„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2939
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/04/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 14, 15/05/2006
სარეგისტრაციო კოდი 070.000.000.05.001.002.213
  • Word
2939
28/04/2006
სსმ, 14, 15/05/2006
070.000.000.05.001.002.213
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონს (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №13(20), 1999 წელი, მუხ. 52) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 281 მუხლი:

     „მუხლი 281. აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდების შემთხვევაში განაჩენით დაკისრებული ჯარიმის აღსრულების წესი

სასამართლო აღმასრულებელი ვალდებულია სისხლის სამართლის საქმეზე გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან არა უგვიანეს ხუთი დღისა, მსჯავრდებულის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე გირაოს სახით საქმის მწარმოებელი ორგანოს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილ ფულად თანხაზე აღსრულება მოახდინოს ამ კანონით დადგენილი წესით.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი

მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 28 აპრილი.

№2939-Iს