„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3834
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 07/12/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 48, 22/12/2006
სარეგისტრაციო კოდი 300.310.000.05.001.002.439
  • Word
3834
07/12/2006
სსმ, 48, 22/12/2006
300.310.000.05.001.002.439
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 

      მუხლი 1.

 „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 5.09.2003, მუხ. 195) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. სამედიცინო საქმიანობის სალიცენზიო მოსაკრებლების განაკვეთები:

ა) აივ-ინფექციის/შიდსის მკურნალობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ბ) კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგიულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ბ.ა) ბავშვთა კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგიულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ბ.ბ) მოზრდილთა კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგიულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

გ) ანგიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

გ.ა) ბავშვთა ანგიოლოგიური საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

გ.ბ) მოზრდილთა ანგიოლოგიური საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

დ) განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებზე საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ე) სტაციონარული გინეკოლოგიური საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 300 ლარი:

ე.ა) ბავშვთა გინეკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ე.ბ) მოზრდილთა გინეკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ე.გ) გინეკოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ვ) ენდოკრინულ ავადმყოფობათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ვ.ა) ბავშვთა ენდოკრინულ ავადმყოფობათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ვ.ბ) მოზრდილთა ენდოკრინულ ავადმყოფობათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ზ) თერაპიული სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

თ) ინფექციურ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

თ.ა) ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

თ.ბ) ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა ამბულატორიული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

თ.გ) მოზრდილთა ინფექციურ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

თ.დ) მოზრდილთა ინფექციურ სნეულებათა ამბულატორიული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ი) კარდიორევმატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ი.ა) ბავშვთა კარდიორევმატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ი.ბ) მოზრდილთა კარდიორევმატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

კ) კარდიოქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

კ.ა) ბავშვთა კარდიოქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

კ.ბ) მოზრდილთა კარდიოქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ლ) კლინიკურტოქსიკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ლ.ა) ბავშვთა კლინიკურტოქსიკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ლ.ბ) მოზრდილთა კლინიკურტოქსიკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

მ) კომბუსტიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

მ.ა) ბავშვთა კომბუსტიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

მ.ბ) მოზრდილთა კომბუსტიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ნ) კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევის ლიცენზია – 112 ლარი;

ო) კრიტიკული მედიცინის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ო.ა) ბავშვთა კრიტიკული მედიცინის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ო.ბ) მოზრდილთა კრიტიკული მედიცინის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

პ) სამეანო სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჟ) ნარკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჟ.ა) ბავშვთა ნარკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური  ლიცენზია – 112 ლარი;

ჟ.ბ) მოზრდილთა ნარკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

რ) ნერვულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

რ.ა) ბავშვთა ნერვულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

რ.ბ) მოზრდილთა ნერვულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ს) ნეიროქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის  გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ს.ა) ბავშვთა ნეიროქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ს.ბ) მოზრდილთა ნეიროქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ტ) ნეონატოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

უ) ნეფროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

უ.ა) ბავშვთა ნეფროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

უ.ბ) ბავშვთა ნეფროლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

უ.გ) მოზრდილთა ნეფროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

უ.დ) მოზრდილთა ნეფროლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ფ) ონკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

ფ.ა) ბავშვთა ონკოლოგიური სტაციონარული  საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ფ.ბ) ბავშვთა ონკოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ფ.გ) მოზრდილთა ონკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ფ.დ) მოზრდილთა ონკოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ქ) ორგანოებისა და ქსოვილების აღების, შენახვის, გადანერგვის ლიცენზია – 200 ლარი;

ღ) ოტორინოლარინგოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ღ.ა) ბავშვთა ოტორინოლარინგოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ღ.ბ) მოზრდილთა ოტორინოლარინგოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ყ) ოფთალმოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ყ.ა) ბავშვთა ოფთალმოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ყ.ბ) მოზრდილთა ოფთალმოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

შ) პედიატრიული სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჩ) პროქტოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჩ.ა) ბავშვთა პროქტოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ჩ.ბ) მოზრდილთა პროქტოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ც) რადიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 400 ლარი:

ც.ა) ბავშვთა რადიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ც.ბ) ბავშვთა რადიოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ც.გ) მოზრდილთა რადიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ც.დ) მოზრდილთა რადიოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ძ) რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის ლიცენზია – 112 ლარი;

წ) რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჭ) პარაზიტულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჭ.ა) ბავშვთა პარაზიტულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ჭ.ბ) მოზრდილთა პარაზიტულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ხ) სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ლიცენზია – 112 ლარი;

ჯ) საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჰ) ქირურგიული სტომატოლოგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჰ.ა) ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ჰ.ბ) მოზრდილთა ქირურგიული სტომატოლოგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

1) ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

1.ა) ბავშვთა ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

1.ბ) მოზრდილთა ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

2) უროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

2.ა) ბავშვთა  უროლოგიური  სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

2.ბ) მოზრდილთა უროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

3) ფთიზიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

3.ა) ბავშვთა ფთიზიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

3.ბ) ბავშვთა ფთიზიატრიული ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

3.გ) მოზრდილთა ფთიზიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

3.დ) მოზრდილთა ფთიზიატრიული ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

4) ფსიქიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

4.ა) ბავშვთა ფსიქიატრიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

4.ბ) მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

5) გულმკერდის ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

5.ა) ბავშვთა გულმკერდის ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

5.ბ) მოზრდილთა გულმკერდის ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

6) ზოგადი ქირურგიის სტაციონარული დახმარების საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი:

6.ა) ბავშვთა ზოგადი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

6.ბ) მოზრდილთა ზოგადი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

7) პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

7.ა) ბავშვთა პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

7.ბ) მოზრდილთა პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

8) სისხლძარღვთა ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

8.ა) ბავშვთა სისხლძარღვთა ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

8.ბ) მოზრდილთა სისხლძარღვთა ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

9) ჩირქოვანი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

9.ა) ბავშვთა ჩირქოვანი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

9.ბ) მოზრდილთა ჩირქოვანი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

10) ჰემატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

10.ა) ბავშვთა ჰემატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

10.ბ) მოზრდილთა ჰემატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი.“.

2. მე-7 მუხლის:

ა) მე13 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვა – 100 ლარი;“;

ბ) 23-ე პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 24-ე–28-ე პუნქტები:

„24. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა – 200 ლარი.

25. ფარმაცევტული წარმოების (სამკურნალო საშუალების, გარდა ნარკოტიკული საშუალებისა) ნებართვა – 400 ლარი.

26. I ჯგუფის აფთიაქის მოწყობის ნებართვა – 300 ლარი.

27. II ჯგუფის აფთიაქის მოწყობის ნებართვა – 300 ლარი.

28. სააფთიაქო პუნქტის მოწყობის ნებართვა – 100 ლარი.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი

მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 7 დეკემბერი.

№3834–IIს

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.