„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2673
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/02/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 51, 24/02/2006
სარეგისტრაციო კოდი 310.150.000.05.001.002.177
  • Word
2673
17/02/2006
სსმ, 51, 24/02/2006
310.150.000.05.001.002.177
„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

      მუხლი 1.

 „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონს (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 30.09.2002, მუხ. 125) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 201 მუხლი:

     „მუხლი 201. ამ კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ცალკეული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება

1. 2006 წლის 1 აპრილამდე საავტომობილო ტრანსპორტის, სამოქალაქო ავიაციის და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციებმა უზრუნველყონ საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის, სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის რეორგანიზება და მათ ბაზაზე დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის შექმნა. საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ უზრუნველყოს საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება. საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ჩაითვალოს რეორგანიზებული საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის, სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის სამართალმემკვიდრედ.

2. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა 2006 წლის 1 აპრილამდე უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების მომზადება.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად შექმნილმა დამოუკიდებელმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2006 წლის 1 აგვისტომდე მიიღოს აქტი სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირების შესახებ, ხოლო ამ აქტის მიღებამდე სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 17 თებერვალი.

№2673–Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.