თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/08/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/08/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 29/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.163.016192
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
11
11/08/2014
ვებგვერდი, 18/08/2014
010250020.35.163.016192
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ
თელავის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (18/08/2014 - 24/11/2017)

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №11

2014 წლის 11 აგვისტო

ქ.თელავი

 

თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
თელავის მუნიციპალიტეტი დაიყოს 22 ადმინისტრაციულ ერთეულად.
მუხლი 2
თელავის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ადმინისტრაციული ერთეულები თავის საზღვრებში მოიცავს ამ დადგენილების მე-3 მუხლის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მიკუთვნებულ დასახლებებს.
მუხლი 3
3. თვითმმართველი თემი - თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებია:

ა) აკურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი აკურა);

ბ) ვანთის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ვანთა);

გ) ბუშეტის ადმინისტრაციული ერთეული  (სოფელი ბუშეტი);

დ) ქვემო ხოდაშენის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ქვემო ხოდაშენი);

ე) წინანდალის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი წინანდალი);

ვ) კონდოლის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი კონდოლი);

ზ) კისისხევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი კისისხევი);

თ) ნასამხრალის  ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ნასამხრალი);

ი) შალაურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი შალაური);

კ) კურდღელაურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი კურდღელაური);

ლ) გულგულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი გულგულა);

მ) ვარდისუბანის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ვარდისუბანი);

ნ) რუისპირის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: რუისპირი, ახატელი);

ო) ყარაჯალის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ყარაჯალა);

პ) იყალთოს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი იყალთო);

ჟ) ნაფარეულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ნაფარეული);

რ) ლაფანყურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ლაფანყური);

ს) სანიორის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: სანიორე, ჯუღაანი);

ტ) ართანის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ართანა);

უ) ფშაველის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ფშაველი, ლეჩური);

ფ) ლალისყურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ლალისყური);

ქ) თეთრიწყლების ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: თეთრიწყლები, კობაძე, სეროდანი, პანტიანი, ნადიკვარი).

 

მუხლი 4
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა გიორგობიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.