„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2829
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 31/03/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 9, 31/03/2006
სარეგისტრაციო კოდი 310.150.000.05.001.002.196
  • Word
2829
31/03/2006
სსმ, 9, 31/03/2006
310.150.000.05.001.002.196
„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

      მუხლი 1

„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 30.09.2002, მუხ.125) 201 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. 2006 წლის 1 ივნისამდე საავტომობილო ტრანსპორტის, სამოქალაქო ავიაციის და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციებმა უზრუნველყონ საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის, სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის რეორგანიზება და მათ ბაზაზე დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის შექმნა. საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ უზრუნველყოს საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება. საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ჩაითვალოს რეორგანიზებული საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის, სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის სამართალმემკვიდრედ.

2. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა 2006 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების მომზადება.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 31 მარტი.

№2829–Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.