საგადასახადო ომბუდსმენის 2014 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით

  • Word
საგადასახადო ომბუდსმენის 2014 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდი
მიღების თარიღი 08/12/2014
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
08/12/2014
ვებგვერდი, 12/12/2014
საგადასახადო ომბუდსმენის 2014 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით
საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდი

საგადასახადო ომბუდსმენის 2014 წლის ანგარიში

საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით

2014 წლის განმავლობაში:

ა) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატში შემოსულია სულ 13 განცხადება, აქედან, 4 მატერიალური და 9 ელექტრონული ფორმით;

ბ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან, 11 დაკმაყოფილდა სრულად, ხოლო 2 ნაწილობრივ;

გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ნაწილობრივ უარის თქმის საფუძველია საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის მე-2 პუნქტი და 45-ე მუხლი, ასევე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 42-ე მუხლის მე-6 ნაწილი;

დ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის/გაცემაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საგადასახადო ომბუდსმენის მიერ;

ე) საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ნაწილობრივ უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა;

ვ) საჯარო ინფორმაციის შესწორების მოთხოვნით საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატში განცხადება არ შემოსულა.

საგადასახადო ომბუდსმენის

მოადგილე                                                   ზ. ძნელაშვილი