.2.21

მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

 -

 257,0

 1 211,3

 

2

ხარჯები

 -

 257,0

 1 211,3

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 15,0

 36,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 242,0

 1 175,3

 

6.2.22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

 -

 -

 800,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 800,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 800,0

 

6.2.23

,,ვორლდ ვიჟენის" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსებa

 -

 -

 75,8

 

2

ხარჯები

 -

 -

 75,8

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 75,8

 

6.2.24

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

 -

 -

 1 000,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 1 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 1 000,0

 

6.2.25

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa

 -

 -

 1 000,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 1 000,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 1 000,0

 

6.2.26

შინმოვლის თანადაფინანსებa

 -

 -

 360,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 360,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 360,0

 

6.2.27

სოციალური დახმარების პროგრამების დაგეგმვა/შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება

 -

 -

 100,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 100,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 100,0

 

6.2.28

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 -

 -

 400,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 400,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 40,0

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 360,0

 

7

განათლება

 54 313,7

 79 609,0

 92 633,1

 

2

ხარჯები

 54 313,7

 79 609,0

 92 633,1

 

22

საქონელი და მომსახურება

 1 975,3

 743,0

 2 368,9

 

25

სუბსიდიები

 51 361,1

 63 937,4

 66 054,2

 

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 1 300,0

 

28

სხვა ხარჯები

 977,3

 14 928,6

 22 910,0

 

7.1

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

 49 230,4

 74 721,0

 85 100,0

 

2

ხარჯები

 49 230,4

 74 721,0

 85 100,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 100,0

 

25

სუბსიდიები

 49 230,4

 61 800,0

 63 250,0

 

28

სხვა ხარჯები

 -

 12 921,0

 21 750,0

 

7.1.1

სკოლამდელი განათლების მართვის სისტემის გაუმჯობესება

 -

 -

 100,0

 

2

ხარჯები

 -

 -

 100,0

 

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 100,0

 

7.1.2

სკოლამდელი აღზრდის