ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 557
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/09/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/09/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010240010.10.003.018175
557
18/09/2014
ვებგვერდი, 22/09/2014
010240010.10.003.018175
ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №557

2014 წლის 18 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ჰ3“ ქვეპუნქტისა და მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა“. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი 

 

 

ღია მმართველობის პარტნიორობის

საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა

 


I. შესავალი

 


ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფუნდამენტური პრინციპები − მთავრობათა ღიაობა, გამჭვირვალობა, საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა − საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული მნიშვნელობის ღირებულებებია. მოწინავე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების გამოყენებით, გამჭვირვალობითა და ანგარიშვალდებულებით საქართველო მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლებას, მოქალაქეთა გაძლიერებას და მთავრობის ეფექტიანობის უზრუნველყოფას.

საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც ღია მმართველობის პარტნიორობას 2011 წლის სექტემბერში შეუერთდა. წინამდებარე დოკუმენტი საქართველოს რიგით მეორე სამოქმედო გეგმაა.

მიუხედავად პოსტსაბჭოთა წარსულისა, დღეს საქართველო ევროპის ქვეყნებს შორის გამოირჩევა კორუფციის დაბალი მაჩვენებლით. კორუფციის გლობალური ბარომეტრის კვლევის მიხედვით, საქართველოში მექრთამეობის მაჩვენებელი არის მხოლოდ 4%,[1] ხოლო ბიზნესის კეთების შესახებ მსოფლიო ბანკის კვლევის თანახმად, ბიზნესის კეთების სიმარტივით საქართველო მე-8 ადგილს იკავებს.[2] საქართველო ამაყობს სახელმწიფო შესყიდვების, სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობისა და საჯარო სერვისებით უზრუნველყოფის სფეროში მიღწეული შედეგებით, პროექტებით და ინიციატივებით, რომლებმაც საერთაშორისო მასშტაბით მოწონება და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) ჯილდო დაიმსახურა.

სრულფასოვანი დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების გზაზე საქართველოს წინაშე კიდევ მრავალი გამოწვევაა. ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმაში ასახული გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების დღის წესრიგი და ამბიციური ვალდებულებები ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ემსახურება.

 

 

II. ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა (შემდგომში − სამოქმედო გეგმა) საქართველოს მთავრობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთობლივი პროდუქტია. მის შემუშავებაში, ასევე, მონაწილეობა მიიღო ფართო საზოგადოებამ საჯარო კონსულტაციების გზით. სამოქმედო გეგმა შემუშავდა ღია მმართველობის პარტნიორობის ეროვნული საკოორდინაციო მექანიზმის ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის (შემდგომში − ფორუმი) ფარგლებში და ქვეყნის მასშტაბით გამართული საჯარო კონსულტაციების შედეგად.

ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს სამოქმედო გეგმის პირველად პროექტში ასახულ ვალდებულებებს. გარდა ამისა, მათი დამატებითი რეკომენდაციები, რომლებიც სამოქმედო გეგმის პირველი პროექტის შემუშავების შემდეგ წარმოადგინეს, უმეტესწილად, გათვალისწინებულ იქნა და ვალდებულებების სახით აისახა სამოქმედო გეგმაში.[3]

2.1.          ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი ეროვნული საკოორდინაციო მექანიზმი

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს პირველი სამოქმედო გეგმა შემუშავდა და დამტკიცდა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში. თუმცა, ეს სამოქმედო გეგმა ეროვნულ დონეზე არ იყო გამყარებული ნორმატიული აქტით; ასევე, არ არსებობდა ჩამოყალიბებული ეროვნული საკოორდინაციო მექანიზმი. ფუნქციონირებდა მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის გაერთიანება − არასამთავრობო ორგანიზაციათა ფორუმი,[4] რომელიც პერიოდულად იკრიბებოდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სამინისტროს წარმომადგენელთან შეხვედრაზე. აღნიშნული შეხვედრები, ძირითადად, სპონტანურ ხასიათს ატარებდა. ფორუმს არ ჰქონდა გამოკვეთილი ფუნქციები.

„ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის აუცილებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 9 ივლისის №775 განკარგულებით ღია მმართველობის პარტნიორობის კოორდინაცია ეროვნულ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს (შემდგომში − ანტიკორუფციული საბჭო) დაევალა.

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ (შემდგომში − სამდივნო) ღია მმართველობის პარტნიორობის რეგულაციების გათვალისწინებით სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გააქტიურებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ფორუმის გარდაქმნის მიზნით შეიმუშავა განახლებული ფორუმის სახელმძღვანელო წესები, რომლებშიც დეტალურად გაიწერა ფორუმის ფუნქციები და მის მუშაობასთან დაკავშირებული პროცედურები. ფორუმის შემადგენლობას დაემატა პასუხისმგებელი უწყებები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

ფორუმს ხელმძღვანელობენ თანათავმჯდომარეები − საქართველოს მთავრობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივად წარუდგენენ თავიანთ კანდიდატს ფორუმს, რომელსაც ირჩევს ფორუმი. ფორუმის ფუნქციებს შორისაა სამოქმედო გეგმის მომზადების ხელშეწყობა, საჯარო კონსულტაციების დაგეგმვა და ჩატარება, სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგი და ხელშეწყობა, ასევე, ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ახალი მოდელით ფორუმი სრულად ეხმიანება ამ თემაზე ღია მმართველობა საქართველოს შეფასების დამოუკიდებელი მექანიზმის რეკომენდაციებს.

განახლებული ფორუმის პირველი სხდომა 2014 წლის 15 იანვარს გაიმართა. სხდომაზე მიღებულ იქნა ფორუმის სახელმძღვანელო წესები. ფორუმი შეთანხმდა ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების ეტაპებსა და ფორმატზე ღია მმართველობის პარტნიორობის სამდივნოს მიერ მოწოდებული სამოქმედო გეგმის ნიმუშისა და შესაბამისი გაიდლაინების მიხედვით. ფორუმის ინიციატივით სამოქმედო გეგმის თითოეულ ვალდებულებას დაემატა ინდიკატორებისა და ვალდებულების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება. ფორუმი რეგულარულად იკრიბება ყოველი თვის პირველ ოთხშაბათს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში.

სამოქმედო გეგმის შემუშავებას დაეთმო 2 გაფართოებული მრგვალი მაგიდა; ფორუმის 4 გეგმური და 2 ad hoc სხდომა; ინდივიდუალური შეხვედრები და ინტენსიური კონსულტაციები სამდივნოს, პასუხისმგებელ უწყებებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის; ანტიკორუფციული საბჭოს სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა ღია მმართველობის პარტნიორობისათვის წარსადგენი სამოქმედო გეგმის პირველადი პროექტი. სამოქმედო გეგმის საბოლოო პროექტის განხილვა ჩატარდა ფორუმის გაფართოებულ სხდომაზე 2014 წლის 6 ივნისს.

2.2.          საჯარო კონსულტაციები

ღია მმართველობის პარტნიორობის რეგულაციებით განსაზღვრულია, რომ სამოქმედო გეგმა უნდა შემუშავდეს ფართო საზოგადოებასთან კონსულტაციის გზით. საჯარო კონსულტაციების გაიდლაინის შესაბამისად, კონსულტაციებისათვის განსაზღვრული ერთთვიანი პერიოდის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციების საფუძველზე და მათი უშუალო ჩართულობით ფორუმმა შეიმუშავა საქართველოს მასშტაბით ჩასატარებელი საჯარო კონსულტაციების გეგმა, დეტალურად გაიწერა შეხვედრების მიზანი, ფარგლები, შეხვედრების გამართვაზე პასუხისმგებელი არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და სამიზნე ჯგუფები.

საჯარო კონსულტაციები ჩატარდა საქართველოს 15 ქალაქში, „USAID“-ის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებისა და სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საზოგადოებრივი ცენტრების მხარდაჭერით. საქართველოს მასშტაბით გამართულ 19 შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 700-მდე დაინტერესებულმა პირმა. საჯარო კონსულტაციებისათვის განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფები მოიცავდა ადგილობრივი თვითმმართველობების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს; ბიბლიოთეკარებს, სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს. საჯარო კონსულტაციებში ხუთი სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ჩაერთო. საჯარო კონსულტაციებში საკუთარი წვლილი შეიტანა საქართველოს ადგილობრივმა მედიამ, რომელიც შეხვედრებშიც მონაწილეობდა და, ამავე დროს, ავრცელებდა ინფორმაციას საჯარო კონსულტაციებისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ.

საჯარო კონსულტაციების განრიგი განთავსდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ღია მმართველობის ბანერის ქვეშ. საჯარო კონსულტაციებთან ერთად ონლაინკონსულტაციისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე, ღია მმართველობის ბანერის ქვეშ, ასევე, შეიქმნა ონლაინკონსულტაციის ველი.

საჯარო კონსულტაციების დასასრულს, შეხვედრებში მონაწილე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიერ შედგენილი ოქმების საფუძველზე ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნომ მოამზადა და სამოქმედო გეგმის პირველად ვერსიასთან ერთად ანტიკორუფციულ საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის სხდომაზე წარუდგინა ანგარიში 2014 წლის საჯარო კონსულტაციების შესახებ.

სამოქმედო გეგმაში შესული რამდენიმე ვალდებულება საჯარო კონსულტაციებს ეფუძნება, მათ შორისაა საჯარო სამსახურში მიღების გამჭვირვალე პროცედურა, სსიპ-ებში − იუსტიციის სახლებში (შემდგომში − იუსტიციის სახლი) სერვისების დამატება, საზოგადოებრივი ცენტრების გაფართოება, დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის არსებობა, პეტიციების პორტალის შექმნა და სხვ.

2.3.          არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციები

ფორუმის ინტენსიური მუშაობისა და საჯარო კონსულტაციების შედეგად შემუშავებული სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია ღია მმართველობის პარტნიორობის სამდივნოს 2014 წლის 2 მაისს წარედგინა.

სამოქმედო გეგმის პირველადი პროექტის წარდგენის შემდგომ ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნოს დამატებითი ვალდებულებების შესახებ ერთობლივი რეკომენდაციები წარუდგინეს ფორუმის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ამ რეკომენდაციების გაზიარების მიზნით ფორუმის ფარგლებში გაიმართა კონსულტაციების მეორე რაუნდი. რეკომენდაციებისა და სამოქმედო გეგმის საბოლოო განხილვა ჩატარდა ფორუმის გაფართოებულ სხდომაზე 2014 წლის 6 ივნისს. რეკომენდაციებთან ერთად ფორუმს წარედგინა ღია მმართველობის პარტნიორობის სამდივნოსგან მიღებული კომენტარები. ამავე სხდომაზე ფორუმი შეთანხმდა სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვერსიაზე.

2.4.          სამოქმედო გეგმის მიმოხილვა

სამოქმედო გეგმაში გაერთიანებულია 16 პასუხისმგებელი უწყების 27 ვალდებულება, რომლებიც შესაბამისობაშია ღია მმართველობის პარტნიორობის პრინციპებთან − გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეთა ჩართულობა, ტექნოლოგია და ინოვაცია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისათვის.

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებები პასუხობს ღია მმართველობის პარტნიორობის 4 გამოწვევას: საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება, საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება, საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესების გამოწვევაში გაერთიანებულია 9 ვალდებულება, რომლებიც ორიენტირებულია გამარტივებული და მომხმარებლის კომფორტზე მორგებული საჯარო სერვისების მიწოდებაზე, მომხმარებელთან უშუალო კომუნიკაციის გზით სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე ელექტრონული მმართველობის დანერგვასა და სახელმწიფოს მიერ ღია მონაცემთა ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე.

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მომდევნო 9 ვალდებულება, რომლებიც მეორე გამოწვევას − საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლებას, ეხმიანება, ითვალისწინებს ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის რეფორმას, ელექტრონული პეტიციების ვებგვერდის შექმნასა და საჯარო სექტორის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას პოლიტიკური პარტიების შესახებ ფინანსური ანგარიშების გამოქვეყნების, საჯარო სექტორში კონკურსის წესების დახვეწისა და საჯარო მოხელეთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის შექმნის მეშვეობით. მეორე გამოწვევის ფარგლებში გაერთიანებული ვალდებულებები, ასევე, ითვალისწინებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო პროცესების შესახებ და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას ღია მმართველობა საქართველოს პროცესებში ეროვნულ დონეზე კოორდინაციის ეფექტური მექანიზმის – ფორუმის მხარდაჭერის გზით. მეორე გამოწვევას, არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციით, უერთდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოც, რომელიც იღებს ვალდებულებას, აწარმოოს და პროაქტიულად გამოაქვეყნოს ფარული მიყურადების შესახებ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკა.

საჯარო რესურსების უკეთესი მართვის გამოწვევაში გაერთიანებულია 7 ვალდებულება, რომელთა მიზანია საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებისა და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში მათი მოსაზრებების მიღების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბება, საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაზრდა. მესამე გამოწვევაში, ასევე, გაერთიანებულია არქივებში დაცული მასალების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ელექტრონული არქივისა და შესაბამისი კატალოგების შექმნისა და გამოქვეყნების გზით. სამოქმედო გეგმა ამავე გამოწვევის ფარგლებში ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გაფართოებას და საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის განვითარებას.

სსიპ - „112“-ის მიერ მასთან დასაკავშირებელი ალტერნატიული გზების შემუშავება და დანერგვა, ასევე, დანაშაულის კრიმინოგენური რუკის შექმნა და ინტერაქტიული სტატისტიკის წარმოება გვხვდება მეოთხე − უსაფრთხო გარემოს შექმნის, გამოწვევის ფარგლებში.

გამოწვევა I: საჯარო სერვისების გაუმჯობესება

 

ვალდებულება 1: კერძო სექტორის სერვისების დანერგვა იუსტიციის სახლებში

იუსტიციის სახლი ქართული ინოვაციაა, რომლის კონცეფცია „ყველაფერი ერთ სივრცეში“ გულისხმობს მოქალაქეთათვის საჯარო სერვისების სწრაფად და მარტივად ერთ სივრცეში მიწოდებას.

იუსტიციის სახლი მუდმივად ზრუნავს სერვისების გამრავალფეროვნებასა და ხარისხის გაუმჯობესებაზე. საჯარო კონსულტაციების ფარგლებში მოსახლეობამ კმაყოფილება გამოხატა იუსტიციის სახლის უკვე არსებული სერვისებით და სურვილი გამოთქვა, მეტი მომსახურება მიიღოს იუსტიციის სახლის სასიამოვნო გარემოში.

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში იუსტიციის სახლი დანერგავს ახალ პროდუქტებს:

ა)   სამოგზაურო დაზღვევის პოლისების გაცემა იუსტიციის სახლში − მოქალაქეებს პასპორტზე განაცხადის გაკეთებასთან ერთად საშუალება მიეცემათ, იუსტიციის სახლშივე აიღონ სამოგზაურო დაზღვევის პოლისი. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონში მცხოვრებთათვის, ვინაიდან, რიგ შემთხვევებში, მოქალაქეებს სადაზღვევო პოლისის მისაღებად სხვა ქალაქში გადაადგილებაც კი უხდებათ.

ბ)   სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისის მიწოდება იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის − იუსტიციის სახლი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად იმუშავებს, რათა სახელმწიფო ქონების პრივატიზების ან იჯარის სერვისი ხელმისაწვდომი გახდეს იუსტიციის სახლში. მომხმარებლები ერთ სივრცეში შეძლებენ სახელმწიფო უძრავი ქონების როგორც შესყიდვას ან იჯარით მფლობელობაში აღებას, ისე ამ ქონების რეგისტრაციას. საწყის ეტაპზე სერვისი დაინერგება იქ, სადაც ეს მომსახურება დღეისთვის საერთოდ არ არსებობს, მათ შორის, სადაც სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს არ აქვს მომსახურების ცენტრები (ოზურგეთი, გურჯაანი, ბათუმი და მარნეული) და მომხმარებელს სერვისის მისაღებად სხვა ქალაქში ჩასვლა უხდება.

პასუხისმგებელი უწყება: იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 1 (ა): სადაზღვევო სერვისი იუსტიციის სახლში

წამყვანი დაწესებულება

იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

სადაზღვევო კომპანიები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

პასპორტი და სამოგზაურო დაზღვევა არ არის ხელმისაწვდომი ერთ სივრცეში

მთავარი მიზანი

მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა;

მოსახლეობისთვის ერთ სივრცეში უფრო მეტი სერვისის შეთავაზება

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        იუსტიციის სახლში სადაზღვევო პოლისების გაცემის პროცესის შემუშავება

მიმდინარე

დეკემბერი, 2013

ივლისი, 2014

2.        სადაზღვევო კომპანიების მოძიება და მათთან შეთანხმება

ახალი

ივნისი, 2014

აგვისტო, 2014

3.        პროექტის ყველა ფილიალში დანერგვა

ახალი

სექტემბერი, 2014

დეკემბერი, 2014

ინდიკატორი

2014 წლის ბოლოს იუსტიციის სახლში სადაზღვევო კომპანიების სერვისი დანერგილია

რისკები და ვარაუდები

სადაზღვევო კომპანიის შერჩევის სირთულე;

სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობის სირთულე

 

 

ვალდებულება 1 (ბ): სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისები იუსტიციის სახლში

წამყვანი დაწესებულება

იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა    

სახელმწიფო ქონების რეგისტრაციის სერვისი არ არის ხელმისაწვდომი იუსტიციის სახლში

მთავარი მიზანი

სერვისის მიწოდების გამარტივება, მოქალაქეთა კმაყოფილების ზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისის მორგება იუსტიციის სახლის სერვისებზე

ახალი

მაისი, 2014

ივლისი, 2014

2.        პროდუქტის ყველა ფილიალში დანერგვა

ახალი

ივნისი, 2014

სექტემბერი, 2014

ინდიკატორი

2014 წლის ბოლოს იუსტიციის სახლში სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისი დანერგილია

რისკები და ვარაუდები

პარტნიორებს შორის რიგ საკითხებზე შეუთანხმებლობა

 

ვალდებულება 2: მომხმარებლის ხმა

მნიშნველოვანია, რომ სერვისების განვითარებას საფუძვლად დაედოს მოქალაქეების უკუკავშირი. ამ ეტაპზე იუსტიციის სახლის მომხმარებლის უკუკავშირი საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობით შემოიფარგლება.

ამ ვალდებულების ფარგლებში იუსტიციის სახლი დანერგავს უკუკავშირის მექანიზმს − „მომხმარებლის ხმას“, რომლის მიზანი იქნება თითოეულ უკუკავშირზე მოქალაქესთან კომუნიკაცია და იუსტიციის სახლში არსებული პროდუქტების, მიმდინარე პროცესების შესახებ მისთვის ინფორმაციის მიწოდება, შესაძლებლობის ფარგლებში კი სერვისების, არსებული პროცედურებისა და სტანდარტების გაუმჯობესება მოქალაქეთა მოსაზრებების გათვალისწინებით და მათი ჩართულობით.

ახალი მექანიზმი გაზრდის იუსტიციის სახლის ანგარიშვალდებულებას საზოგადოებისადმი, ხოლო მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა მომსახურების პროცესების დახვეწასა და ხარისხის განვითარებაში.

პასუხისმგებელი უწყება: იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 2: მომხმარებლის ხმა

წამყვანი დაწესებულება

იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

იუსტიციის სახლის მომხმარებელი

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

ამ ეტაპზე საზოგადოებას არ აქვს მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც დააფიქსირებდა საკუთარ მოსაზრებას იუსტიციის სახლში არსებული სერვისების, მომსახურების შესახებ. „მომხმარებლის ხმა“ უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობას იუსტიციის სახლის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებში

მთავარი მიზანი

იუსტიციის სახლის ანგარიშვალდებულების გაზრდა;

მომხმარებლების ჩართულობა მომსახურების განვითარების პროცესებში

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება;

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        პროგრამული და ტექნიკური საშუალებების უზრუნველყოფა

ახალი

მაისი, 2014

აგვისტო, 2014

2.        პროექტის ყველა ფილიალში დანერგვა

ახალი

აპრილი, 2014

აგვისტო, 2014

ინდიკატორი

2014 წლის პირველ ნახევარში პროექტი „მომხმარებლის ხმა“ ამოქმედებულია

რისკები და ვარაუდები

უკუკავშირის მოცულობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს ადამიანური რესურსის გაზრდა

 

ვალდებულება 3: მომხმარებლის კომფორტზე ორიენტირებული ახალი სერვისის - „JUSTdrive“-ს ამოქმედება

იუსტიციის სახლის ახალი პროექტი „JUSTdrive“ სასურველი სერვისის მიღების ინოვაციური გზა იქნება მოქალაქეთათვის. მომხმარებელი შეძლებს, დაზოგოს დრო და ავტომობილიდან გადაუსვლელად იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე „JUSTdrive“-ს ფანჯარასთან მხოლოდ ელექტრონული პირადობის მოწმობით მიიღოს სასურველი მომსახურება.

პასუხისმგებელი უწყება: იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 3: „JUSTdrive“ -ს ამოქმედება

წამყვანი დაწესებულება

იუსტიციის სახლი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ-ები: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს ეროვნული არქივი, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, „სმართ ლოჯიქი“ (SMART LOGIC)

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

ამჟამად სერვისის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის მომსახურების სივრცეებსა და იუსტიციის სახლის კაფე „JUSTcafe“-ში. მოქალაქეთა მეტი კომფორტისა და მათი დროის დაზოგვის მიზნით იუსტიციის სახლი მომხმარებელს შესთავაზებს სერვისის მიღების კიდევ უფრო მარტივ გზას − „JUSTdrive“-ს

მთავარი მიზანი

სერვისების მიწოდების ალტერნატივის შექმნა;

მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        JUSTdrive-ის ტექნიკური გამართვა

არსებული

მაისი, 2012

ივლისი, 2012

2.        ადამიანური რესურსის შერჩევა და გადამზადება

ახალი

მაისი, 2014

ივნისი, 2014

3.        პროექტის დანერგვა

ახალი

ივლისი, 2014

სექტემბერი, 2014

ინდიკატორი

2014 წლის ბოლოს JUSTdrive ამოქმედებულია

რისკები და ვარაუდები

პნევმატური ფოსტის (პასპომატი − დოკუმენტების ავტომატური მართვის სისტემა) ტექნიკური გაუმართაობა, „JUSTdrive“-ს სოფტის ჩავარდნა

 

ვალდებულება 4: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სერვისების ხელმისაწვდომობა იუსტიციის სახლში

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ, ასევე, საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტები (მათ შორის, მაგალითად: სკოლის ატესტატი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დიპლომი, ნიშნების ფურცელი, ცნობები სკოლიდან ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, ასევე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაცემული ნებისმიერი ოფიციალური დოკუმენტი) ამჟამად ექვემდებარება სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აპოსტილით დამოწმებას ან ლეგალიზაციას; აგრეთვე, სკოლის ატესტატებს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო გასცემს, ხოლო აპოსტილით ამოწმებს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.

აპოსტილი არის საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემულ საგანმანათლებლო დოკუმენტებზე არსებული ბეჭდის/შტამპის და ხელმოწერის ნამდვილობის დადასტურება. რაც შეეხება საგანმანათლებლო დოკუმენტების ლეგალიზაციას, აღნიშნულ საგანმანათლებლო დოკუმენტებსა და სალეგალიზაციო შტამპზე არსებული ხელმოწერის ნამდვილობის დადასტურება და ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების, ხოლო დოკუმენტის ბეჭდით ან შტამპით დამოწმების შემთხვევაში − მათი ავთენტურობის დადასტურებას გულისხმობს.

დოკუმენტის ლეგალიზაცია ხორციელდება ორ ეტაპად: სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ახდენს დოკუმენტზე არსებული ხელმოწერის ნამდვილობის, ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების და დოკუმენტზე არსებული ბეჭდის ან შტამპის ავთენტურობის დამოწმებას, რის შემდეგაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახდენს პირველ ეტაპზე განხორციელებული ლეგალიზაციის შტამპზე არსებული ხელმოწერის ნამდვილობის, ხელმომწერი პირის უფლებამოსილებისა და ბეჭდის ავთენტურობის დამოწმებას.

განსხვავება ამ ორ პროცედურაში მხოლოდ ის არის, რომ აპოსტილით დამოწმებისას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღარ ამოწმებს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ბეჭედსა და მისი კომპეტენტური თანამშრომლის ხელმოწერის ნამდვილობას.

აპოსტილისა და ლეგალიზაციის დროს, გარდა საგანმანათლებლო დოკუმენტზე არსებული ხელმოწერისა და ბეჭდის დადასტურებისა, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ამოწმებენ, შეესაბამება თუ არა დოკუმენტის ფორმა კანონმდებლობის მოთხოვნებს და (თუ შესაძლებელია) გაცემულია თუ არა დოკუმენტი მასში მითითებული პირის სახელზე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზემოაღნიშნული მომსახურებების გამარტივებისა და იუსტიციის სახლის ერთ სივრცეში მოქცევის მიზნით ამ ვალდებულების ფარგლებში სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს კომპეტენციაში გადავა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული დოკუმენტების დამოწმება, დამოწმებული დოკუმენტები კი გაიცემა იუსტიციის სახლის სივრცეში.

ეს ცვლილება მნიშვნელოვნად გააადვილებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობას. მოქალაქე მომსახურებას მიიღებს საქართველოს ყველა ძირითად რეგიონულ ცენტრში იუსტიციის სახლების მეშვეობით ერთ სივრცეში (ამჟამად საგანმანათლებლო დოკუმენტების დამოწმება ხორციელდება მხოლოდ თბილისში, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში); მოქალაქეს აღარ დასჭირდება, სხვადასხვა უწყებას მიმართოს სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტების დამოწმებისათვის (მაგალითად, დაბადების მოწმობის დამოწმებისათვის − სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, დიპლომისათვის − სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს), მომსახურებას მიღება შესაძლებელი იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპით.

პასუხისმგებელი ორგანო: სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

 

ვალდებულება 4: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სერვისების ხელმისაწვდომობა იუსტიციის სახლში

 

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

იუსტიციის სახლი

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

რეგიონულ ცენტრებში აღნიშნული მომსახურება არ არის ხელმისაწვდომი; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში არ არის ხელმისაწვდომი თარგმანის მომსახურება;

მოქალაქეს ერთი ტიპის მომსახურებაზე უწევს სხვადასხვა უწყებასთან კომუნიკაცია

 

მთავარი მიზანი

მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და გამარტივება, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

 

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

 

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

 

 

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსკომპეტენციას მიკუთვნებული დოკუმენტების დამოწმების უფლებამოსილების გადაცემა

არსებული

სექტემბერი, 2014

ოქტომბერი, 2014

 

ინდიკატორი

მომსახურებით მოსარგებლე მოქალაქეთა რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით

 

რისკები და ვარაუდები

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს კომპეტენციის ნაკლებობა საგანმანათლებო დოკუმენტების დამოწმების კუთხით

 

ვალდებულება 5: მოქალაქის პორტალის − www.my.gov.ge − განვითარება

მოქალაქის პორტალის (შემდგომში − პორტალი) www.my.gov.ge მეშვეობით შესაძლებელი გახდა საჯარო მომსახურების მიღება ონლაინ და საჯარო დაწესებულებასა და მოქალაქეს შორის ელექტრონული კომუნიკაცია. პორტალის დანერგვით საქართველოს მთავრობამ გაზარდა სახელმწიფო აპარატის ეფექტიანობა და ანგარიშვალდებულება, შესაძლებელი გახადა მოქალაქესთან მარტივი კომუნიკაცია, მომსახურების გაწევისას კი კორუფციის რისკი ნულამდე დაიყვანა.

პორტალი 2012 წლიდან მოქმედებს. 2013 წლისათვის პორტალზე ინტეგრირებული იყო 60-მდე სახელმწიფო სერვისი და 80-მდე კომუნალური გადასახადი. პორტალს აქვს ბიზნესის ონლაინრეგისტრაციის მოდული. გარდა ამისა, მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს, ელექტრონულად გააგზავნოს წერილი სახელმწიფო უწყებაში და ელექტრონულადვე მიიღოს პასუხი.

ამ ვალდებულების ფარგლებში, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო განავითარებს პორტალს და დაამატებს ახალ სერვისებს. 2015 წლის ბოლომდე სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო უზრუნველყოფს საქართველოს იუსტიციის; განათლებისა და მეცნიერების; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების, ასევე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული ელექტრონული სერვისების პორტალზე ინტეგრირებას. პორტალს დაემატება მუნიციპალური ელექტრონული სერვისებიც. მხედველობაში იქნება მიღებული შეფასების დამოუკიდებელი მექანიზმის რელევანტური რეკომენდაციები. პორტალზე არსებული ელექტრონული სერვისების უფრო მარტივად გამოყენების მიზნით სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შექმნის მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისების კატალოგს, პორტალის შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად კი, 2015 წლის ბოლომდე დაგეგმავს და განახორციელებს ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 5: მოქალაქის პორტალის განვითარება

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სამინისტროები და სხვა სამთავრობო უწყებები;

ელექტრონული სერვისების მიმწოდებელი კერძო კომპანიები

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

დღეისათვის მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს ელექტრონული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და სარგებლობა, ასევე, საჯარო დაწესებულებებთან კომუნიკაცია შეუძლიათ მოქალაქის პორტალის − www.my.gov.ge − საშუალებით სერვისების მიღება შესაძლებელია საზღვარგარეთიდანაც. მოქალაქეს პორტალის მეშვეობით შესაძლებლობა აქვს, მიმართოს 52 სახელმწიფო დაწესებულებას (მათი ქვეუწყებებისა და რეგიონული სამსახურების ჩათვლით − 408) ელექტრონული განაცხადით. პორტალს დაემატება ის ახალი ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც საზოგადოების მოთხოვნა მაღალია;

 

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა პორტალის შესახებ საზოგადოების დაბალი ცნობიერება, რის გამოც დაბალია სერვისების გამოყენების მაჩვენებელი. საჭიროა, დაიგეგმოს ცნობიერების ამაღლების კამპანია, რათა გაიზარდოს პორტალის რეგისტრირებულ მომხმარებელთა რიცხვი და, შესაბამისად, ელექტრონული სერვისებით სარგებლობა

მთავარი მიზანი

პორტალის გამოყენების გაზრდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ელექტრონული სერვისების დამატებისა და პორტალის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გზით;

სახელმწიფო აპარატის ანგარიშვალდებულებისა და ეფექტიანობის გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ელექტრონული სისტემების ინტეგრირება მოქალაქის პორტალზე

ახალი

2014

2015

2.        საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ცალკეული ელექტრონული სერვისების პორტალზე ინტეგრირება

ახალი

2014

2015

3.        მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების პორტალზე ინტეგრირება

ახალი

სექტემბერი, 2014

2015

 

4.        ელექტრონული სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება ელექტრონული კატალოგის შექმნის გზით

ახალი

2014

დეკემბერი, 2014

5.        მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების კამპანია

მიმდინარე

 

დეკემბერი, 2015

ინდიკატორი

2015 წლის ბოლომდე პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 15%-ით გაიზრდება;

სერვისების რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 10%-ით გაიზრდება

რისკები და ვარაუდები

თანამედროვე ელექტრონული მექანიზმების მოხმარების ფართო გავრცელებასთან დაკავშირებული სირთულეები

 

ვალდებულება 6: ელექტრონული მმართველობის დანერგვის გზით ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაძლიერება

ა) საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარება საქართველოში

რეგიონული განვითარება, რეგიონებში მოქალაქეთათვის სერვისების ხელმისაწვდომობა და მათი ჩართულობა არის გამოწვევა, რომლის საპასუხოდაც საქართველოს მთავრობამ საზოგადოებრივი ცენტრების (შემდგომში − ცენტრი) განვითარება დაიწყო.

ცენტრი ასრულებს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის სერვისების მიწოდების, ისე საზოგადოების ჩართულობისა და გააქტიურების ფუნქციას.

ცენტრები აღჭურვილია თანამედროვე მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურითა და უახლესი ტექნიკით. ცენტრში დასაქმებულნი არიან საგანგებოდ შერჩეული და გადამზადებული ადგილობრივი კადრები, რომლებიც ელექტრონული მმართველობის გამოყენებით ცენტრალური, მუნიციპალური ორგანოების და კერძო სექტორის სერვისებს აწვდიან მოსახლეობას. საზოგადოებრივ ცენტრში განთავსებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის ოფისი და გამოყოფილია სპეციალური სივრცე საზოგადოებრივი ჩართულობის ხელშესაწყობად. მოქალაქეთათვის, ასევე, ხელმისაწვდომია უფასო ინტერნეტი, კომპიუტერები, ვიდეოკონფერენციის აპარატურა, ბანკომატები და სწრაფი გადახდის აპარატები.

ცენტრების განვითარება საქართველოში უზრუნველყოფს როგორც საჯარო, ისე ყველაზე მოთხოვნადი კერძო სერვისების ხელსაწვდომობას სოფლის დონეზე. ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალება აქვს, სოფლიდან გაუსვლელად მიიღოს 200-მდე მომსახურება.

ამ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით 12 ცენტრი ფუნქციონირებს, 2014 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 6 დამატებითი ცენტრის მშენებლობა, რაც გაზრდის ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულ მოქალაქეთა რიცხვს.

პასუხისმგებელი ორგანო: სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 6 (ა): საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარება საქართველოში

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

ადგილობრივი თვითმმართველობა,

სსიპ-ები: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სოციალური მომსახურების სააგენტო;

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო,

შპს „მექანიზატორი“,

სსიპ-ები: იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, საქართველოს ეროვნული არქივი

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ევროკავშირი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მრავალეროვანი საქართველო დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისათვის“, ლიბერთი ბანკი, მაგთიკომი

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა    

გაუმართავი ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა; საჯარო მომსახურების ეფექტურად მიწოდების საშუალებების ნაკლებობა ადგილობრივ დონეზე; სამოქალაქო ჩართულობის დაბალი დონე

მთავარი მიზანი

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მომსახურების გაწევა; სოფლის დონეზე ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე, კერძო სექტორის ძირითად სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება;

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება;

საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        6 ახალი საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა, მოწყობა და აღჭურვა

მიმდინარე

იანვარი, 2014

დეკემბერი, 2014

2.        საზოგადოებრივი ცენტრებისათვის კადრების შერჩევა, ტრენირება და სტაჟირება შესაბამის უწყებებში

მიმდინარე

დეკემბერი, 2013

ნოემბერი, 2014

3.        6 ახალი საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა

მიმდინარე

ოქტომბერი, 2014

დეკემბერი, 2014

4.        ახალი საზოგადოებრივი ცენტრების ადგილობრივი თვითმმართველობების საკუთრებაში გადაცემა

მიმდინარე

დეკემბერი, 2015

თებერვალი, 2015

5.        მოქმედ და ახალ საზოგადოებრივ ცენტრებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის სტიმულირების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მეშვეობით

მიმდინარე

სექტემბერი, 2014

დეკემბერი, 2015

ინდიკატორი

საზოგადოებრივი ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა; ადგილობრივი მოსახლეობის კმაყოფილება მიღებული მომსახურებით (ხარისხობრივი კვლევის შედეგად); საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

რისკები და ვარაუდები

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მუნიციპალიტეტში კადრების ცვლილება; მუციპალიტეტის მხარდაჭერის ნაკლებობა პროექტის განხორციელების პროცესში; საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობასთან დაკავშირებული პროცედურების დროში გახანგრძლივება და დადგენილი ვადების გადაცდენა

 

ბ) ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში

მუნიციპალური სერვისების მართვის ელექტრონული სისტემის შექმნა და დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში მიზნად ისახავს მმართველობის დონის გაუმჯობესებას და მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხის გაზრდას.

საპილოტე პროექტის ფარგლებში მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებში არსებული მომსახურებების 10-მდე პროცესის შესწავლა და მასზე დაყრდნობით მუნიციპალური სერვისების მართვის ელექტრონული სისტემის (შემდგომში − სისტემა) შემუშავება. 2014 წლის განმავლობაში სისტემის დანერგვა დაიწყება 6 საპილოტე მუნიციპალიტეტში (ქარელი, თეთრიწყარო, ხაშური, ხობი, ახმეტა, გარდაბანი), რისთვისაც დაგეგმილია შესაბამისი კადრების გადამზადება და მუნიციპალიტეტების თანამშრომელთა ტრენინგი.

სისტემაში ჩართვის შედეგად პროცესები იქნება უფრო გამჭვირვალე და ეფექტიანი. შესაძლებელი გახდება წვდომა არსებულ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან (სსიპ-ების − სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სოციალურ მომსახურების სააგენტოს, და ცენტრალური ხელისუფლებისა თუ სხვა კერძო კომპანიების მონაცემთა ბაზები), რაც შეამცირებს ადამიანური და დროითი რესურსების დანახარჯებს ადგილობრივი თვითმმართველობის აპარატში მოქალაქეთა მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და შემოწმების კუთხით.

სერვისები, რომელთა მიწოდებაც მოხდება სისტემის საშუალებით, ხელმისაწვდომი გახდება www.my.gov.ge პორტალიდანაც. გარდა ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესწავლის მიზნით სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ჩაატარებს კვლევას და კვლევის საფუძველზე შეიმუშავებს ახალ პორტალს, რომელზეც განთავსდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებისა და საზოგადოებრივი ცენტრების საქმიანობის შესახებ.

2014-2015 წლებში ელექტრონული მმართველობა დაინერგება დამატებით 4 მუნიციპალიტეტში. ამასთან, სისტემის განვითარების მიზნით იგეგმება პროექტის საწყის ეტაპზე შერჩეული მომსახურებების რაოდენობის გაზრდა, სხვა მომსახურებების შესწავლა და სისტემაში შესაბამისი საქმისწარმოების პროცესების გათვალისწინება.

პასუხისმგებელი ორგანო: სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხოციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 6 (ბ): ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

ადგილობრივი თვითმმართველობები, სსიპ-ები: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ევროკავშირი, UGT

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

გაუმართავი ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა; საშუალებების ნაკლებობა საჯარო მომსახურების ეფექტურად მიწოდებისთვის ადგილობრივ დონეზე; ინფორმაციის ნაკლებობა; მართვის არაეფექტური პროცედურები, რაც უარყოფითად აისახება მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხზე

მთავარი მიზანი

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის გზით ადგილობრივ თვითმმართველობებში მმართველობის გაუმჯობესება და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მომსახურების გაწევა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება;

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება;

საჯარო ფინანსების უკეთესი მართვა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სისტემის ტრენინგპროგრამის დამუშავება და მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა ტრენერების მომზადება

ახალი

ივლისი, 2014

დეკემბერი, 2014

2.        ტრენინგების ჩატარება ელექტრონულ მმართველობაში შერჩეული მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვის

ახალი

ივლისი, 2014

სექტემბერი, 2015

3.        მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა სისტემის ტესტირებისა და კონფიგურაციის პროცესში

ახალი

ივლისი, 2014

დეკემბერი, 2015

4.        სისტემაში შემავალ სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა www.my.gov.ge პორტალის საშუალებით

ახალი

დეკემბერი, 2014

თებერვალი, 2015

5.        ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესწავლის მიზნით კვლევის ჩატარება და კვლევის საფუძველზე ადგილობრივ მოსახლეობაზე მორგებული ახალი პორტალის დიზაინის შემუშავება

მიმდინარე, ახალი

მარტი − ივლისი, 2014

სექტემბერი − დეკემბერი, 2014

6.        ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული ახალი პორტალის შექმნა და გაშვება

ახალი

დეკემბერი, 2014

დეკემბერი, 2015

7.        ელექტრონული მმართველობის დანერგვისათვის სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება

ახალი

დეკემბერი, 2014

ივლისი, 2015

8.        ელექტრონული მმართველობის დანერგვის მიზნით დამატებითი 4 მუნიციპალიტეტის შერჩევა

ახალი

თებერვალი, 2014

სექტემბერი, 2015

9.        შერჩეული 4 მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა გადამზადება და მათი მხარდაჭერა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროცესში

მიმდინარე

სექტემბერი, 2015

დეკემბერი, 2015

10.     ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებში არსებული დამატებითი მომსახურებების შერჩევა, შესწავლა და მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემაში გათვალისწინება

მიმდინარე

სექტემბერი, 2015

დეკემბერი, 2015

ინდიკატორი

ელექტრონული მმართველობა დანერგილია 10 მუნიციპალიტეტში; სერვისების გაცემის შემცირებული ვადები; ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართული მოსახლეობის გაზრდილი მაჩვენებელი

რისკები და ვარაუდები

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მუნიციპალიტეტში კადრების ცვლილება; მუნიციპალიტეტების მზაობის ნაკლებობა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის კუთხით

 

ვალდებულება 7: რეგიონების განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ტრანსფორმაციის გზით

ხელმისაწვდომობა თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ინტერნეტზე ჯერ კიდევ მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოწვევად რჩება. საქართველოს მთავრობა ინოვაციური პროექტებით ცდილობს, გადალახოს ე.წ. ციფრული დაყოფა და სერვისები და საჯარო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახადოს რეგიონებში.

ეს ვალდებულება გულისხმობს საჯარო ბიბლიოთეკების გამოყენებას ახალი დანიშნულებით: ტრადიციულ ფუნქციებთან ერთად საჯარო ბიბლიოთეკები შეიძენს საზოგადოებრივი ცენტრის ფუნქციებს. საზოგადოებრივ ცენტრებთან ერთად საჯარო ბიბლიოთეკები იქნება დამატებითი საშუალება სოფლის მოსახლეობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების გაზრდის ხელშესაწყობად. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით (ინტერნეტი, კომპიუტერული ტექნიკა, ახალი წიგნები) აღჭურვილ საჯარო ბიბლიოთეკებში საზოგადოებას მომსახურებას გაუწევენ გადამზადებული ბიბლიოთეკარები.

პროექტი მიზნად ისახავს რეგიონულ დონეზე საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, მოსახლეობასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდას, ბიბლიოთეკარების შესაძლებლობების ამაღლებას ელექტრონული მმართველობისა და ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებით.

2014 წელს საპილოტე პროექტი 4 საჯარო ბიბლიოთეკაში განხორციელდება. პილოტის შედეგების გათვალისწინებით მუშაობა გაგრძელდება 2015 წელს.

პასუხისმგებელი ორგანო: სსიპ - სახელწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 7: რეგიონები განვითარებ საჯარო ბიბლიოთეკების ტრანსფორმაციის გზით

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX), ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

ადგილობრივი საჯარო ბიბლიოთეკების შეზღუდული შესაძლებლობები, მოიზიდონ მომხმარებლები და ხელი შეუწყონ ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარებას, რასაც თან ერთვის გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, ლიტერატურა, რომელიც საჭიროებს განახლებას, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) უნარებისა და აღჭურვილობის არარსებობა

მთავარი მიზანი

საჯარო ბიბლიოთეკის ახლებური კონცეფციის შემუშავება, რომელიც ბიბლიოთეკის ტრადიციულ ფუნქციებთან ერთად უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის უფასო წვდომას ინფორმაციულ–ტექნოლოგიებზე და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ინიციატივების გამოვლენას და განვითარებას

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება;

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება;

საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.       საპილოტე საჯარო ბიბლიოთეკების შერჩევა

მიმდინარე

დეკემბერი, 2013

თებერვალი, 2014

2.       სარემონტო სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადება და სარემონტო სამუშაოების წარმოება

მიმდინარე

მაისი, 2014

სექტემბერი,

2014

3.       საჯარო ბიბლიოთეკებისთვის სათანადო ტექნიკისა და ავეჯის შესყიდვა

მიმდინარე

ივლისი, 2014

სექტემბერი, 2014

4.       ტრენინგების ჩატარება ბიბლიოთეკარებისთვის საჯარო მომსახურების გაწევის სფეროში

მიმდინარე

ივნისი, 2014

სექტემბერი, 2014

5.       საჯარო ბიბლიოთეკების გახსნა და ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის საკუთრებაში გადაცემა

მიმდინარე

ოქტომბერი, 2014

სექტემბერი, 2014

6.       ბიბლიოთეკარების მიერ სერვისის მიწოდების მონიტორინგი

მიმდინარე

ოქტომბერი, 2014

დეკემბერი, 2014

7.       პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

მიმდინარე

დეკემბერი, 2014

დეკემბერი, 2014

ინდიკატორი

განახლებული საჯარო ბიბლიოთეკის სერვისებით მოსარგებლე ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა; განახლებული ლიტერატურით, ინფრასტრუქტურით და მიღებული მომსახურებით კმაყოფილების დონის დასადგენად საჯარო ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა გამოკითხვის შედეგები; ბიბლიოთეკარებისთვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

რისკები და ვარაუდები

ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობა პროექტის განხორციელების პროცესში; სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული პროცედურების დროში გახანგრძლივება და დადგენილი ვადების გადაცდენა

 

ვალდებულება 8: ციფრული ხელმოწერა და ონლაინ ავთენტიფიკაცია

საქართველოში საიდენტიფიკაციო სერვისების განვითარების მიზნით სამოქმედო გეგმის ფარგლებში სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო იმუშავებს ორი ძირითადი მიმართულებით:

1.        ონლაინ ავთენტიფიკაციის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა პირადობის ელექტრონული მოწმობისა და მასში რეალიზებული უსაფრთხო ავთენტიფიკაციის მექანიზმების გამოყენებით.

2.        ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის განვითარება საქართველოში, რაც მიზნად ისახავს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემების განვითარებას ციფრული ხელმოწერის და ციფრული შტამპის (ციფრული ხელმოწერა ორგანიზაციის სახელით) მექანიზმების შექმნისა და დახვეწის გზით.

საიდენტიფიკაციო სერვისების განვითარება გაამარტივებს ორგანიზაციის შიდა პროცესებს ქაღალდზე დაფუძნებული სამუშაოს შემცირების გზით, ასევე, გააუმჯობესებს მოქალაქეთა მომსახურებას, მისცემს რა მათ საშუალებას, სახლიდან გაუსვლელად განახორციელონ მნიშვნელოვანი ხელმოწერები.

ციფრული შტამპი ხელს შეუწყობს ორგანიზაციებს, უფრო ეფექტურად განახორციელონ სხვადასხვა დოკუმენტის (მაგალითად, უკვე შეთანხმებული ხელშეკრულებების) ხელმოწერა და, მეორე მხრივ, შექმნის დამატებით სტიმულს პირადი ციფრული ხელმოწერების განვითარებისთვის, ვინაიდან დღესდღეობით ისეთი ხელშეკრულებების უმრავლესობაზე, რომლებზეც მოქალაქე ხელს აწერს საკუთარი სახელით, როგორც ფიზიკური პირი, მეორე მხარეს წარმოადგენს ორგანიზაცია (შრომითი ხელშეკრულებები, საბანკო მომსახურება და ა.შ.). ხაზგასასმელია, რომ მსგავსი მომსახურების მიწოდებაზე მოთხოვნა მისი მომხმარებლების (ბანკები, სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა და ა.შ.) მხრიდან მოდის.

ინიციატივა ხელს შეუწყობს ელექტრონული სერვისების განვითარებას, საქმიან ურთიერთობებში ქაღალდის დოკუმენტების ელექტრონულით ჩანაცვლებას, პროცესების მეტ ეფექტურობას და გამჭვირვალობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება ოფიციალური დოკუმენტების (მაგალითად, დაბადების მოწმობა, ატესტატი, დიპლომი) ელექტრონული სახით გაცემა, რაც დაზოგავს როგორც ქაღალდის, ისე საბეჭდი აპარატურის შეძენა-მომსახურების ხარჯებს და გააუმჯობესებს მომსახურებას.

პასუხისმგებელი ორგანო: სსიპ - სახელწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 - 2015 წწ.

 

 

ვალდებულება 8: ციფრული ხელმოწერა და ონლაინ ავთენტიფიკაცია

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

საიდენტიფიკაციო და ხელმოწერის სანდო მექანიზმების არარსებობა დისტანციურად მოქმედი მომხმარებლებისათვის (კომპანიები, მოქალაქეები); ქაღალდზე დაფუძნებული პროცესების და დაუცველი ელექტრონული სერვისების (ავთენტიფიკაციისა და ხელმოწერის გზით) სიმრავლე

მთავარი მიზანი

ძლიერი, სანდო და უნივერსალური ავთენტიფიკაციის სისტემების განვითარება ონლაინმომსახურებისთვის; ციფრული ხელმოწერისა და შტამპის განვითარება ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        ID ბარათებზე ციფრული ხელმოწერის და ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატების განახლების სისტემის გაშვება

ახალი

ივლისი, 2014

ივლისი, 2014

2.        სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურაში ID ბარათით ავთენტიფიკაციის დანერგვის ხელშეწყობა

ახალი

ივლისი, 2014

ოქტომბერი, 2014

3.        ციფრულად ხელმოწერილი დოკუმენტების არქივაციის სისტემების შექმნა

ახალი

დეკემბერი, 2014

დეკემბერი, 2014

4.        სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში მოქმედი სანდო სერვისების გამცემი ორგანოების განვითარება

ახალი

ივლისი, 2014

ოქტომბერი, 2014

5.        ციფრული ხელმოწერის ფუნქციონალის დახვეწა

ახალი

მუდმივი აქტივობა

მუდმივი აქტივობა

6.        ციფრული შტამპის განვითარების მიზნით „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანა

ახალი

გაზაფხული, 2014

დეკემბერი, 2014

7.        სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შიდა დოკუმენტბრუნვაში ციფრული შტამპის დანერგვის შესაძლებლობების იდენტიფიცირება

ახალი

ივნისი, 2014

თებერვალი, 2015

8.        ციფრული შტამპით ხელმოწერილი დოკუმენტების გადამოწმების მექანიზმის შექმნა

ახალი

აგვისტო, 2014

თებერვალი, 2015

9.        ციფრული შტამპის დანერგვა

ახალი

თებერვალი, 2015

ივლისი, 2015

ინდიკატორი

იმ ორგანიზაციების რაოდენობა, რომლებშიც დაინერგა ციფრული ხელმოწერა და/ან შტამპი; სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შიგნით იმ დოკუმენტაციის ტიპების რაოდენობა, რომელზეც გამოიყენება ციფრული ხელმოწერა და/ან შტამპი

რისკები და ვარაუდები

მომხმარებლების ინფორმირებულობის დაბალი დონე; ორგანიზაციების მხრიდან ინერტულობა ციფრული ხელმოწერის/შტამპის გამოყენების კუთხით

 

ვალდებულება 9: ღია მონაცემების პორტალის შექმნა (data.gov.ge)

ღია მონაცემებს განსაკუთრებული ადგილი უკავია როგორც ღია მმართველობაში, ისე ელექტრონული მთავრობის თანამედროვე მოდელებში. ღია მონაცემების პორტალი გულისხმობს სახელმწიფო დაწესებულებების ღია მონაცემების (მონაცემები, რომელთა შეუზღუდავად წვდომა, გამოყენება და გავრცელება შესაძლებელია) საჯარო გამოქვეყნებას დამუშავებად, გამოთვლად და ყველასთვის ხელმისაწვდომ ფორმატებში, რაც ბიზნესს, არასამთავრობო და სამთავრობო დაწესებულებებს საშუალებას მისცემს, შეუფერხებლად ისარგებლონ ამ მონაცემებით, მათი გამოყენებით შექმნან აპლიკაციები და ელექტრონული სერვისები და მიიღონ ეკონომიკური სარგებელი.

დღეისათვის საქართველოში საჯარო ინფორმაცია და ღია მონაცემები, ძირითადად, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების დანიშნულებით გამოიყენება. გარდა ამ მნიშვნელოვანი მიზნისა, ღია მონაცემები, ასევე, უნდა ემსახურებოდეს ინოვაციის, ბიზნესის განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის მიზნებს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დღეს არსებული ვებგვერდი, რომელიც, ძირითადად, სანავიგაციო ხასიათისაა და სამთავრობო ვებგვერდების ელექტრონული მისამართების ერთობლიობას წარმოადგენს, გარდაიქმნას ღია მონაცემთა პორტალად, სადაც ღია მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს (data.gov.uk) და ამერიკის შეერთებული შტატების (data.gov) ღია მონაცემების ვებგვერდების მსგავსად.

ამ ვებგვერდის სრულფასოვნად ჩამოყალიბებას სჭირდება სახელმწიფო უწყებების მჭიდრო თანამშრომლობა, რათა შეგროვდეს და პორტალზე თავი მოიყაროს საჯარო დაწესებულებების მასშტაბით არსებულმა ღია მონაცემებმა და ამით ხელი შეეწყოს ინოვაციას და ბიზნესის განვითარებას საქართველოში. ღია მონაცემთა პორტალები ბევრ ქვეყანაში იქცა საჯარო და კერძო სექტორს შორის წარმატებული პარტნიორობის საფუძვლად.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 9: ღია მონაცემების პორტალის შექმნა ( data.gov.ge)

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სამინისტროები და სხვა სამთავრობო უწყებები

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ელექტრონული სერვისების მიმწოდებელი კერძო კომპანიები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

დღეისათვის საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებები ფლობენ დიდი ოდენობით ციფრულ მონაცემებს. ამ ეტაპზე არ არის იდენტიფიცირებული სახელმწიფო ორგანოებში არსებული ღია მონაცემები და არ ხდება მათი გამოქვეყნება. ღია მონაცემთა პორტალი თავისი რეალური მნიშვნელობით არ არსებობს. შექმნილია მხოლოდ ვებგვერდი, რომელიც სანავიგაციო ვებგვერდია, ვინაიდან აერთიანებს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის ვებგვერდების ელექტრონულ მისამართებს

მთავარი მიზანი

ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ელექტრონული სერვისების პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ხელშეწყობა; ბიზნეს აქტივობების სტიმულირება; საჯარო სექტორის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება;

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        ადმინისტრაციული მექანიზმისა და შესაბამისი პროცედურების განვითარება, სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება

ახალი

აგვისტო, 2014

 

ოქტომბერი, 2014

 

2.        მონაცემთა ფორმატების განსაზღვრა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება

ახალი

სექტემბერი, 2014

 

დეკემბერი, 2014

 

3.        საჯარო უწყებებიდან მონაცემების შეგროვება

 

ახალი

ივნისი, 2014

დეკემბერი, 2015

4.        Data.gov.ge – განახლებული პორტალის ტესტირება და გაშვება

ახალი

სექტემბერი, 2014

ოქტომბერი, 2015

5.        ღია მონაცემების საფუძველზე პირველი „hackathon“-ის მომზადება და ჩატარება

ახალი

ნოემბერი, 2014

დეკემბერი, 2014

ინდიკატორები

ღია მონაცემების პორტალი გაშვებულია და მასზე განთავსებულია ღია მონაცემები

რისკები და ვარაუდები

საჯარო უწყებების მიერ ღია მონაცემების იდენტიფიცირებასა და მიწოდებასთან დაკავშირებული სირთულეები; შესაძლებელია, გართულდეს ოპტიმალური საკოორდინაციო მექანიზმის შემუშავება, რამაც იმოქმედოს ვადების შესრულებაზე

 

გამოწვევა II: საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება

 

ვალდებულება 10: ინფორმაციის თავისუფლების აქტის შემუშავება

ღია და ანგარიშვალდებული მთავრობის მუშაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობაა. ამ მხრივ კანონმდებლობა ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალ სტანდარტს უნდა ითვალისწინებდეს. ამავე დროს, პრაქტიკაში მისი იმპლემენტაცია არ უნდა იწვევდეს სახელმწიფო რესურსისა და, შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელთა სახსრების არაგონივრულ ხარჯვას.

სწორედ ამიტომ ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა.

ამჟამად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი ნორმები გაბნეულია ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი სირთულეები გვხვდება კანონმდებლობის პრაქტიკაში იმპლემენტაციისას. პრაქტიკაში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, ამ სფეროს მოსაწესრიგებლად მიზანშეწონილად ჩაითვალა სპეციალური კანონის მიღება, რომელმაც, ერთი მხრივ, უნდა აღმოფხვრას არსებული საკანონმდებლო ხარვეზები, ხოლო მეორე მხრივ, უნდა უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის მარეგულირებელი ნორმების კონსოლიდაცია ერთ ნორმატიულ აქტში, რამაც, თავის მხრივ, ხელი უნდა შეუწყოს როგორც პრაქტიკის მოწესრიგებას, ისე ღია, ანგარიშვალდებული, რაციონალური და ოპტიმალური საჯარო სამსახურის განვითარებას. ასეთი სპეციალური კანონი გამოკვეთს საქართველოს მთავრობის ღიაობის პოლიტიკას და გაამარტივებს პროფესიონალთა მუშაობას ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებზე.

კანონის შემუშავებასთან დაკავშირებულ პროცესებს კოორდინაციას უწევს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. კანონზე მუშაობა არასამთავრობო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე მიმდინარეობს. ფართო საკონსულტაციო პროცესის წარმართვის მიზნით და ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კონსულტაციების საფუძველზე და საერთაშორისო ექსპერტიზის გამოყენებით შეიმუშავებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელ ნორმებს. კანონპროექტის პირველი ვერსია შემუშავდება 2014 წლის შემოდგომაზე, ხოლო მზა კანონპროექტი საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინება 2015 წლის გაზაფხულზე.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2015 წლის გაზაფხული

 

ვალდებულება 10: ინფორმაციის თავისუფლების აქტის შემუშავება

წამყვანი დაწესებულება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; ანტიკორუფციული საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს პარლამენტი

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

„ფონდი ღია საზოგადოება − საქართველო“, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

ამჟამად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი ნორმები გაბნეულია ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში. მიზანშეწონილია, შემუშავდეს სპეციალური კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. სპეციალური კანონის მიღება მიზნად ისახავს პრაქტიკაში წარმოშობილი პრობლემებისა და საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას, საჯარო ინფორმაციის მარეგულირებლი ნორმების კონსოლიდირებას ერთ ნორმატიულ აქტში

მთავარი მიზანი

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების დახვეწა; კანონმდებლობასა და პრაქტიკას შორის არსებული განსხვავებების აღმოფხვრა. ნათელი და კონკრეტული რეგულირებების შემუშავება

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სამუშაო პროცესის დაგეგმვა, სამუშაო ჯგუფების შექმნა, პროცესზე შეთანხმება

 

 

თებერვალი, 2014

2.        თემატური სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები

 

 

მარტი, 2014

3.        პირველადი პროექტის სამუშაო ჯგუფებისათვის წარდგენა

 

ივნისი, 2014

ივნისი, 2014

4.        ფოკუსჯგუფებთან შეხვედრები (მოსამართლეები, ჟურნალისტები, ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები)

 

ივლისი, 2014

ივლისი, 2014

5.        კანონპროექტის საერთაშორისო ექსპერტიზა

 

აგვისტო, 2014

სექტემბერი, 2014

6.        კანონპროექტის ტექსტზე მუშაობა, კონსულტაციები, მუხლობრივი განხილვა, საბოლოო ტექსტზე შეთანხმება

 

სექტემბერი, 2014

2014

7.        ანტიკორუფციული საბჭოს ფარგლებში შექმნილი თემატური სამუშაო ჯგუფებისათვის საბოლოო პროექტის წარდგენა

 

 

2014

8.        კანონპროექტის წარდგენა საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტისთვის

 

 

გაზაფხული, 2015

ინდიკატორი

კანონპროექტი წარდგენილია საქართველოს პარლამენტისთვის

რისკები და ვარაუდები

პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევასთან დაკავშირებული რისკები;

შესაძლებელია დადგენილი ვადების მცირედი ცვლილება

 

ვალდებულება 11: ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი − ეროვნულ დონეზე ეფექტიანი კოორდინაციის მექანიზმი

ფორუმი ღია მმართველობის პარტნიორობის ეროვნული საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმია, რომელიც მოქმედებს ანტიკორუფციული საბჭოს ფარგლებში და შექმნილია სამოქმედო გეგმის შემუშავების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის მიზნით. ფორუმის წევრები არიან საჯარო დაწესებულებები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები და კერძო სექტორი. ფორუმის პირველი შეხვედრა გაიმართა 2014 წლის 15 იანვარს. მას შემდეგ ფორუმი იკრიბება ყოველთვიურად და, ძირითადად, ორიენტირებულია სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. სამოქმედო გეგმის ღია მმართველობის პარტნიორობის სამდივნოსთვის წარდგენის შემდგომ ფორუმი გააგრძელებს ეროვნულ დონეზე სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობას, პროცესის მონიტორინგს, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და ღია მმართველობის პარტნიორობის სხვა პროცესების კოორდინაციას.

ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო (იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი) უზრუნველყოფს:

1.     ფორუმის საქმიანობის კოორდინაციასა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას;

2.     ფორუმის დღის წესრიგისა და განსახილველი საკითხების განსაზღვრას;

3.     ფორუმის შეხვედრის ოქმის მომზადებასა და ვებგვერდზე განთავსებას;

4.     ანტიკორუფციული საბჭოსთვის წელიწადში ორჯერ ფორუმის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენას.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წლის იანვრიდან − სამოქმედო გეგმის მოქმედების ვადის განმავლობაში

 

ვალდებულება 11: ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი მხარდაჭერა და კოორდინაცია

წამყვანი დაწესებულება

სამდივნო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებები, არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციები

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ფორუმის თანამომხსენებელი არასამთავრობო სექტორის მხრიდან

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

2014 წლამდე ფორუმი არ იყო წარმომადგენლობითი, მისი ფუნქციები არ იყო ნათელი, შეხვედრები არ ატარებდა რეგულარულ ხასიათს

მთავარი მიზანი

ეროვნულ დონეზე „OGP“-ის სახელმძღვანელო წესების შესაბამისი და ქმედითი საკოორდინაციო მექანიზმი

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1. ფორუმის შეხვედრების ორგანიზება ყოველი თვის პირველ ოთხშაბათს

მიმდინარე

15.01.2014

სამოქმედო გეგმის მოქმედების განმავლობაში

2. ფორუმის შეხვედრების ამსახველი დოკუმენტების მენეჯმენტი

მიმდინარე

15.01.2014

სამოქმედო გეგმის მოქმედების განმავლობაში

3. ანტიკორუფციული საბჭოსთვის ფორუმის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა

 

 

წელიწადში ორჯერ

ინდიკატორი

შეხვედრები იმართება რეგულარულად, ოქმები ქვეყნდება ვებგვერდზე

რისკები და ვარაუდები

ფორუმის წევრთა დაბალი აქტივობა. სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია, ფორუმის შეხვედრები ნაკლები სიხშირით გაიმართოს − მაგ., 2 თვეში ერთხელ

 

ვალდებულება 12: ელექტრონული პეტიციების პორტალი (Ichange.ge)

პეტიციების ელექტრონული პლატფორმის − I-change − (www.ichange.ge) დანერგვა გაზრდის საჯარო პოლიტიკაში საზოგადოების ჩართულობას, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის გამჭვირვალობას, გააადვილებს საქართველოს მთავრობისა და საზოგადოების ურთიერთდაახლოების პროცესს.

ელექტრონული პეტიციების გამოყენებით შესაძლებელი იქნება მოქალაქის მიერ საქართველოს მთავრობაში ელექტრონული პეტიციის ინიცირება. საქართველოს მთავრობის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე (საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“), მოქალაქეების მიერ ინიცირებული წინადადებები საკმარისი რაოდენობის ელექტრონული ხელმოწერების შეგროვების შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის სხდომაზე განიხილება.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ამ საკითხზე მომუშავე სხვა უწყებებთან ერთად უხელმძღვანელებს და კოორდინაციას გაუწევს ინიცირებული პეტიციის განხილვას. ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც რეგულარულად შეიკრიბება და განიხილავს ინიციატივის პროგრესს. სამუშაო ჯგუფი შედგება ისეთი უწყებების წარმომადგენლებისაგან, როგორიცაა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს პარლამენტი, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო, არასამთავრობო სექტორი, განვითარების პარტნიორები და სხვა.

მუშაობა დასრულდება და ელექტრონული პეტიციების პორტალი დაინერგება 2015 წელს.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

განხორციელების ვადა: 2014 -2015 წწ.

 

ვალდებულება 12: ელექტრონული პეტიციების პორტალი (ICHANGE.GE)

წამყვანი დაწესებულება

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო; სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI); USAID პროექტი G3

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

ამჟამად არ არსებობს პირდაპირი ელექტრონული საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი საზოგადოებასა და საქართველოს მთავრობას შორის. ელექტრონული პეტიციები საზოგადოებას საშუალებას მისცემს, მარტივად მიაწვდინოს ხმა საქართველოს მთავრობას

მთავარი მიზანი

საჯარო პოლიტიკის განვითარებაში საზოგადოების ჩართულობა; მთავრობის გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა; მთავრობისა და საზოგადოების ურთიერთდაახლოების პროცესის ხელშეწყობა

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        I-Change პორტალის საბოლოო კონცეფციის ჩამოყალიბება

ახალი

ივნისი, 2014

შემოდგომა, 2014

2.        I-Change პორტალის ტექნიკური მხარის შემუშავება

ახალი

შემოდგომა, 2014

ზამთარი, 2015

3.        I-Change პორტალის სამართლებრივი რეგულირების უზრუნველყოფა

ახალი

ივნისი, 2014

ზამთარი, 2015

4.        I-Change ბექ ოფისის განვითარება

ახალი

ზამთარი, 2014

გაზაფხული, 2015

5.        საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

ახალი

გაზაფხული, 2015

ზაფხული, 2015

6.        I-change-ის გაშვება

ახალი

გაზაფხული, 2015

 

ინდიკატორი

I-change პორტალზე ელექტრონული პეტიციები ამუშავებულია და ფუნქციონირებს

რისკები და ვარაუდები

სამუშაო ჯგუფების წევრების გადატვირთული რეჟიმის გამო, შესაძლებელია ვალდებულების შესრულების ეტაპებისთვის დადგენილი ვადების ცვლილებები

 

ვალდებულება 13: საჯარო სამსახურში მიღების გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი წესები

ეფექტიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურში მიღების ობიექტური და სანდო სისტემა. მნიშვნელოვანია, პროცედურები იყოს გამჭვირვალე, ობიექტური და, ამავე დროს, დამსაქმებლისთვის − მოქნილი და ეფექტიანი.

საჯარო სამსახურში მიღების საკითხები არაერთხელ წამოიჭრა საჯარო კონსულტაციების განმავლობაში. შეხვედრის მონაწილეები ხაზს უსვამდნენ საჯარო სამსახურში მიღების წესების გამჭვირვალე და სანდო მოდელის არსებობის აუცილებლობას.

საჯარო სამსახურში მიღების სისტემის დახვეწის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებს კოორდინაციას გაუწევს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო. ფართო საკონსულტაციო პროცესის წარმართვის მიზნით შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 13: საჯარო სამსახურში მიღების გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი წესები

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სპეციალური სამუშაო ჯგუფი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

სამუშაო ჯგუფის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

ამჟამად საჯარო სამსახურში მიღების საკითხებს აწესრიგებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი. ამასთან, კონკურსის ჩატარების წესი განსაზღვრულია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილებით.

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურში მიღების საკითხები არაერთხელ გადაიხედა და ცვლილებები შევიდა კანონში, ხარვეზები კვლავ რჩება და რიგი პრობლემებისა საჭიროებს გადაჭრას

მთავარი მიზანი

საჯარო სამსახურში მიღების ერთიანი წესების განსაზღვრა; მიღების პროცედურების გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდა; ვაკანტური პოზიციის კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტების უზრუნველყოფა, საჯარო მოხელეთა უფლებების დაცვა

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        საერთაშორისო ექსპერტის მიერ საჯარო სამსახურში მიღების სისტემის დახვეწასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება და აღნიშნულის საფუძველზე საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ კონკურსის ჩატარების წესის პროექტის მომზადება

ახალი

 

ივლისი, 2014

2.        სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მომზადებული პროექტის შესაბამისად საჯარო სამსახურში მიღების წესების დამტკიცება

ახალი

 

შემოდგომა, 2014

3.        დასაქმების ელექტრონული პორტალის www.hr.gov.ge განვითარება და ახალი ფუნქციების დამატება

ახალი

 

შემოდგომა, 2014

ინდიკატორი

საჯარო თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი მიღებულია საქართველოს მთავრობის მიერ

რისკები და ვარაუდები

განახლებული რეგულაციების იმპლემენტაციის პროცესში დადგენილი ვადების ცვლილება

 

ვალდებულება 14: საქართველოში თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნა

საქართველოში თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების (შემდგომში − დეკლარაცია) ელექტრონული სისტემა დღეისთვის სრულფასოვნად ფუნქციონირებს. თუმცა, სისტემის სრულყოფის მიზნით საჭიროა, დაინერგოს დეკლარაციების მონიტორინგის მექანიზმი. დეკლარაციების მონიტორინგი საერთაშორისო დონეზე კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და კარგად აპრობირებული საშუალებაა.

დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შემუშავებასთან დაკავშირებულ პროცესებს კოორდინაციას გაუწევს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო. პროცესი წარიმართება სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 14: დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნა

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

ანტიკორუფციული საბჭო; საქართველოს მთავრობა; საქართველოს პარლამენტი

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

დეკლარაციების ელექტრონული სისტემა დღეისთვის სრულფასოვნად ფუნქციონირებს. თუმცა, სისტემის სრულყოფის მიზნით საჭიროა ,დაინერგოს დეკლარაციების მონიტორინგის მექანიზმი, რათა გაიზარდოს თანამდებობის პირთა ფინანსური ანგარიშვალდებულება და საზოგადოებას მიეწოდებოდეს ზუსტი ინფორმაცია

მთავარი მიზანი

თანამდებობის პირთა ფინანსური ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მონიტორინგთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება

 

12-14 მარტი, 2014

31 მარტი, 2014

2.        ექსპერტთა რეკომენდაციების საფუძველზე სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ კონკრეტული წინადადებების მომზადება და საჯარო განხილვა

 

მარტი, 2014

მაისი, 2014

3.        სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მომზადებული წინადადებების ანტიკორუფციული საბჭოსა და მთავრობისთვის წარდგენა

 

 

ზაფხული, 2014

4.        სისტემის შემუშავება და დანერგვისათვის საფუძვლების მომზადება

 

 

2015

ინდიკატორი

დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შესახებ ბიუროს მიერ მომზადებული წინადადებები წარდგენილია საქართველოს მთავრობისთვის; მონიტორინგის მოდელზე შეთანხმება მიღწეულია; სისტემა ფუნქციონირებს

რისკები და ვარაუდები

საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმდინარეობის პროცესში სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს აქტიური როლის გამო შესაძლებელია ვალდებულების შესრულების ეტაპებისთვის დადგენილი ვადების ცვლილებები. კონკრეტულ მოდელზე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევასთან დაკავშირებული სირთულეები

 

ვალდებულება 15: პოლიტიკური პარტიების ფინანსური ანგარიშების გამოქვეყნება დამუშავებად ფორმატში

საჯარო ფინანსების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია პოლიტიკური პარტიების ფინანსური დეკლარაციების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაც. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს პოლიტიკური პარტიების შესახებ ფინანსური ინფორმაციების გამოქვეყნების ვალდებულებას, რაც პრაქტიკაში სრულდება კიდეც, ღია მმართველობის პარტნიორობის შეფასების დამოუკიდებელი მექანიზმის რეკომენდაციით მიზანშეწონილია დამუშავებად ფორმატში ანგარიშების გამოქვეყნება.

სწორედ ამიტომ პოლიტიკური ფინანსების საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით პარტიების მიერ დამუშავებად ფორმატში („Excel“-ის ცხრილები) წარდგენილი ინფორმაცია და დამუშავებული სტატისტიკა გამოქვეყნდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე.

პასუხისმგებელი უწყება: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 15: პოლიტიკური პარტიების ფინანსურ ანგარიშებ გამოქვეყნებ დამუშავებად ფორმატში

წამყვანი დაწესებულება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

ამჟამად პოლიტიკური პარტიების ფინანსური ანგარიშები ქვეყნდება მხოლოდ დასკანერებულ ფორმატში

მთავარი მიზანი

პოლიტიკური პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობა

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.    სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდის ფინანსური მონიტორინგის განყოფილების მომზადება

ახალი

მარტი, 2014

მაისი, 2014

2.    ფინანსური ანგარიშების გამოქვეყნება დამუშავებად ფორმატში

ახალი

 

აგვისტო, 2014

3.    პოლიტიკური პარტიების შემოსავლების, ხარჯების ჯამებისა და სტატისტიკების გამოქვეყნება

ახალი

 

სექტემბერი, 2014

ინდიკატორი

პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარმოდგენილი ინფორმაცია გამოქვეყნებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე დამუშავებად ფორმატში

რისკები და ვარაუდები

 

 

ვალდებულება 16: ონლაინკონსულტაციის მექანიზმის დანერგვა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში − შსს) ეს ვალდებულება ემსახურება საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობის უზრუნველყოფას, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას და შსს-ს მიერ მიწოდებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას.

ამჟამად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, კერძოდ, უსინათლოთათვის, შსს-ის ინფორმაცია ვებგვერდის www.police.ge მეშვეობით სრულად ხელმისაწვდომი არ არის.

შსს-ს აქვს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ელექტრონული ფოსტისა და „Facebook“-ის მეშვეობით. თუმცა, უწყების მიზანია, კიდევ უფრო განავითაროს საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ამ მიზნით განათავსოს „ლაივ-ჩათის“ აპლიკაცია შსს-ის ვებგვერდზე.

ვალდებულების ფარგლებში შსს-ს ვებგვერდი ხელმისაწვდომი გახდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის.

დაინერგება ონლაინკონსულტაციების მექანიზმი. „ლაივ-ჩათის“ აპლიკაციის მეშვეობით მოქალაქე შეძლებს, დაუკავშირდეს შსს-ის თანამშრომელს შეკითხვით თუ რეკომენდაციით შსს-ის კომპეტენციას მიკუთვნებულ თემაზე.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

 

ვალდებულება 16: ონლაინკონსულტაციის მექანიზმ განვითარება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდ ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

წამყვანი დაწესებულება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ამ ეტაპზე შსს-ის ვებგვერდზე − www.police.ge − განთავსებული ინფორმაცია სრულად არ არის ხელმისაწვდომი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამჟამად აქვს აქტიური კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, ოფიციალური ვებგვერდი არ მოიცავს ონლაინკონსულტაციის მოდულს

მთავარი მიზანი

შსს-ის კომპეტენციასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება;

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პროგრამისტების მიერ შსს-ის ვებგვერდის ადაპტირების სამუშაოების განხორციელება

 

მაისი, 2014

დეკემბერი, 2014

2.        შსს-ის ვებგვერდის ადმინისტრატორებსა და პროგრამისტებთან ერთად ონლაინკონსულტაციისა და გამოკითხვის დანერგვის სამუშაოების განხორციელება

 

აპრილი, 2014

სექტემბერი, 2014

3.        ონლაინკონსულტაციისა და გამოკითხვების დანერგვისთვის ტექნიკური მხარისა და ინფორმაციული ბაზის მომზადება

 

აპრილი, 2014

სექტემბერი, 2014

4.        გამოკითხვების წარმოებისთვის საორგანიზაციო და ფოკუსჯგუფებთან შეხვედრები, კონსულტაციები

 

აპრილი, 2014

აპრილი, 2014

5.        ზემოთ ჩამოთვლილი შესრულებული პროექტების ამოქმედება

 

 

დეკემბერი, 2014

ინდიკატორი

შსს-ის ოფიციალური ვებგვერდი ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის; ამავე ვებგვერდზე განთავსებულია ონლაინკონსულტაციის აპლიკაცია და დანერგილია გამოკითხვის სისტემა

რისკები და ვარაუდები

შესაძლებელია, მუშაობის პროცესში გაჩნდეს ტექნიკური ან პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემები, რამაც შეცვალოს ვალდებულების განხორციელების ვადები;

გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ვალდებულების შესრულების ეტაპებისთვის დადგენილი ვადების ცვლილება

 

ვალდებულება 17: ფარული მიყურადების შესახებ სასამართლო სტატისტიკის პროაქტიული გამოქვეყნება

ფარული მიყურადების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის უზრუნველყოფის მიზნით 2013 წლის 17 დეკემბერს მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოების 100-ზე მეტმა წარმომადგენელმა სარეკომენდაციო წერილით მიმართა „OGP“-ის წევრ ქვეყნებს. სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას ფორუმის წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთ-ერთი რეკომენდაცია მიყურადების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის პროაქტიული საჯაროობის უზრუნველყოფას ეხებოდა.

საქართველოს მთავრობა იზიარებს სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციას მიყურადების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის გამოქვეყნების საჭიროების შესახებ. სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის გამჭვირვალობისა და მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით 2014 წლიდან სასამართლო აწარმოებს ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებაზე შუამდგომლობების განხილვის სტატისტიკას, თუმცა, მონაცემები გეგმის შემუშავების ეტაპისთვის პროაქტიულად არ ქვეყნდება.

ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობით სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების განხორციელება მხოლოდ მოსამართლის თანხმობით არის შესაძლებელი, სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა, აწარმოოს სტატისტიკა და გამოაქვეყნოს იგი პროაქტიულად.

2014 წლის სექტემბრიდან საქართველოს უზენაესი სასამართლო გამოაქვეყნებს მიყურადების შესახებ კვარტალურ სტატისტიკას, 2015 წლიდან კი უზრუნველყოფს წლიური სტატისტიკის გამოქვეყნებას.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს უზენაესი სასამართლო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

 

ვალდებულება 17: ფარული მიყურადების შესახებ სასამართლო სტატისტიკის პროაქტიული გამოქვეყნება

წამყვანი დაწესებულება

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

ამჟამად საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე (http://www.supremecourt.ge) ფარული მიყურადების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები არ ქვეყნდება

მთავარი მიზანი

ფარული მიყურადების შესახებ სასამართლოს სტატისტიკის გამოქვეყნება გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად; ფარულ მიყურადებაზე შუამდგომლობების განხილვის შესახებ სასამართლო სტატისტიკის პროაქტიული გამოქვეყნება

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        კვარტალური სტატისტიკის გამოქვეყნება

ახალი

01.09.2014

20.09.2014

2.        წლიური სტატისტიკის გამოქვეყნება

ახალი

01.01.2015

20.01.2015

ინდიკატორი

სტატისტიკა ქვეყნდება უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე

რისკები და ვარაუდები

 

 

ვალდებულება 18: საარჩევნო პროცესების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ღია მმართველობის მთავარი კომპონენტია. შესაბამისად, არჩევნებში საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესია. თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია საარჩევნო პროცესისა და ამ პროცესში მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ. აღნიშნული შესაძლოა, განხორციელდეს სხვადასხვა სასწავლო პროგრამისა და ტრენინგის, ასევე, ლიტერატურის გავრცელების გზით.

ამომრჩეველთა ჩართულობის გაზრდისა და საარჩევნო პროცესში მონაწილე მხარეების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (შემდგომში − ცესკო) და სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი (შემდგომში − სწავლების ცენტრი) განახორციელებენ სხვადასხვა ფორმატის საინფორმაციო ღონისძიებებს ამომრჩეველთა კორპუსისა და არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის.

პასუხისმგებელი უწყება: სწავლების ცენტრი, ცესკო

განხორციელების ვადა : 2014 წ.

 

ვალდებულება 18: საარჩევნო პროცესების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

წამყვანი დაწესებულება

სწავლების ცენტრი, ცესკო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

დაინტერესებული საჯარო დაწესებულებები

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

საზოგადოების დაბალი ცნობიერება არჩევნებში აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ იწვევს ამომრჩევლების დაბალ აქტივობას, ქმნის არჩევნებისადმი მოქალაქეთა გულგრილ დამოკიდებულებას, რაც, თავისთავად, ვერ უზრუნველყოფს წარმატებულ საარჩევნო პროცესს;

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ცესკო და სწავლების ცენტრი შეიმუშავებენ და განახორციელებენ შესაბამის სასწავლო პროგრამებსა და საინფორმაციო ხასიათის სხვადასხვა ფორმატის ღონისძიებებს

მთავარი მიზანი

საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სასწავლო კურსი საარჩევნო სამართლის დარგში საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

 

სექტემბერი, 2014

დეკემბერი, 2015

2.        საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროექტები ამომრჩეველთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის

 

ოქტომბერი, 2014

მაისი, 2015

3.        საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროექტები არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის

 

აპრილი, 2015

ოქტომბერი, 2015

4.        პროექტების დაგეგმვა არჩევნებისათვის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის საკითხებზე

 

მაისი, 2015

ნოემბერი, 2015

5.        საგრანტო კონკურსების დაგეგმვა, საზოგადოებაში საარჩევნო კულტურის ამაღლებისა და, ზოგადად, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით

 

სექტემბერი, 2014

ოქტომბერი, 2015

ინდიკატორი

ინფორმირებული საზოგადოება;

არჩევნებში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა

რისკები და ვარაუდები

ცესკო-ს მიერ 2015 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების პირობებში შესაძლებელია ვალდებულების შესრულებისათვის დადგენილი ვადების ცვლილება

 

გამოწვევა III: საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

 

ვალდებულება 19: საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბება

ღია და ანგარიშვალდებული მთავრობის მუშაობის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე საზოგადოების ინფორმირების უზრუნველყოფაა. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, როგორიცაა საბიუჯეტო პროცესი. საზოგადოების ჩართულობა ბიუჯეტის მომზადების პროცესში და მისი ინფორმირება ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საჯარო ფინანსების ეფექტური და ეფექტიანი მართვისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი კომპონენტებია.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ერთ-ერთი პრინციპია გამჭვირვალობა. ამჟამად საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უზრუნველყოფენ წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის, დამტკიცებული ბიუჯეტისა და მისი შესრულების ანგარიშების საჯაროობას და ხელმისაწვდომობას. ამასთან, ხდება აღნიშნულ პროცესებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირება პრეზენტაციებისა და საჭირო დოკუმენტების ვებგვერდზე განთავსების გზით, თუმცა, არ არსებობს ფორმალიზებული სქემა ამ პროცესების სამართავად.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კოორდინაციით საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე შემუშავდა კონკრეტული ღონისძიებების ნუსხა და სქემა, თუ რა სახით მოხდება საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელება, საზოგადოებისათვის მიწოდება და ამ პროცესში სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 19: საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბება

წამყვანი დაწესებულება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს მთავრობა

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს პარლამენტი

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

ამჟამად საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უზრუნველყოფს წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის, დამტკიცებული ბიუჯეტისა და მისი შესრულების ანგარიშების გამოქვეყნებას. ასევე, ხორციელდება აღნიშნულ პროცესებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირება სხვადასხვა პრეზენტაციისა და მათი ვებგვერდებზე განთავსების გზით, თუმცა, არ არსებობს ფორმალიზებული სქემა ამ პროცესების მართვისათვის

მთავარი მიზანი

საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბება

OGP გამოწვევა

საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        საბიუჯეტო დოკუმენტაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა

მიმდინარე

მუდმივი პროცესი

მუდმივი პროცესი

2.        საბიუჯეტო პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე საზოგადოებისათვის ინტერაქტიული კითხვარების შეთავაზება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და მხარჯავი დაწესებულებების ვებგვერდების მეშვეობით

ახალი

ივლისი, 2014

დეკემბერი, 2015

3.        ბიუჯეტის კანონპროექტის, კანონის და შესრულების ანგარიშის თაობაზე ინფორმაციული პრეზენტაციების მომზადება და ვებგვერდზე განთავსება

ახალი

სექტემბერი, 2014

დეკემბერი, 2015

ინდიკატორი

არსებობს კონკრეტული სქემა, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირება

რისკები და ვარაუდები

კომპლექსური საბიუჯეტო პროცესიდან გამომდინარე, საზოგადოებისათვის მარტივად აღსაქმელი სქემის შემუშავებათან დაკავშირებული სირთულეები

 

ვალდებულება 20: სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის გაფართოება − „ყველა ყველაფერს ხედავს“

სახელმწიფო შესყიდვების მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გააფართოებს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემას მასში კონკურსის ელექტრონული მოდულის ინტეგრირების გზით.

დღეს არსებული წესის შესაბამისად, კონკურსი, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვის ალტერნატიული სახეა, ცხადდება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. კონკურსის ჩატარება არ არის სრულად ავტომატიზებული, როგორც ეს ტენდერების შემთხვევაშია. კონკურსი ტარდება შემსყიდველ ორგანიზაციაში, ხოლო კონკურსთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ეგზავნება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, რომელიც მას თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე აქვეყნებს.

დღეს არსებული მეთოდი ვერ უზრუნველყოფს გამჭირვალობისა და საჯაროობის ისეთ ხარისხს, როგორიც ტენდერების შემთხვევაშია. კონკურსის ჩატარებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია სარგებლობს ფართო ავტონომიით. ასევე, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებები არ საჩივრდება დავების განხილვის საბჭოში.

კონკურსის ელექტრონული მოდულის დანერგვის შედეგად მიმწოდებლებს ექნებათ შესაძლებლობა, კონკურსში მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, როგორც ეს ტენდერის შემთხვევაში ხდება. კონკურსების სისტემაში დანერგვა მოხსნის გეოგრაფიულ ფაქტორს და გაამარტივებს კონკურსში მონაწილეობას. კონკურსის სისტემაში ინტეგრირების შედეგად უკვე შესაძლებელი იქნება საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებების გასაჩივრება დავების განხილვის საბჭოში, რაც უზრუნველყოფს კონკურსში მონაწილე მიმწოდებელთა უფლებების ეფექტურ დაცვას. კონკურსების სისტემაში ინტეგრირება კონკურსის ჩატარების პროცესს კიდევ უფრო გამჭვირვალეს გახდის, რაც პირდაპირ პასუხობს ღია მმართველობის პარტნიორობის პრინციპებს და სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობას უზრუნველყოფს.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

განხორციელების ვადა: 2014- 2015 წწ.

 

 

ვალდებულება 20: სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის გაფართოება - „ყველა ყველაფერს ხედავს“

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

ამჟამად კონკურსის ჩატარება არ არის სრულად ავტომატიზებული. კონკურსის ჩატარებისას შემსყიდველი ორგანიზაციები სარგებლობენ ფართო ავტონომიით. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებები არ საჩივრდება დავების განხილვის საბჭოში

მთავარი მიზანი

კონკურსის ელექტრონული მოდულის დანერგვა

OGP გამოწვევა, რომელსაც პასუხობს ვალდებულება

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

ვალდებულების განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        პროგრამული უზრუნველყოფა

არსებული

ივნისი, 2014

დეკემბერი, 2014

2.        სამართლებრივი მოწესრიგება შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების შემუშავება და მიღება

ახალი

 

თებერვალი, 2015

3.        განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

ახალი

მარტი, 2015

მაისი, 2015

ინდიკატორი

კონკურსი ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

რისკები და ვარაუდები

სისტემის მომხმარებლებს უჭირთ ადაპტაცია კონკურსის ახალ ელექტრონულ მოდულთან

 

ვალდებულება 21: საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის განვითარება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტენსიური განვითარების ფონზე საქართველოს საჯარო სამსახურში ელექტრონული მმართველობის დანერგვა-განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა − e-HMRS − ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სექტორში დასაქმებული პერსონალის ერთიანი მონაცემთა ბაზაა. მისი მიზანია შემუშავებული პოლიტიკისა და სტანდარტების შესაბამისად ადამიანური რესურსების ელექტრონული მართვის უზრუნველყოფა. e-HMRS არის სისტემა, რომელიც სახელმწიფო სექტორის უწყებებისა და ორგანიზაციების პერსონალის მართვის ფუნქციის ახალ საფეხურზე გადაყვანას უზრუნველყოფს.

პროგრამა საშუალებას მისცემს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსა და შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სხვა ორგანოებს, ოპერატიულად მიიღონ სისტემაში არსებული ინფორმაცია და მიღებული მონაცემები ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის დახვეწის მიზნით გამოიყენონ. ელექტრონული პროგრამა მკვეთრად შეამცირებს მატერიალური, დროითი და ადამიანური რესურსების დანახარჯებს.

სისტემის შემუშავებასთან დაკავშირებულ პროცესებს კოორდინაციას გაუწევს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობით. პროცესში ჩართულნი იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 21: ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა საჯარო სამსახურში

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

საქართველოს საჯარო სამსახურის სხვადასხვა უწყებაში ადამიანური რესურსების მართვის საკითხები არაერთგვაროვნად არის განვითარებული. საჯარო სამსახურის ბიუროსა და შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სხვა ორგანოებს არ აქვთ საშუალება, დროულად მიიღონ ზუსტი ინფორმაცია საჯარო მოსამსახურეების შესახებ. შესაბამისად, აუცილებელია ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის დახვეწა საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვით

მთავარი მიზანი

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის დახვეწა

OGP გამოწვევა

საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სისტემის შემუშავების და დანერგვის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის ახალი დადგენილების მიღება/არსებულში ცვლილებების შეტანა

 

იანვარი, 2014

გაზაფხული, 2014

2.        ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა ცენტრალურ დაწესებულებებში

 

მარტი, 2014

გაზაფხული, 2015

3.        ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებში

 

 

დეკემბერი, 2015

ინდიკატორი

საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა

რისკები და ვარაუდები

ჩართული მხარეების სიმრავლიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შესრულების ეტაპებისთვის დადგენილი ვადების ცვლილებები

 

ვალდებულება 22: ელექტრონული არქივის სისტემის შექმნა

დღეისათვის საქართველოში არ არსებობს ელექტრონული არქივის სისტემა, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ელექტრონულად დაბადებული დოკუმენტების ხანგრძლივად შენახვის პროცესში. ელექტრონული არქივი − ციფრული მონაცემების შენახვის ელექტრონული გადაწყვეტა − ციფრული მონაცემების ხანგრძლივი შენახვის, მათი ავთენტური ელექტრონული ხელმისაწვდომობისა და გამოყენებადობის შესაძლებლობას შექმნის.

ელექტრონული არქივის პროექტი საქართველოს ელმმართველობის სტრატეგიის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ის საშუალებას მოგვცემს, ხანგრძლივი პერიოდით ტექნოლოგიებისგან ნეიტრალური სახით საიმედოდ შევინახოთ ელექტრონული დოკუმენტი და ინტერნეტის საშუალებით ყველა დაინტერესებული მხარისთვის მასზე წვდომა უზრუნველვყოთ.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საქართველოს ეროვნული აქრივი, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

 

ვალდებულება 22: ელექტრონული არქივის სისტემის შექმნა

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საქართველოს ეროვნული აქრივი, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

 

 

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ელექტრონული სერვისების მიმწოდებელი კერძო კომპანიები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

                

საქართველოში ელექტრონული მმართველობის განვითარებამ სახელმწიფო ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ყოველდღიურად სახელმწიფო დაწესებულებები ამუშავებენ კიდევ უფრო დიდი რაოდენობის ელექტრონულ ინფორმაციას და, ასევე, დიდი ოდენობის საჯარო ინფორმაციას განათავსებენ შესაბამის ვებგვერდებზე. შედეგად, გაჩნდა „ელექტრონულად დაბადებული დოკუმენტის“ ცნება. სახელმწიფო დაწესებულებები აქტიურად იყენებენ საქმისწარმოების საინფორმაციო სისტემებს, სადაც ყველა ოფიციალური დოკუმენტი ელექტრონულ ფორმატშია, მათ შორის, ელექტრონულად და ციფრულად ხელმოწერილი დოკუმენტები. მოცემული პრაქტიკა სახელმწიფო დაწესებულებებს ელექტრონული დოკუმენტების და ციფრული მონაცემების ხანგრძლივად შენახვის საჭიროების წინაშე აყენებს

მთავარი მიზანი

ხანგრძლივი ციფრული შენახვის მიზანს წარმოადგენს ციფრული ობიექტების ავთენტური ელექტრონული ხელმისაწვდომობისა და გამოყენებადობის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნება

OGP გამოწვევა

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სისტემის ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება

ახალი

მაისი, 2014

დეკემბერი, 2014

 

2.        სისტემის ტექნიკური მოთხოვნების ჩამოყალიბება

ახალი

სექტემბერი, 2014

2014

3.        ნორმატიული ბაზის მომზადება

ახალი

დეკემბერი, 2014

დეკემბერი, 2015

ინდიკატორი

ელექტრონული არქივის ფუნქციონალი და ტექმოთხოვნები შექმნილია; გამართულია ნორმატიული ბაზა

რისკები და ვარაუდები

უწყებათაშორისი კოორდინაციის საჭიროების გათვალისწინებით შეიძლება შეიცვალოს პროექტის განხორციელების ვადები

 

ვალდებულება 23: სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

არქივების ღიაობა და საარქივო ფონდთან შეუფერხებელი წვდომა მთავრობათა ღიაობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია IX საუკუნიდან დღემდე შექმნილი უნიკალური ისტორიული მასალა, რომელზეც უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს შეუზღუდავი წვდომა როგორც მკვლევართათვის, ისე, ზოგადად, მოქალაქეებისათვის.

ამჟამად სახელმწიფოს გამგებლობაში არსებული არქივების მომსახურება ფასიანია. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომია მხოლოდ დოკუმენტების დედნები, რაც ხშირი გამოყენების პირობებში იწვევს დოკუმენტების დაზიანებას.

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის თაოსნობით შეისწავლის და გადასინჯავს ნორმატიულ ბაზას და შეიმუშავებს საჭირო ცვლილებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს არქივების მეტი გამჭვირვალობა და საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა. უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი არქივებში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები, მკვლევარებს შესაძლებლობა ექნებათ, შეუზღუდავად იმუშაონ საარქივო დოკუმენტებზე. არ მოხდება დოკუმენტების დედნების ყოველდღიური გაცემა, რაც უზრუნველყოფს მათ მეტ დაცულობას.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 -2015 წწ.

 

ვალდებულება 23: სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

ამჟამად დოკუმენტებზე წვდომა ფასიანია და გაიცემა მხოლოდ დოკუმენტების დედნები, რაც იწვევს დოკუმენტების დაზიანებას

მთავარი მიზანი

მკვლევართათვის დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; დოკუმენტების დედნების დაცვის პირობების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვის მიზნით კონსულტაციები და წინადადებების მომზადება

ახალი

ივლისი, 2014

2014

2.        ნორმატიული ბაზის მომზადება

ახალი

იანვარი, 2014

2015

3.        დოკუმენტების ელ. ვერსიების გაცემისთვის შესაბამისი აღჭურვილობის უზრუნველყოფა

ახალი

 

2015

ინდიკატორი

ნორმატიული ბაზა გადასინჯულია; საარქივო დოკუმენტაციის ელექტრონულ ვერსიებზე წვდომა უზრუნველყოფილია

რისკები და ვარაუდები

უწყებათაშორის კოორდინაციასთან დაკავშირებული სირთულეები, რამაც შესაძლოა, გამოიწვიოს დადგენილ ვადებში ცვლილებების შეტანა

 

ვალდებულება 24: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგის შექმნა და გამოქვეყნება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, რომელიც მოიცავს ყოფილი უშიშროების კომიტეტისა და საქართველოს კომუნისტური პარტიის ორგანოების არქივებს, საბჭოთა პერიოდშიც და შემდგომაც, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, წარმოადგენდა ერთ-ერთ ყველაზე რთულად ხელმისაწვდომ დაწესებულებას.

ვინაიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია უნიკალური ისტორიული ინფორმაცია, რაც მოიცავს საქართველოს XX საუკუნის ისტორიის ყველა ასპექტს, ამ არქივისადმი არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ხორციელდება დოკუმენტების დიგიტალიზაციისა და მონაცემთა ბაზების ფორმირების პერმანენტული პროცესი, დღევანდელი მდგომარეობით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტები ჯერჯერობით სრულად არ არის სორტირებული თანამედროვე კატალოგიზაციის სისტემით. ზოგიერთი ფონდის აღწერილობა და რეესტრი საკმაოდ ზოგადი შინაარსისაა, რაც დაინტერესებულ პირთათვის, გარკვეულწილად, ართულებს დოკუმენტებთან კომფორტულ წვდომას.

ყოფილი უშიშროების არქივში დაცული მასალებისადმი მაღალი საზოგადოებრივი და სამეცნიერო ინტერესიდან გამომდინარე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი უზრუნველყოფს ყოფილი უშიშროების კომიტეტში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგის შექმნას (შესაბამისი აღწერილობით) და კანონით დადგენილი წესითა და ფარგლებში მის გამოქვეყნებას.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

განხორციელების ვადა: 2014 – 2015 წწ.

 

ვალდებულება 24: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგის შექმნა და გამოქვეყნება

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული ისტორიული ინფორმაცია სრულად არ არის სორტირებული თანამედროვე კატალოგიზაციის სისტემით; რამდენიმე ფონდის აღწერილობა და რეესტრი საკმაოდ ზოგადი შინაარსისაა, რაც ართულებს დაინტერესებულ პირთა წვდომას არქივში დაცულ მასალებთან

მთავარი მიზანი

ყოფილი უშიშროების არქივში დაცული დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ხარისხის ეტაპობრივი გაზრდა

OGP გამოწვევა

საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება;

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

მოქალაქეთა ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        ყოფილი უშიშროების არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგის შექმნა

ახალი

2014

2015

2.        კატალოგის გამოქვეყნება არქივის ვებგვერდზე

ახალი

2014

2015

ინდიკატორი

ყოფილი უშიშროების კომიტეტის არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგი შექმნილი და გამოქვეყნებულია ეტაპობრივად

რისკები და ვარაუდები

შესასრულებელ სამუშაოთა მასშტაბურობიდან გამომდინარე, დეტალური ელექტრონული კატალოგის გამოქვეყნებისთვის დადგენილი ვადები შესაძლოა, შეიცვალოს

 

ვალდებულება 25: საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაზრდა

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სერვისების ინტენსიური განვითარების ფონზე საქართველოს საჯარო სამსახურში ელექტრონული მმართველობის დანერგვა-განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიის განხორციელება, რომლის მიზანია საქართველოს მთავრობის მიერ დასახული პრიორიტეტების განსახორციელებლად სახელმწიფო სახსრების ეფექტიანი განაწილება, ამავე დროს, ფინანსური სტაბილობის უზრუნველსაყოფად შემოსავლების მობილიზება. აღნიშნული სტრატეგიით გათვალისწინებულია საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ელექტრონული მთავრობის შემდგომ განვითარებას.

საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემდგომი სრულყოფა-განვითარება გულისხმობს:

− სახელმწიფო ხაზინის მართვის ელექტრონული სისტემის − eTreasury − შემდგომ სრულყოფასა და ფართომასშტაბიან დანერგვას ქვეყნის ყველა სახაზინო (საბიუჯეტო) ორგანიზაციაში, სსიპ-ებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ამ სისტემის მეშვეობით ქვეყანაში გადახდების განხორციელების უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით.

− ბიუჯეტის დაგეგმვის ელექტრონული სისტემის − eBudget − შემდგომ სრულყოფას და დანერგვას ქვეყნის ყველა სახაზინო (საბიუჯეტო) ორგანიზაციაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ჩათვლით;

− სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის − eDMS − შემდგომ სრულყოფას. აღნიშნული სისტემა სახელმწიფო საშინაო ვალისა და სესხის მართვის ავტომატიზაციისთვის საჭირო ინსტრუმენტების კრებულია. მისი დანიშნულებაა, ერთ ადგილას მოუყაროს თავი სახელმწიფო სესხზე, ვალსა და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემებს, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელი იქნება სანდო და სრული ფინანსური ინფორმაციის მიღება;

− ელექტრონული აუქციონის სისტემის − eAuction.ge − შემდგომ განვითარებას. ეს არის საქართველოში ელექტრონული ყიდვა-გაყიდვის უნიკალური სისტემა, რომელიც შეიქმნა ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სსიპ-ების მიერ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის გზით განკარგვის მიზნით. შედეგად, დღეისათვის ნებისმიერ პირს, ერთი მხრივ, შეუძლია, შეიძინოს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო საკუთრებაში არსებული ქონება და, მეორე მხრივ, განათავსოს ინფორმაცია საკუთარი გასაყიდი ქონების შესახებ სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014-2015 წწ.

ვალდებულება 25: საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაზრდა

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური, სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სახელმწიფო რწმუნებულების − გუბერნატორების ადმინისტრაციები

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სერვისების ინტენსიური განვითარების ფონზე მნიშვნელოვანია საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის მუდმივი განვითარება, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს პროცესების გამჭვირვალობასა და ელექტრონული მთავრობის გაძლიერებას

მთავარი მიზანი

სახელმწიფო სახსრების ეფექტიანი განაწილება და ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად შემოსავლების მობილიზება; საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის განვითარება

OGP გამოწვევა

საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა;

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება

მიმდინარე

2014

2016

2.        ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება

მიმდინარე

2014

2016

3.        სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში

მიმდინარე

2014

2015

4.        ელექტრონული აუქციონის სისტემის ფართომასშტაბიანი გამოყენება

მიმდინარე

2014

2015

ინდიკატორი

eTreasury სისტემის მომხმარებელთა რიცხოვნობა; eBudget სისტემის მომხმარებელთა რიცხოვნობა; eDMS სისტემის მომხმარებელთა რიცხოვნობა; eAuction სისტემის მომხმარებელთა რიცხოვნობა; სამსახურის ცხელ ხაზზე შემოსული საპრეტენზიო ზარების რაოდენობის დინამიკა; სისტემების იმპლემენტაციისას ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

რისკები და ვარაუდები

ჩართული მხარეების სიმრავლიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ვალდებულების შესრულების ეტაპებისთვის დადგენილი ვადების ცვლილება; მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტრენინგების ჩატარებისას წარმოშობილი სირთულეები; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაციის შესაძლო სიძნელეები; შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები

 

გამოწვევა IV: უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ვალდებულება 26: „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიული არხების შექმნა

უსაფრთხო გარემოს შექმნის გამოწვევის საპასუხოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - „112“ მასთან დაკავშირების ალტერნატიულ და ინოვაციურ არხებს დანერგავს, რათა საქართველოს მოქალაქეებსა და საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ თითოეულ პირს (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს), საჭიროების შემთხვევაში, „112“-თან ოპერატიული წვდომის შესაძლებლობა ჰქონდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრთან დაკავშირება შესაძლებელი იყოს არა მხოლოდ ტელეფონით, რომლის გამოყენების შესაძლებლობაც ყოველთვის არ არის, არამედ სხვა არხებითაც.

2014 წლის ბოლოსთვის ცენტრი ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა ალტერნატიული არხებით, მათ შორის:

ა) სატელეფონო კავშირით;

ბ) სხვადასხვა ობიექტზე დამონტაჟებული ხანძარსაწინააღმდეგო ან მხუთავი აირის დეტექტორით, რომელიც ობიექტზე საფრთხის წარმოქმნისთანავე განგაშის სიგნალს ავტომატურად გააგზავნის „112“-ში;

გ) მოკლეტექსტური შეტყობინებების (SMS) ან ვიდეოზარის მეშვეობით − დაკავშირების ეს არხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომელთაც მეტყველების ან სმენის პრობლემა აქვთ;

დ) GPS ტრეკერით − სატელიტური მოწყობილობით, რომლის საშუალებითაც პირი „112“-ში გაგზავნის განგაშის სიგნალს, მაშინაც კი, თუ პირის მობილური აპარატი გასულია მომსახურების ზონიდან. ამასთან, აღნიშნული მოწყობილობა იძლევა შესაძლებლობას, დადგინდეს პირის ზუსტი ადგილმდებარეობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სწრაფი და ეფექტური გადაუდებელი დახმარების გაწევა.

პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - „112“, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 წ.

 

ვალდებულება 26: „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიული არხების შექმნა

წამყვანი დაწესებულება

სსიპ - „112“, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GPS ტრეკერების კუთხით)

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

UNDP (SMS და ვიდეოზარი)

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა    

დღეისათვის არ არსებობს სსიპ - „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიული არხები, გარდა სატელეფონო კავშირისა

მთავარი მიზანი

საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ თითოეულ პირს ჰქონდეს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრთან დაკავშირების ალტერნატიული შესაძლებლობა

OGP გამოწვევა

უსაფრთხო გარემოს შექმნა (გადაუდებელი დახმარების მოქნილობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფა)

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        GPS ტრეკერები მიმდინარეობს მუშაობა საპილოტე ვერსიაზე (მესტია-ყაზბეგი) და შემდეგ ჩაეშვება სრულად

მიმდინარე

2014 წლის მარტი

2014 წლის ბოლომდე

2.        შშმ პირებისთვის „112“-თან მოკლეტექსტური შეტყობინებების და ვიდეოზარის საშუალებით დაკავშირების სერვისის შემუშავება

მიმდინარე

 

2015 წლის შემოდგომა

ინდიკატორი

დანერგილია „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიული არხები

რისკები და ვარაუდები

პრაქტიკაში გამოვლენილი ტექნიკური ხარვეზების გამო შესაძლოა, შესრულების ვადებმა უმნიშვნელოდ გადაიწიოს

 

ვალდებულება 27: ინტერაქტიული სტატისტიკა და დანაშაულის კრიმინოგენური რუკა

ეს ვალდებულება ეხმიანება უსაფრთხო გარემოს შექმნის გამოწვევას და მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და პროაქტიულ ღიაობას, საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას დანაშაულის შესახებ საინფორმაციო სისტემის განვითარებისა და დანაშაულის დეტალური სტატისტიკის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ვალდებულება გულისხმობს დანაშაულის სტატისტიკის გაფართოებასა და წარმოდგენას ინტერაქტიული და ინოვაციური ფორმატის მეშვეობით.

1. ხელმისაწვდომი იქნება სისხლის სამართლის საქმეების ელექტრონული სისტემის მონაცემებზე დაფუძნებული ინტერაქტიული სტატისტიკა (სისტემა უზრუნველყოფს სისხლის სამართლის საქმეთა ელექტრონულ წარმოებას გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე).

2. შემუშავდება დანაშაულის დეტალიზებული კრიმინოგენური რუკა, ინტერაქტიული ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს დეტალური და მრავალფეროვანი სტატისტიკის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ფორმატში და ცვლადებით, მათ შორის, დროის, დანაშაულის ტიპის, რეგიონისა და სხვა პარამეტრების მიხედვით.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

განხორციელების ვადა: 2014 – 2015 წწ.

 

ვალდებულება 27: დანაშაულის ინტერაქტიული სტატისტიკა და კრიმინოგენური რუკა

წამყვანი დაწესებულება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

სამოქალაქო/კერძო სექტორი

 

არსებული მდგომარეობა და პრობლემის აღწერა

დღეისთვის დანაშაულის სტატისტიკასთან დაკავშირებით არ არსებობს საჯარო ინფორმაციის მიღების ალტერნატიული გზები, გარდა ოფიციალური კორესპონდენციებისა

მთავარი მიზანი

სტატისტიკის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ინოვაციური ელექტრონული ფორმატების მეშვეობით; შსს-ის მიერ დამუშავებული სტატისტიკური მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

OGP გამოწვევა

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

OGP პრინციპები

გამჭვირვალობა

ანგარიშვალდებულება

სამოქალაქო ჩართულობა

 

განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული ვალდებულება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

1.        პროგრამული ნაწილის ამოცანის დასმა, შეფასება და დაგეგმვა

რეალიზებულია დასმული ამოცანის 60-65%

2014

2014

2.        შესაბამისი ტექნიკური პარამეტრების მქონე GPS მოწყობილობების შეძენა

ახალი

2014

2014

3.        ვებპორტალის დიზაინის დამუშავება

ახალი

სამოქმედო გეგმის მოქმედების ვადის განმავლობაში მუდმივი პროცესი

 

4.        დასმული ამოცანის რეალიზაცია

 

2015

2015

5.        დანაშაულის ინტერაქტიული რუკის გაშვება სატესტო რეჟიმში

ახალი

2015

2015

ინდიკატორი

დანაშაულის ინტერაქტიული სტატისტიკა და რუკა გაშვებულია და ფუნქციონირების სატესტო რეჟიმში

რისკები და ვარაუდები

აპარატურის შეძენასთან დაკავშირებული სირთულეები;

გაშვების შემდეგ საჭიროა სისტემის ერთწლიანი ტესტირება

 

IV. სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი დაწესებულებები

 

1.     საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

2.     საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია;

3.     საქართველოს უზენაესი სასამართლო;

4.     საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

5.     სსიპ - იუსტიციის სახლი;

6.     სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო;

7.     სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო;

8.     სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო;

9.     სახელმწიფო აუდიტის სამსახური;

10. სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;

11. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;

12. სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო;

13. სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი;

14. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია;

15. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური;

16. სსიპ - „112“.

 [1] კორუფციის გლობალური ბარომეტრი, 2013 წ. გვ. 33, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ხელმისაწვდომია: http://www.transparency.org/gcb2013/report.

[2] ბიზნესის კეთება 2014, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი / მსოფლიო, მე-11 გამოცემა. გვ. 193, ხელმისაწვდომია: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014.

 

[3] იხ. არასამთავრობო ორგანიზაციათა მიმართვა - www.justice.gov.ge.pdf    

[4] ფორუმი შედგებოდა შვიდი არასამთავრობო და ერთი დონორი ორგანიზაციისგან. შეხვედრებზე ფორუმის შემადგენლობა ერთმანეთს უზიარებდა იდეებს და სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ სიახლეებს.


დანართი

 

 

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულებათა ჩამონათვალი


 

ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა

 

N

ვალდებულება

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების ვადა

გამოწვევა *

გამოწვევა I. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

 

I

II

III

IV

V

1.       

კერძო სექტორის სერვისების დანერგვა იუსტიციის სახლებში

სსიპ - იუსტიციის სახლი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სადაზღვევო კომპანიები; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

2014 წ.

x

x

 

 

 

2.       

მომხმარებლის ხმა

სსიპ - იუსტიციის სახლი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

2014 წ.

x

x

 

 

 

3.       

მომხმარებლის კომფორტზე ორიენტირებული ახალი სერვისის - „JUSTdrive“-ის ამოქმედება

სსიპ - იუსტიციის სახლი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო; სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი; სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო; სსიპ -„სმართ ლოჯიქი“ (SMART LOGIC)

2014 წ.

x

x

 

 

 

4.       

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სერვისების ხელმისაწვდომობა სსიპ - იუსტიციის სახლში

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ - იუსტიციის სახლი,

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

 

2014 წ.

x

x

 

 

 

5.       

მოქალაქის პორტალის www.my.gov.ge  განვითარება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სამინისტროები და სხვა სამთავრობო უწყებები;

ელექტრონული სერვისების მიმწოდებელი კერძო კომპანიები

2014-2015 წწ.

x

 

 

 

 

6.       

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის გზით ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაძლიერება

-         საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარება საქართველოში;

-         ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ადგილობრივი თვითმმართველობა; სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; შპს „მექანიზატორი“; სსიპ -  იუსტიციის სასწავლო ცენტრი; სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი; ევროკავშირი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „მრავალეროვანი საქართველო დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისათვის“, ლიბერთი ბანკი, მაგთიკომი, UGT

2014–2015 წწ.

 

x

x

 

 

 

7.       

რეგიონების განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ტრანსფორმაციის გზით

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX), ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი , საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

2014 წ.

x

x

x

 

 

8.       

ციფრული ხელმოწერა და ონლაინ ავთენტიფიკაცია

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

2014–2015 წწ.

x

 

 

 

 

9.       

ღია მონაცემების პორტალის შექმნა (DATA.GOV.GE)

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სამინისტროები და სხვა სამთავრობო უწყებები; ელექტრონული სერვისების მიმწოდებელი კერძო კომპანიები

2014-2015 წწ.

 

x

 

 

 

გამოწვევა II. საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

10.   

ინფორმაციის თავისუფლების აქტის შემუშავება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

„ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო“; ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

2015 წ. გაზაფხული

 

x

 

 

 

11.   

ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი - ეროვნულ დონეზე ეფექტიანი კოორდინაციის მექანიზმი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი უწყებები; არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციები

2014 წლის იანვარი - სამოქმედო გეგმის მოქმედების ვადის განმავლობაში

 

x

 

 

 

12.   

ელექტრონული პეტიციების პორტალი (ICHANGE.GE)

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო; საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო; ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

2014-2015 წწ.

 

x

 

 

 

13.   

საჯარო სამსახურში მიღების გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი წესები

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სპეციალური სამუშაო ჯგუფი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; არასამთავრობო ორგანიზაციები;

2014 წ.

 

x

 

 

 

14.   

საქართველოში თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნა

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

ანტიკორუფციული საბჭო; საქართველოს მთავრობა; საქართველოს პარლამენტი; გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

2014-2015 წწ.

 

x

 

 

 

15.   

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური ანგარიშების გამოქვეყნება დამუშავებად  ფორმატში

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

 

2014 წ.

 

x

 

 

 

16.   

ონლაინკონსულტაციის მექანიზმის დანერგვა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014 წ.

 

x

 

x

 

17.   

ფარული მიყურადების შესახებ სასამართლო სტატისტიკის პროაქტიული გამოქვეყნება

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

 

2014-2015 წწ.

 

x

 

 

 

18.   

საარჩევნო პროცესების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

დაინტერესებული საჯარო დაწესებულებები; ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები

2014 წ.

 

x

 

 

 

 

 

გამოწვევა III. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

19.   

საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბება

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს პარლამენტი; საერთაშორისო ორგანიზაციები; არასამთავრობო ორგანიზაციები

2014-2015 წწ.

x

x

 

 

 

20.   

სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის გაფართოება - „ყველა ყველაფერს ხედავს“

სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

 

2014-2015 წწ.

x

x

x

 

 

21.   

საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის განვითარება

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

2014-2015 წწ.

 

 

x

 

 

22.   

ელექტრონული არქივის სისტემის შექმნა

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი; სსიპ -მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

2014-2015 წწ.

x

 

x

 

 

23.   

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი; სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი;  ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები

2014-2015 წწ.

 

 

 

 

 

24.   

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგის შექმნა და გამოქვეყნება

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

2014-2015 წწ.

 

 

 

 

 

25.   

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის გაზრდა

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური; სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები; საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია; საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია

2014-2015 წწ.

 

 

x

 

 

გამოწვევა IV. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

26.   

სსიპ - „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიული არხების შექმნა

სსიპ - „112“,  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GPS ტრეკერების კუთხით); UNDP (SMS და ვიდეო ზარი)

 

2014 წ.

 

 

 

x

 

27.   

ინტერაქტიული სტატისტიკა და დანაშაულის კრიმინოგენური რუკა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2014-2015 წწ.

 

x

 

x

 

                     

 

* ღია მმართველობის პარტნიორობის ხუთი გამოწვევიდან სამოქმედო გეგმა ეხება 4 გამოწვევას:

I. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

II. საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება

III. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა

IV. უსაფრთხო გარემოს შექმნა .


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.