კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 59
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/11/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/11/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016226
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
59
21/11/2014
ვებგვერდი, 27/11/2014
190020020.35.149.016226
კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
კასპის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/11/2014 - 16/01/2015)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №59

2014 წლის 21 ნოემბერი

ქ. კასპი

 

კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი-მე-2 პუნქტის საფუძველზე კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

თავი I
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,310.2

16,487.2

9,702.2

6,785.0

6,830.0

0.0

6,830.0

გადასახადები

1,714.8

1,400.0

0.0

1,400.0

1,500.0

0.0

1,500.0

გრანტები

5,640.4

14,287.2

9,702.2

4,585.0

4585.0

0.0

4585.0

სხვა შემოსავლები

955.0

800.0

0.0

800.0

745.0

0.0

745.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,881.0

9,078.7

2,230.2

6,848.5

6796.0

0.0

6796.0

შრომის ანაზღაურება

2,114.4

1,674.9

0.0

1,674.9

1,700.8

0.0

1,700.8

საქონელი და მომსახურება

1,149.5

1,704.9

0.0

1,704.9

1957.2

0.0

1957.2

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,633.0

3,038.9

0.0

3,038.9

2,835.0

0.0

2,835.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

352.3

244.0

0.0

244.0

295.0

0.0

295.0

სხვა ხარჯები

1,631.8

2,416.0

2,230.2

185.8

8.0

0.0

8.0

საოპერაციო სალდო

429.2

7,408.5

7,472.0

-63.5

34.0

0.0

34.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,105.4

7,884.6

7,843.6

41.0

32.5

0.0

32.5

ზრდა

2,139.2

7,984.6

7,843.6

141.0

132.5

0.0

132.5

კლება

33.8

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

-1,676.2

-476.1

-371.6

-104.5

1.5

0.0

1.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,677.6

-477.6

-371.6

-106.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,677.6

477.6

371.6

106.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,677.6

477.6

371.6

106.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-1.4

-1.5

0.0

-1.5

-1.5

0.0

-1.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,  ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,344.0

16,587.2

9,702.2

6,885.0

6,930.0

0.0

6,930.0

შემოსავლები

8,310.2

16,487.2

9,702.2

6,785.0

6,830.0

0.0

6,830.0

არაფინანსური აქტივების კლება

33.8

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6830.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,310.2

16,487.2

9,702.2

6,785.0

6,830.0

0.0

6,830.0

გადასახადები

1,714.8

1,400.0

0.0

1,400.0

1,500.0

0.0

1,500.0

გრანტები

5,640.4

14,287.2

9,702.2

4,585.0

4585.0

0.0

4585.0

სხვა შემოსავლები

955.0

800.0

0.0

800.0

745.0

0.0

745.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1500,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,714.8

1,400.0

0.0

1,400.0

1,500.0

0.0

1,500.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

1,714.7

1,400.0

0.0

1,400.0

1,500.0

0.0

1,500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,019.7

1,075.0

 

1,075.0

1,130.0

 

1,130.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9.9

15.0

0.0

15.0

13.0

0.0

13.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.6

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

7.4

10.0

 

10.0

8.0

 

8.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

268.7

110.0

0.0

110.0

114.0

0.0

114.0

ფიზიკურ პირებიდან

235.0

80.0

 

80.0

84.0

 

84.0

იურიდიულ პირებიდან

33.7

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

415.5

200.0

0.0

200.0

243.0

0.0

243.0

ფიზიკურ პირებიდან

26.9

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

388.5

150.0

 

150.0

193.0

 

193.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.9

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4585.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

5640,4

14287.2

4585.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5640,4

14287.2

4585.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2917,3

4585,0

4585.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2747,3

4408,0

4408.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

170,0

177,0

177,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2723,1

9702.2

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

1655,1

8662.8

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

950,8

1039.4 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

117,2

 

 

 სხვა დანარჩენი

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 745.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

   

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 
 

სხვა შემოსავლები

955,0

800,0

745.0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

583,7

506,2

340,0

 

პროცენტები

220,1

160,0

   

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

 

რენტა

363,6

346,2

340,0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

363,6

346,2

340,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

93,2

93,8

136,5

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

90,8

93,8

136,5

 

სანებართვო მოსაკრებელი

4,3

3,0

16.2

 

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

0,8

0,8

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0.0

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

85,7

90.0

120,0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

278,0

200,0

268.0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6796.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,881.0

9,078.7

2,230.2

6,848.5

6796.0

0.0

6796.0

შრომის ანაზღაურება

2,114.4

1,674.9

0.0

1,674.9

1,700.8

0.0

1,700.8

საქონელი და მომსახურება

1,149.5

1,704.9

0.0

1,704.9

1957.2

0.0

1957.2

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,633.0

3,038.9

0.0

3,038.9

2,835.0

0.0

2,835.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

352.3

244.0

0.0

244.0

295.0

0.0

295.0

სხვა ხარჯები

1,631.8

2,416.0

2,230.2

185.8

8.0

0.0

8.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 32.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 132.5 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013წლისფაქტი

2014წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

8,5

2.0

16,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

2130,7

7442.6

116.5

04  00

განათლება

 

540,0

 

სულ ჯამი

2139,2

7984.6

132.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლისგეგმა

არაფინანსურიაქტივებისკლება

33,8

100,0

100,0

ძირითადიაქტივები

33,8

100,0

100,0

არაწარმოებულიაქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2457.2

2142.3

2223,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2457.2

2142.3

2223,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2457.2

2088.0

2153,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

54.3

70,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

109.7

123,0

134,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

341.2

340.9

341,5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0   

0.0   

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

341.2

340.9

341,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1801.2

6846.2

350,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

340.7

1197.5

150.0

70421

სოფლის მეურნეობა

340.7

1197.5

150.0

7045

ტრანსპორტი

1460.5

5648,7

100,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1460.5

5648.7

50,0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

   

50,0

705

გარემოს დაცვა

328.6

1446.8

600.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

287.2

627.0

600.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

41.4

819.8

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2464.9

2876.7

430,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1550.3

1458,3

50,0

7063

წყალმომარაგება

634.2

944.9

30,0

7064

გარე განათება

179.0

290.0

250,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

101.4

183.5

100,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

59.8

65.0   

65.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59.8

65.0   

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1252.3

1313.6

1470,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

380.8

424,5

450,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

853.6

863.1

990,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

17.9

26.0

30,0

709

განათლება

849.8

1646.3

1100,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

849.8

1646.3

1100,0

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

355.5

262,5

315,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

117.5

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3.2

18,5

20,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

234.8

244.0

295,0

 

სულ

10020.2

17063,3

6928.5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,00 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,00 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,5 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 177,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112,0ათასი ლარი;

 2. წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
კასპის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და  პროგრამები

მუხლი 16
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობისათვის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. ამიტომ აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს, მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

   1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც  ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

 2.2 კომუნალურ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,  დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული  პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა, ვინაიდან კასპთან  ერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ. მეტეხსა  და სოფ. თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში–ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.2 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლების: ქვახვრელის სატუმბი სადგურის მიერ სარწყავი წყლის მიწოდებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი.

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება.

2.2.4 აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანადაფინანსება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ინფრასტრუქტურული და სასოფლო–სამეურნეო პროექტების განხორციელებაში.

2.2.5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

2.2.6  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა კასპის ქუჩების გარე განათება. ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება: ბაღების,  სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

2.3.1 ბაღებისა და სკვერების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

2.3.2  მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი) მოსაცდელის მოვლა-შენახვა და კასპის მიკრორაიონში 2 (ორი) მოსაცდელის მოწყობა.

2.4  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება  და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა.   შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს  ჰქონდეთ  საფუძველი  მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

3.1 ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  1350 მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები. საბავშვო ბაღები მომარაგდება სათბობი შეშით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების   სულიერი და ფიზიკური  განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო  პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 სპორტის დაწესებულების გაერთიენების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2015 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში დაგეგმილია სპორტის პოპულარიზაცია,  მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2015 წლის განმავლობაში დაახლოებით 450 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურისსფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

 • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
 • ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
 • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
 • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 (ოცი) სოფლის კლუბი და 5 (ხუთი) კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს  თოჯინების თეატრი  და ქორეოგრაფიული წრეები.

4.2.2  სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული  ხუთი მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.   ასევე დაგეგმილია ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 145–მდე მოსწავლე.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

4.2.3  ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტში   მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.4 მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.

4.2.5 რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.3.ხალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. საახალწლო ღონისძიებების ჩატარება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ერთჯერადი დახმარებები  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება;
 • ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
 • იუვენილური რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ–მაგნიტურ–რეზონანსული (მრტ) კვლევის დაფინანსება;
 • უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
 • მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
 • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
 • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა  დახმარება;
 • კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
 • სააღდგომო სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში კომპაქტურად ჩასახლებული და 1991–1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის;
 • სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება;
 • ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება არაუმეტეს 1500 ლარისა (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება რეგისტრაციის აუცილებლობა);
 • მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

5.2.2   უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.4 საწარმოო ტრავმის შედაგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილისთვის  საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა.

5.2.5 დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

10021,6

17064,8

10073,8

6991.0

6930.0

 

6930.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

163.0

0,0

163.0

166.0

 

166.0

 

ხარჯები

7881,0

9078,7

2230,2

6848,5

6796.0

 

6796.0

 

შრომის ანაზღაურება

2114,4

1674.9

0.0

1674.9

1700.8

 

1700.8

 

საქონელი და მომსახურება

1149,5

1704,9

0,0

1704,9

1957.2

 

1957.2

 

სუბსიდიები

2633,0

3038,9

0.0

3038,9

2835.0

 

2835.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

244,0

0.0

244,0

295.0

 

295.0

 

სხვა ხარჯები

1631,8

2416,0

2230,2

185,8

8.0

 

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2139,2

7984,6

7843,6

141,0

132.5

 

132.5

 

ძირითადი აქტივები

2139,2

7984,6

7843,6

141,0

132.5

 

132.5

 

ვალდებულებების კლება

1,4

1.5

0.0

1.5

1.5

 

1.5

 

საშინაო

1,4

1.5

0.0

1.5

1.5

 

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2457,2

2142.3

0.0

2142.3

2223.0

 

2223.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

126.0

0.0

126.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

2448,7

2140.3

0.0

2140.3

2207.0

 

2207.0

 

შრომის ანაზღაურება

1757,6

1357.3

0.0

1357.3

1372.8

 

1372.8

 

საქონელი და მომსახურება

684,2

799,0

0.0

799,0

826.2

 

826.2

 

სხვა ხარჯები

6,9

4,0

0.0

4,0

8.0

 

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

2.0

0.0

2.0

16.0

 

16.0

 

ძირითადი აქტივები

8,5

2.0

0.0

2.0

16.0

 

16.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

852,4

744,2

0.0

744,2

855.9

 

2223.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

24.0

 

24.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

852,4

744,2

0.0

744,2

849.9

 

2207.0

 

შრომის ანაზღაურება

472,2

333.9

0.0

333.9

398.8

 

1372.8

 

საქონელი და მომსახურება

378,8

410.3

0.0

410.3

449.1

 

826.2

 

სხვა ხარჯები

1,4

0,0

0.0

0,0

2.0

 

8.0

 

არაფინანსური აქტივები

       

6,0

 

16.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1604,8

1343.8

0.0

1343.8

1297,1

 

1297,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

102.0

 

102.0

104.0

 

104.0

 

ხარჯები

1596,3

1341.8

0.0

1341.8

1287,1

 

1287,1

 

შრომის ანაზღაურება

1285,4

1023.4

0.0

1023.4

974,0

 

974,0

 

საქონელი და მომსახურება

305,4

314.4

0.0

314.4

307,1

 

307,1

 

სხვა ხარჯები

5,5

4,0

0.0

4,0

6,0

 

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

2.0

0.0

2.0

10,0

 

10,0

 

ძირითადი აქტივები

8,5

2.0

0.0

2.0

10,0

 

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

54,3

0.0

54,3

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

0.0

54,3

0.0

54,3

70,0

 

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

47,1

54,3

0.0

54,3

70,0

 

70,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

450,9

463.9

0.0

463.9

475,5

 

475,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

37.0

0.0

37.0

     

 

ხარჯები

450,9

463.9

0.0

463.9

475,5

 

475,5

 

შრომის ანაზღაურება

356,8

317.6

0.0

317.6

328,0

 

328,0

 

საქონელი და მომსახურება

94,1

146.3

0.0

146.3

147,5

 

147,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

341,2

340.9

0.0

340.9

341,5

 

341,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

341,2

340.9

0.0

340.9

341,5

 

341,5

 

შრომის ანაზღაურება

272,9

248.1

0.0

248.1

247,0

 

247,0

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

92.8

0.0

92.8

94,5

 

94,5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

109,7

123,0

0.0

123,0

134,0

 

134,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

109,7

123,0

0.0

123,0

134,0

 

134,0

 

შრომის ანაზღაურება

83,9

69,5

0.0

69,5

81,0

 

81,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,8

53,5

0.0

53,5

53,0

 

53,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4594,7

11169,7

9533.8

1635,9

1280,0

 

1280,0

 

ხარჯები

2464,0

3727,1

2230.2

1496,9

1163,5

 

1163,5

 

საქონელი და მომსახურება

326,3

735,1

0.0

735,1

933,5

 

933,5

 

სუბსიდიები

512,8

580.0

0.0

580.0

230,0

 

230,0

 

სხვა ხარჯები

1624,9

2412.0

2230.2

181.8

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2130,7

7442,6

7303.6

139,0

116,5

 

116,5

 

ძირითადი აქტივები

2130,7

7442,6

7303.6

139,0

116,5

 

116,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1460,5

5648,7

5542.2

106,5

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

1,2

60,0

0.0

60,0

33,5

 

33,5

 

საქონელი და მომსახურება

1,2

60,0

0.0

60,0

33,5

 

33,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1459,3

5588.7

5542.2

46.5

16,5

 

16,5

 

ძირითადი აქტივები

1459,3

5588.7

5542.2

46.5

16,5

 

16,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1483,4

3879.2

2585.4

1293,8

1080,0

 

1080,0

 

ხარჯები

812,0

2025,3

824.0

1201,3

980,0

 

980,0

 

საქონელი და მომსახურება

323,4

585,5

0.0

585,5

830,0

 

830,0

 

სუბსიდიები

466,2

550.0

0.0

550.0

150,0

 

150,0

 

სხვა ხარჯები

22,4

889.8

824.0

65.8

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

671,4

1853,9

1761.4

92,5

100,0

 

100,0

 

ძირითადი აქტივები

671,4

1853,9

1761.4

92,5

100,0

 

100,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

287,2

629.8

87.0

542.8

600.0

 

600.0

 

ხარჯები

287,2

542.8

0.0

542.8

600.0

 

600.0

 

საქონელი და მომსახურება

       

600.0

 

600.0

 

სუბსიდიები

287,2

350.0

 

350.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

87.0

87.0

0.0

     

 

ძირითადი აქტივები

0,0

87.0

87.0

0.0

     

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

41,4

819,8

817.3

2,5

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

819,8

817,3

2,5

     

 

ძირითადი აქტივები

41,4

819,8

817.3

2,5

     

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

337,6

1197,5

824.0

373,5

100.0

 

100.0

 

ხარჯები

337,6

1197,5

824.0

373,5

100.0

 

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

315,2

373,5

0.0

373,5

100.0

 

100.0

 

სხვა ხარჯები

22.4

824.0

824.0

0.0

     

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

634,2

879.1

857.1

22.0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

7,3

22,0

0.0

22,0

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

22,0

0.0

22,0

30,0

 

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,9

857.1

857.1

0.0

     
 

ძირითადი აქტივები

626,9

857.1

857.1

0.0

     

03 02 06

სპორტული  მოედნების  მშენებლობა მოწყობა

 

50,0

 

50,0

     
 

ხარჯები

 

50,0

 

50,0

     
 

სხვა ხარჯები

 

50,0

 

50,0

     

03 02 07

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება

       

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

       

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

 

15,0

0.0

15,0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

 

15,0

 

15,0

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

15,0

 

15,0

50,0

 

50,0

03 02 09

ამბულატორიების მშენებლობა

 

15.8

 

15.8

     
 

ხარჯები

 

15.8

 

15.8

     

 

სხვა ხარჯები

 

15.8

 

15.8

     

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0,9

0,0

0.0

0,0

     

 

ხარჯები

0,9

0,0

0.0

0,0

     

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0.0

0,0

     

03 02 11

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

179,0

290,0

0.0

290,0

250,0

 

250,0

 

ხარჯები

179,0

200,0

0.0

200,0

150,0

 

150,0

 

სუბსიდიები

179,0

200,0

 

200,0

150,0

 

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

90.0

0.0

90.0

100,0

 

100,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

90.0

0.0

90.0

100,0

 

100,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

100,5

220,6

0.0

220,6

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

100,5

220,6

0.0

220,6

100,0

 

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

74,6

0.0

74,6

20,0

 

20,0

 

სუბსიდიები

46,6

30,0

0.0

30,0

80,0

 

80,0

 

სხვა ხარჯები

52,2

116,0

0.0

116,0

     

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

98,8

178,5

0.0

178,5

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

98,8

178,5

0.0

178,5

80,0

 

80,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

32,5

0.0

32,5

     

 

სუბსიდიები

46,6

30,0

 0,0

30,0

80,0

 

80,0

 

სხვა ხარჯები

52,2

116,0

0.0

116,0

     

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

1,7

5.0

0.0

5.0

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

1,7

5.0

0.0

5.0

20,0

 

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

5.0

0.0

5.0

20,0

 

20,0

03 03 03

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

 

37.1

 

37.1

     
 

ხარჯები

 

37.1

 

37.1

     

 

საქონელი და მომსახურება

 

37.1

 

37.1

     

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

752,2

1406.2

1406.2

0.0

     

 

ხარჯები

752,2

1406.2

1406.2

0.0

     

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

სხვა ხარჯები

752,2

1406.2

1406.2

0.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

     
 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

798,1

     

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

798,1

     

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

 

სხვა ხარჯები

798,1

           

04 00

განათლება

849,8

1646,3

540,0

1106,3

1100,0

 

1100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

849,8

1106,3

0.0

1106,3

1100,0

 

1100,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     
 

სუბსიდია

849,8

1106,3

0,0

1106,3

1100,0

 

1100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

540,0

540,0

       

04 01

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება

849,8

1106,3

0.0

1106,3

1100,0

 

1100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

849,8

1106,3

0.0

1106,3

1100,0

 

1100,0

 

სუბსიდიები

849,8

1106,3

 

1106,3

1100,0

 

1100,0

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

0,0

540,0

540,0

0.0

     

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

540,0

540,0

0.0

     

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1252,3

1313,6

0.0

1313.6

1470,0

 

1470,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

1252,3

1313.6

0.0

1313.6

1470,0

 

1470,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,7

26.0

0.0

26.0

30,0

 

30,0

 

სუბსიდიები

1210,6

1287,6

0.0

1287,6

1440,0

 

1440,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

380,8

424,5

0.0

424,5

450,0

 

450,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

380,8

424,5

0.0

424,5

450,0

 

450,0

 

სუბსიდიები

380,8

424,5

0.0

424,5

450,0

 

450,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

380,8

424,5

0.0

424,5

450,0

 

450,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

380,8

424,5

0.0

424,5

450,0

 

450,0

 

სუბსიდიები

380,8

424,5

 

424,5

450,0

 

450,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

853,6

856,1

0.0

856,1

990,0

 

990,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

853,6

856,1

0.0

856,1

990,0

 

990,0

 

საქონელი და მომსახურება

23,8

 

0.0

       

 

სუბსიდიები

829,8

856.1

0.0

856.1

990,0

 

990,0

05 02 01

კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

188,7

218,5

0.0

218,5

240,0

 

240,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

188,7

218,5

0.0

218,5

240,0

 

240,0

 

სუბსიდიები

188,7

218,5

 

218,5

240,0

 

240,0

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

289,2

295,0

0.0

295,0

330,0

 

330,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

289,2

295,0

0.0

295,0

330,0

 

330,0

 

სუბსიდიები

289,2

295,0

 

295,0

330,0

 

330,0

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

125,7

127.7

0.0

127.7

150,0

 

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

125,7

127.7

0.0

127.7

150,0

 

150,0

 

სუბსიდიები

125,7

127.7

 

127.7

150,0

 

150,0

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

226,2

221.9

0.0

221.9

250,0

 

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

226,2

221.9

0.0

221.9

250,0

 

250,0

 

სუბსიდიები

226,2

221.9

 

221.9

250,0

 

250,0

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

20,0

 

0.0

 

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

20,0

 

0.0

 

20,0

 

20,0

 

სუბსიდიები

20,0

 

0.0

 

20,0

 

20,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17,9

26.0

0.0

26.0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

17,9

26.0

0.0

26.0

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,9

26.0

0.0

26.0

30,0

 

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

416,7

329,0

0.0

329,0

381,5

 

381,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

415,3

327,5

0.0

327,5

380,0

 

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

18,5

0.0

18,5

20,0

 

20,0

 

სუბსიდიები

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

244,0

0.0

244,0

295,0

 

295,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

სუბსიდიები

59,8

65,0

 

65,0

65,0

 

65,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

356,9

264.0

0.0

264.0

316,5

 

316,5

 

ხარჯები

355,5

262.5

0.0

262.5

315,0

 

315,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

18,5

0.0

18,5

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

244.0

0.0

244.0

295,0

 

295,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

142,3

150.0

0.0

150.0

170,0

 

170,0

 

ხარჯები

142,3

150.0

0.0

150.0

170,0

 

170,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

142,3

150.0

0.0

150.0

170,0

 

170,0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

89,2

89.0

0.0

89.0

120,0

 

120,0

 

ხარჯები

89,2

89.0

0.0

89.0

120,0

 

120,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

89.0

0.0

89.0

120,0

 

120,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,3

5,0

0.0

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

3,3

5,0

0.0

5,0

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

5,0

0.0

5,0

5,0

 

5,0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

06 02 06

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

3.2

18,5

0.0

18,5

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

3.2

18,5

0.0

18,5

20,0

 

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.2

18,5

0.0

18,5

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

 

0.0

       

 


თავი III
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18
დადგენილება ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრიდან.


კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ბუღაძე
17. 30/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 31/12/2015 16. 18/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 25/12/2015 15. 20/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 26/11/2015 14. 16/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 22/10/2015 13. 18/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 23/09/2015 12. 14/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 17/09/2015 11. 21/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 26/08/2015 10. 04/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 10/08/2015 9. 19/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 25/06/2015 8. 29/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 05/06/2015 7. 22/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 28/05/2015 6. 05/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 08/05/2015 5. 17/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 22/04/2015 4. 25/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 27/03/2015 3. 02/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 10/03/2015 2. 06/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 11/02/2015 1. 16/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 22/01/2015
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.