აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 115-უ.ს.შ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 18/12/2014
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.30.056.016044
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
115-უ.ს.შ.ს.
18/12/2014
ვებგვერდი, 23/12/2014
190040000.30.056.016044
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 30.12.2015, №157-უ.ს.რ.ს.)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კ ა ნ ო ნ ი

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:      

                                                                                                                                                                               (ათასი ლარი)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

165 534,3

156 705,0

159 718,9

 

გადასახადები

133 750,9

143 763,4

147 000,0

 

გრანტები

21 146,8

2 095,3

5 819,4

 

სხვა შემოსავლები

10 636,7

10 846,3

6 899,5

 

ხარჯები

117 347,7

129 309,4

143 161,2

 

შრომის ანაზღაურება

16 878,2

35 789,3

35 738,1

 

საქონელი და მომსახურება

15 692,4

18 415,8

22 293,5

 

პროცენტი

 251,5

 273,4

 439,2

 

სუბსიდიები

26 883,1

2 402,6

4 510,1

 

გრანტები (გაცემული)

33 995,2

45 287,8

31 275,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 370,5

6 486,4

5 897,6

 

სხვა ხარჯები

18 276,8

20 654,1

43 007,7

 

საოპერაციო სალდო

48 186,6

27 395,6

16 557,7

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18 804,2

19 819,8

25 198,0

 

ზრდა (შეძენა)

21 778,0

25 577,9

35 772,0

 

კლება (გაყიდვა)

2 973,8

5 758,2

10 574,0

 

მთლიანი სალდო

29 382,3

7 575,8

-8 640,4

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

26 791,7

6 333,8

-11 123,2

 

ზრდა

26 848,4

6 333,8

2 222,9

 

ვალუტა, დეპოზიტები

26 848,4

6 333,8

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 0,0

 0,0

2 222,9

 

კლება

 56,7

 0,0

13 346,1

 

ვალუტა, დეპოზიტები

 56,7

 

13 346,1

 

სესხები

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-2 590,6

-1 242,1

-2 482,9

 

ზრდა

 0,0

 0,0

 0,0

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

2 590,6

1 242,1

2 482,9

 

სესხები

 

 

1 671,9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

 

 811,0

 

ბალანსი

 0,0

 0,0

 0,0

 

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება                                                  

                (ათასი ლარი)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

შემოსულობები

168 508,1

162 463,1

170 292,9

 

შემოსავლები

165 534,3

156 705,0

159 718,9

 

არაფინანსური აქტივების კლება

2 973,8

5 758,2

10 574,0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0,0

 0,0

 0,0

 

ვალდებულებების ზრდა

 0,0

 0,0

 0,0

 

გადასახდელები

141 716,3

156 129,4

183 639,0

 

ხარჯები

117 347,7

129 309,4

143 161,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 778,0

25 577,9

35 772,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0,0

 0,0

2 222,9

 

ვალდებულებების კლება

2 590,6

1 242,1

2 482,9

 

ნაშთის ცვლილება

26 791,7

6 333,7

-13 346,1

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 159718.9 ათასი ლარის ოდენობით:                                     

                (ათასი ლარი)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

165 534,4

156 705,0

159 718,9

 

გადასახადები

133 750,9

143 763,4

147 000,0

 

გრანტები

21 146,8

2 095,3

5 819,4

 

სხვა შემოსავლები

10 636,7

10 846,3

6 899,5

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 147000.0 ათასი ლარის ოდენობით:                              

                (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

11

გადასახადები

133 750,9

143 763,4

147 000,0

 

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

133 750,9

143 763,4

147 000,0

 

1111

ფიზიკური პირებიდან

133 750,9

143 763,4

147 000,0

 

11111

საშემოსავლო გადასახადი

133 750,9

143 763,4

147 000,0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 5819.4 ათასი ლარის ოდენობით:  

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

13

გრანტები

21 146,8

2 095,3

5 819,4

 

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

21 146,8

2 095,3

5 819,4

 

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

21 146,8

2 095,3

5 819,4

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 5. ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6899.5 ათასი ლარის ოდენობით:                                             

                (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

14

სხვა შემოსავლები

10 636,7

10 846,3

6 899,5

 

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

8 524,5

8 637,8

5 094,4

 

1411

პროცენტები

5 689,3

6 052,1

3 400,0

 

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

5 689,3

6 052,1

3 400,0

 

1412

დივიდენდები

1 310,5

1 312,2

1 200,0

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

1 310,5

1 312,2

1 200,0

 

1415

რენტა

1 524,7

1 273,5

 494,4

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 85,4

 204,5

 425,0

 

14155

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები 

1 439,3

1 069,0

 69,4

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 568,3

 553,2

 342,3

 

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 51,2

 37,1

 23,0

 

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 14,0

 15,0

 22,8

 

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

 36,3

 21,7

 

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

 

 0,1

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 0,9

 0,3

 0,2

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 517,1

 516,1

 319,3

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 517,1

 516,1

 319,3

 

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 517,1

 516,1

 319,3

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 111,2

 117,9

 231,0

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 432,7

1 537,4

1 231,8

 

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 432,7

1 537,4

1 231,8

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 143161.2 ათასი ლარის ოდენობით:                                           

                (ათასი ლარი)  

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ხარჯები

117 347,7

129 309,4

143 161,2

შრომის ანაზღაურება

16 878,2

35 789,3

35 738,1

საქონელი და მომსახურება

15 692,4

18 415,8

22 293,5

პროცენტი

251,5

273,4

439,2

სუბსიდიები

26 883,1

2 402,6

4 510,1

გრანტები (გაცემული)

33 995,2

45 287,8

31 275,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 370,5

6 486,4

5 897,6

სხვა ხარჯები

18 276,8

20 654,1

43 007,7

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25198.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  

ა) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 35772.0 ათასი ლარის ოდენობით:                                             

                (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

119,8

132,3

10,0

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

0,0

0,0

0,0

103

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

12 633,6

16 065,2

23 585,2

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

4 266,4

4 991,4

8 094,6

106

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2 770,6

3 082,7

2 117,8

107

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

16,0

228,8

319,1

108

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1 555,4

530,7

746,6

109

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

416,3

432,8

100,0

110

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

0,0

114,0

798,7

სულ

 

21 778,1

25 577,9

35 772,0

  ბ) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10574.0 ათასი ლარის ოდენობით:

   (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

2 973,8

5 758,2

10 574,0

311

ძირითადი აქტივები

1 066,2

1 731,5

1 714,0

312

მატერიალური მარაგები

 

891,7

860,0

314

არამწარმოებლური აქტივები

1 907,6

3 134,9

8 000,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 181156.0 ათასი ლარის ოდენობით:                                        

                (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

55 842,7

60 661,1

75 675,5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

19 406,1

12 813,7

41 555,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7 663,3

8 201,5

8 225,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

11 741,7

4 595,2

33 320,2

70113

საგარეო ურთიერთობები

1,1

17,0

10,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

1 614,0

1 707,3

1 823,3

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251,5

273,4

439,2

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

33 995,2

45 287,8

31 275,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

575,9

578,9

582,5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 738,9

2 042,9

1 959,5

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

1 738,9

2 042,9

1 959,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

28 054,1

38 538,1

43 910,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

5 216,1

6 486,6

7 412,0

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

2 152,0

3 146,1

3 652,8

70422

სატყეო მეურნეობა

3 064,1

3 340,5

3 759,2

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 0,0

 0,0

 0,0

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

15 464,4

25 258,7

27 834,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

15 424,5

19 474,7

27 834,8

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

39,9

5 784,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

6 176,1

6 089,5

7 740,9

70473

ტურიზმი

2 581,6

3 304,9

4 582,0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

3 594,5

2 784,6

3 158,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

1 197,5

 703,3

 922,4

705

გარემოს დაცვა

2 073,0

1 628,3

1 177,3

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

930,9

578,2

41,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში

1 142,1

1 050,1

1 136,3

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 563,7

2 809,4

3 170,0

7061

ბინათმშენებლობა

2 563,7

2 809,4

3 170,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

7 200,8

7 907,1

8 004,4

7072

ამბულატორიული მომსახურება

976,7

2 209,2

1 967,4

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

3 667,5

2 766,2

2 840,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

629,0

729,3

896,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 927,6

2 202,4

2 301,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

23 850,6

22 267,8

25 194,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

6 521,8

7 952,8

9 733,1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

10 352,7

11 264,1

11 398,2

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4 929,5

221,6

210,9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

102,0

122,0

89,7

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

1 944,6

2 707,3

3 762,9

709

განათლება

17 333,2

17 751,4

21 202,0

7092

ზოგადი განათლება

804,5

863,5

901,5

7094

უმაღლესი განათლება

3 305,5

2 791,0

2 350,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

13 223,2

14 096,9

17 950,5

710

სოციალური დაცვა

 469,0

1 281,3

 862,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

112,5

154,4

181,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

29,0

58,0

47,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

38,0

115,4

148,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

289,5

953,5

486,0

სულ

139 126,0

154 887,4

181 156,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-8640.4) ათასი ლარის ოდენობით.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-11123.2) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:   
1.  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2222.9 ათასი ლარის ოდენობით.                                                      

                (ათასი ლარი)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

26 848,4

6 333,8

2 222,9

ზრდა

26 848,4

6 333,8

2 222,9

ვალუტა, დეპოზიტები

26 848,4

6 333,8

 0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 0,0

 0,0

2 222,9

    2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 13346.1 ათასი ლარის ოდენობით:           

   (ათასი ლარი)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 56,7

 0,0

13 346,1

კლება

 56,7

 0,0

13 346,1

ვალუტა, დეპოზიტები

 56,7

 0,0

13 346,1

სესხები

 0,0

 0,0

 0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2482.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:    
   განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 2482.9 ათასი ლარის ოდენობით:                             

                (ათასი ლარი )    

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 590,6

1 242,1

2 482,9

კლება

2 590,6

1 242,1

2 482,9

სესხები

 

 

1 671,9

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

 

 811,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


თავი V
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს    აჭარის    ავტონომიური    რესპუბლიკის    რესპუბლიკური    ბიუჯეტის    პრიორიტეტები და პროგრამები (ქვეპროგრამები) შემდეგი რედაქციით:
1. წარმომადგენლობითი საქმიანობის მხარდაჭერა
აჭარის ავტონონომიური რესპუბლიკისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის რეგიონის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო.
პრიორიტეტის  ფარგლებში  განსახორციელებელი  პროგრამების  მეშვეობით  რეგიონში ხორციელდება ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა, სამოქალაქო პლურალიზმის ხელშეწყობა და საარჩევნო სისტემის განვითარება.
1.1.     საკანონმდებლო საქმიანობა
კომპეტენციის  ფარგლებში  საკანონმდებლო  საქმიანობის  განხორციელება,  კონტროლი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობაზე.
საქართველოსა  და  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის   კანონმდებლობით  განსაზღვრულ  სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.
1.2.     საარჩევნო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
საარჩევნო     პროცესისა     და     საარჩევნო     ადმინისტრაციის     საქმიანობის     გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.
სამოქალაქო განვითარებასა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული პროექტების წახალისება.
ამომრჩევლების ნების გაღრმავება და დაინტერესება არჩევნების მიმართ.
ამომრჩეველთა აქტიურობის გაზრდა და დაინტერესება არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით.
ამომრჩევლებისათვის სრულყოფილი და ზუსტი ინფორმაციის დროულად მიწოდება.
სამოქალაქო განათლებისა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროგრამების შექმნა-შემუშავება.
2.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების
ხელშეწყობა
რეგიონის   ინსტიტუციური   განვითარებისათვის   მნიშვნელოვანია   აღმასრულებელი   ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
2.1.      მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
აჭარის   ავტონომიური   რესპუბლიკის   მთავრობის   მიერ   აჭარის   ავტონომიურ   რესპუბლიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების პირობების შექმნა;
აჭარის    ავტონომიური    რესპუბლიკის    აღმასრულებელი    ხელისუფლების    დაწესებულებათა საქმიანობის კოორდინაციისა და კონტროლის განხორციელება;
მთავრობის  საქმიანობის  ორგანიზაციული,   სამართლებრივი  და  ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა;
მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება. მთავრობის    თავმჯდომარის    ურთიერთობის    ხელშეწყობა    სახელმწიფო    და    ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებთან.
3. რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მოქნილ მართვას, სექტორში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე სახელმწიფო სახსრების ეკონომიკურ და ეფექტიანად ხარჯვაზე მონიტორინგს. ელექტრონული ხაზინის სისტემის დანერგვა. რეგიონში ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით წინადადებების შემუშავება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად მართვა, მისი სრულყოფილად აღრიცხვა, მოვლა-პატრონობა და პრივატიზაცია. რეგიონის სივრცითი, ქალაქთმშენებლობითი და დაგეგმარების პროექტების შედგენა. დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა. ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა. საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა.
3.1. ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საფინანსო სისტემის მართვა და საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის რეგულირება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა.
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.
ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელება; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების პროცესის წარმართვა.
3.2. რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
რეგიონის საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესის სრულყოფა.
აჭარის რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი.
ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის შექმნა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული  ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა.
3.2.1. რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.
რეგიონისა  და  მისი  საინვესტიციო  პოტენციალის  შესახებ  საპრომოუშენო  მასალების  მომზადება. საერთაშორისო საინვესტიციო/ბიზნეს ფორუმებზე, ტურებზე, რეგიონის მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის წარდგენა, რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ სარეკლამო რგოლის დამზადება.
3.2.2. ეკონომიკური ობსერვატორია
ეკონომიკური ობსერვატორიის სამუშაო ჯგუფის შექმნა.
სტატისტიკური და მარკეტინგული ინფორმაციის ნაკლებობა, ეკონომიკური ანალიზისა და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასებისათვის, განაპირობებს გადაწყვეტილების მიღებაზე ორიენტირებული გამოყენებითი კვლევების (Policy-oriented applied researches) ჩატარების აუცილებლობას. ობსერვატორიის, როგორც ცალკე ორგანიზაციული ერთეულის, შექმნამდე საჭიროა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომლის მთავარი  ფუნქცია იქნება არსებული ინფორმაციის სინთეზი და ეკონომიკური კონიუნქტურის კვლევების ჩატარება.  სამუშაო ჯგუფი კვლევებს ჩაატარებს როგორც საკუთარი ძალებით,, ასევე საკონსულტაციო კომპანიების დახმარებით. კვლევები ძირითადად შეეხება ეკონომიკურ კონიუნქტურას და შესაძლებელია მოიცვას შემდეგი მიმართულებები: ეკონომიკის სექტორები (მრეწველობა, ტურიზმი, მშენებლობა და სხვა), მცირე და საშუალო ბიზნესი, საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესები, შრომის ბაზარი, ექსპორტ/იმპორტი და სხვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე, მოხდება სამუშაო ჯგუფის ფორმირება, რომელიც შეისწავლის რეგიონის ეკონომიკის სრულფასოვანი ანალიზისათვის ინფორმაციულ საჭიროებებს, წარმოადგენს მის სამუშაო გეგმას და განსაზღვრავს  ეკონომიკური კვლევების ძირითად მიმართულებებს.
3.2.3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული  ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა.
აჭარის   ტერიტორიაზე   მდებარე   სახელმწიფო   და   აჭარის   საკუთრებაში   არსებული   აქტივების    საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა; მიწის ნაკვეთების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შესყიდვა;  შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შესყიდვა; ქონების თვითნებურად დაკავების ფაქტების აღმოფხვრა-შემცირება და ქონების განიავების თავიდან აცილების მიზნით, სახელმწიფო ან აჭარის საკუთრებაში არსებული ქონების  მოვლა-პატრონობა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრო ენერგიით მომარაგება; ქონების ეფექტურად მართვისა და განკარგვის მიზნით ელექტრონული ვებპროგრამის შექმნა.
3.3. ქალაქთმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიების შემდგომი გამოყენების დადგენა, საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილებისა და ტერიტორიების ურბანული განვითარება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიების სივრცითი მოწყობის, საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების დაგეგმვისა და ტერიტორიების ურბანული განვითარების დოკუმენტის შედგენა.
3.4. სახაზინო მომსახურება
ელექტრონული ხაზინის სისტემის დანერგვა.
ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის აღსრულება, მისი შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა.
ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება.
3.5. დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა
ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის განვითარებითვის საჭირო სერვისების და რესურსების მიწოდება.
3.6. ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების დაცვა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის ხელშეწყობა.
აჭარის რეგიონის ბიზნეს გარემოს გააუმჯობესება.
3.7. საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა
საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების ჩატარება, სამშენებლო მასალებსა და პროდუქციაზე გამოცდების ჩატარება.
ოპერატიული დიაგნოსტირების მონაცემებით საექპლუატაციო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი; ობიექტის შემოწმება    ურღვევი   მეთოდით – (ვიზუალურ  გაზომვითი   მეთოდი,   ძირითადი   მეტალისა  და  შენადუღი ნაკერების  დეფექტოსკოპია, სისქემზომი კონტროლი); მასალის მექანიკური თვისებებისა  და  შემადგენლობის   გამორკვევა;    სიმტკიცესა  და  სიმკვრივეზე   შემოწმებითი   გათვლების შესრულება    და   გამოცდა   დატვირთვით;  გამოვლენილი   დეფექტების   ანალიზი,  მათი  მიზეზების  დადგენა, განსაზღვრული პარამეტრების დაზუსტება.   მზა ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, ბეტონის საკედლე ქვების, ბეტონის ფილების( ტორტუატებისათვის), სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, არამადნეული მასალების, მოსაპირკეთებელი  და საგაზაო  მასალების ხარისხის შემოწმება; ბეტონის ხარისხის შემოწმება ურღვევი მეთოდით; ბეტონში არმატურის დიამეტრისა და ბადურის განლაგების განსაზღვრა. ნივთის მფლოლობელის/ინსპექტირების ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა დანადგარ მოწყობილობების (მათი ცალკეული კომპონენტების) მწარმოებლის/დამამზადებლის მიერ დადგენილ პარამეტრებთან შესაბამისობის გამოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და გაცემის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი (უსაფრთხო) გარემოს შენარჩუნება და გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვა;
ადამიანის ჯანმრთელობისა და ბუნებრივი გარემოსათვის ატმოსფერული ჰაერის უსაფრთხო მდგომარეობის მიღწევა, შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
წყლის მავნე ზემოქმედების აცილება, წყლის ობიექტების დაცვა და წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესებისა და მდგრადი განვითარების პრინციპების გათვალისწინებით;
საშიში ქიმიური ნივთიერებების შეფასებაში მონაწილეობა, ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე მათი მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილება და მოსახლეობის ინფორმირება იმ საშიშროების შესახებ, რომელსაც იწვევენ საშიში ქიმიური ნივთიერებები;
თვითმყოფადი ბუნებრივი და კულტურული გარემოსა და მისი ცალკეული კომპონენტების, მათ შორის, მცენარეული საფარისა და ცხოველთა სამყაროს, ბიომრავალფეროვნების, ლანდშაფტის, ტყეში არსებული კულტურისა და ბუნების ძეგლების, მცენარეთა იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება და დაცვა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების შესწავლა, საშიში გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზირება და საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემთა ბაზის შექმნა.
4.1.  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა
მდგრადი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი; საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების შესწავლა, პროგნოზირება და საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემთა ბაზის შექმნა; საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.
4.2. გარემოსდაცვითი პროგრამა
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროს კონტროლი და ზედამხედველობა; გარემოს ინტერგრირებული მართვის ხელშეწყობა.
პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას, რომლებიც  გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის.
4.2.1. აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი
სანაპირო ზოლის დაბინძურების წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერისა და წყლებზე ფაქტობრივი ზემოქმედების მონიტორინგი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ობიექტების მონიტორინგი, ჩამდინარე წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.
4.2.2. აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე საბანაო წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის მონიტორინგი, ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ბაქტერიოლოგიური განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია, მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.
4.3. სატყეო სექტორის განვითარება
ტყის და ველური ბუნების დაცვა; ტყის აღდგენა/განახლება; გარემოს დაცვა.
რეგიონში მდგრადი ტყითსარგებლობის დანერგვა. ხე-ტყის მოპოვების პროცედურის გამარტივება, სოციალური ჭრებისათვის ტყეკაფების გამოყოფა და ტყის ფიზიკური დაცვის ღონისძიებების გატარება; ტყეების სანიტარიულ–ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
4.3.1. სატყეო სექტორის მართვა და მომსახურება
რეგიონში მდგრადი ტყითსარგებლობის დანერგვა. ხე-ტყის მოპოვების პროცედურის გამარტივება, სოციალური ჭრებისათვის ტყეკაფების გამოყოფა და ტყის ფიზიკური დაცვის ღონისძიებების გამკაცრება; ტყეების სანიტარიულ-ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ტყეების მართვის სტრატეგიის შემუშავება; ტყის მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის მიზნით სანიტარიულ-ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა-შეფასება, ტყეების გაჯანსაღების პროექტების განხორციელება; სუბალპური, მეჩხერი და დეგრადირებული   ტყის უბნების აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; სოციალური ჭრების ტყეკაფების გამოყოფა; მონიტორინგი ტყეების ფიზიკურ დაცვასა და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე.
4.3.2. ტყის მოვლა-აღდგენა
დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა; ტყის მდგრადობის შენარჩუნება; მავნებლით დაავადებული ტყის ფართობების შემცირება.
დეგრადირებული სუბალპური ტყის მასივების აღდგენა ითვალისწინებს 100 ჰა ფართობის შემოღობვას და ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობას; მავნებელი მბეჭდავი ქერქიჭამიის და კენწეროს ქერქიჭამიის საწინააღმდეგო ღონისძიების ფარგლებში მოხდება 2000 ჰა ფართობზე 6000 ერთეული ფერომონის განთავსება.
4.3.3. ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა)
ტყის რესურსების მართვის, გამოყენების და აღდგენის სფეროს ინფორმაციული უზრუნველყოფა;  ტყითსარგებლობის ეფექტური ორგანიზების მიზნით მონაცემთა ბაზის შექმნა; ტყის ფონდის დაცვის, განახლებისა და მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის  ღონისძიებების შემუშავება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტყის ფონდის ტერიტორიების ტოფოგრაფიული რუკების, ფოტოგრაფიული სქემების, გეგმების მომზადება; ტყის კორომების დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების დადგენა (წარმოშობა, ჯიშების შედგენილობა, ფორმა, სიხშირე, ასაკი, ტყის ტიპი, ბონიტეტი) და სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფა; ბუნებრივი და ანთროპოგენური პროცესებით გამოწვეული ტყის ცვლილებების ტენდენციის შეფასება.
5. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის 2015-2018 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც გულისხმობს ტურიზმისა და კურორტების სფეროში ეფექტური პოლიტიკის გატარებას და რეგიონის ტურიზმისა და კურორტების განვითარების ხელშეწყობას, რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების გამოვლენას, ტურისტული პროდუქტების გამრავალფეროვნებას და რეგიონის ცნობადობის გაზრდას საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე, ურთიერთთანამშრომლობითა და ინოვატორული ინიციატივებით პარტნიორებისა და დაინტერესებული პირების დახმარებას ხარისხის სტანდარტის ამაღლებაში.
5.1. ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ტურიზმისა და კურორტების  სფეროში ერთიანი  პოლიტიკის გატარება და დარგის საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღება.
ქვეყანაში ტურიზმისა და კურორტების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა;
ტურიზმისა და კურორტების სფეროებში განსახორციელებელი  პროგრამების შესრულების კოორდინაცია  და მართვა.
რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების მოგროვება და ანალიზი.
დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავების ან მასში ცვლილებების შეტანისათვის.
ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზაციული  ეფექტიანობის ამაღლება.
5.1.1. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვა
ქვეყანაში ტურიზმისა და კურორტების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა;
ტურიზმისა და კურორტების სფეროებში განსახორციელებელი  პროგრამების შესრულების კოორდინაცია  და მართვა.
5.1.2. დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება
რეგიონში დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მონაცემების მოგროვება და ანალიზი.
სამიზნე და კონკურენტი ბაზრების კვლევა;
ტურისტების კმაყოფილების დონისა და მოთხოვნების კვლევა;
სტატისტიკური ანალიზი.
5.1.3. კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა
დარგის განვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავების ან მასში ცვლილებების შეტანისათვის.
ტურიზმის დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოს ინსტიტუციური და ფუნქციური გაძლიერება. ავტონომიის დონეზე ტურიზმის საკოორდინაციო მექანიზმის ჩამოყალიბება.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დაინტერესებულ მხარეებთან აქტიური თანამშრომლობით ტურიზმის განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა და მომსახურების გაუმჯობესების რეკომენდაციების მომზადება.
სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით.
დარგის წარმომადგენლებთან აქტიური კოორდინაციითა და თანამშრომლობით დარგის განვითარების საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება;
5.1.4. დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება
ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზაციული  ეფექტიანობის ამაღლება.
დეპარტამენტის თანამშრომელთათვის გადამზადების კურსების საშუალებით კვალიფიკაციის ამაღლება და დეპარტამენტის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება;
დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა.
დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;
საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება;
საერთაშორისო ტურისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება;
საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება;
დეპარტამენტის პოზიტიური იმიჯის დამკვიდრება.
5.2. აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება
რეგიონის  ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე;
პირდაპირი სარეკლამო კამპანიების წარმოება მიზნობრივ ბაზრებზე;
საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა;
სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება;
სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება;
ონლაინ-მარკეტინგული ღონისძიების განხორციელება;
5.2.1. რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე
სამიზნე ქვეყნებში რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი და რეკლამირება.
მიზნობრივ ბაზარზე პირდაპირი სარეკლამო კამპანიების წარმოება;
საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა და სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის გავრცელება;
სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში, კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით.
5.2.2. რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით
შიდა მომხმარებლებზე გათვლილი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიის წარმართვა.
სარეკლამო კამპანიების წარმოება, სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქციის მომზადება და გავრცელება და  ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით;
სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზება; სოციალური მედია-ინსტრუმენტების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით რეგიონის ონლაინმარკეტინგი.     
5.3. ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება
რეგიონის ტურისტული პროდუქტების განვითარება და მომსახურების  ხარისხის ამაღლება.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება: რეგიონში არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი პროდუქტების შექმნა.
ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითარება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
5.3.1. სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა.
ტურისტული პროდუქტების და სერვისების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა.
სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა.
ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში თანამედროვე  საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.
ბათუმის ტურისტული სააგენტოს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
ტურისტული ცხელი ხაზის დანერგვა.
კომერციული სარეკლამო- საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება.
ახალი და არსებული ტურისტული მარშრუტების/პროდუქტების დამუშავება, შემდგომში მათი რეალიზაციისა და , ასევე კერძო სექტორისთვის მიწოდების მიზნით.
საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენა/ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით/ ახალი უცხოური კომპანიების შემოყვანა.
5.3.2. ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის სფეროში ცნობირების ამაღლება
ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის განვითარება და ტურიზმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
რეგიონის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების მხრივ არსებული საჭიროებების იდენტიფიცირება, ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
სატელევიზიო არხებით რეგიონის ტურისტული პროდუქტებისა და ზოგადად ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
ყოველკვარტალური საინფორმაციო გამოცემის დანერგვა ტურიზმის სფეროში სიახლეების, სტანდარტებისა და შეფასების კრიტერიუმების შესახებ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისათვის (სასტუმროები, რესტორნები, სააგენტოები,  სოფლად ტურიზმის ობიექტების მფლობელები).
5.3.3. ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა
ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოსთან და რეგიონის ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით ტურისტული დანიშნულების ობიექტების მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა.
ტურიზმის დეპარტამენტის ხარისხის ნიშნის შექმნა (ვიზუალი);
მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ შესაბამისი საინფორმაციო მასალის მომზადება/ გავრცელება.
კვლევის შედეგების გათვალისწინებით და  დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციით ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხარისხის ნიშნის („რეკომენდებულია ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ“) მინიჭება  ტურისტული დანიშნულების ობიექტებისთვის.
მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება.
5.3.4. ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია
არსებული ტურისტული პროდუქტების განვითარება და ახალი პროდუქტების შექმნა.
ქვეპროგრამა  მოიცავს არსებულის ტურისტული პროდუქტების განვითარებას და ახლის ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების შექმნას, ამ მიზნით სხვადასხვა სეზონური ღონისძიებების (კონფერენციების,  ფესტივალების, გამოფენების, სემინარების) ორგანიზებას აჭარაში, ახალი ტურისტული მარშრუტების მარკირებას და მათი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობას, ტურისტული ობიექტების ბაზის შექმნას და მუდმივ განახლებას.
5.4. რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა მოსახლეობისა და დამსვენებელთა გაჯანსაღების, დასვენების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფისათვის საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება.
დასვენებისა და ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობების შექმნა.
საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოვება; საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევისაგან; სანიტარიული ნორმების დაცვა.
5.5. მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა
აჭარის რეგიონში მცირე და საშუალო ტურისტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შერჩეული ბანკის მიერ სესხების გაცემა.
შერჩეული კომერციული ბანკი საკრედიტო რისკების გათვალისწინებით მოახდენს ტურისტული ბიზნესით დაკავებული მცირე და საშუალო ბიზნესსუბიეექტების დაფინანსებას. ტურისტულ ბიზნესად ჩაითვლება საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება აჭარის არ ადმინისტრაციულ საზღვრებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტის (კაფე, რესტორანი, ბისტრო, ბარი, სასადილო და სხვა), სასტუმროს (არაუმეტეს 50-ნომრიანი, მ.შ. საოჯახო ტიპის),  გასართობი ობიექტის (ღამის კლუბი, დისკოთეკა, საბილიარდო, ბუნგალო და სხვა) მოწყობას (მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) და სხვა ტურისტული საქმიანობას. საკრედიტო რესურსი განისაზღვრება 6 მლნ. ლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 15%-ს. სესხის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრა  200 000 ლარით და სესხი გაიცემა არაუმეტეს 7 წლის ვადით. ბიზნესსუბიეექტი პირველი სამი წლის განმავლობაში გადაიხდის  დადგენილი სესხის საპროცენტო განაკვეთის  3%-ს, ხოლო სხვაობა სუბიექტის მიერ ასანაზღაურებელ და დადგენილ საპროცენტო განაკვეთებს შორის  – 12 % სამი წლის განმავლობაში ანაზღაურდება აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ბანკის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის საფუძველზე.
6.  საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. 2005 წლიდან დღემდე  ჩვენს რეგიონში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საავტომობილო გზების ნუსხიდან არაერთ საავტომობილო გზას და არხს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს ბევრი საავტომობილო გზა და სამელიორაციო სისტემა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს. შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით საჭიროა გზების კეთილმოწყობა, საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება, რაც საზოგადოებისათვის ეკონომიკური აქტივობების გაზრდისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის წინაპირობაა.
6.1. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა
საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების ორგანიზება, მართვა, ტექნიკური ზედამხედველობა და კონტროლი.
6.2 საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების,  საგზაო კომუნიკაციების და  სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება.
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, სამელიორაციო სისტემების  მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის და შიდაქსელური  არხების რეაბილიტაცია. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია, მოდერნიზაცია და განვითარება.
7 . ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების, კულტურისა და სპრორტის სამინისტრო დებულების, დასახული პრიორიტეტის და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების და საპანსიონო მომსახურეობის სკოლების რეაბილიტაციას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით ატარებს კონკურსებსა და ოლიმპიადებს, მონაწილეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვაში, აფინანსებს სტუდენტებს, ხელს უწყობს ახალ მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების ფორმირებას,  სახელოვნებო განათლებას, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ახორციელებს კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს, რაც მიზნად ისახავს რეგიონში კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას და გაუმჯობესებას.
7.1. განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება მიზნად ისახავს გამოავლინოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში პრობლემები და ნაკლოვანებები. პრობლემის აღმოსაფხვრელად დასახოს პრიორიტეტები და განახორციელოს ის ღონისძიებები, რომლებიც დაეხმარება და ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას და პოპულარიზაციას.
7.2. განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება
განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში ხელშეწყობა.
კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში კონტროლი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, სტანდარტების  და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებას მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
საინფორმაციო ბანკის შექმნა სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ-საგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო  დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების შესახებ;
7.3. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესებას, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნას ზოგადი განათლების მიღებისათვის და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას.
განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, რაც დღემდე ეტაპობრივად ხორციელდება.
7.3.1. საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
საჯარო სკოლებში სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესება და მოსწავლეებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.
ექვსი საჯარო სკოლის მშენებლობა, ერთი საჯარო სკოლის შენობის შესყიდვა და ცამეტი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, შვიდი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
7.3.2. აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვეტარით აღჭურვა.
„ზოგადი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 62-ე მუხლის თანახმად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ პანსიონური მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებში სააღმზრდელო მომსახურების, საცხოვრებელი პირობების, მკურნალობისა და კვების ხარჯების დაფინანსებას. აჭარაში ოთხი საჯარო სკოლაა, სადაც მოსწავლეებს სთავაზობენ საპანსიონო მომსახურებას, აქედან სსიპ – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის №2 საჯარო სკოლის  პანსიონის ინფრასტრუქტურა კვლავაც სავალალო მდგომარეობაშია და საჭიროებს გადაუდებელ რეაბილიტაციას და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე დასრულდება და ინვენტარით აღიჭურვება სსიპ  დაბა შუახევის საჯარო  სკოლის საპანსიონო კორპუსი.
აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვეტარით აღჭურვა.
7.3.3.  საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით აღჭურვა
„საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის  №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ბ. და ა.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სათანადო ინვენტარითა და ლაბორატორია/ლაბორატორიებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები, კერძოდ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს მორგებული მერხებით, სასკოლო დაფებითა და სხვა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლები აღიჭურვებიან უახლესი და თანამედროვე ინდივიდუალური მერხებითა და სკამებით მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით; სასკოლო დაფებით, საკლასო კარადებითა და მასწავლებლის კუთხით; თანამედროვე და მასწავლებლების საჭიროებებზე მორგებული სამასწავლებლო ოთახით., ასევე, საჯარო სკოლები აღიჭურვება ქიმიის, ბიოლოგიისა და ფიზიკის ლაბორატორიებით.  სკოლებში ახალი სასკოლო ინვენტარი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და დააკმაყოფილებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. მოსწავლეთა ასაკობრივი და ფიზიკური თავისებურებების გათვალისწინებით შერჩეული ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეამცირებს მათი სკოლიოზისა თუ სხვა დაავადებების რისკს, ხოლო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა მოსწავლეებისათვის უფრო ხარისხიანსა და საინტერესოს გახდის საგაკვეთილო პროცესს. შვიდი საჯარო სკოლა აღიჭურვება ინვენტარით.
7.3.4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში
საჯარო სკოლების სპორტული დარბაზების კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სამუშაო და სასწავლო პირობების გაუმჯობესებას და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას, ჯანსაღი და სპორტული ცხოვრების  წესის  დამკვიდრებასა  და  სხვადასხვა  სპორტული  სახეობების  პოპულარიზაციას  მოსწავლეთა შორის.
2015 წელს კეთილმოეწყობა არანაკლებ 7 (შვიდი) აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზი. , ასევე განხორციელდება 5 ერთეული სპორტული დარბაზის  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.
7.4. განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა
განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო)  საჯარო სკოლებისათის კონკურსის წესით შეირჩევა და დასაქმდება 30 მასწავლებელი.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული 25 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა შეივსება  წიგნადი ფონდით და გაიზრდება მხატვრული  და სხვადასხვა ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა.
სწავლის დაფინანსებას მოიპოვებენ სტუდენტები მაღალმთიანი აჭარიდან, ობოლი, მრვალაშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან.
კონკურსის წესით დაფინანსდება საშუალოდ 8 სტუდენტი, 8 ბენეფიციარი და ჩატარდება საშუალოდ 11 ღონისძიება;
18-დან 32 წლამდე ასაკის საქართველოს 9 მოქალაქე სტაჟირებას გაივლის ევროპის რომელიმე ქვეყანაში და აჭარის რეგიონში მიღებული იქნება არაუმეტეს 1 უცხოელი სტაჟიორი;
7.4.1. ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის
მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
7.4.2. საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება
განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა და საჯარო სკოლების წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა.
7.4.3. სტუდენტთა დახმარება
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენთა სწავლის დაფინანსება.
7.4.4. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა/ღონისძიებების ორგანიზება ხელმისაწვდომია.
7.4.5. უცხოეთში სტაჟირება
უცხოეთში სტაჟირების ქვეპროგრანის მიზანია კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად ახალგაზრდების მომზადება. უცხოეთში სტაჟირების ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად საქართველოს დაუბრუნდებიან კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებული სპეციალისტები, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ რეგიონის ადმინისტრაციულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო და მომსახურების სფეროს მუშაობის დონის ამაღლების საქმეში.
7.5. განათლების ხარისხის გაუმჯობესება
განათლების ხარისხის ამაღლება. მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის გაზრდა.
ქვეპროგრამები ხელს შეუწყობს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მოსწავლეების ჩართულობას სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებში და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებას.
7.5.1. სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასკოლო კლუბების განვითარების ხელშეწყობა.
7.5.2. კონკურსები და ოლიმპიადები
მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის ამაღლება
7.6. გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება
სკოლაში  უცხო  ენების  (განსაკუთრებით  ინგლისური  ენის)  გაძლიერებული,  ინტენსიური  შესწავლა  თანამედროვე, საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდებით;
ფიზიკური,  ინტელექტუალური,  სოციალური,  ემოციური,  ლინგვისტური  თუ  სხვა  მდგომარების  გამო  სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის სირთულეების დასაძლევად და მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა.
7.7.  უწყვეტი განათლება
უცხო ენებისა და კომპიუტერული უნარ-ჩვევების შესწავლა. მასწავლებელთა გადამზადება. სასწავლო მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და ინგლისური ენის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
7.8. საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას
საჯარო სკოლები, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას, ბავშვების საცხოვრებელი მატერიალური ბაზის კეთილმოწყობა და სასწავლო გარემოს სტანდარტებთან მისადაგება; ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა; ყველა მოსწავლეს, მიუხედავად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა, უფლება აქვს მიიღოს ხარისხიანი განათლება კომფორტულ და ესთეტიურ პირობებში, რაც მოსწავლეს მისცემს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების რეალიზაციის საშუალებას.
7.9. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა;
სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური სპეციალისტებით უზრუნველყოფა;
სახელოვნებო სკოლების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და ამოქმედების ხელშეწყობა;
სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეების მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით.
7.10. სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექციებში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.
7.11. უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის, მატერიალური-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ხელოვნების უმაღლესი სასწავლებლის საქმიანობის ხელშეწყობა.
8  კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
კულტურული ცხოვრების განვითარება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა კულტურული აქტივობებით მნიშვნელოვანია საზოგადოების განვითარების და ცნობიერების ამაღლებისათვის, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ძლიერი და განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბებას. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, „სახელმწიფო ხელს უწყობს კულტურის განვითარებას, კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავ მონაწილეობას, კულტურული თვითმყოფობის გამოვლენასა და გამდიდრებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა აღიარებას და საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა გაღრმავებას“.  საქართველოს კანონი „კულტურის შესახებ" აკისრებს სახელმწიფოს ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს კულტურის განვითარებას, კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავ მონაწილეობას, კულტურის მონაპოვართა ხელმისაწვდომობას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა საყოველთაო აღიარებას, საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა გაღრმავებასა და გაფართოებას, შემოქმედებით ინტეგრაციას.  
აჭარის რეგიონი გამოირჩევა კულტურული რესურსების, ფესტივალებისა და სხვა კულტურული აქტივობების მრავალფეროვნებით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშებით. სამინისტრო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილია ხელი შეუწყოს  რეგიონში ერთიანი კულტურის პოლიტიკის გატარებას, კულტურის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ფოლკლორის დაცვა-შენარჩუნებას და კულტურული ტურიზმის განვითარებას.
8.1. საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა
აჭარაში საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, საშესრულებლო ხელოვნების დაწესებულებებში შემოქმედებითი პროცესების  გაუმჯობესება და საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
8.2. აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
რეგიონში კინოხელოვნების განვითარება, კინოწარმოებისა და კინოგანათლების ხელშეწყობა; რეგიონის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, სტუდენტების, კინოპროფესიონალების და სხვა მომიჯნავე პროფესიის წარმომადგენლების გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
8.3. ფოლკლორის ხელშეწყობა
ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; ტრადიციული ხელოვნების, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია ახალგაზრდა თაობაში; ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეთა გაზიარება. ფოლკლორული გაერთიანებების სასცენო კოსტუმებითა და  აქსესუარებით  უზრუნველყოფა.
8.4. კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რეგიონში კულტურული აქტივობების,  ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.
აჭარის მუნიციპალიტეტებში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა კულტურული აქტივობებით.
8.5. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა და სსიპ – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაქვემდებარებული მუზეუმების მდგომარეობის გაუმჯობესების, რეგულარული მოვლა-პატრონობისა და მართვის მექანიზმების ჩამოყალიბება,  არქეოლოგიური ექსპედიციების მოწყობა.
8.6. მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება
სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპოზიციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად;
მუზეუმებში ფართო საზოგადოების მოზიდვის ხელშეწყობა;
გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრა, სემინარებისა  და ლექციების მოწყობა.
8.7. სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა
სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს  სასცენო,  სამუსიკო  და  თეატრალური  ხელოვნების  სფეროში  პოლიტიკის  განხორციელებას, განვითარების ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას., ასევე სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების განვითარებას;
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების გასტროლებს, უცხოური დასების აჭარაში მიღებას და სხვა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას.
8.8. პროფესიულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა
კულტურის სფეროში არასამთავრობო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა.
ქართული მწერლობის, სალიტერატურო საქმიანობის, სახვითი, გამოყენებითი და თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა,, ასევე შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება.
8.9. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
გაზეთების ბეჭდვა-გავრცელების ხელშეწყობა.
9.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა
აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის კომპეტენციის ფარგლებში  ხორციელდება რეგიონში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, კულტურულ-შემოქმედებით და შემეცნებით საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩართულობა, რაც ხელს უწყობს მომავალი თაობის ინტელექტუალური პოტენციალის ზრდას, მათი სულიერი და პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას.
სპორტის განვითარება რეგიონში ნიშნავს, რომ სპორტში ჩართულ ახალგაზრდებს უჩნდებათ კონკრეტული სპორტის სახეობის მიმართ ინტერესი, რაც ახალგაზრდების ფიზიკურ ჯანმრთელობის სრულყოფას,  მათ  პოპულარიზაციას როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ დონეზე უწყობს  ხელს. სპორტისა და ახალგაზრდობის სფერო ერთმანეთს ავსებს, სწორედ აქედან გამომდინარე ახალგაზრდების მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია რეგიონის  განვითარების სამომავლო ხედვაში.
ქ. ბათუმში, 2018 წელს მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მაღალ დონეზე გამართვისათვის წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება.
9.1. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა.
9.2. სპორტის ხელშეწყობა
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება და ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა.
9.3. ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, რეგიონის ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.
9.4. 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა
საქართელოში, აჭარაში მსოფლიო დონის შეჯიბრებების გამართვა;
მომავალი თაობებისათვის ახალი შესაძლებლობების მიცემა;
საქართველოში მსოფლიოს და ევროპის ოფიციალური ჩემპიონატების, მსოფლიოს გრან პრის გათამაშებების ორგანიზება.
საქართველოს, აჭარის  როგორც სპორტული და ტურისტული მხარის პოპულარიზაცია ფიდეს 186 ქვეყანაში;
10  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვის მიზნით ხორციელდება მთელი რიგი სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამები, რომლითაც დაცულია ადამიანების უფლება ამ სფეროში. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის გარკვეული ფენებისათვის, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარზე ან/და სიღარიბის ზღვრთან ახლოს, ხელმიუწვდომელი რჩება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის აუცილებლობა დაუდგა. ამის გამო, ისინი მოკლებულნი არიან საშუალებას, მიიღონ დროული, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. უსახსრობის გამო სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ დაგვიანებით, დაავადებების გართულებული ფორმებით, რომელთა მკურნალობა უფრო  დიდ  ხარჯებთანაა დაკავშირებული. შედეგად იზრდება მკურალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკები, დაავადების გართულებების ალბათობა, მცირდება მკურნალობის ეფექტურობის მაჩვენებელი, იზრდება შეზღუდული შესაძლებლობები, ლეტალობა;
სამინისტროს 2015-2018 წლების პრიორიტეტი თავისი შინაარსითა და მოცულობით ძირითადად ორიენტირებული იქნება სოციალურად დაუცველ ფენებზე და დაავადების მაღალი რისკის ჯგუფებზე. სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ადამიანისათვის გეგმურ ჰოსპიტალურ მომსახურებას, ამბულატორიულ, მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევას, სახსრების ენდოპროტეზირებისა და კარდიოქირურგიულ მკურნალობასთან დაკავშირებულ ფინანსური რისკებისგან დაცვას, სოფლის მოსახლეობისათვის, უწყვეტ სამედიცინო მომსახურებისა და ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიწოდებას;
10.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, დასაქმების, დევნილთა და განსახლების სფეროში საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დარგში პრიორიტეტულ ღონისძიებათა შემუშავება;
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა,  მომსახურების ეფექტიანობის ამაღლება და დასაქმების ხელშეწყობა;
10.2. სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამედიცინო პროგრამების გარეთ დარჩენილი რისკების  მართვა და დაფინანსება.
10.2.1. მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით.
10.2.2. გულის ქირურგია
18-წლის ასაკიდან  მოსახლეობის  (რომლებიც არ სარგებლობენ სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული სხვადასხვა  სამედიცინო პროგრამებით) კარდიოქირურგიული მკურნალობა, გულის დაავადებების მძიმე ფორმებით გამოწვეული ლეტალობისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის შემცირება
10.2.3. სახსრების ენდოპროთეზირება
მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის   სახსრების ენდოპროთეზირების (გადაგვარებული ან დაზიანებული სახსრის ჩანაცვლება ხელოვნური იმპლანტით)  ჩატარებაზე  ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
10.2.4. ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
10.3. პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების სერვისების რადიკალური გაუმჯობესება და მობილურობის გაზრდა; სოფლის მოსახლეობისათვის  უწყვეტი, ბაზისური სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდების უზრუნველყოფა; 
10.3.1. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების  ქვეპროგრამის ამოქმედებით  აჭარის სოფლის  მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება  ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო  პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და სადიაგნოსტიკო საშუალებები.
10.3.2. სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება
საექიმო კადრების სოფლებში დამაგრება და მათი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტების  სოფლის   მოსახლეობისათვის  ბაზისური,   უწყვეტი   სამედიცინო   მომსახურებისათვის   სოფლის ექიმების   მატერიალური სტიმულირება მათთვის ხელფასის   დანამატის დანიშვნით, მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) სოფლის ექიმებისათვის – 300 ლარი, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სოფლის ექიმებისათვის – 150 ლარი.
10.3.3. სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა
ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების  სოფლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მობილურობის გაზრდის მიზნით  მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შეძენა.
10.4. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის აცილებადი რისკების მართვა, ეპიდკეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით   გადამდებ და   არაგადამდებ დაავადებათა  პრევენცია.
პრიორიტეტული საკითხების ირგვლივ სამიზნე ჯგუფებისა და მოსახლეობის ინფორმირება,     მოსწავლე -ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფების ჩართულობა.
11.  მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ქვეყანაში მოქმედებს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა, ოჯახურ მზუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,  მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. სამინისტრო გამოყოფს მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიებს, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან  თანადგომას, უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების საბინაო პირობებით უზრუნველყოფა.
11.1. სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებების განხორციელება, სკოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია.
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა  ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია – ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, ცენტრალური და პერიფერიული  ნერვული სისტემის, კუნთების სხვადასხვა  დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება.
სკოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია – სხვადასხვა ხარისხის სკოლიოზის მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსების  დაფინანსება.
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია – შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება  კვებით,  სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
11.2. მოსახლების გარკევული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება  – 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების (1000 ლარი)  გაცემა.
ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება – ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი – 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი – 3000 ლარის, 4 ბავშვი – 4000 ლარის  ოდენობით (ტყუპისცალზე -1000 ლარი) და ა.შ.
2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში  დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება -  2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების და 2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპული  მეომრების ოჯახზე მატერიალური დახმარების გაწევა – დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა  დაღუპული მეომრების დედებსა  და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება  გაეწევა დაღუპული მეომრების ოჯახებს – თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით.
11.3 შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა,  ხანდაზმულ პირთა და უსინათლოთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით  უზრუნველყოფა – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მომსახურება.
სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა  -  სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის აპარატების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება.
უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა „თეთრი“  ხელჯოხებით.
11.4. მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.
11.5. სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა
სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა.
სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა ქალაქ ბათუმსა და მუნიციპალიტეტებში მოთხოვნის შესაბამისად, აგრეთვე ხულოს მუნიციპალიტეტში მშენებლობის დასრულება.
12.  დასაქმების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უმუშევრობა ყველაზე მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა და აქტიური გამოწვევაა. არსებული სოციალური პრობლემების გადაჭრისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობისათვის უმუშევრობასთან ბრძოლის კონცეფციის, დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობას. შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობა, კერძოდ დასაქმების სახელმწიფო სამსახური, რომელიც წარმოადგენს არა მხოლოდ დასაქმების ხელშეწყობის ეფექტიან ინსტიტუტს (უზრუნველყოფს რა დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელის ოპერატიულ კავშირს, ვაკანსიის შესაბამისი კადრის შერჩევასა და დამსაქმებლისათვის შეთავაზებას, არამედ ქმნის ინფორმაციულ ბაზას სამუშაოს მაძიებლისა (მათ შორის უმუშევრების) და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ, საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზებით ხელს უწყობს სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიულ ორიენტაციას საკუთარი შესაძლებლობებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული სწავლების მხარდაჭერით უზრუნველყოფს სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებული დისბალანსის შემცირებას. ეს ყოველივე დადებითად აისახება რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დაჩქარებაზე.
12.1. დასაქმების ხელშეწყობის მართვა
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა.
12.2. პროფესიული გადამზადება
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ახალი პროფესიული უნარ-ჩვევებით აღჭურვა მოთხოვნად პროფესიებში, მათი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.
შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად უმუშევართა პროფესიული სწავლების (მომზადება/გადამზადება/კვალიფიკაციის ამაღლება) უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას.  პროგრამის ფარგლებში იგეგმება 250 მოქალაქის პროფესიული გადამზადება.
13.  სოფლის მეურნეობის დარგის შემდგომი განვითარება
სოფლის მეურნეობა და მისი შემდგომი განვითარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა და წარმოადგენს ფერმერთა და აგრომეწარმეთა შემოსავლების უმთავრეს წყაროს, როგორც ფულადი,, ასევე ნატურალური ფორმით. აგროსასურსათო სექტორის ძირითადი ფუნქცია სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა.                                                                  
რეგიონის მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევა დამოკიდებულია ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე, თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვაზე, ნიადაგის პროდუქტიულობის ამაღლებასა და აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა ცოდნის გაფართოებაზე. რეგიონში სოფლის მეურნეობის უმთავრეს სექტორებს წარმოადგენს: მეციტრუსეობა, მევენახეობა-მეხილეობა, მებოსტნეობა, მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა და სხვა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მცირე მიწიანობის მიუხედავად ერთეულ ფართობზე დაბალია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მაჩვენებელი, რაც განპირობებულია დაბალი აგროტექნიკური ფონით, ამორტიზირებული ნარგავებითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის დაბალი დონით.  
სამინისტროს 2015–2018 წლების პრიორიტეტი თავისი შინაარსითა და მოცულობით ძირითადად ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობის დარგის  შემდგომ განვითარებაზე, რომლის მისაღწევად საჭიროა აგარარული პოლიტიკის შემუშავება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებების გათვალისწინებით. რეფორმების დაგეგმვა და განხორციელება. აგროსასურსათო სექტორში პროდუქციის წარმოების ზრდსა და ექსპორტზე რეალიზაციის ხელშეწყობა, სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა. დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, რაც, დადებითად აისახება როგორც ფერმერებზე, აგრომეწარმეებზე და ზოგადად მოსახლეობის შემოსავლებზე,, ასევე რეგიონული ბიუჯეტის ზრდაზე.
13.1. აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
რეგიონის აგროსამრეწველო და სასურსათო სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა და მის პრაქტიკულ განხორციელებაში სამინისტროს აპარატის მოქნილი, მაღალეფექტური და კოორდინირებული მართვის სისტემის უზრუნველყოფა;
13.2. სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
რეგიონის ფერმერთა და აგრომეწარმეთა თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-იარაღებითა და მოწყობილობებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, პროდუქციის მწარმოებლურობის ზრდა და   შრომის ნაყოფიერების ამაღლება.
13.2.1. მრავალფუნქციური მოტობლოკებითა და ურიკებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის მიზანია  მცირე მექანიზაციის  ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
13.2.2. მობილური შემასხურებელი აპარატით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის  ხელშეწყობა
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით მცენარეთა დაცვის მიმართულებით უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.
13.3. მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით მემცენარეობის დარგში   დახურული  გრუნტის  მებოსტნეობისა და კენკროვანი მეხილეობის განვითარება. დაბალმოსავლიანი და ამორტიზირებული ბაღების ნაცვლად ახალი და პერსპექტიული  კულტურების გაშენება.  ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
13.3.1. მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა  და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული დეგრადირებული ბაღების განახლება, შიდა მოხმარებასა და ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა, დაბალმოსავლიანი ბაღების უფრო პერსპექტიული ალტერნატიული კულტურებით ჩანაცვლება და შესაბამისად ფერმერთა და აგრომეწარმეთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
13.3.2. სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის  მიზანია რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, იმპორტირებული პროდუქციის ნაწილობრივი ჩანაცვლება ადგილობრივი ბოსტნეულის პროდუქციით.
13.3.3. ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის მიზანია სახვადასხვა სახეობის ხილისა და ბოსტნეულის ნედლეულისაგან ჩირის პროდუქციის მიღება.
13.3.4. ფერმერულ მეურნეობებში სასათბურე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის მიზანია რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში საწარმოო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ახალი ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების დანერგვა მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.
13.4. მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა
რძისა და რძის პროდუქციის ხარისხობრივ-რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება, მაღალპროდუქტიური მერძეული მიმართულების პირუტყვის ჯიშგანახლება. მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცებისათვის არსებული რეზერვების რაციონალური გამოყენება,  თაფლისა და თაფლის პროდუქტების  რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა.
13.4.1. თაფლისსაწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა
13.4.2. რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
რძისგან წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივ-რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება
13.4.3. მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი დანადგარით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის მიზანია რეგიონში მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცებისათვის არსებული რეზერვების რაციონალური გამოყენება და თანამედროვე ტექნოლოგიურ სიახლეთა დანერგვა.
13.4.4. მაღალპროდუქტიული მერძევე მიმართულების პირუტყვით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის მიზანია აჭარის რეგიონში მაღალპროდუქტიური მერძეული მიმართულების პირუტყვით  ჯიშგანახლება.
13.5. აგროსერვისის განვითარება რეგიონში
შრომითი,  მატერიალური   და   ფულადი   რესურსების   მართვა,   კადრების   კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. სუბტროპიკული და კონტინენტალური სერტიფიცირებული სარგავი მასალის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ინოვაციების პრაქტიკული დემონსტრირებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა კვალიფიკაციისა და ცნობიერების ამაღლება, სწავლება-კონსულტირება, ტრენინგები სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიხედვით. არსებული სუბტროპიკული და კონტინენტალური ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო და დეკორატიული კულტურების ჯიშთგანახლებისათვის,, ასევე    პერსპექტიული და  ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარგავი     მასალის       წარმოებისათვის    საჭირო     საკოლექციო,     სადედე     და     სანერგე     მეურნეობებისა       და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა პერსპექტიული სარგავი და სათესლე მასალის წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.
მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხელოვნური განაყოფიერების პრაქტიკის დანერგვისა და მაღალპროდუქტიული წვრილფეხა და  მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვის  სანაშენე  ბაზისა  და  გენოფონდის  შექმნა  და განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად არსებული კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და დატრენინგება. ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა. ბოსტნეული კულტურებისთვის სასათბურე მეურნეობების მოწყობა და ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება.
13.6 ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება
ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება, ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება  საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების მიზნით  სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარიის სფეროში მიღწეული სერვისების ეფექტიანობის გაზრდა.
სასმელი, ზედაპირული, ჩამდინარე, ზღვის, აუზებისა და წყალსატევების წყლის, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების ნიმუშების ორგანოლეპტიკური, ქიმიური, მიკრობიოლოგიური (ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, სეროლოგიური) პარაზიტოლოგიური და რადიოლოგიური (რადიაქტიური ნივთიერებები) კვლევები;  მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების გამოკვლევა;  ნიადაგის ნაყოფიერების მაჩვენებლების დადგენა, აგროქიმიკატებისა და პესტიციდების შემცველი ელემენტების გამოკვლევები;  გამოკვლევების შედეგების შესაბამისად სათანადო რეკომენდაციების გაცემა.
14. საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საარქივო ფონდის განვითარება, აღწერა, ცენტრალიზებული წესით აღრიცხვა, დაცვა და გამოყენება. დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია,  დოკუმენტების მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო  და ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნა.
14.1. საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება
საარქივო მასალების სტანდარტების შესაბამისი დაცვა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საარქივო ფონდის განვითარება, აღწერა, ცენტრალიზებული წესით აღრიცხვა, დაცვა და გამოყენება. დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია,  დოკუმენტების მეცნიერულ-ტექნიკური დამუშავება, განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებზე სადაზღვევო  და ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნა, არქივში დაცული დოკუმენტების საფუძველზე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე მომსახურება. ისტორიულად ღირებული საარქივო დოკუმენტების გამოფენის მოწყობა. ურთიერთთანამშრომლობა საზღვარგარეთის არქივებთან და  საქართველოს შესახებ არსებული დოკუმენტების შემოტანა.ისტორიის ამსახველი მასალების გამოვლენა ჟურნალისა და ბუკლეტების გამოსაცემად. სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 2 სექტემბრის კანონი №144 - უ.ს.შ.ს. - ვებგვერდი, 08.09.2015წ.


თავი VI
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება

მუხლი 13. საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება
 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 183639,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

1

2

3

4

5

 

I

სულ რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

141 716,3

156 129,4

183 639,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

841

3 658

3 613

 

 

ხარჯები

117 347,7

129 309,4

143 161,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

16 878,2

35 789,3

35 738,1

 

 

არაფინანსური აქტივები

21 778,0

25 577,9

35 772,0

 

 

ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

2 222,9

 

 

ვალდებულებები

2 590,6

1 242,1

2 482,9

 

01

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

4 282,4

4 865,8

4 867,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

120

125

 

 

ხარჯები

4 162,4

4 712,1

4 835,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 933,2

3 388,3

3 468,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

119,8

132,3

10,0

 

 

ვალდებულებები

0,3

21,4

22,4

 

0101

საკანონმდებლო საქმიანობა

4 282,4

4 865,8

4 867,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

120

125

 

 

ხარჯები

4 162,4

4 712,1

4 835,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 933,2

3 388,3

3 468,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

119,8

132,3

10,0

 

 

ვალდებულებები

0,3

21,4

22,4

 

02

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო კომისია

575,9

580,5

582,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

 

 

ხარჯები

575,9

578,9

582,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

539,3

539,5

539,5

 

 

ვალდებულებები

0,0

1,6

0,0

 

0201

 საარჩევნო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

575,9

580,5

582,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

 

 

ხარჯები

575,9

578,9

582,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

539,3

539,5

539,5

 

 

ვალდებულებები

0,0

1,6

0,0

 

03

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

33 133,8

38 882,5

42 819,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

371

530

554

 

 

ხარჯები

20 497,5

22 778,2

19 205,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

6 838,9

7 998,1

8 150,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

12 633,6

16 065,2

23 585,2

 

 

ვალდებულებები

2,7

39,1

29,0

 

0301

მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა

3 381,2

3 373,1

3 409,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121

118

118

 

 

ხარჯები

3 355,9

3 208,0

3 340,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 678,6

2 500,9

2 497,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

25,3

149,0

40,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

16,0

29,0

 

0302

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

5 177,3

10 762,1

4 936,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

215

234

 

 

ხარჯები

4 077,5

9 778,4

3 503,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

835,5

2 448,3

2 515,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 099,5

974,3

1 433,1

 

 

ვალდებულებები

0,3

9,3

0,0

 

030201

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა

1 142,1

1 052,1

1 136,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

48

52

 

 

ხარჯები

1 042,1

1 045,9

1 093,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

835,5

849,6

868,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

100,0

4,2

42,8

 

 

ვალდებულებები

0,0

2,0

0,0

 

030202

გარემოსდაცვითი პროგრამა

970,8

6 362,2

41,0

 

 

ხარჯები

970,8

6 362,2

41,0

 

03020202

აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი 

15,0

15,0

15,0

 

 

ხარჯები

15,0

15,0

15,0

 

03020203

აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

15,0

15,0

26,0

 

 

ხარჯები

15,0

15,0

26,0

 

03020204

აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება

900,9

548,2

0,0

 

 

ხარჯები

900,9

548,2

0,0

 

03020205

აჭარის სანაპირო ზოლის ადლიის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა

39,9

5 784,0

0,0

 

 

ხარჯები

39,9

5 784,0

0,0

 

030203

სატყეო სექტორის განვითარება

3 064,4

3 347,8

3 759,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

167

182

 

 

ხარჯები

2 064,6

2 370,3

2 368,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 598,7

1 646,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

999,5

970,2

1 390,3

 

 

ვალდებულებები

0,3

7,3

0,0

 

03020301

სატყეო სექტორის მართვა და მომსახურება

3 064,4

2 950,7

2 660,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

167

182

 

 

ხარჯები

2 064,6

1 973,2

2 269,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 598,7

1 646,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

999,5

970,2

390,3

 

 

ვალდებულებები

0,3

7,3

0,0

 

03020302

ტყის მოვლა-აღდგენა

0,0

397,2

99,1

 

 

ხარჯები

0,0

397,2

99,1

 

03020303

ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა)

0,0

0,0

1 000,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

1 000,0

 

0303

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

2 583,6

3 308,1

4 582,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

38

43

 

 

ხარჯები

2 398,9

3 217,8

4 570,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

425,7

604,4

678,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

182,7

87,1

11,8

 

 

ვალდებულებები

2,0

3,2

0,0

 

030301

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა

599,3

725,3

1 039,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

30

33

 

 

ხარჯები

582,9

708,6

1 033,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

425,7

501,1

550,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

14,4

13,5

6,0

 

 

ვალდებულებები

2,0

3,2

0,0

 

03030101

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვა

599,3

725,3

779,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

30

33

 

 

ხარჯები

582,9

708,6

773,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

425,7

501,1

550,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

14,4

13,5

6,0

 

 

ვალდებულებები

2,0

3,2

0,0

 

03030102

დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება

0,0

0,0

190,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

190,0

 

03030103

კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობით აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

20,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

20,0

 

03030104

დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება

0,0

0,0

50,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

50,0

 

030302

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე

0,0

0,0

2 773,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

2 773,0

 

03030201

რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზარზე

0,0

0,0

2 352,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

2 352,0

 

03030202

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით

0,0

0,0

421,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

421,0

 

030303

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება

216,5

271,9

769,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

10

 

 

ხარჯები

216,5

271,9

763,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

103,3

128,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

5,8

 

03030301

სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა

216,5

271,9

412,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

10

 

 

ხარჯები

216,5

271,9

406,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

103,3

128,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

5,8

 

03030302

ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის სფეროში ცნობირების ამაღლება

0,0

0,0

87,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

87,0

 

03030303

ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

03030304

ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია

0,0

0,0

240,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

240,0

 

030304

რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და საერთაშორისო ბაზარზე პოპულარიზაცია

1 767,8

2 310,9

0,0

 

 

ხარჯები

1 599,5

2 237,3

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

168,2

73,6

0,0

 

03030401

რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 

897,1

607,2

0,0

 

 

ხარჯები

728,9

533,6

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

168,2

73,6

0,0

 

03030402

მარკეტინგული ღონისძიებების ჩატარება საერთაშორისო ბაზარზე

870,7

1 703,7

0,0

 

 

ხარჯები

870,7

1 703,7

0,0

 

0304

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

1 614,0

1 707,3

1 823,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86

86

86

 

 

ხარჯები

1 579,0

1 650,9

1 687,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 382,8

1 389,4

1 401,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

35,0

56,4

135,4

 

030401

საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება

1 614,0

1 707,3

1 823,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86

86

86

 

 

ხარჯები

1 579,0

1 650,9

1 687,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 382,8

1 389,4

1 401,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

35,0

56,4

135,4

 

03040101

საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება

1 614,0

1 624,1

1 677,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86

86

86

 

 

ხარჯები

1 579,0

1 585,5

1 594,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 382,8

1 389,4

1 401,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

35,0

38,6

83,2

 

03040102

საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

0,0

83,2

146,0

 

 

ხარჯები

0,0

65,4

93,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,8

52,2

 

0305

სატელევიზიო მაუწყებლობის ხელშეწყობა

4 702,2

0,0

0,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

0

0

 

 

ხარჯები

4 618,4

0,0

0,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

668,8

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

83,4

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,3

0,0

0,0

 

030501

ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

1 112,3

0,0

0,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

0

0

 

 

ხარჯები

1 102,5

0,0

0,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

668,8

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

9,5

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,3

0,0

0,0

 

030502

ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები

3 589,8

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

3 515,9

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

73,9

0,0

0,0

 

0306

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

15 424,5

19 485,3

27 834,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52

52

52

 

 

ხარჯები

4 228,6

4 681,1

5 870,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

847,5

841,3

844,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

11 195,9

14 793,7

21 964,9

 

 

ვალდებულებები

0,0

10,6

0,0

 

030601

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა

931,3

990,7

959,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52

52

52

 

 

ხარჯები

925,2

935,7

949,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

847,5

841,3

844,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,1

50,5

10,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

4,4

0,0

 

030602

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

14 493,1

18 494,7

26 875,6

 

 

ხარჯები

3 303,4

3 745,4

4 920,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

11 189,8

14 743,2

21 954,9

 

 

ვალდებულებები

0,0

6,1

0,0

 

03060201

გზების რეაბილიტაცია

7 422,3

9 737,4

15 603,1

 

 

არაფინანსური აქტივები

7 422,3

9 737,4

15 603,1

 

03060202

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილტაცია

1 780,8

4 325,6

4 515,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 780,8

4 325,6

4 515,3

 

03060203

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია

234,4

302,2

283,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

234,4

302,2

283,6

 

03060204

საგზაო ტექნიკის შეძენა

1 751,0

144,0

982,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 751,0

144,0

982,9

 

03060205

საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

3 304,7

3 985,6

5 490,8

 

 

ხარჯები

3 303,4

3 745,4

4 920,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,3

234,1

570,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

6,1

0,0

 

0307

ბიზნესინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა

250,9

246,6

233,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

21

21

 

 

ხარჯები

239,1

242,0

233,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

213,8

213,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

11,8

4,6

0,0

 

04

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

12 825,8

14 036,9

21 488,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116

321

224

 

 

ხარჯები

8 517,0

8 989,7

10 411,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 276,5

4 542,6

3 394,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

4 266,4

4 991,4

8 094,6

 

 

ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

2 222,9

 

 

ვალდებულებები

42,4

55,8

759,6

 

0401

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

5 380,1

6 108,9

12 303,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

100

100

 

 

ხარჯები

2 777,1

2 983,7

3 822,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 108,3

1 989,0

2 012,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

2 588,8

3 108,2

5 498,5

 

 

ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

2 222,9

 

 

ვალდებულებები

14,2

17,0

759,6

 

040101

ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

2 816,4

2 961,6

7 952,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

100

100

 

 

ხარჯები

2 777,1

2 667,2

2 641,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 108,3

1 989,0

2 012,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

25,1

277,4

2 328,5

 

 

ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

2 222,9

 

 

ვალდებულებები

14,2

17,0

759,6

 

040102

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა

0,0

227,4

365,0

 

 

ხარჯები

0,0

227,4

365,0

 

04010201

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა

0,0

111,3

70,0

 

 

ხარჯები

0,0

111,3

70,0

 

04010202

რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი

0,0

116,1

270,0

 

 

ხარჯები

0,0

116,1

270,0

 

04010204

ეკონომიკური ობსერვატორია

0,0

0,0

25,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

25,0

 

040103

ქალაქთმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა

0,0

93,3

218,0

 

 

ხარჯები

0,0

71,8

218,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

21,5

0,0

 

04010302

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების სივრცითი მოწყობის დოკუმენტის შედგენა

0,0

93,3

218,0

 

 

ხარჯები

0,0

71,8

218,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

21,5

0,0

 

040104

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2 563,7

2 809,4

3 170,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

2 563,7

2 809,4

3 170,0

 

040105

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

17,2

598,0

 

 

ხარჯები

0,0

17,2

598,0

 

0402

სახაზინო მომსახურება

201,0

192,4

204,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

 

 

ხარჯები

195,9

192,1

204,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

168,2

168,1

168,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

5,1

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,3

0,0

 

0403

რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა

4 327,2

5 098,5

6 340,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

94

94

 

 

ხარჯები

3 418,5

3 402,0

3 823,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

924,5

924,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

880,5

1 667,2

2 517,1

 

 

ვალდებულებები

28,2

29,4

0,0

 

040301

ბათუმის ბულვარის მართვა

1 114,7

1 002,5

1 195,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

94

94

 

 

ხარჯები

1 114,6

983,2

1 195,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

924,5

924,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

17,0

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

2,3

0,0

 

040302

ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა

3 212,5

4 096,0

5 144,6

 

 

ხარჯები

2 303,9

2 418,8

2 627,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

880,5

1 650,2

2 517,1

 

 

ვალდებულებები

28,1

27,1

0,0

 

0404

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

227,6

221,6

210,9

 

 

ხარჯები

227,6

221,6

210,9

 

0405

დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა

73,0

65,3

75,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

5

5

 

 

ხარჯები

73,0

65,3

75,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

61,2

61,2

 

0407

საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა

816,9

299,5

395,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

16

16

 

 

ხარჯები

153,2

251,2

316,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

205,4

228,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

663,7

46,9

79,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

1,4

0,0

 

0408

ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების რეგულირება და პრევენცია

1 610,6

2 050,8

1 959,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

97

0

 

 

ხარჯები

1 482,3

1 873,8

1 959,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 194,4

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

128,3

169,1

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

7,9

0,0

 

0409

სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“

128,3

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

128,3

0,0

0,0

 

0410

სსიპ „კურორტი ბეშუმი“

4,4

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

4,4

0,0

0,0

 

0411

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება

56,7

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

56,7

0,0

0,0

 

05

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

28 647,6

31 972,6

37 495,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

2 385

2 410

 

 

ხარჯები

25 874,8

28 854,8

35 377,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 131,3

15 183,5

15 804,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

2 770,6

3 082,7

2 117,8

 

 

ვალდებულებები

2,3

35,0

0,0

 

0501

განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

1 494,9

1 589,0

1 624,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57

58

58

 

 

ხარჯები

1 455,4

1 520,1

1 606,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 165,9

1 162,6

1 174,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

39,5

60,6

18,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

8,3

0,0

 

0502

განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება

898,1

907,0

900,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

47

47

 

 

ხარჯები

883,5

875,0

867,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

661,9

663,7

667,4

 

 

არაფინანსური აქტივები

14,6

29,8

33,7

 

 

ვალდებულებები

0,0

2,2

0,0

 

050201

ბათუმის რესურსცენტრი

138,6

142,0

143,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

 

ხარჯები

133,2

139,4

138,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

104,8

104,7

104,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

5,4

2,0

4,7

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,6

0,0

 

050202

ქობულეთის რესურსცენტრი

144,9

145,0

141,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

 

ხარჯები

143,9

144,6

141,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

111,6

112,5

112,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,4

0,0

 

050203

ხელვაჩაურის რესურსცენტრი

149,2

174,8

145,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

 

ხარჯები

149,2

147,7

141,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

108,7

112,5

112,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

26,6

4,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,5

0,0

 

050204

ქედის რესურსცენტრი

153,6

149,1

149,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

 

ხარჯები

150,6

149,1

149,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

112,0

112,5

112,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

3,0

0,0

0,0

 

050205

შუახევის რესურსცენტრი

158,1

148,6

172,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

 

ხარჯები

152,9

147,4

147,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

112,5

110,5

112,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

5,2

1,2

25,0

 

050206

ხულოს რესურსცენტრი

153,7

147,5

147,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

 

ხარჯები

153,7

146,8

147,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

112,3

111,1

112,5

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,7

0,0

 

0503

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

2 582,8

3 487,2

6 900,6

 

 

ხარჯები

2 582,8

3 487,2

6 900,6

 

050301

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

0,0

2 419,8

4 718,5

 

 

ხარჯები

0,0

2 419,8

4 718,5

 

050302

საპანსიონო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა

0,0

703,7

1 587,4

 

 

ხარჯები

0,0

703,7

1 587,4

 

050303

საჯარო სკოლების ინვენტარითა და ლაბორატორიებით აღჭურვა

0,0

196,1

244,6

 

 

ხარჯები

0,0

196,1

244,6

 

050304

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში

0,0

167,5

350,0

 

 

ხარჯები

0,0

167,5

350,0

 

050305

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2 232,8

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

2 232,8

0,0

0,0

 

050307

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა

350,1

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

350,1

0,0

0,0

 

0504

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

896,7

1 096,7

1 368,6

 

 

ხარჯები

896,7

1 096,7

1 368,6

 

050401

ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის

130,5

125,2

130,4

 

 

ხარჯები

130,5

125,2

130,4

 

050402

საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება

71,1

62,5

76,6

 

 

ხარჯები

71,1

62,5

76,6

 

050403

სტუდენტთა დახმარება

664,0

771,3

925,0

 

 

ხარჯები

664,0

771,3

925,0

 

050404

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

0,0

123,6

224,5

 

 

ხარჯები

0,0

123,6

224,5

 

050405

უცხოეთში სტაჟირება

31,1

14,1

12,2

 

 

ხარჯები

31,1

14,1

12,2

 

0505

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

101,1

140,9

130,6

 

 

ხარჯები

101,1

140,9

130,6

 

050501

სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა

33,6

34,1

34,7

 

 

ხარჯები

33,6

34,1

34,7

 

050502

კონკურსები და ოლიმპიადები

0,0

106,8

95,9

 

 

ხარჯები

0,0

106,8

95,9

 

050503

ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობა

67,5

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

67,5

0,0

0,0

 

0506

გაძლიერებული (ინგლისური ენა, ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლება

154,9

173,0

162,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

27

27

 

 

ხარჯები

154,9

154,4

155,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

103,9

104,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

18,6

7,4

 

050601

ქალაქ ბათუმის №4 საჯარო სკოლის – უცხო ენების გაძლიერებული სწავლება

34,7

34,6

34,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

7

7

 

 

ხარჯები

34,7

34,6

34,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

23,2

23,2

 

050602

ქალაქ ბათუმის №6 საჯარო სკოლის – გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური სწავლება

120,2

138,5

128,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

20

20

 

 

ხარჯები

120,2

119,9

121,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

80,7

81,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

18,6

7,4

 

0507

უწყვეტი განათლება

667,2

808,8

907,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

143

143

 

 

ხარჯები

633,2

758,3

884,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

563,7

554,4

 

 

არაფინანსური აქტივები

34,0

50,4

23,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,1

0,0

 

0508

საჯარო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა, რომლებიც ახორციელებენ საპანსიონო მომსახურებას

649,6

690,5

738,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

88

88

 

 

ხარჯები

646,2

684,2

728,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

230,9

250,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

3,4

6,3

10,3

 

050801

სსიპ „სოფელ სალიბაურის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო მომსახურება

321,6

345,9

347,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

36

36

 

 

ხარჯები

321,6

339,6

340,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

106,9

105,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

6,3

6,9

 

050802

სსიპ „ჩაისუბნის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო მომსახურება

120,0

121,1

127,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

14

14

 

 

ხარჯები

120,0

121,1

127,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

43,1

38,4

 

050803

ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის საპანსიონო მომსახურება

151,5

172,5

193,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

24

24

 

 

ხარჯები

148,1

172,5

190,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

52,2

68,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

3,4

0,0

3,4

 

050804

სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო მომსახურება

56,5

50,9

70,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

14

14

 

 

ხარჯები

56,5

50,9

70,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

28,7

38,4

 

0509

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

5 184,7

4 661,2

4 577,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

855

855

 

 

ხარჯები

4 289,5

4 360,1

4 329,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

3 991,5

4 032,1

 

 

არაფინანსური აქტივები

895,2

301,1

248,0

 

050901

ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“

1 234,4

1 235,0

1 239,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

252

252

 

 

ხარჯები

1 219,4

1 220,0

1 219,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 193,8

1 198,1

 

 

არაფინანსური აქტივები

14,9

15,0

20,0

 

050902

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

1 906,2

1 354,8

1 313,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

229

229

 

 

ხარჯები

1 081,7

1 164,9

1 104,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 071,2

1 081,1

 

 

არაფინანსური აქტივები

824,5

189,9

209,0

 

050903

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

812,3

770,1

770,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

153

153

 

 

ხარჯები

762,7

764,9

770,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

732,7

733,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

49,6

5,2

0,0

 

050904

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“

255,1

331,0

279,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

52

52

 

 

ხარჯები

255,1

265,2

279,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

238,3

253,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

65,8

0,0

 

050905

ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“

359,8

345,3

352,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

60

60

 

 

ხარჯები

359,8

345,3

352,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

283,5

287,9

 

050906

ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“

322,4

315,3

301,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

56

56

 

 

ხარჯები

322,4

298,3

301,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

273,5

276,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

16,9

0,0

 

050907

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“

294,7

309,8

320,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

53

53

 

 

ხარჯები

288,5

301,5

301,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

198,5

201,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

6,2

8,4

19,0

 

0510

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 397,7

1 428,6

1 540,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

201

204

 

 

ხარჯები

1 305,4

1 320,0

1 363,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

983,4

1 048,9

 

 

არაფინანსური აქტივები

92,3

96,7

177,4

 

 

ვალდებულებები

0,0

11,9

0,0

 

051001

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“

1 175,1

1 210,9

1 293,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

182

182

 

 

ხარჯები

1 109,5

1 104,4

1 149,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

846,1

882,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

65,6

94,9

143,8

 

 

ვალდებულებები

0,0

11,6

0,0

 

051002

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“

222,6

217,7

247,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

19

22

 

 

ხარჯები

195,8

215,7

213,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

137,3

166,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

26,8

1,8

33,6

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,3

0,0

 

0511

კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

12 399,5

14 103,1

15 250,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

947

961

 

 

ხარჯები

10 760,0

11 574,1

13 654,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

7 175,4

7 615,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 639,2

2 519,2

1 596,1

 

 

ვალდებულებები

0,2

9,8

0,0

 

051102

აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა

98,5

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

98,5

0,0

0,0

 

051103

ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის ღონისძიებები

835,2

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

835,2

0,0

0,0

 

051104

საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობა

0,0

161,4

193,9

 

 

ხარჯები

0,0

161,4

193,9

 

051105

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

0,0

211,0

400,0

 

 

ხარჯები

0,0

211,0

400,0

 

051106

ფოლკლორის ხელშეწყობა

0,0

119,5

170,0

 

 

ხარჯები

0,0

119,5

170,0

 

051107

კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაცია

0,0

827,5

812,3

 

 

ხარჯები

0,0

827,5

812,3

 

05110701

ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

0,0

770,7

757,3

 

 

ხარჯები

0,0

770,7

757,3

 

05110702

კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობა სოფლად

0,0

56,8

55,0

 

 

ხარჯები

0,0

56,8

55,0

 

051109

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია

1 011,1

1 390,1

2 186,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

51

51

 

 

ხარჯები

896,1

1 059,8

2 166,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

412,3

505,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

114,7

328,0

20,0

 

 

ვალდებულებები

0,2

2,2

0,0

 

05110901

კულტურული მემკვიდრეობის მართვა

790,0

1 059,2

733,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

51

51

 

 

ხარჯები

675,0

729,0

713,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

412,3

505,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

114,7

328,0

20,0

 

 

ვალდებულებები

0,2

2,2

0,0

 

05110902

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება

221,1

330,9

1 453,6

 

 

ხარჯები

221,1

330,9

1 453,6

 

051110

მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება

2 301,5

1 704,0

2 222,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

142

141

 

 

ხარჯები

1 162,9

1 445,2

1 549,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

982,1

1 079,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 138,6

258,2

673,2

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,6

0,0

 

05111001

სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“

605,1

733,8

1 325,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

69

68

 

 

ხარჯები

550,1

629,8

683,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

495,6

521,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

55,0

104,0

641,5

 

05111002

სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“

1 524,4

574,6

549,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

44

44

 

 

ხარჯები

440,9

526,5

518,2

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

295,1

334,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 083,6

47,6

31,7

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,6

0,0

 

05111003

სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“

172,0

259,4

221,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

21

21

 

 

ხარჯები

172,0

208,7

221,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

152,3

165,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

50,7

0,0

 

05111004

ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“

0,0

136,2

125,9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

 

ხარჯები

0,0

80,3

125,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

39,1

58,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

56,0

0,0

 

051111

სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა

8 051,2

9 567,6

9 175,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

754

769

 

 

ხარჯები

7 665,2

7 627,7

8 272,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

5 780,9

6 030,4

 

 

არაფინანსური აქტივები

386,0

1 933,0

902,9

 

 

ვალდებულებები

0,0

6,9

0,0

 

05111101

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“

635,1

1 000,5

1 089,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

68

68

 

 

ხარჯები

589,2

632,0

610,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

531,5

531,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

45,9

368,5

478,7

 

05111102

სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“

1 139,6

2 114,5

1 277,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

111

119

 

 

ხარჯები

995,7

985,1

1 156,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

800,5

923,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

143,9

1 129,4

121,2

 

05111103

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“

3 910,5

4 011,9

3 938,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

338

338

 

 

ხარჯები

3 773,9

3 664,7

3 868,4

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 516,1

2 575,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

136,6

344,0

70,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

3,2

0,0

 

05111104

სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“

1 293,1

1 333,3

1 790,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

130

137

 

 

ხარჯები

1 246,1

1 255,6

1 562,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 061,6

1 124,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

47,0

75,0

227,5

 

 

ვალდებულებები

0,0

2,7

0,0

 

05111105

სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“

565,6

586,8

556,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

27

27

 

 

ხარჯები

553,0

571,4

552,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

435,5

435,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

12,7

14,4

4,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

1,0

0,0

 

05111106

სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“

507,4

520,7

523,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

80

80

 

 

ხარჯები

507,4

518,9

522,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

435,6

440,4

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1,7

1,5

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,1

0,0

 

051112

პროფესიულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა

102,0

122,0

89,7

 

 

ხარჯები

102,0

122,0

89,7

 

05111201

მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის მხარდაჭერა

62,0

82,0

59,0

 

 

ხარჯები

62,0

82,0

59,0

 

05111202

მხატვართა კავშირის მხარდაჭერა

20,0

20,0

11,7

 

 

ხარჯები

20,0

20,0

11,7

 

05111203

შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერა

20,0

20,0

19,0

 

 

ხარჯები

20,0

20,0

19,0

 

0512

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა 

2 220,4

2 886,6

3 297,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

 

 

ხარჯები

2 166,0

2 883,7

3 293,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

303,5

308,5

311,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

52,3

0,0

4,0

 

 

ვალდებულებები

2,0

2,9

0,0

 

051201

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა

415,4

381,6

435,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

19

 

 

ხარჯები

363,1

378,7

431,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

303,5

308,5

311,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

52,3

0,0

4,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

2,9

0,0

 

051202

სპორტის ხელშეწყობა

1 805,0

2 191,6

2 463,8

 

 

ხარჯები

1 802,9

2 191,6

2 463,8

 

 

ვალდებულებები

2,0

0,0

0,0

 

05120201

სპორტული ღონისძიებები

1 156,0

1 003,0

1 210,4

 

 

ხარჯები

1 154,0

1 003,0

1 210,4

 

 

ვალდებულებები

2,0

0,0

0,0

 

05120202

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

0,0

296,3

350,0

 

 

ხარჯები

0,0

296,3

350,0

 

05120203

სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა

0,0

407,4

442,1

 

 

ხარჯები

0,0

407,4

442,1

 

05120204

აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების მზადება ,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი – 2015”

0,0

300,0

154,8

 

 

ხარჯები

0,0

300,0

154,8

 

05120205

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრების პირველობების გამარჯვებულებისა და პრიზიორების პირადი და მთავარი მწვრთნელების სპორტული ფორმებით აღჭურვა

0,0

122,2

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

122,2

0,0

 

05120207

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და წახალისება

34,5

62,6

107,0

 

 

ხარჯები

34,5

62,6

107,0

 

05120208

სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

127,5

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

127,5

0,0

0,0

 

05120209

სპორტული ფორმებისა და სპორტული ინვენტარის შეძენა

487,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

487,0

0,0

0,0

 

05120210

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

199,6

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

199,6

 

051203

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

0,0

313,5

398,7

 

 

ხარჯები

0,0

313,5

398,7

 

0513

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა

0,0

0,0

95,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

8

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

95,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

44,0

 

051301

ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი

0,0

0,0

70,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

8

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

70,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

44,0

 

051302

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა

0,0

0,0

25,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

25,0

 

06

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

7 670,7

9 195,5

8 866,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62

117

118

 

 

ხარჯები

7 653,6

8 959,4

8 547,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 289,2

1 988,4

2 011,2

 

 

არაფინანსური აქტივები

16,0

228,8

319,1

 

 

ვალდებულებები

1,1

7,4

0,0

 

0601

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

1 572,3

1 610,3

1 622,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62

63

64

 

 

ხარჯები

1 558,2

1 573,6

1 614,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 289,2

1 322,3

1 335,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

13,0

30,6

7,7

 

 

ვალდებულებები

1,1

6,1

0,0

 

0602

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

3 667,3

3 365,0

3 311,0

 

 

ხარჯები

3 667,3

3 365,0

3 311,0

 

060201

მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

1 580,5

1 351,2

1 388,0

 

 

ხარჯები

1 580,5

1 351,2

1 388,0

 

060202

გულის ქირურგია

924,6

1 205,4

1 200,0

 

 

ხარჯები

924,6

1 205,4

1 200,0

 

060203

სახსრების ენდოპროთეზირება

0,0

209,6

252,0

 

 

ხარჯები

0,0

209,6

252,0

 

060204

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა

0,0

598,9

471,0

 

 

ხარჯები

0,0

598,9

471,0

 

060205

დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

96,7

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

96,7

0,0

0,0

 

060206

ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა

217,9

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

217,9

0,0

0,0

 

060207

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება

847,8

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

847,8

0,0

0,0

 

0603

პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

808,6

1 186,8

1 253,4

 

 

ხარჯები

808,6

996,4

1 053,4

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

190,4

200,0

 

060301

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება

732,1

734,9

783,4

 

 

ხარჯები

732,1

734,9

783,4

 

060302

თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება

0,0

19,6

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

19,6

0,0

 

060303

სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება

0,0

241,9

270,0

 

 

ხარჯები

0,0

241,9

270,0

 

060304

სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა

0,0

190,4

200,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

190,4

200,0

 

060305

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისება

76,5

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

76,5

0,0

0,0

 

0604

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

629,0

729,3

896,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

30

30

 

 

ხარჯები

627,5

727,3

784,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

365,1

369,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,5

2,0

111,4

 

060401

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება

377,4

400,0

515,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

30

30

 

 

ხარჯები

375,9

398,0

403,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

365,1

369,7

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,5

2,0

111,4

 

060402

დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

251,6

329,3

381,0

 

 

ხარჯები

251,6

329,3

381,0

 

0605

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

244,6

893,9

737,3

 

 

ხარჯები

244,6

893,9

737,3

 

060501

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

244,6

418,5

557,7

 

 

ხარჯები

244,6

418,5

557,7

 

060502

სკოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

0,0

456,9

155,3

 

 

ხარჯები

0,0

456,9

155,3

 

060503

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

0,0

18,5

24,3

 

 

ხარჯები

0,0

18,5

24,3

 

0606

მოსახლების გარკევული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

242,0

769,6

263,0

 

 

ხარჯები

242,0

769,6

263,0

 

060601

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება

29,0

58,0

47,0

 

 

ხარჯები

29,0

58,0

47,0

 

060602

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0,0

137,0

137,0

 

 

ხარჯები

0,0

137,0

137,0

 

060603

2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 

0,0

78,0

79,0

 

 

ხარჯები

0,0

78,0

79,0

 

060604

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

213,0

496,6

0,0

 

 

ხარჯები

213,0

496,6

0,0

 

0607

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

112,5

154,4

181,0

 

 

ხარჯები

112,5

154,4

181,0

 

060701

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

95,0

88,5

120,0

 

 

ხარჯები

95,0

88,5

120,0

 

060702

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა

17,5

65,9

60,0

 

 

ხარჯები

17,5

65,9

60,0

 

060703

უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა “თეთრი“ ხელჯოხებით

0,0

0,0

1,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

1,0

 

0608

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

38,0

96,9

124,1

 

 

ხარჯები

38,0

96,9

124,1

 

0609

დასაქმების ხელშეწყობა

356,4

389,5

478,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

24

24

 

 

ხარჯები

354,9

382,4

478,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

301,0

305,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,5

5,7

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

1,3

0,0

 

060901

დასაქმების ხელშეწყობის მართვა

321,4

377,1

378,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

24

24

 

 

ხარჯები

319,9

370,0

378,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

301,0

305,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,5

5,7

0,0

 

 

ვალდებულებები

0,0

1,3

0,0

 

060902

პროფესიული გადამზადება

35,0

0,0

100,0

 

 

ხარჯები

35,0

0,0

100,0

 

060904

შრომის ბაზრის კვლევა

0,0

12,4

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

12,4

0,0

 

07

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

5 747,0

5 937,4

6 811,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

166

163

 

 

ხარჯები

4 191,1

5 400,1

6 065,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

869,8

2 149,0

2 369,8

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 555,4

530,7

746,6

 

 

ვალდებულებები

0,5

6,6

0,0

 

0701

აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

1 108,7

1 245,7

1 688,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

68

68

 

 

ხარჯები

1 049,8

1 231,0

1 673,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

869,8

1 036,0

1 421,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

58,4

11,2

15,0

 

 

ვალდებულებები

0,5

3,6

0,0

 

0702

სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

630,3

1 179,2

1 523,0

 

 

ხარჯები

630,3

1 179,2

1 523,0

 

070201

მრავალფუნქციური მოტობლოკებითა და ურიკებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

1 428,7

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

1 428,7

 

070202

მობილური შემასხურებელი აპარატით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის  ხელშეწყობა

0,0

0,0

94,2

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

94,2

 

070203

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

630,3

1 179,2

0,0

 

 

ხარჯები

630,3

1 179,2

0,0

 

0703

მემცენარეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

893,7

1 364,2

884,0

 

 

ხარჯები

893,7

1 364,2

884,0

 

070301

მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა  და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

99,7

152,6

196,9

 

 

ხარჯები

99,7

152,6

196,9

 

070302

ფერმერთა ნაკვეთებზე ნიადაგის  ნაყოფიერების დონის ამაღლების მიზნით ქიმიური მელიორაციის ღონისძიებების გამოყენება

0,0

632,0

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

632,0

0,0

 

070303

სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

194,0

466,5

500,0

 

 

ხარჯები

194,0

466,5

500,0

 

070305

სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზება

79,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

79,0

0,0

0,0

 

070306

ბოსტნეული კულტურების ელიტური სარგავი მასალით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

521,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

521,0

0,0

0,0

 

070307

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემდგომი განვითარების ხელმწყობი ღონისძიებების განხორციელება

0,0

113,1

0,0

 

 

ხარჯები

0,0

113,1

0,0

 

070308

ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

84,5

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

84,5

 

070309

ფერმერულ მეურნეობებში სასათბურე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მარწყვის კულტურის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა 

0,0

0,0

102,6

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

102,6

 

0704

მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა

198,0

241,2

751,9

 

 

ხარჯები

198,0

241,2

751,9

 

070401

თაფლისსაწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

59,6

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

59,6

 

070402

რძისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

119,9

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

119,9

 

070403

მარცვლეულისა და უხეში საკვების საფქვავი დანადგარით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

70,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

70,0

 

070404

მაღალპროდუქტიული მერძევე მიმართულების პირუტყვით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

502,4

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

502,4

 

070405

მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა

198,0

241,2

0,0

 

 

ხარჯები

198,0

241,2

0,0

 

0706

აგროსერვისის განვითარება რეგიონში

2 300,8

1 498,8

1 624,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

77

74

 

 

ხარჯები

852,7

1 046,2

892,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

845,7

654,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 448,1

449,5

731,6

 

 

ვალდებულებები

0,0

3,1

0,0

 

070601

აგროსერვისცენტრის მომსახურების მიწოდება და მართვა

729,3

1 498,8

1 624,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

77

74

 

 

ხარჯები

728,3

1 046,2

892,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

845,7

654,3

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,0

449,5

731,6

 

 

ვალდებულებები

0,0

3,1

0,0

 

070602

მემცენარეობა-მეცხოველეობის დარგების განვითარების ხელშეწყობა

1 571,5

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

124,4

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 447,1

0,0

0,0

 

07060201

მემცენარეობის დარგში თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა

1 564,1

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

117,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1 447,1

0,0

0,0

 

07060202

მეცხოველეობის დარგში ხელოვნური განაყოფიერების დანერგვის ხელშეწყობა

3,2

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

3,2

0,0

0,0

 

07060203

ფერმერთა და მეცნიერ-კონსულტანტთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგები) სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიხედვით

4,2

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

4,2

0,0

0,0

 

0707

ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება

314,5

408,3

339,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

21

21

 

 

ხარჯები

265,6

338,3

339,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

267,2

294,5

 

 

არაფინანსური აქტივები

48,9

70,0

0,0

 

0708

მემცენარეობის დარგის განვითარების მიზნით კვლევები და პრევენციული ღონისძიებები

301,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

301,0

0,0

0,0

 

070801

ნიადაგის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა 

244,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

244,0

0,0

0,0

 

070802

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევა 

12,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

12,0

0,0

0,0

 

070803

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელ– დაავადებებზე დიაგნოსტიკა და პრევენციულ ღონისძიებებზე ფერმერთა კონსულტაცია

45,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

45,0

0,0

0,0

 

08

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

3 305,5

2 791,0

2 350,0

 

 

ხარჯები

2 889,2

2 358,2

2 250,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

416,3

432,8

100,0

 

0801

სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“

2 101,6

1 590,5

1 600,0

 

 

ხარჯები

2 101,6

1 431,1

1 500,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

159,4

100,0

 

0802

სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“

836,8

750,0

750,0

 

 

ხარჯები

750,0

750,0

750,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

86,8

0,0

0,0

 

0803

სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“

367,2

450,5

0,0

 

 

ხარჯები

37,6

177,1

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

329,6

273,4

0,0

 

09

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

45 527,7

47 867,2

58 356,2

 

 

ხარჯები

42 986,3

46 678,2

55 885,6

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

114,0

798,7

 

 

ვალდებულებები

2 541,4

1 075,0

1 671,9

 

0901

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერი

0,0

0,0

31 275,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

31 275,0

 

090101

_ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

0,0

0,0

9 275,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

9 275,0

 

090102

_ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

0,0

0,0

15 000,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

15 000,0

 

090103

_ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

0,0

0,0

1 500,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

1 500,0

 

090104

_ ქედის მუნიციპალიტეტი

0,0

0,0

2 700,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

2 700,0

 

090105

_ შუახევის მუნიციპალიტეტი

0,0

0,0

1 500,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

1 500,0

 

090106

_ ხულოს მუნიციპალიტეტი

0,0

0,0

1 300,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

1 300,0

 

0902

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

32 045,9

45 287,8

0,0

 

 

ხარჯები

32 045,9

45 287,8

0,0

 

090201

_ თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

7 889,2

16 448,5

0,0

 

 

ხარჯები

7 889,2

16 448,5

0,0

 

090202

_ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

14 556,4

18 901,1

0,0

 

 

ხარჯები

14 556,4

18 901,1

0,0

 

090203

_ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

5 060,4

2 165,2

0,0

 

 

ხარჯები

5 060,4

2 165,2

0,0

 

090204

_ ქედის მუნიციპალიტეტი

2 586,7

4 778,7

0,0

 

 

ხარჯები

2 586,7

4 778,7

0,0

 

090205

_ შუახევის მუნიციპალიტეტი

1 031,2

1 497,6

0,0

 

 

ხარჯები

1 031,2

1 497,6

0,0

 

090206

_ ხულოს მუნიციპალიტეტი

922,0

1 496,6

0,0

 

 

ხარჯები

922,0

1 496,6

0,0

 

0903

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა

8 030,0

600,0

20 995,4

 

 

ხარჯები

8 030,0

600,0

20 995,4

 

090301

შპს „სტადიონი“

0,0

0,0

17 984,4

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

17 984,4

 

090302

შპს „ჰიგიენა 2009“

30,0

600,0

3 011,0

 

 

ხარჯები

30,0

600,0

3 011,0

 

090303

შპს „გოდერძი რესორტს“

8 000,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

8 000,0

0,0

0,0

 

0904

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

1,1

17,0

10,0

 

 

ხარჯები

1,1

17,0

10,0

 

0905

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

2 100,0

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

2 100,0

 

0906

სესხების მომსახურების ხარჯები

251,5

273,4

439,2

 

 

ხარჯები

251,5

273,4

439,2

 

090601

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW)

მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები

217,9

237,5

302,4

 

 

ხარჯები

217,9

237,5

302,4

 

090602

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD)

მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები

33,6

35,9

136,8

 

 

ხარჯები

33,6

35,9

136,8

 

0907

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები

708,5

613,9

1 864,7

 

 

ხარჯები

708,5

500,0

1 066,0

 

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

114,0

798,7

 

090701

აჭარის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია

482,8

61,3

816,0