„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 587
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/10/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/10/2014
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.018207
587
07/10/2014
ვებგვერდი, 07/10/2014
240140000.10.003.018207
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №587

2014 წლის 7 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4  პუნქტის  შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო  პროგრამის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  30 მაისის №365 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის:

  1. მე-4 მუხლის:

  ) ,, ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) ქაღალდის წარმოება/გადამუშავება, მათ შორის, შესაფუთი მასალების, მუყაოს, გოფრირებული ტარის წარმოება;“;

  ) ,, ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ნ) საკვები პროდუქტების წარმოება/გადამუშავება, მათ შორის, ხორცის, თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკების, ხილის, ბოსტნეულის გადამუშავება, გარდა გამზადებული კერძების და პურ-ფუნთუშეული პროდუქტების წარმოებისა.“. 

 2. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ამ კომპონენტის ფარგლებში გაცემულ სესხებზე საშეღავათო პერიოდი, ძირითადი საშუალების შეძენის მიზნობრიობით, არ უნდა იყოს 24 თვეზე ნაკლები ძირითად თანხაზე, ხოლო საბრუნავი საშუალებებისთვის - 18 თვეზე ნაკლები ძირითად თანხაზე, გარდა იმ შემთხვევისა,  თუ  ბანკი  და  მსესხებელი  სხვა  ვადაზე არ  შეთანხმდებიან.“.

3. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე.ე“ ქვეპუნქტი:

„ე.ე)  ხორცის და რძის გადამუშავება.“.

4. 25-ე მუხლის „ა“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

„ა) აამოქმედოს ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული სესხით შექმნილი ახალი საწარმო პირველი ტრანშის მიღებიდან არაუგვიანეს 24 თვის ვადაში,  ხოლო, არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში - პირველი ტრანშის მიღებიდან 12 თვის ვადაში;“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი