„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 661
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/12/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/06/2014
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.018281
661
05/12/2014
ვებგვერდი, 08/12/2014
240140000.10.003.018281
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №661

2014 წლის 5 დეკემბერი

ქ.თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის: 

ა) პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

„ე) უძრავი ქონება - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასა­სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მასზე არსებული შენობა-ნაგებობით (მშენებარე, აშენებული ან დანგრეული) ან მის გარეშე, ასევე ხაზობრივი ნაგებობა, რომლის ნუსხა ქვეყნდება საქართველოს ეკო­ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე;“;

ბ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

,,მუხლი 4. პროგრამის მიმართულებები

პროგრამის მიმართულებებია პროგრამის დანართით განსაზღვ­რული ინდუსტრიები.“;

გ) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით: 

„1. ამ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპონენტებზე ხელმისაწვ­დო­მობის მიზნით, ამ პროგრამით დადგენილი წესით შესაბამისი განაცხადების წარდგენის ვადა განისაზღვრება არაუგვიანეს 2015 წლის 15 დეკემბრისა.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებულ სახელმწიფო პროგრამას დაემა­ტოს დანართი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 ივნისიდან. 

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიდანართი

 

ინდუსტრიები

 


1.   საკვები პროდუქტების წარმოება:

1.1. თევზის წარმოება

თევზი ახალი ან გაცივებული (0302)

თევზი გაყინული (0303)

თევზის ფილე და თევზის სხვა ხორცი ახალი, გაცივებული ან გაყინული (0304)

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში, შებოლილი (0305)

1.2. რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან  ჩაურთველი

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრის დამატების გარეშე (0401)

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრის დამატებით  (0402)

დო, იოგურტი, კეფირი (0403)

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი  (0404)

ნაღების კარაქი და რძის სხვა ცხიმები; რძის პასტები (0405)

ყველი და ხაჭო  (0406)

1.3. ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

ფქვილი ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავისა  (1101)

ფქვილი სხვა მარცვლეულისა  (1102)

ბურღული, ფქვილი უხეშად დაფქული და მარცვლეულის გრანულები (1103)

დამუშავებული მარცვლოვანების მარცვალი (1104)

კარტოფილის ფქვილი, ფხვნილი, ფანტელები, გრანულები და აბები (1105)

წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი და ფხვნილი გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულისაგან (1106)

ალაო მოხალული ან მოუხალავი (1107)

სახამებელი; ინულინი  (1108)

ხორბლის წებოვანა, მშრალი ან ტენიანი  (1109)

1.4. ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

ცხიმი ღორისა და ცხიმი შინაური ფრინველის  (1501)

ცხიმი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრების ან თხების  (1502)

ლიარდ-სტეარინი, ცხოველური ცხიმი  (1503)

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრების  (1504)

ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები  (1505)

სხვა ცხოველური ცხიმები და ქონები და მათი ფრაქციები  (1506)

სოიას ზეთი და მისი ფრაქციები (1507)

არაქისის ზეთი და მისი ფრაქციები  (1508)

ზეითუნის ზეთი და მისი ფრაქციები  (1509)

სხვა ზეთები და მათი ფრაქციები, მიღებული მხოლოდ ზეთისხილისაგან  (1510)

პალმის ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული  (1511)

ზეთი მზესუმზირისა, ალისარჩულისა ან ბამბისა და მათი ფრაქციები  (1512)

ზეთი ქოქოსის, პალმის ნაყოფის გულისა ან ზეთი ბაბასუსი და მათი ფრაქციები  (1513)

ზეთი რაფსისა ან მდოგვისა და მათი ფრაქციები  (1514)

დანარჩენი არააქროლადი მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები  (1515)

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები, შემდგომი დამუშავების გარეშე  (1516)

მარგარინი  (1517)

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები  (1518)

ნედლი გლიცერინი; გლიცერინის წყალი და გლიცერინის თუთქი  (1520)

ცვილები მცენარეული  (1521)

ნარჩენები მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებების დამუშავების შემდეგ  (1522)

1.5. მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან  (1601)

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, სხვა  (1602)

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან  (1603)

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები  (1604)

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები  (1605)

1.6. შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი

შაქარი  (1701)

შაქარი სხვა სახეობებისა  (1702)

ბადაგი, მიღებული შაქრის ექსტრაქციის ან რაფინირების შედეგად  (1703)

საკონდიტრო ნაწარმი შაქრისაგან, რომლებიც არ შეიცავენ კაკაოს  (1704)

1.7. კაკაო და პროდუქტები მისგან

კაკაო-პასტა, ცხიმგაცლილი ან ცხიმგაუცლელი  (1803)

კაკაო-ზეთი, კაკაო-ცხიმი  (1804)

კაკაო-ფხვნილი შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე  (1805)

შოკოლადი და კაკაოს შემცველი კვების სხვა მზა პროდუქტები  (1806)

1.8. მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლისა ან რძისაგან; ფქვილეული საკონდიტრო ნაწარმი

ალაოს ექსტრაქტი  (1901)

სპაგეტი, მაკარონი, ვერმიშელი, ატრია და მაკარონის სხვა ნაწარმი  (1902)

ტაპიოკა და მისი შემცვლელები, მომზადებული სახამებლისაგან  (1903)

მზა კვების პროდუქტები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების გაფუებით ან მოხალვით  (1904)

პური, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილღვეზელა, ნამცხვარი და სხვა პურფუნთუშეული და ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, კაკაოს შემცველი ან მის გარეშე; ვაფლის ფირფიტები, ცარიელი კაფსულები, ფარმაცევტული მიზნებისათვის ვარგისი, ვაფლის ობლატები დაბეჭდვისათვის, ბრინჯის ქაღალდი და ანალოგიური პროდუქტები (1905 გარდა 19059030000),  

1.9. ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები

ბოსტნეული, კაკალი და მცენარის საკვებად ვარგისი სხვა ნაწილები, ძმარში დამზადებული (2001)

პომიდორი ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული  (2002)

სოკო ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული  (2003)

ბოსტნეული სხვა, ძმრის დამატების გარეშე, დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაყინული  (2004)

ბოსტნეული სხვა, ძმრის დამატების გარეშე, დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაუყინავი  (2005)

ბოსტნეული, ნაყოფი, კაკალი შაქარში დაკონსერვებული  (2006)

ჯემი, ხილ-კენკროვანი ჟელე, მარმელადი და სხვა  (2007)

ნაყოფი და მცენარის სხვა ნაწილები, სხვა წესით დამზადებული ან დაკონსერვებული  (2008)

1.10. კვების სხვადასხვა პროდუქტები

ყავის, ჩაის ან მატეს ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები  (2101)

საფუარი, მზა საცხობი ფხვნილები  (2102)

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები, მდოგვი  (2103)

მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად  (2104)

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები  (2105)

კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  (2106)

2.  არა-ალკოჰოლური სასმელების წარმოება:

ხილისა და ბოსტნეულის წვენები  (2009)

მინერალური და მტკნარი წყლები  (2201)

წყლები, მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით, შაქრის დანამატების შემცველობით  (2202)

3.  სიგარების, სიგარილების და სიგარეტების წარმოება:

სიგარები, სიგარილები და სიგარეტები თამბაქოს ან მისი შემცვლელებისაგან  (2402)

სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები  (2403)

 

4.  ბიტუმის და ბიტუმოვანი ნივთიერებების წარმოება:

ნავთობის ბიტუმი  (271320)

ნავთობი ნედლი და ნავთობპროდუქტები ნედლი, მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან  (2709)

ბიტუმი და ასფალტი, ბუნებრივი; ბიტუმოვანი ან ნავთობიანი ფიქალი და სხვა  (2714)

ბიტუმოვანი ნარევები, ბუნებრივი ასფალტი  (2715)

 

5.  ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქციის წარმოება:

5.1. არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი მიწათა ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

ფთორი, ქლორი, ბრომი და იოდი  (2801)

გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი კოლოიდური  (2802)

ნახშირბადი  (2803)

წყალბადი, ინერტული აირები და სხვა არალითონები  (2804)

ტუტე ან ტუტემიწა ლითონები, ვერცხლისწყალი და სხვა  (2805)

წყალბადის ქლორიდი; ქლორსულფონმჟავა  (2806)

გოგირდმჟავა; ოლეუმი  (2807)

აზოტმჟავა; სულფოაზოტმჟავები  (2808)

ფოსფორის ოქსიდი; ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავები  (2809)

ბორის ოქსიდები; ბორის მჟავები  (2810)

არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ჟანგბადშემცველი ნაერთები სხვა (2811)

ჰალოგენიდები და ჰალოგენიდოქსიდები არალითონებისა  (2812)

არალითონების სულფიდები; ფოსფორის ტრისულფიდი ტექნიკური  (2813)

ამიაკი უწყლო ან წყალხსნარში  (2814)

ნატრიუმის ან კალიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდები  (2815)

მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი; სტრონციუმის ან ბარიუმის ოქსიდები  (2816)

თუთიის ოქსიდი; თუთიის პეროქსიდი  (2817)

ხელოვნური კორუნდი; ალუმინის ოქსიდი; ალუმინის ჰიდროქსიდი (2818)

ქრომის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები  (2819)

მანგანუმის ოქსიდები  (2820)

რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები  (2821)

კობალტის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები; კობალტის ოქსოდები ტექნიკური  (2822)

ტიტანის ოქსიდები  (2823)

ტყვიის ოქსიდები; ტყვიის სურინჯი  (2824)

ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები  (2825)

ფთორიდები; ფთოროსილიკატები და ფთორის სხვა კომპლექსური მარილები  (2826)

ქლორიდები, ოქსიქლორიდები და ჰიდროქსიდქლორიდები; ბრომიდები და სხვა  (2827)

ჰიპოქლორიტები; კალიუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები  (2828)

ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები  (2829)

სულფიდები; პოლისულფიდები  (2830)

დიტიონიტები და სულფოქსილატები  (2831)

სულფიტები; თიოსულფატები  (2832)

სულფატები; შაბები; პეროქსოსულფატები  (2833)

ნიტრიტები; ნიტრატები  (2834)

ფოსფინატები, ფოსფონატები, ფოსფატები და პოლიფოსფატები  (2835)

კარბონატები; პეროქსოკარბონატები და სხვა  (2836)

ციანიდები, ოქსიდციანიდები, კომპლექსური ციანიდები  (2837)

ფულმინატები, ციანატები და თიოციანატები  (2838)

სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური  (2839)

ბორატები; პეროქსობორატები  (2840)

ოქსოლითონური და პეროქსოლითონური მჟავების მარილები  (2841)

არაორგანული მჟავების ან პეროქსილმჟავების მარილები სხვა  (2842)

ძვირფასი ლითონები კოლოიდურ მდგომარეობაში; ამალგამები ძვირფასი ლითონებისა  (2843)

ელემენტები ქიმიური რადიოაქტიური და იზოტოპები რადიოაქტიური და მათი ნაერთები  (2844)

იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა  (2845)

ნაერთები, არაორგანული ან ორგანული, იშვიათმიწიანი ლითონების  (2846)

წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელი  (2847)

ფოსფიდები, ფეროფოსფორის გარდა (2848)

კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის  (2849)

ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზიდები, სილიციდები და ბორიდები  (2850)

არაორგანული ნაერთები სხვა  (2851)

ორგანული ან არაორგანული ვერცხლისწყლის ნაერთები, ამალგამის გარდა  (2852)

არაორგანული ნაერთები დანარჩენი; თხევადი ჰაერი; შეკუმშული ჰაერი; ამალგამები, ძვირფასი ლითონების ამალგამების გარდა  (2853)

5.2.          ორგანული ქიმიური ნაერთები

ნახშირწყალბადები აციკლური  (2901)

ნახშირწყალბადები ციკლური  (2902)

ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები  (2903)

ნახშირწყალბადების სულფირებული, ნიტვრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები  (2904)

სპირტები აციკლური და მათი წარმოებულები  (2905)

სპირტები ციკლური და მათი წარმოებულები  (2906)

ფენოლები; ფენოლსპირტები  (2907)

ფენოლების ჰალოგენირებული, სულფინებული, ნიტვრირებული წარმოებულები  (2908)

ეთერები მარტივი, ეთერსპირტები და ეთერფენოლები  (2909)

ეპოქსიდები, ეპოქსისპირტები, ეპოქსიფენოლები და ეპოქსიეთერები  (2910)

აცეტალები და ნახევრადაცეტალები და მათი წარმოებულები  (2911)

ალდეჰიდები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით ან მათ გარეშე  (2912)

ალდეჰიდების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნაერთების წარმოებულები  (2913)

კეტონები და ქინონები  (2914)

მჟავები აციკლური, მონოკარბონული ნაჯერი, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები  (2915)

მჟავები აციკლური, მონოკარბონული უჯერი, მჟავები ციკლური მონოკარბონული  (2916)

პოლიკარბონმჟავები, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები  (2917)

კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით  (2918)

ეთერები ფოსფორმჟავასი რთული და მათი მარილები  (2919)

ეთერები რთული სხვა არაორგანული მჟავებისა  (2920)

ნაერთები ამინის ფუნქციონალურ ჯგუფებთან  (2921)

ამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფის შემცველობით  (2922)

ამონიუმის მეოთხეული მარილები და ჰიდროქსიდები  (2923)

ნაერთები, ფუნქციონალური კარბოქსამიდული ჯგუფის შემცველი  (2924)

ნაერთები, ფუნქციონალური კარბოქსიმიდული ჯგუფის შემცველობით   (2925)

ნაერთები, ფუნქციონალური ნიტრილური ჯგუფის შემცველობით  (2926)

დიაზო-, აზო- ან აზოქსი ნაერთები  (2927)

წარმოებულები ჰიდრაზინის ან ჰიდროქსილამინისა ორგანული  (2928)

ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით  (2929)

გოგირდორგანული ნაერთები  (2930)

სხვა ორგანულ-არაორგანული ნაერთები  (2931)

ნაერთები ჰეტეროციკლური, მხოლოდ ჟანგბადის ჰეტეროატომის(ების) შემცველობით  (2932)

ნაერთები ჰეტეროციკლური, მხოლოდ აზოტის ჰეტეროატომის(ების) შემცველობით  (2933)

ნუკლეინის მჟავები და მათი მარილები; ჰეტეროციკლური ნაერთები სხვა  (2934)

სულფონამიდები  (2935)

პროვიტამინები და ვიტამინები, ბუნებრივი ან სინთეზირებული  (2936)

ჰორმონები ბუნებრივი ან სინთეზირებული; მათი წარმოებულები  (2937)

გლიკოზიდები, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა წარმოებულები  (2938)

ალკალოიდები, მცენარეული წარმოშობისა  (2939)

ქიმიურად სუფთა შაქრები  (2940)

ანტიბიოტიკები  (2941)

სხვა ორგანული ნაერთები (2942)

5.3.          ფარმაცევტული პროდუქცია

ჯირკვლები და სხვა ორგანოები, განკუთვნილი ორგანოთერაპიისათვის  (3001)

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა სამედიცინო მიზნებისათვის  (3002)

სამკურნალო საშუალებები დაუფასოებელი  (3003)

სამკურნალო საშუალებები  (3004)

ბამბა, მარლა, ბინტები და ანალოგიური ნაწარმი (3005)

ფარმაცევტული პროდუქცია, მოხსენიებული მოცემული ჯგუფის ქვემოთ აღნიშნულ შენიშვნაში  (3006)
შენიშვნა: 3006 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი პროდუქტები, რომლებიც ჩართული უნდა იყოს ნომენკლატურის ამ და არც ერთ სხვა სასაქონლო პოზიციაში:

ქირურგიული სტერილური კეტგუტი, ანალოგიური სტერილური მასალები ნაკერების დასადებად და სტერილური ადჰეზიური ქსოვილები ჭრილობების ქირურგიული დახურვისთვის; სტერილური ლამინარია და სტერილური ტამპონები ლამინარიისაგან; სტერილური აბსორბციული ქირურგიული ან სტომატოლოგიური სისხლის შემაჩერებელი საშუალებები (ჰემოსტატიკები), რეაგენტები სისხლის ჯგუფის დასადგენად, კონტრასტული პრეპარატები რენტგენოგრაფიული გამოკვლევებისათვის; დიაგნოსტიკური რეაგენტები, განკუთვნილი ავადმყოფის ორგანიზმში შესაყვანად, კბილის ცემენტები და კბილების დასაპლომი დანარჩენი მასალები, ცემენტები ძვლის რეკონსტრუირებისათვის, სანიტარიული ჩანთები და ნაკრებები პირველი დახმარების გასაწევად, ქიმიური კონტრაცეპტული საშუალებები ჰორმონების, 2937 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაერთებისა და სპერმიციდების ფუძეზე, პრეპარატები გელის სახით, მედიცინაში ან ვეტერინარიში გამოსაყენებელი ტანის ნაწილების წასასმელად ქირურგიული ოპერაციებისა ან ფიზიკური გამოკვლევების პროცესში ან დამაკავშირებელი აგენტების სახით ტანსა და სამედიცინო ინსტრუმენტებს შორის, მოწყობილებები, იდენტიფიცირებული, როგორც მოწყობილობები განკუთვნილი სტომური მოხმარებისათვის

5.4.          სასუქები

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა სამედიცინო მიზნებისათვის  (3102)

სამკურნალო საშუალებები დაუფასოებელი  (3103)

სამკურნალო საშუალებები  (3104)

ბამბა, მარლა, ბინტები და ანალოგიური ნაწარმი  (3105)

5.5. სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; პოლიგრაფიული საღებავი, მელნები, ტუში

ექსტრაქტები სათრიმლავი მცენარეული წარმოშობისა; ტანინები და მათი მარილები და სხვა  (3201)

სათრიმლავი ნივთიერებები  (3202)

საღებარი ნივთიერებები მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობისა  (3203)

საღებარი ნივთიერებები სინთეზური  (3204)

ფერადი ლაქები; პრეპარატები, დამზადებული ფერადი ლაქების საფუძველზე  (3205)

საღებარი ნივთიერებები სხვა  (3206)

მზა პიგმენტები, მინისებრი მინანქრები და ჭიქურები  (3207)

საღებავები და ლაქები სინთეზური პოლიმერების ან ქიმიურად მოდიფიცირებული საფუძველზე  (3208)

საღებავები და ლაქები ბუნებრივი პოლიმერების საფუძველზე, წყლიან გარემოში გახსნილი  (3209)

საღებავები და ლაქები სხვა  (3210)

მზა სიკატივები  (3211)

პიგმენტები  (3212)

სამხატვრო საღებავები  (3213)

საგოზავები მინისა და საბაღე  (3214)

საღებავი სასტამბო, მელნები საწერად ან სახატავად და სხვა მელნები  (3215)

5.6.       ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

ეთერზეთები  (3301)

ნარევები გამოსაყენებული სასმელების წარმოებაში  (3302)

სუნამოები და ტუალეტის წყალი  (3303)

კოსმეტიკური საშუალებები ან მაკიაჟისა და კანის მოვლის საშუალებები  (3304)

საშუალებები თმებისათვის  (3305)

საშუალებები პირის ღრუს ან კბილების ჰიგიენისათვის  (3306)

საპარსი საშუალებები, დეზოდორანტები  (3307)

 

5.7.       საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილებისაწმენდი და საპრიალებელი შემადგენლობები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, ,,კბილსამკურნალო ცვილიდა შემადგენლობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის

საპონი  (3401)

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები; სარეცხი და საწმენდი საშუალებები  (3402)

საპოხი მასალები  (3403)

ცვილები ხელოვნური და მზა ცვილები  (3404)

ვაქსები და საცხები ფეხსაცმელებისათვის  (3405)

სანთლები, ცვილის წვრილი სანთლები და ანალოგიური ნაკეთობები  (3406)

პასტები ძერწვისათვის, “კბილსამკურნალო ცვილი”  (3407)

5.8.       ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები

კაზეინი, კაზეინატები და კაზეინის სხვა წარმობულები; კაზეინისწებოები  (3501)

ალბუმინები, ალბუმინის სხვა წარმოებულები  (3502)

ჟელატინი  (3503)

პეპტონები და მათი წარმოებულები  (3504)

დექსტრინები და სხვა მოდიფიცირებული სახამებლები  (3505)

მზა წებოები  (3506)

ფერმენტები; ფერმენტული პრეპარატები სხვა ადგილას დაუსახელებელი  (3507)

5.9.       ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები;
ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

დენთი  (3601)

ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა  (3602)

ბიკფორდის ზონრები; სადეტონაციო ზონრები; დასარტყამი ან სადეტონაციო კაფსულები  (3603)

ფეიერვერკები, სასიგნალო შუშხუნები, წვიმის რაკეტები და სხვა პიროტექნიკური ნაწარმი  (3604)

ასანთი  (3605)

ფეროცერიუმი და სხვა პიროფორული შენადნობები ნებისმიერი ფორმით  (3606)

5.10.    ფოტო- და კინოსაქონელი

ფოტოფირფიტები და ბრტყელი ფოტოფირები  (3701)

ფოტოფირები რულონებად, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული  (3702)

ფოტოგრაფიული ქაღალდი და საფეიქრო მასალა, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული  (3703)

ფოტოგრაფიული ფირფიტები, ფირები, ქაღალდი და საფეიქრო მასალები, ექსპონირებული  (3704)

ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა  (3705)

კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული  (3706)

ფოტოქიმიკატები  (3707)

5.11.    დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები

გრაფიტი  (3801)

ნახშირი გააქტიურებული  (3802)

ზეთი თალიუმისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული  (3803)

თუთქი, რომელიც რჩება მერქნის ცელულოზის დამზადებისას  (3804)

სკიპიდარი  (3805)

კანიფოლი და ფისოვანი მჟავები, და მათი წარმოებულები  (3806)

კუპრი მერქნისა; ზეთები, მიღებული მერქნის კუპრისაგან; ნაფტა მერქნისა  (3807)

ინსექტიციდები და მცენარეთა აღმოცენების საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის რეგულატორები 

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან საღებარების ფიქსაციის საშუალებები  (3809)

პრეპარატები ლითონის ზედაპირების ამოსაჭმელად  (3810)

ანტიდეტონატორები, ანტიოქსიდანტები, ფისწარმომქმნელი ინჰიბიტორები და სხვა  (3811)

დამაჩქარებლები კაუჩუკის ვულკანიზაციისა მზა  (3812)

შემადგენილობები და მუხტი ცეცხლსაქრობებისათვის; დამუხტული ცეცხლსაქრობი ჭურვები  (3813)

გამხსნელები და განმზავებლები რთული ორგანული  (3814)

ინიციატორები, დამაჩქარებლები რეაქციებისა და კატალიზატორები  (3815)

ცეცხლგამძლე ცემენტები, სამშენებლო ხსნარები, ბეტონი და ანალოგიური შედგენილობები  (3816)

ალკილბენზოლები შერეული და ნარევი ალკილნაფტალინები  (3817)

ქიმიური ელემენტები ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი  (3818)

სითხეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის  (3819)

ანტიფრიზები და სითხეები ანტიშემომყინვი მზა  (3820)

კულტურალური გარემოები მიკროორგანიზმების გამოსაყვანად  (3821)

რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული  (3822)

სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ  (3823)

ნივთიერებები შემკვრელი მზა, სამსხმელო ფორმების წარმოებაში გამოსაყენებელი  (3824)

ქიმიური ან მრეწველობის მომიჯნავე დარგების ნარჩენი პროდუქტები  (3825)

ბიოდიზელი და მისი ნარევები  (3826)

 

6.   პლასტმასები და მათი ნაწარმი, კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმის წარმოება:

6.1. პლასტმასები და მათი ნაწარმი

პოლიმერები ეთილენისა, პირველადი ფორმებით  (3901)

პოლიმერები პროპილენისა ან სხვა ოლეფინებისა, პირველადი ფორმებით  (3902)

პოლიმერები სტიროლისა, პირველადი ფორმებით  (3903)

პოლიმერები ვინილქლორიდისა ან სხვა ჰალოგინირებული ოლეფინებისა  (3904)

პოლიმერები ვინილაცეტატის ან სხვა რთული ვინილის ეთერებისა პირველადი ფორმებით (3905)

აკრილის პოლიმერები, პირველადი ფორმებით  (3906)

პოლიაცეტალები, პოლიეთერები მარტივი სხვა და ფისები ეპოქსიდისა პირველადი ფორმებით  (3907)

პოლიამიდები პირველადი ფორმებით  (3908)

ამინოფისები, ფენოლის ფისები და პოლიურეტანები, პირველადი ფორმებით  (3909)

სილიკონები პირველადი ფორმებით  (3910)

ფისები ნავთობისა, კუმარონ-ინდენის ფისები და პოლიტერპენები  (3911)

ცელულოზა და მისი ქიმიური წარმოებულები პირველადი ფორმებით  (3912)

პოლიმერები ბუნებრივი პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  (3913)

ფისები იონმიმოცვლითი პოლიმერების ფუძეზე პირველადი ფორმებით  (3914)

ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი პლასტმასებისაგან  (3915)

მონოძაფი, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები პოლიმერული მასალებისაგან  (3916)

მილები, მილაკები და შლანგები და მათი ფიტინგები პლასტმასებისაგან  (3917)

საფარები იატაკისათვის პოლიმერული მასალებისაგან  (3918)

ფილები, ფურცლები, კილიტა და სხვა ბრტყელი ფორმები პოლიმერული მასალისაგან  (3919)

ფილები, ფურცლები სხვა პოლიმერული მასალებისაგან  (3920)

ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა და ზოლი პოლიმერული მასალებისაგან  (3921)

აბაზანები, შხაპები და ანალოგიური სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი პლასტმასებისაგან  (3922)

ნაწარმი საქონლის ტრანსპორტირებისათვის ან მის შესაფუთად პლასტმასებისაგან  (3923)

ჭურჭელი სასადილო, საოჯახო ნივთები სხვა და ტუალეტის საგნები პლასტმასებისაგან  (3924)

პლასტმასის სამშენებლო დეტალები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  (3925)

პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი  (3926)

6.2. კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი

არავულკანიზებული რეზინის ნარევი  (4005)

სხვა ფორმები და ნამზადები არავულკანიზებული რეზინისაგან  (4006)

ვულკანიზებული რეზინის ძაფი და კორდი  (4007)

ვულკანიზებული რეზინის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები, წნელები და ფასონური პროფილები  (4008)

მილები, შლანგები და გარსამოსები ვულკანიზებული რეზინისაგან  (4009)

ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი  (4010)

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი (4011)

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი (4012)

რეზინის კამერები  (4013)

ვულკანიზებული რეზინის ჰიგიენური და ფარმაცევტული ნაწარმი  (4014)

ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (4015)

ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი  (4016)

მყარი რეზინი ყველანაირი ფორმით, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით; მყარი რეზინის ნაწარმი  (4017)

 

7.   მერქნის და მერქნის ნაწარმის წარმოება:   

7.1. მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

ნახერხი და ხე-ტყის ნარჩენები აგლომერირებული ან არააგლომერირებული ხის გრანულების და პელეტების სახით  (440131)

მოსაპირკეთებელი ფურცლები, შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის  და სხვა ხის მასალა  (4408)

დახერხილი ხე-ტყე დაპროფილებული პაგონაჟის სახით  (4409)

ფილები მერქან-ბურბუშელისა  (4410)

ფილები მერქანბოჭკოვანი მერქნის ან სხვა გამერქნებული მასალებისაგან  (4411)

ფანერა დაწებებული, პანელები ხის დაფანერებული და ანალოგიური მასალები შერეული მერქნისაგან  (4412)

მერქანი დაწნეხილი, ბლოკების, ფილების, ძელების ან დაპროფილებული ფორმების სახით  (4413)

ხის ჩარჩოები სურათების, ფოტოგრაფიების, სარკეების ან ანალოგიური საგნებისათვის  (4414)

ყუთები, კოლოფები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან  (4415)

კასრები, როფები და სხვა საკასრე ნაწარმი მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით  (4416)

ინსტრუმენტები, კორპუსები და სახელურები ინსტრუმენტებისათვის მერქნისაგან  (4417)

სამშენებლო ნაწარმი ხისა  (4418)

სასადილო და სამზარეულო საკუთნოები, ხისაგან  (4419)

ხის ნაწარმი მოზაიკური და ინკრუსტირებული  (4420)

ნაწარმი ხისა, სხვა  (4421)

7.2. კორპი და მისი ნაწარმი

ნაწარმი ნატურალური კორპისა  (4503)

აგლომერირებული კორპი და ნაწარმი მისგან  (4504)

7.3. ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

წნულები და ანალოგიური ნაკეთობები დასაწნავი მასალებისაგან  (4601)

წნულები და სხვა ნაწარმი(4602)

7.4. ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან

გაზეთის ქაღალდი რულონებად ან ფურცლებად  (4801)

ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული გამოსაყენებელი საწერად, საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისათვის  (4802)

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდი, კრეპირებული ან არაკრეპირებული, გოფრირებული ან არაგოფრირებულ  (4803)

კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული რულონებში ან ფურცლებად  (4804)

ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული სხვა, რულონებად ან ფურცლებად  (4805)

მცენარეული პერგამენტი, ცხიმგაუმტარი ქაღალდი, კალკა, პერგამინი და სხვა   (4806)

ქაღალდი და მუყაო მრავალშრიანი  (4807)

ქაღალდი და მუყაო გოფრირებული  (4808)

ქაღალდი პირგადასაღები, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად  (4809)

ქაღალდი და მუყაო ერთი ან ორივე მხრიდან კაოლინით ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით ცარცირებული  (4810)

ქაღალდი, მუყაო  (4811)

ბლოკები, ფილები და გასაფილტრი ფირები ქაღალდის მასისაგან  (4812)

პაპიროსის ქაღალდი   (4813)

შპალერის ქაღალდი და სხვა კედლის საფარები; გამჭვირვალე ქაღალდი ფანჯრებისათვის  (4814)

იატაკის საფარი ქაღალდის ან მუყაოს საფუძველზე, ზომებად დაჭრილი ან დაუჭრელი  (4815)

ქაღალდი პირგადასაღები ნახშირბადიანი, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი ტრაფარეტები პირგადასაღები აპარატებისათვის და ოფსეტური ფირები ქაღალდისაგან  (4816)

კონვერტები, ფარული ბარათები, საფოსტო ღია ბარათები  (4817)

ქაღალდი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულებისა, რულონებად ან დაჭრილი ზომებად (4818)

ტარა ქაღალდის, მუყაოს, ცელულოზის ბოჭკოს ბამბის ან ტილოსაგან  (4819)

ჟურნალები სარეგისტრაციო, საბუღალტრო წიგნები, უბის წიგნაკები, ბლოკნოტები და სხვა  (4820)

იარლიყები და ეტიკეტები ყველა სახისა ქაღალდის ან მუყაოსაგან  (4821)

ბობინები, კოჭები, მასრები და ანალოგიური საჭერები ქაღალდის მასის  (4822)

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო  (4823)

7.5. ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი;

ხელნაწერები, მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები  (4901)

გაზეთები, ჟურნალები და სხვა პერიოდული გამოცემები  (4902)

წიგნი-სურათები, სახატავი ან გასაფერადებელი წიგნები საბავშვო  (4903)

ნოტები, დაბეჭდილი ან ხელნაწერი  (4904)

რუკები გეოგრაფიული, ჰიდროგრაფიული და ნებისმიერი სხვა რუკები  (4905)

გეგმები და ნახაზები არქიტექტურული, ინჟინრული, კომერციული, ტოპოგრაფიული და ანალოგიური მიზნებისათვის; ხელნაწერი ტექსტები  (4906)

საფოსტო მარკები, ბანკნოტები; საჩეკო წიგნაკები; აქციები, ობლიგაციები ან ბონები  (4907)

გადასაყვანი სურათები  (4908)

დაბეჭდილი ან ილუსტრირებული საფოსტო ღია ბარათები  (4909)

ნაბეჭდი კალენდრები ყველა სახისა, მოსახევების ჩათვლით  (4910)

სხვა ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი რეპროდუქციებისა და ფოტოგრაფიების ჩათვლით  (4911)

 

8.   საფეიქრო ნაწარმის, მათ შორის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, ძაფის (შალი, აბრეშუმი) წარმოება და ტყავის გადამუშავება:

 

8.1. ტექსტილი და ტყავი, ტექსტილის მასალები

ზამში  (4108)

 

ტექსტურული, ლამინირებული და ა.შ. ტყავი  (4109)

 

შერეული ტყავი, ტყავის შემცველობით  (4111)

 

ცხვრისა ან ბატკნის ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით  (4112)

 

დანარჩენი ცხოველების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავის კრასტის სახით  (4113)

 

ზამში, ლაქის ტყავი და ლამინირებული ლაქის ტყავი; ლითონიზებული ტყავი  (4114)

 

კომპოზიციური ტყავი ნატურალური ტყავისა ან ტყავის ბოჭკოს ფუძვეზე  (4115)

 

სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა ნებისმიერი ცხოველებისათვის  (4201)

 

საკვოიაჟები, ჩემოდნები, სამგზავრო ხელჩანთა-ჩემოდნები და სხვა  (4202)

 

ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავისაგან  (4203)

 

ნაწარმი ნატურალური ტყავისა გამოსაყენებელი მანქანებში, მექანიკურ მოწყობილობებში  (4204)

 

ნატურალური ტყავისა ან კომპოზიციური ტყავის ნაწარმი, დანარჩენი  (4205)

 

ნაწარმი ნაწლავებისაგან ბუშტებისა და მყესებისაგან  (4206)

 

ბეწვეულის ნედლეული  (4301)

 

გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავები (4302)

 

ტანსაცმელის საგნები, ტანსაცმლის საკუთნოები და სხვა ნაწარმი ნატურალური ბეწვისაგან  (4303)

 

ხელოვნური ბეწვი და მისი ნაწარმი  (4304)

 

აბრეშუმის ძაფი, საცალო გაყიდვისათვის, დაუფასოებელი  (5004)

 

ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, საცალო ვაჭრობისათვის
დაუფასოებელი  (5005)

 

აბრეშუმის ძაფი საცალო გაყიდვისათვის დაფასოებული; კეტგუტი  (5006)

 

ქსოვილები ნატურალური აბრეშუმისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან  (5007)

 

ნართი შალის აპარატული დართვისა, საცალო გაყიდ-ვისათვის დაუფასოებელი  (5106)

 

ნართი შალისა სავარცხლური, საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი  (5107)

 

ნართი ცხოველების წმინდა ბეწვისა, საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი  (5108)

 

ნართი ცხვრის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისა  (5109)

 

ნართი ცხოველების უხეში ბეწვისა ან ძუის  (5110)

 

ქსოვილები აპარატული დართვის შალის ნართისაგან  (5111)

 

ქსოვილები სავარცხლური შალის ნართისა  (5112)

 

ქსოვილები ცხოველიების უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან  (5113)

 

ძაფები ბამბისა საკერავი, დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო გაყიდვისათვის  (5204)

 

ნართი ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი  (5205)

 

ნართი ბამბის, ბამბის 85 მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით  (5206)

 

ნართი ბამბისა საცალო გაყიდვისათვის დაფასოებული  (5207)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი, სიმჭიდროვით არაუმეტეს 200 გ/მ2-ისა  (5208)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი, სიმჭიდროვით 200 გ/მ2-ზე მეტი  (5209)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, სიმჭიდროვით არაუმეტესი 200 გ/მ2_ისა  (5210)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები  (5211)

 

ქსოვილი ბამბისა, სხვა  (5212)

 

ნართი სელისა  (5306)

 

ნართი ჯუთისა ან ლაფნის სხვა (სელის, ქერელის და რამის გარდა) საფეიქრო ბოჭკოებისაგან  (5307)

 

მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოს სხვა ნართი; ქაღალდის ნართი  (5308)

 

ქსოვილები სელისა  (5309)

 

ქსოვილები ჯუთისა ან სხვა ლაფნის საფეიქრო ბოჭკოებისაგან  (5310)

 

ქსოვილები სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოებისაგან; ქსოვილები ქაღალდის ნართისაგან  (5311)

 

ძაფები საკერავი ქიმიური ძაფებისაგან  (5401)

 

ძაფები კომპლექსური სინთეზური, საცალო გაყიდვისათვის განკუთვნილი  (5402)

 

ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა)  (5403)

 

მონოძაფები სინთეზური  (5404)

 

მონოძაფები ხელოვნური  (5405)

 

ძაფები კომპლექსური ქიმიური, განკუთვნილი საცალო გაყიდვისათვის  (5406)

 

ქსოვილები სინთეზური კომპლექსური ძაფისაგან  (5407)

 

ქსოვილები ხელოვნური კომპლექსური ძაფებისაგან სხვა  (5408)

 

ბოჭკოები სინთეზური, მომზადებით დართვისათვის  (5506)

 

ბოჭკოები ხელოვნური, მომზადებით დართვისათვის  (5507)

 

ძაფები საკერავი ქიმიური ბოჭკოსაგან  (5508)

 

ნართი სინთეზური ბოჭკოებისაგან, საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი  (5509)

 

ნართი ხელოვნური ბოჭკოებისაგან საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი  (5510)

 

ნართი ქიმიური ბოჭკოებისაგან საცალო გაყიდვისათვის დაფასოებული  (5511)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი  (5512)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან  (5513)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის დამატებით  (5514)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან სხვა  (5515)

 

ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოებისაგან  (5516)

 

ბამბა საფეიქრო მასალებისაგან, საფეიქრო ბოჭკოები სიგრძით არაუმეტეს 5 მმ-ისა  (5601)

 

ფეტრი და ქეჩა  (5602)

 

უქსოვადი მასალები  (5603)

 

რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით  (5604)

 

ძაფი ლითონიზებული  (5605)

 

ძაფი სასირმე და სალენტე  (5606)

 

ბაწრები, ზონრები, ბაგირები და თოკები  (5607)

 

ბადეები, ბადისებრი ქსოვილები და სხვა მზა ბადეები საფეიქრო მასალებისაგან  (5608)

 

ნაწარმი ძაფებისაგან, ბაწარი, ზონრები, თოკები სხვა ადგილას დაუსახელებელი  (5609)

 

კვანძოვანი ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები, გაწყობილი ან გაუწყობელი  (5701)

 

ნაქსოვი ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები  (5702)

 

ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები, ტაფტინგური, გაწყობილი ან გაუწყობელი  (5703)

 

ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები ქეჩისაგან  (5704)

 

ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები, გაწყობილი ან გაუწყობელი  (5705)

 

ქსოვილები ხაოიანი და ხავერდის ყაითნისაგან  (5801)

 

ქსოვილები ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი ქსოვილები  (5802)

 

ქსოვილები გადაწნული ხლართით  (5803)

 

ტიული და ბადისებრი ქსოვილები სხვა  (5804)

 

საავეჯე დეკორატიული ნახატებიანი ქსოვილები  (5805)

 

ვიწრო ქსოვილები  (5806)

 

ეტიკეტები, ემბლემები და ანალოგიური ნაწარმი საფეიქრო მასალებისაგან  (5807)

 

თასმა წნული ნაჭრად; გასაწყობი მასალები ნაქარგების გარეშე, ნაჭრად  (5808)

 

ქსოვილები ლითონური და მოლითონებული ძაფისაგან  (5809)

 

ნაქარგები ნაჭრად ან ლენტების სახით ანდა ცალკეული ნაქარგების სახით  (5810)

 

დალიანდაგებული საფეიქრო ქსოვილები ნაჭრად  (5811)

 

ქსოვილები, გაფისული ან გახამებული  (5901)

 

ქსოვილები კორდისა მაღალი სიმტკიცის ნაილონის ან სხვა პოლიამიდებისაგან  (5902)

 

ქსოვილები, გაჟღენთილი, დაფარული, დუბლირებული პოლიმერული მასალებით  (5903)

 

ლინოლეუმი, იატაკის საფარი მასალები ქსოვილის ფუძეზე  (5904)

 

კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან  (5905)

 

ტექსტილის მასალები დარეზინებული  (5906)

 

ტექსტილის მასალები, მოხატული ტილოები  (5907)

 

ტექსტილის პატრუქები, ნაქსოვი, წნული ან ტრიკოტაჟისა  (5908)

 

ტექსტილის შლანგები და ანალოგიური ტექსტილის მილაკები სარჩულით  (5909)

 

კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები ან ბელტინგი  (5910)

 

ტექსტილის მასალები და ნაწარმი ტექნიკური მიზნებისათვის  (5911)

 

ხაოიანი ტილო ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  (6001)

 

სხვა ტრიკოტაჟის ტილო, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  (6002)

 

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სიგანით არაუმეტეს 30 სმ-ისა  (6003)

 

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი (6004)

 

ქსელნაქსოვი ტილოებიგარდა 6001-6004 სასაქონლო პოზიციების ტრიკოტაჟის ტილოებისა   (6005)

 

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, დანარჩენი (6006)

 

8.2. საფეიქრო, ტექსტილის ნაწარმი

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი ტრიკოტაჟისა, მამაკაცის ან ბიჭისა  (6101)

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი, ტრიკოტაჟისა, ქალის ან გოგონასი  (6102)

 

კოსტუმები, კომპლექტები, ტრიკოტაჟისა, ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭისა  (6103)

 

კოსტუმები, კომპლექტები, ჟაკეტები და სხვა ტრიკოტაჟისა, ქალის ან გოგონასი  (6104)

 

პერანგები და კვართები ტრიკოტაჟისა, ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭისა  (6105)

 

ბლუზები, პერანგები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალის ან გოგონასი  (6106)

 

ქვედა საცვლები მამაკაცისა ან ბიჭისა ტრიკოტაჟისა  (6107)

 

ქვედა საცვლები ქალის და გოგონასი, ტრიკოტაჟისა  (6108)

 

მაისურები, თბილი კვართები და სხვა ტრიკოტაჟის ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  (6109)

 

სვიტერები, პულოვერები და ტრიკოტაჟის ანალოგიური ნაწარმი, ნაქსოვი  (6110)

 

საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  (6111)

 

კოსტუმები სპორტული, ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  (6112)

 

ტანსაცმელი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ქსოვილისაგან  (6113)

 

ტრიკოტაჟის ტანსაცმელი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი სხვა  (6114)

 

კოლგოტები, მაღალყელიანი წინდები და სხვა წინდის ნაწარმი  (6115)

 

ხელთათმანები, ცალთითები, უთითო თათმანები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  (6116)

 

ტანსაცმლის საკუთნოები, ტრიკოტაჟისა  (6117)

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი მამაკაცისა ან ბიჭისა  (6201)

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი ქალისა ან გოგონასათვის  (6202)

 

კოსტუმები, კომპლექტები და სხვა მამაკაცისა ან ბიჭისა  (6203)

 

კოსტუმები, კომპლექტები, კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები, ქალისა ან გოგონასი  (6204)

 

მამაკაცისა და ბიჭების პერანგები  (6205)

 

ბლუზები, პერანგები და ბატინკები ქალის ან გოგონასი  (6206)

 

მაისურები და თბილი ზედა საცვალი სხვა და ანალოგიური ნაწარმი მამაკაცისა ან ბიჭისა  (6207)

 

  (6208)

 

საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები  (6209)

 

სხვა ტანსაცმელი  (6210)

 

კოსტუმები, სპორტული, სათხილამურო და საბანაო  (6211)

 

ბიუსტჰალტერები, ქამრები და ანალოგიური ნაწარმი ტრიკოტაჟისა  (6212)

 

ცხვირსახოცები  (6213)

 

შალები, შარფები, ვუალები და ანალოგიური ნაწარმი  (6214)

 

ჰალსტუხები, ჰალსტუხი-პეპლები და ყელსახვევები  (6215)

 

ხელთათმანები, ცალთითები და უთითო თათმანები  (6216)

 

ტანსაცმლის საკუთნოები მზა სხვა  (6217)

 

საბნები და პლედები სამგზავრო  (6301)

 

თეთრეული ლოგინისა, მაგიდისა, სამზარეულოსი და ტუალეტისა  (6302)

 

ფარდები, სინათლეგაუმტარი შტორები; ფარდები ან არშიები საწოლებისათვის  (6303)

 

დეკორატიული ნაწარმი სხვა  (6304)

 

ტომრები და პაკეტები შესაფუთი  (6305)

 

ბრეზენტი, ჩარდახები, მზისაგან დასაცავი შტორები და სხვა  (6306)

 

მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით  (6307)

 

ნაკრებები, შედგენილი ქსოვილებისა და ნართისაგან, ხელსაქმისათვის  (6308)

 

8.3. ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები და ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ნაკრტენი და მისი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

 

წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი რეზინის ან პოლიმერული მასალის ძირითა და ზედაპირით  (6401)

 

სხვა სახის ფეხსაცმელი რეზინის ან პოლიმერული მასალის ძირითა და ზედაპირით  (6402)

 

ფეხსაცმელი რეზინის, პოლიმერული მასალის, ტყავის ძირითა და ტყავის ზედაპირით  (6403)

 

ფეხსაცმელი რეზინის, ტყავის ძირითა და საფეიქრო მასალის ზედაპირით  (6404)

 

სხვა ფეხსაცმელი  (6405)

 

ფეხსაცმლის ნაწილები  (6406)

 

ქუდების ფორმები, ქუდის კუნძურები და ფეტრის ჩაჩები  (6501)

 

ქუდების ნახევარფაბრიკატები, მოწნული ან დამზადებული  (6502)

 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები ფეტრისა  (6503)

 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები, დამზადებული სხვადასხვა მასალის ზოლების შეერთებით  (6504)

 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები, ტრიკოტაჟისა  (6505)

 

თავსაბურავები სხვა, სარჩულზე ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი  (6506)

 

შუასადებები, სარჩულები ქუდებისათვის, წინაფრები და თასმები თავსაბურავებისათვის  (6507)

 

საწვიმარი და მზისაგან დასაცავი ქოლგები  (6601)

 

ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები ცხენოსნობისათვის და ანალოგიური ნაწარმი  (6602)

 

ნაწილები და მოსართავები ქოლგებისა და სხვადასხვა სახის ხელჯოხებისთვის  (6603)

 

ფრინველის კანები და სხვა ნაწილები, დაფარული ნაკრტენით ან ბუმბულით  (6701)

 

ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები, ხილი, ბოსტნეული და მათი ნაწილები  (6702)

 

ადამიანის თმები, შერჩეული, იშვიათი, გაუფერულებული ან სხვა ხერხით დამუშავებული  (6703)

 

პარიკები, წამწამები და წარბები, შინიონები და ანალოგიური ნაწარმი  (6704)

 

 

9.   ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მისი ნაწარმის წარმოება:

 

9.1.ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი

ძელურა, ბორდიურის ქვები და დასაგები ფილები ბუნებრივი ქვისაგან  (6801)

ქვა დამუშავებული  (6802)

ფიქალი დამუშავებული და ნაწარმი ფიქალის ან აგლომერირებული ფიქალისა  (6803)

დოლაბები, სალესი ქვები  (6804)

ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი  (6805)

წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და სხვა (6806)

ნაწარმი ასფალტის ან ანალოგიური მასალებისაგან  (6807)

პანელები, ფილები, ანალოგიური ნაწარმი მცენარეული ბოჭკოების  (6808)

ნაწარმი თაბაშირის ან მის საფუძველზე დამზადებული ნარევებისაგან (6809)

ნაწარმი ცემენტის ან ხელოვნური ქვისა, დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი  (6810)

ნაწარმი აზბესტცემენტის ან ანალოგიური მასალებისაგან  (6811)

ბოჭკო აზბესტისა დამუშავებული; აზბესტის ნაწარმი  (6812)

ფრიქციული მასალები და მათი ნაწარმი  (6813)

ქარსი დამუშავებული და მისი ნაწარმი  (6814)

ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან  (6815)

9.2.კერამიკული ნაწარმი

აგური, ბლოკები და სხვა კერამიკული ნაწარმი კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისაგან  (6901)

აგური, ბლოკები, ფილები და ანალოგიური ცეცხლგამძლე კერამიკული სამშენებლო მასალები  (6902)

სხვა ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი  (6903)

აგური სამშენებლო, ბლოკები იატაკის და კერამიკის ანალოგიური ნაწარმი  (6904)

ფილები სასახურავე, დეფლექტორები და სხვა სამშენებლო დეტალები კერამიკისაგან  (6905)

კერამიკული მილები, საიზოლაციო მილსადენები, წყალსარინები და მილების ფიტინგები  (6906)

მოსაპირკეთებელი ფილები კერამიკული, მოუჭიქურებელი  (6907)

მოსაპირკეთებელი ფილები კერამიკული, მოჭიქურებული  (6908)

ჭურჭელი კერამიკული ლაბორატორიული და სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის  (6909)

ბაკნები, პირსაბნები და ანალოგიური სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი კერამიკისაგან  (6910)

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და სხვა სამეურნეო და ტუალეტის ნაწარმი ფაიფურისაგან  (6911)

ჭურჭელი სამზარეულო და სხვა სამეურნეო ნაწარმი კერამიკისაგან, გარდა ფაიფურისა  (6912)

სტატუეტები და სხვა დეკორატიული ნაწარმი კერამიკისაგან  (6913)

სხვა კერამიკული ნაწარმი  (6914)

9.3. მინა და მისი ნაწარმი

მინის ნალეწი, მინის ჯართი და სხვა ნარჩენები; მინა ბლოკებად  (7001)

მინა სფეროების სახით, წნელების ან მილაკების ფორმით, დაუმუშავებელი (7002)

მინა სხმული და ნაგლინი, ფურცლოვანი ან დაპროფილებული  (7003)

მინა ნაჭიმი ან გამონაბერი, ფურცლოვანი  (7004)

მინა თერმულად გაპრიალებული და მინა მქრქალი ან გაპრიალებული ზედაპირით  (7005)

მინა წახნაგოვანი, ჩაზნექილი, გრავირებული  (7006)

მინა უსაფრთხო, გამტკიცებული ან მრავალფენოვანი მინის ჩათვლით  (7007)

მრავალფენოვანი საიზოლაციო ნაწარმი მინისაგან  (7008)

მინის სარკეები, ჩარჩოებში ან ჩარჩოების გარეშე, უკანა ხედვის სარკეების ჩათვლით  (7009)

ბოცები, ბოთლები და სხვა მინის ტევადობები  (7010)

კოლბები მინისა ღია და მათი მინის ნაწილები  (7011)

მინის კოლბები დიუარის ან სხვა ვაკუუმური ჭურჭლისათვის  (7012)

ჭურჭელი მინისა  (7013)

მინის ნაწარმი სიგნალიზაციისათვის და ოპტიკური ელემენტები მინისაგან  (7014)

მინები საათებისათვის და ანალოგიური მინები  (7015)

ბლოკები მოსაკირწყლად, ფილები და სხვა ნაწარმი წნეხილი ან სხმული მინისაგან  (7016)

ჭურჭელი მინისა ლაბორატორიული, ჰიგიენური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის  (7017)

მძივის მარცვლები მინისა, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაციით  (7018)

ბოჭკოვანი მინა და მისი ნაწარმი  (7019)

მინის ნაწარმი სხვა  (7020)

 

10.      არაძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმის წარმოება:

 

10.1. შავი ლითონები

თუჯი გადასამუშავებელი და სარკისებრი შოთებში, ლუგვებში ან სხვა პირველად ფორმებში  (7201)

ფეროშენადნობები  (7202)

პროდუქტები რკინის მადნის პირდაპირი აღდგენისა და სხვა ღრუბლოვანი რკინა  (7203)

გრანულები და ფხვნილები გადასამუშავებელი სარკისებრი თუჯის, შავი ლითონებისაგან  (7205)

ნახშირბადიანი ფოლადი სხმულებში ან სხვა პირველად ფორმებში  (7206)

ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან  (7207)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი  (7208)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი  (7209)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი  (7210)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი  (7211)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი  (7212)

წნელები ცხლად ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად  (7213)

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე (7214)

წნელები სხვა ნახშირბადიანი ფოლადისაგან  (7215)

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან  (7216)

მავთული ნახშირბადიანი ფოლადისაგან  (7217)

ფოლადი კოროზიამედეგი სხმულებში ან სხვა პირველად ფორმებში  (7218)

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი  (7219)

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები  (7220)

წნელები ცხლად ნაგლინი, თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან  (7221)

წნელები სხვა, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან  (7222)

მავთული კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

ფოლადი ლეგირებული სხმულებში ან სხვაგვარ პირველად ფორმებში სხვა  (7224)

ნაგლინი ბრტყელი სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი  (7225)

ნაგლინი ბრტყელი სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები  (7226)

წნელები ცხლად ნაგლინი სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან (7227)

წნელები ლეგირებული ფოლადებისაგან, სხვა  (7228)

მავთული სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან  (7229)

10.2. შავი ლითონების ნაწარმი

კონსტრუქციები ნარანდიანი შავი ლითონებისაგან  (7301)

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის  (7302)

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები თუჯის სხმულებისაგან  (7303)

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან  (7304)

მილები და მილაკები, სხვა, შავი ლითონებისაგან  (7305)

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, სხვა, შავი ლითონებისაგან  (7306)

ფიტინგები მილების ან მილაკებისათვის შავი ლითონებისაგან  (7307)

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები  (7308)

რეზერვუარები, ცისტერნები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონიებისაგან, 300 ლიტრი და მეტი ტევადობის  (7309)

ცისტერნები, კასრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, არაუმეტეს 300 ლიტრი ტევადობისა  (7310)

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის შავი ლითონებისაგან  (7311)

დაგრეხილი მავთული, ბაგირები, და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან  (7312)

მავთული ეკლიანი შავი ლითონებისაგან  (7313)

ლითონური ქსოვილი გისოსები, მავთულის ბადეები და შემოსაღობები შავი ლითონებსაგან  (7314)

ჯაჭვები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან  (7315)

ღუზები, წრიაპები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან  (7316)

ლურსმნები, ჭიკარტები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან  (7317)

ხრახნები, ჭანჭიკები, ქანჩები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან  (7318)

ნემსები საკერავი, ჩხირები საქსოვი და სხვა შავი ლითონებისაგან  (7319)

ზამბარები და ფურცლები მათთვის შავი ლითონებისაგან  (7320)

ღუმელები გასათბობი, ღუმელები გასათბობ-სახარშავი და საკვების მოსამზადებელი  (7321)

რადიატორები ცენტრალური გათბობისათვის, არაელექტრული  (7322)

ნაწარმი სუფრისათვის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი შავი ლითონებისაგან  (7323)

მოწყობილობები სანიტარიულ-ტექნიკური და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან  (7324)

ნაწარმი სხმული სხვა შავი ლითონებისაგან  (7325)

ნაწარმი სხვა შავი ლითონებისაგან  (7326)

10.3. სპილენძი და ნაკეთობები მისგან

შტეინი სპილენძისა; სპილენძი საცემენტაციო  (7401)

სპილენძი არარაფინირებული; სპილენძის ანოდები ელექტროლიტური რაფინირებისათვის  (7402)

სპილენძი რაფინირებული და შენადნობები სპილენძისა დაუმუშავებელი  (7403)

ლიგატურა სპილენძის ფუძეზე  (7405)

ფხვნილები და ქერცლი სპილენძისა  (7406)

წნელები და პროფილები სპილენძისა  (7407)

მავთული სპილენძისა  (7408)

ფილები, ფურცლები ან ზოლები სპილენძისა სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი  (7409)

კილიტა სპილენძისა  (7410)

მილები და მილაკები სპილენძისა  (7411)

ფიტინგები სპილენძისა მილების ან მილაკებისათვის  (7412)

დაგრეხილი მავთული და ანალოგიური ნაწარმი სპილენძისაგან, ელექტროიზოლაციის გარეშე  (7413)

ქსოვილი, მავთულის გისოსები და ბადეები სპილენძისაგან  (7414)

ლურსმნები, ჭიკარტები და ანალოგიური ნაწარმი სპილენძის ან შავი ლითონებისაგან  (7415)

ზამბარები სპილენძისა  (7416)

საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოები საკვების მოსამზადებლად, არაელექტრული და მათი ნაწილები  (7417)

ნაწარმი სუფრისათვის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი და მათი ნაწილები სპილენძისაგან  (7418)

სხვა ნაწარმი სპილენძისაგან  (7419)

10.4. ნიკელი და ნაკეთობები მისგან

შტეინი ნიკელისა, ნიკელის ოქსიდების აგლომერატები და სხვა შუალედური პროდუქტები  (7501)

ნიკელი დაუმუშავებელი  (7502)

ფხვნილები და ქერცლი ნიკელისა  (7504)

წნელები, პროფილები და მავთული ნიკელისა  (7505)

ფილები, ფურცლები, ზოლები და კილიტა ნიკელისა  (7506)

მილები, მილაკები და ფიტინგები მათთვის, ნიკელის  (7507)

ნაწარმი ნიკელისაგან სხვა  (7508)

10.5. ალუმინი და ნაკეთობები მისგან

ალუმინი დაუმუშავებელი  (7601)

ფხვნილები და ქერცლი ალუმინისა (7603)

წნელები და პროფილები ალუმინისა  (7604)

მავთული ალუმინისა  (7605)

ფილები, ფურცლები, ზოლები ალუმინისა სისქით 0,2 მმ-ზე მეტი  (7606)

ალუმინის კილიტა  (7607)

მილები და მილაკები ალუმინისა  (7608)

ფიტინგები მილების ან მილაკებისათვის ალუმინისა  (7609)

ლითონკონსტრუქციები ალუმინისა  (7610)

რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ალუმინის ანალოგიური ტევადობები  (7611)

ცისტერნები, კასრები, დოლები, ქილები, ყუთები და ალუმინის ანალოგიური ტევადობები  (7612)

ალუმინის ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის  (7613)

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, ზონრები და ანალოგიური ნაწარმი ალუმინისაგან  (7614)

ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ალუმინისაგან  (7615)

სხვა ნაწარმი ალუმინისაგან  (7616)

10.6.    ტყვია და ნაკეთობები მისგან

ტყვია დაუმუშავებელი  (7801)

წნელები, პროფილები და მავთული ტყვიისა  (7803)

ფილები, ფურცლები, ზოლები და კილიტა ტყვიისა; ფხვნილები და ქერცლი ტყვიისა  (7804)

მილები, მილაკები და მათი ფიტინგები ტყვიისა  (7805)

სხვა ნაწარმი ტყვიისაგან  (7806)

10.7.    თუთია და ნაკეთობები მისგან

თუთია დაუმუშავებელი  (7901)

მტვერი, ფხვნილები და ქერცლი თუთიისა  (7903)

წნელები, პროფილები და მავთული თუთიისა  (7904)

ფილები, ფურცლები, ზოლები და კილიტა თუთიისა  (7905)

მილები, მილაკები და მათი ფიტინგები თუთიისა  (7906)

თუთიის სხვა ნაწარმი  (7907)

10.8.    კალა და ნაკეთობები მისგან

კალა დაუმუშავებელი  (8001)

წნელები, პროფილები და მავთული კალისა  (8003)

ფილები, ფურცლები, ზოლები კალისა სისქით 0,2 მმ-ზე მეტი  (8004)

კილიტა კალისა  (8005)

მილები, მილაკები და მათი ფიტინგები კალისა  (8006)

კალის ნაკეთები, დანარჩენი  (8007)

10.9.    დანარჩენი არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი

ვოლფრამი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8101)

მოლიბდენი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8102)

ტანტალი და მისი ნაწარმი, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით (8103)

მაგნიუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8104)

შტეინი კობალტისა, კობალტი და მისი ნაწარმი, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით  (8105)

ბისმუთი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8106)

კადმიუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8107)

ტიტანი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8108)

ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8109)

სტიბიუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8110)

მანგანუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8111)

ბერილიუმი, ქრომი, გერმანიუმი, ვანადიუმი და სხვა  (8112)

ლითონკერამიკა და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით  (8113)

10.10. ინსტრუმენტები, სამარჯვები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი

ლითონებისაგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8201)

ხელის ხერხები  (8202)

ქლიბები, წმინდა ქლიბები, მარწუხები და ხელის ანალოგიური ინსტრუმენტები  (8203)

ქანჩის გასაღებები ხელის  (8204)

ხელის ინსტრუმენტი, სხვა  (8205)

ინსრტუმენტები ნაკრებში, განკუთვნილი საცალო გაყიდვისათვის  (8206)

ხელის ინსტრუმენტების საცვლელი მუშა ინსტრუმენტები  (8207)

დანები ან მჭრელი პირები მანქანების ან მექანიკური სამარჯვებისათვის (8208)

ფირფიტები, ძელაკები და ანალოგიური ნაწარმი ინსტრუმენტისათვის, ლითონკერამიკისაგან  (8209)

ხელის მექანიკური ხელსაწყოები, მასით 10 კგ ან ნაკლები  (8210)

დანები მჭრელი პირებით  (8211)

სამართებლები და მათი პირები  (8212)

თერძის მაკრატლები და ანალოგიური მაკრატლები და მათი პირები  (8213)

ნაწარმი მჭრელი, სხვა  (8214)

კოვზები, ჩანგლები, ჩამჩები და ანალოგიური სამზარეულო და სასადილო ნაკეთოებები  (8215)

10.11. დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან

დასაკიდი და ჩასადგმელი საკეტები არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8301)

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8302)

დაჯავშნული ან არმირებული სეიფები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8303)

დოსიეს კარადები და ანალოგიური საოფისე მოწყობილობა არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8304)

ფურნიტურა სწრაფჩამკერებისათვის ან საქაღალდეებისათვის  (8305)

ზარები და ანალოგიური არაელექტრული ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8306)

მოქნილი მილები არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8307)

შესაკრავები, ბალთები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8308)

საცობები, ხუფები და სახურავები  (8309)

მაჩვენებლიანი ფირნიშნები, არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8310)

მავთული, წნელები, ფირფიტები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან  (8311)

 

11. მანქანები, მოწყობილობები და მექანიზმები; ელექტროტექნიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა; სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებლი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოების წარმოება:

 

11.1. ბირთვული რეაქტორები, ორთქლის ქვებები (ბიოლერები), დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

მოწყობილობები; მათი ნაწილები  (8402)

ცენტრალური გათბობის ქვაბები  (8403)

დამხმარე მოწყობილობები ორთქლისა და ცენტრალური გათბობის ქვაბებთან გამოსაყენებელი  (8404)

აირგენერატორები ან გენერატორები წყალაირისა გამწმენდი დანადგარებით ან მათ გარეშე  (8405)

ტურბინები წყლის ორთქლზე და ტურბინები ორთქლისა სხვა (8406)

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან სხვა მოძრაობით  (8407)

შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვით აალებადი (დიზელები ან ნახევრადდიზელები)  (8408)

ნაწილები განკუთვნილი შიგაწვის ძრავებისათვის  (8409)

ჰიდროტურბინები, წყლის ბორბლები და მათი რეგულატორები  (8410)

ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, ტურბინები აირის სხვა  (8411)

ძრავები და ძალოვანი დანადგარები სხვა  (8412)

ტუმბოები სითხის ხარჯსაზომით ან მის გარეშე; საწეველები სითხის  (8413)

ტუმბოები საჰაერო ან ვაკუუმიანი, საჰაერო ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები  (8414)

მოწყობილობები ჰაერის კონდენცირებისათვის  (8415)

სანთურები საცეცხლისა თხევადი სათბობის, განფრქვეული მყარი სათბობის ან აირისათვის  (8416)

ღუმელები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული  (8417)

მაცივრები, საყინულეები და სხვა სამაცივრო ან საყინულე მოწყობილობები  (8418)

მანქანები მასალების ისეთი პროცესებით დასამუშავებლად, რომლებშიც გამოყენებელია ტემპერატურის ცვლილება  (8419)

კალანდრები ან სხვა ლილვაკებიანი მანქანები, მათი ლილვაკები  (8420)

ცენტრიფუგები; აგრეგატები სითხის ან აირის საფილტრავი ან გასაწმენდი  (8421)

მანქანები ჭურჭლის სარეცხი  (8422)

მოწყობილობები საქონლის ასაწონი  (8423)

მექანიკური მოწყობილობები სითხეებისა ან ფხვნილების გაშხეფვის ან გაფრქვევისათვის  (8424)

ამწე ტალები და ამწეები; ჯალამბრები და კაბესტანები; დომკრატები  (8425)

გემის დერიკ-ამწეები; ამწეები სხვადასხვა ტიპისა  (8426)

ავტოსატვირთელები (8427)

მანქანები და მოწყობილობები აწევის, ჩატვირთვის ან გადმოტვირთვისათვის, სხვა  (8428)

ბულდოზერები, ავტოგრეიდერები, ექსკავატორები, სატკეპნი მანქანები და სხვა  (8429)

სხვა მანქანები და მექანიზმები გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის  (8430)

ამწე, ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი, საბურღი ან სატკეპნი და სხვა მანქანების და მოწყობილობების ნაწილები  (8431)

მანქანები სასოფლო-სამეურნეო, საბაღე ან სატყეო მეურნეობის ნიადაგის მოსამზადებლად  (8432)

მანქანები და მექანიზმები სოფლის მეურნეობის კულტურების ასაღები ან სალეწი  (8433)

მოწყობილობები და აპარატები საწველი, მოწყობილობები რძის დამუშავებისათვის  (8434)

წნეხები, სამსხვრეველები და ანალოგიური მანქანები სასმელების წარმოებისათვის  (8435)

მოწყობილობა სოფლის მეურნეობის: მებაღეობის, მეფრინველეობის ან მეფუტკრეობისათვის  (8436)

მანქანები თესლის, მარცვლის გასუფთავების, დახარისხების ან დაკალიბრებისათვის  (8437)

დანადგარები საკვები პროდუქტების ან სასმელების სამრეწველო წარმოებისათვის  (8438)

დანადგარები ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან მასის წარმოებისათვის  (8439)

მოწყობილობები საამკინძაო, ბროშურირების მანქანების ჩათვლით  (8440)

დანადგარები ნაწარმის საწარმოებლად ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან  (8441)

მანქანები, აპარატურა და აღჭურვილობა შრიფტის ჩამოსხმის ან შრიფტის აკრეფის  (8442)

მოწყობილობა საბეჭდი, საღებავ-ჭავლური საბეჭდი მანქანების ჩათვლით  (8443)

მანქანები ხელოვნური საფეიქრო მასალების ექსტრუდირების, გამოჭიმვის ან ჭრისათვის  (8444)

მანქანები საფეიქრო ბოჭკოების მოსამზადებლად; სართავი, საორფავებელი ან საგრეხი  (8445)

საქსოვი დაზგები  (8446)

მანქანები ტრიკოტაჟული, საქსოვ-გასაკერი  (8447)

დამხმარე მოწყობილობები და ნაწილები ტექსტილური და საბეჭდი მრეწველობისათვის  (8448)

მოწყობილობები ქეჩისა და ფეტრის ან უქსოვადი მასალების წარმოებისათვის  (8449)

მანქანები სარეცხი  (8450)

მოწყობილობები საფეიქრო ნართის ან მზა ნაწარმის გასარეცხად, გასაშრობად და სხვა  (8451)

მანქანები სამკერავი; საკერავი მანქანების ნემსები  (8452)

მოწყობილობები ტყავის მომზადების, თრიმვლვისა ან დამუშავებისათვის  (8453)

კონვერტერები, სასხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები  (8454)

დგანები საგლინი და გლინები მათთვის  (8455)

ჩარხები მასალების დასამუშავებლად ლაზერული ან სხვა სხივური პროცესების მეშვეობით  (8456)

ცენტრები დამამუშავებელი, ჩარხები აგრეგატული ლითონის დასამუშავებლად  (8457)

ჩარხები სახარატო (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით) ლითომჭრელი  (8458)

ჩარხები ლითონმჭრელი  (8459)

ჩარხები სალესი, სახეხი და სხვა ოპერაციის შესასრულებლად  (8460)

ჩარხები ლითონების ან ლითონკერამიკის მასალის საჭრელი  (8461)

მანქანები ლითონების დასამუშავებლად  (8462)

ჩარხები ლითონების ან ლითონკერამიკის დასამუშავებლად მასალების მოშორების გარეშე  (8463)

ჩარხები ქვის, კერამიკის ან ანალოგიური მასალების ან მინის ცივი დამუშავებისათვის  (8464)

ჩარხები ხის, კორპის ან ანალოგიური მყარი მასალების დასამუშავებლად  (8465)

ნაწილები და სამარჯვები ლითონსაჭრელი, სახარატო და სხვა ჩარხებისათვის  (8466)

ინსტრუმენტი ხელის პნევმატური, ჰიდრავლიკური ან ჩადგმული  ძრავით  (8467)

მოწყობილობა და აპარატურა მისარჩილი  (8468)

მანქანები საბეჭდი  (8469)

კალკულატორები და სხვა ანალოგიური მანქანები; საკასო აპარატები  (8470)

გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები  (8471)

საოფისე მოწყობილობები (8472)

ნაწილები და საკუთნოები საბეჭდი და გამომთვლელი მანქანებისათვის  (8473)

მოწყობილობები გრუნტის ან სხვა მინერალური წიაღისეულის დახარისხების, დაქუცმაცებისათვის  (8474)

მანქანები ნათურების ასაწყობად; მანქანები მინის ნაწარმის დასამზადებლად  (8475)

ავტომატები სავაჭრო  (8476)

მოწყობილობები რეზინის ან პლასტმასის დასამუშავებლად  (8477)

მოწყობილობები თამბაქოს დასამზადებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  (8478)

მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები სპეციალური დანიშნულების  (8479)

ყალიბები და ბოყვები; სასმხმელო ქვეშა; სასმხმელო მოდელი; ფორმები  (8480)

ონკანები, სარქველები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების  (8481)

საკისრები ბურთულა ან გორგოლაჭიანი  (8482)

ლილვები ტრანსმისიური და მრუდმხარები  (8483)

შუასადებები და ანალოგიური შენაწევრებები ფურცლოვანი ლითონიებისაგან  (8484)

ნაწილები დანადგარების, რომელთაც არ აქვთ ელექტრული შეერთებები  (8485)

მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი ნახევარგამტარიანი ბულების ან ფირფიტების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების  წარმოებისათვის  (8486)

დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე  (8487)

11.2. ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოების წარმოება

ძრავები და გენერატორები ელექტრული  (8501)

ელექტროგენერატორული დანადგარები და მბრუნავი ელექტრო გარდამქმნელები  (8502)

ნაწილები, განკუთვნილი ელექტრული ძრავების, გენერატორების და მბრუნავი ელექტრო გარდამქმნელებისთვის  (8503)

ტრანსფორმატორები ელექტრული, სტატიკური ელექტრული გარდაქმნელები  (8504)

ელექტრომაგნიტები; მუდმივი მაგნიტები და ანალოგიური ნაწარმი  (8505)

პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები  (8506)

აკუმულატორები ელექტრული, სეპარატორების ჩათვლით მათთვის, სწორკუთხა ან სხვა ფორმის  (8507)

მტვერსასრუტები  (8508)

მანქანები ელექტრომექანიკური საყოფაცხოვრებო ჩადგმული ელექტროძრავებით  (8509)

ელექტროსამართებლები და თმის საკრეჭი მანქანები ჩადგმული ელექტროძრავით  (8510)

ელექტრომოწყობილობები შიგაწვის ძრავების ანთების ან გაშვებისათვის  (8511)

მოწყობილობები ელექტროგამანათებელი ან სასიგნალიზაციო  (8512)

ფარნები პორტატიული ელექტრული, მომუშავე ენერგიის საკუთარ წყაროზე  (8513)

ღუმელები და კამერები სამრეწველი ან ლაბორატორიული  (8514)

მანქანები და აპარატები ელექტრული შედუღებისათვის  (8515)

ელექტრული წყალგამახურებლები  (8516)

სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით  (8517)

მიკროფონები ხმამაღლამოლაპარაკეები და სხვა  (8518)

ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა  (8519)

მაგნიტოფონები და სხვა ბგერათჩამწერი აპარატურა  (8520)

აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ვიდეოტიუნერთან  (8521)

ნაწილები და საკუთნოები ვიდეოაპარატურის ან ელექტროფირფიტასაკრავების  (8522)

მატარებლები მზა, ჩაუწერელი, ხმის ჩაწერის ან სხვა ანალოგიური მოვლენების ჩაწერისათვის  (8523)

ფირფიტები, ლენტები და სხვა მატარებლები ბგერის ჩასაწერად  (8524)

აპარატურა გადამცემი რადიოსატელეფონო, რადიომაუწყებლობისა და ტელევიზიისათვის  (8525)

აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვისათვის  (8526)

აპარატურა მიმღები რადიოსატელეფონო ან რადიომაუწყებლობისათვის  (8527)

აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის  (8528)

ნაწილები განკუთვნილი ტელე-რადიო აპარატურისათვის  (8529)

მოწყობილობები ელექტრული სიგნალიზაციის  (8530)

ელექტრომოწყობილობები სასიგნალო ხმოვანი ან შუქისა  (8531)

კონდენსატორები ელექტრული მუდმივი, ცვლადი ან ასაწყობი  (8532)

რეზისტორები ელექტრული, გამახურებელი ელემენტების გარდა  (8533)

ნაბეჭდი სქემები  (8534)

აპარატურა ელექტრული ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის  (8535)

აპარატურა ელექტრული 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვის წრედების კომუტაციის ან დაცვისათვის (8536)

პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები  (8537)

ნაწილები განკუთვნილი ელექტრო აპარატურისათვის  (8538)

ნათურები ვარვარის ელექტრული ან აირგანმუხტვის  (8539)

ნათურები და მილაკები ელექტრული თერმოკათოდით  (8540)

დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები  (8541)

სქემები ელექტრონული ინტეგრალური და მიკროანაწყობები  (8542)

მანქანები ელექტრული და აპარატურა, რომელთაც გააჩნიათ ინდივიდუალური ფუნქციები  (8543)

მავთულები იზოლირებული, კაბელები  (8544)

ნახშირის ელექტროდები, ნახშირის მუსები, ნახშირები ნათურების ან ბატარეებისათვის  (8545)

ელექტრული იზოლატორები ნებისმიერი მასალისაგან  (8546)

საიზოლაციო არმატურა ელექტრული მანქანებისათვის, ან მოწყობილობისათვის  (8547)

 

12. მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, საფრენი აპარატები, მცურავი საშუალებები და ტრანსპორტთან დაკავშირებული მოწყობილობები და დანადგარების წარმოება:

 

12.1.რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

რკინიგზის ლოკომოტივები, ელექტროენერგიის გარე წყაროზე ან აკუუმულატორზე მომუშავე  (8601)

სხვა ლოკომოტივები; ტენდერები  (8602)

ვაგონები სამგზავრო ძრავიანი, სატვირთო ვაგონები, ღია პლატფორმები  (8603)

სატრანსპორტო საშუალებები განკუთვნილი ლიანდაგების ტექნიკური მომსახურებისათვის  (8604)

რკინიგზის ან ტრამვაის ვაგონები სამგზავრო არათვითმავალი  (8605)

რკინიგზის ან ტრამვაის ვაგონები სატვირთო არათვითმავალი  (8606)

რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივების ან მოძრავი შემადგენლობის ნაწილები  (8607)

მოწყობილობები და დანადგარები რკინიგზის და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის  (8608)

კონტეინერები  (8609)

12.2. მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობის გარდა; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ტრაქტორები და უნაგირა საწევარები  (8701)

ავტომობილები, განკუთვნილი 10 კაცის ან მეტის გადასაყვანად, მძღოლის ჩათვლით  (8702)

მსუბუქი ავტომობილები  (8703)

სატვირთო ავტომობილები  (8704)

სპეციალური დანიშნულების ავტომობილები  (8705)

შასი დაყენებული ძრავებით ტრაქტორების, მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისთვის  (8706)

ავტომობილების ძარები  (8707)

ტრაქტორების, მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების ავტომობილების ნაწილები და მოწყობილობები  (8708)

სატრანსპორტო საშუალებები სატვირთო, თვითმავალი, ამწე მოწყობილობით აღჭურვილი  (8709)

ტანკები და დანარჩენი საბრძოლო თვითმავალი ჯავშნიანი
სატრანსპორტო საშუალებები, შეიარაღებით ან შეიარაღების გარეშე,
და მათი ნაწილები (8710)

მოტოციკლები და ველოსიპედები, ეტლით ან მის გარეშე; ეტლები  (8711)

ველოსიპედები ორთვლიანი და სხვა სახის ველოსიპედები ძრავის გარეშე  (8712)

ინვალიდთა ეტლები  (8713)

ნაწილები და მოწყობილობები მოტოციკლების, ველოსიპედების და ეტლებისათვის  (8714)

ეტლები საბავშვო და მათი ნაწილები  (8715)

მისაბმელები, ნახევრადმისაბმელები და სხვა; მათი ნაწილები  (8716)

12.3. საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები

აეროსტატები და დირიჟაბლები; პლანერები და სხვა საფრენი აპარატები ძრავის გარეშე  (8801)

საფრენი აპარატები სხვა  (8802)

საფრენი აპარატების ნაწილები  (8803)

პარაშუტები და როტოშუტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები  (8804)

საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობა; გემბანის სამუხრუჭე მოწყობილობა  (8805)

12.4. გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

გემები საკრუიზო, ბორნები, სატვირთო გემები და ანალოგიური მოცურავე საშუალებები  (8901)

გემები თევზსაჭერი; ბაზები მოცურავე და სხვა მოცურავე საშუალებები  (8902)

იახტები და სხვა მოცურავე საშუალებები დასვენების ან სპორტისათვის  (8903)

ბუქსირები და გემები, მიმწოლები (8904)

შუქურები მოცურავე, გემები სახანძრო, მიწის ჭურვები და სხვა გემები  (8905)

გემები სხვა, გარდა ნიჩბებიანი კანჯოებისა  (8906)

სხვა მოცურავე საშუალებები  (8907)

გემები და სხვა მოცურავე საშუალებები, ჯართად განკუთვნილი  (8908)

 

13.       მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვების; ძვირფასი ლითონების, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონების და მათი ნაწარმის; ბიჟუტერიის; მონეტების წარმოება:

 

ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია  (7113)

მონეტები  (7114)

სხვა ნაკეთობები ძვირფასი ლითონებისაგან  (7115)

ნაკეთობები ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან  (7116)

ბიჟუტერია  (7117)

მონეტები (ოქროს გარდა), რომლებიც არ წარმოადგენენ კანონიერ საგადასახადო საშუალებას  (711810)

 

14.      სხვადასხვა სამრეწველო საქონლის წარმოება:

14.1. ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ოპტიკური ბოჭკოები და ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩი (9001)

ოპტიკური ელემენტები  (9002)

ბუდეები და არმატურები სათვალეებისათვის და მათი ნაწილები  (9003)

სათვალეები და ანალოგიური ოპტიკური ხელსაწყოები, მაკორექტირებელი ან სხვა  (9004)

ბინოკლები, მონოკულარები, სხვა ოპტიკური მილები და მათი არმატურა  (9005)

ფოტოკამერები, ფოტოგასანათებლები და გასანათებლების ნათურები  (9006)

კინოაპარატები და კინოპროექტორები  (9007)

გამოსახულებების პროექტორები  (9008)

ფოტოპირგადასაღები და თერმოპირგადასაღები მანქანები  (9009)

აპარატურა და მოწყობილობები ფოტო- და კინოლაბორატორიებისათვის  (9010)

მიკროსკოპები ოპტიკური რთული  (9011)

მიკროსკოპები, ოპტიკურის გარდა; დიფრაქციული აპარატები  (9012)

მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე  (9013)

კომპასები; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები სხვა (9014)

ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები ტოპოგრაფიული, ჰიდროგრაფიული, მეტეოროლოგიური  (9015)

სასწორები 0,05 გრამი ან მეტი მგრძნობიარობის, საწონებით ან მათ გარეშე  (9016)

ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნისა და მათემატიკური გათვლებისათვის  (9017)

ხელსაწყოები და მოწყობილობები მედიცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი  (9018)

აპარატურა მექანოთერაპიის, მასაჟებისათვის ან სხვა  (9019)

აპარატურა სასუნთქი სხვა და აირის ნიღბები  (9020)

სამარჯვები ორთოპედიული; სხეულის ხელოვნური ნაწილები  (9021)

აპარატურა დაფუძნებული რენტგენული ალფა-, ბეტა- ან გამა-გამოსხივების გამოყენებაზე  (9022)

ხელსაწყოები, აპარატურა და მოდელები განკუთვნილი სადემონსტრაციო მიზნებისათვის  (9023)

მანქანები და ხელსაწყოები მასალების სიმაგრის გამოსაცდელად  (9024)

არეომეტრები და ანალოგიური ხელსაწყოები მოქმედი სითხეში ჩაძირვისას  (9025)

ხელსაწყოები და აპარატურა სითხის ან აირის ხარჯის ან სხვა მახასიათებლების საზომი  (9026)

ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის  (9027)

აირის, სითხის ან ელექტროენერგიის მიწოდების ან წარმოების მრიცხველები  (9028)

მრიცხველები, ტაქსომეტრები, მილიომეტრები, ბიჯმზომები და ანალოგიური ხელსაწყოები  (9029)

ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები სხვა ხელსაწყოები ელექტრული სიდიდეების საზომად  (9030)

საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, სხვა  (9031)

ხელსაწყოები და აპარატურა ავტომატური რეგულირების ან მართვისათვის  (9032)

ნაწილები და საკუთნოები მანქანების, ხელსაწყოების, ან აპარატურისათვის  (9033)

14.2. ყველა სახის საათები და მათი ნაწილები

საათები ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან  (9101)

საათები მაჯის, ჯიბის და სხვა, განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად  (9102)

საათები, არა განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად  (9103)

საათები, დაყენებული ხელსაწყოების დაფებზე  (9104)

სხვა საათები  (9105)

აპარატურა სადღეღამისო დროის სარეგისტრაციოდ და დროის ინტერვალების ინდიკაციისათვის  (9106)

დროის გადამრთველები ნებისმიერი სახის საათის მექანიზმებით ან სინქრონული ძრავით  (9107)

საათის მექანიზმები საათებისათვის, განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად  (9108)

საათის მექანიზმები, არა განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად, დაკომპლექტებული  (9109)

საათის მექანიზმები დაკომპლექტებული, აუწყობელი ან ნაწილობრივ აწყობილი  (9110)

საათის კორპუსები, განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად და მათი ნაწილები  (9111)

საათის კორპუსები, არა განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად და მათი ნაწილები  (9112)

თასმები, ლენტები და ბრასლეტები საათებისათვის და მათი ნაწილები  (9113)

საათების ნაწილები ყველა სახის, სხვა  (9114)

14.3. მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ფორტეპიანოები, კლავესინები და სხვა კლავიშიანი სიმებიანი ინსტრუმენტები  (9201)

ინსტრუმენტები მუსიკალური სიმებიანი, სხვა  (9202)

კლავიშიანი ორღანები მილებით; ფისგარმონები და ანალოგიური კლავიშიანი ინსტრუმენტები  (9203)

აკორდეონები და ანალოგიური ინსტრუმენტები; ტუჩის გარმონიკები  (9204)

მუსიკალური ინსტრუმენტები სასულე სხვა  (9205)

მუსიკალური დასარტყამი ინსტრუმენტები  (9206)

მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომლებშიც ხმა იწარმოება ელექტრობის საშუალებით  (9207)

მუსიკალური ზარდახშები, მექანიკური არღნები და სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტები  (9208)

მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და საკუთნოები  (9209)

14.4. ავეჯი; ლოგინის საკუთნოები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი საკუთნოები; ლამპები და სანათი მოწყობილობები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით ან დასახელებით, ან მისამართით და ანალოგიური ნაწარმი; ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

ავეჯი დასაჯდომი და მათი ნაწილები  (9401)

ავეჯი სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინალური  (9402)

ავეჯი სხვა და მისი ნაწილები  (9403)

ლეიბის საფუძვლები; ლოგინის საკუთნოები და ავეჯეულის ანალოგიური ნაწარმი  (9404)

ნათურები და გამანათებელი მოწყობილობები  (9405)

სამშენებლო ასაწყობი კონსტრუქციები  (9406)

14.5. სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

სათამაშოები ბორბლებზე ბავშვებისათვის  (9501)

თოჯინები ადამიანის გამომსახველი  (9502)

სათამაშოები სხვა; მოდელები შემცირებული ზომის და ანალოგიური მოდელები; თავსატეხები  (9503)

საქონელი ატრაქციონებისათვის, სამაგიდო ან ოთახის თამაშობანი  (9504)

ნაწარმი კარნავალის, დღესასწაულებისა და გართობისათვის  (9505)

იარაღი და ინვენტარი ფიზკულტურული საქმიანობისათვის  (9506)

საკუთნოები თევზჭერისა ან ნადირობისათვის  (9507)

კარუსელები, საქანელები და სხვა ატრაქციონები  (9508)

14.6. სხვადასხვა მზა ნაწარმი (ძირითადად საკანცელარიო პროდუქცია, საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნები)

ცოცხები და ჯაგრისები  (9603)

საცრები და ცხრილები ხელის  (9604)

ნაკრებები სამგზავრო, გამოსაყენებელი პირადი ჰიგიენის, კერვისათვის  (9605)

ღილები, კნოპები, საკინძები და ამ ნაწარმის სხვა ნაწილები  (9606)

შესაკრავები “ელვა” და მათი ნაწილები  (9607)

კალმისტრები ბურთულიანი ან სხვა კალმები  (9608)

ფანქრები, საწერი ან სახატავი ცარცები  (9609)

საწერი ან სახატავი დაფები გრიფელის  (9610)

შტემპელები დათარიღების, დაბეჭდვისათვის ან ნუმერატორები და ანალოგიური სამარჯვები  (9611)

ლენტები საბეჭდი მანქანებისათვის ან ანალოგიური ლენტები  (9612)

სანთებელები სიგარეტის და სხვა სანთებელები  (9613)

ჩიბუხები, მუნდშტუკები სიგარების ან სიგარეტების და მათი ნაწილები  (9614)

სავარცხლები თმის და ანალოგიური საგნები  (9615)

აეროზოლები არომატული და ანალოგიური ჰიგიენური აეროზოლები  (9616)

თერმოსები და ვაკუუმიანი ჭურჭელი, სხვა  (9617)

მანეკენები თერძებისათვის და სხვა ანალოგიური ნაწარმი  (9618)

სანიტარიულ-ჰიგიენური საფენები და ტამპონები, ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები და ანალოგიური ნაწარმი, ნებისმიერი მასალისაგან”  (9619)

შენიშვნა: ფრჩხილებში აღნიშნული სასაქონლო პოზიციები განსაზღვრულია საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის სასაქონლო პოზიციების შესაბამისად.“