„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 489
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/08/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2014
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.018109
489
12/08/2014
ვებგვერდი, 13/08/2014
330110000.10.003.018109
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №489

2014 წლის 12 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 25/11/2010, მუხლი 2185) შეტანილ იქნეს  ცვლილება  და  დადგენილებით  დამტკიცებული დებულების №3  დანართის:         

          1. პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

          2. მე–6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.

 

„6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი  ხელისუფლების  ორგანოების  ცხელი  ხაზების  ნუმერაცია:

 

ორგანოების დასახელება

მოკლე ნომრები

საქართველოს პარლამენტი

141

საქართველოს მთავრობა

151

საქართველოს სამინისტროები

1400-1409, 1500-1509

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური

144

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. უმაღლესი საბჭოები

142

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. მთავრობები

143

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. სამინისტროები

1450-1459

სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები

146

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1471

საქართველოს იუს­ტი­ცი­ის სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვი­თ­ა­რების საა­გენ­ტო

1472

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლები

1474

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

1551

საქართველოს  ფინანსთა სამინისტროს სსიპ – შემოსავლების სამსახური

1555;

 (1552-1554, 1556-1559 გაფორმების ეკონომიკური ზონები)

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ -  ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

1480

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1481-1489, 149, 152, 154, 156-159“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი 

დანართი  


1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორ

მატის მოკ

ლე ნომ

რების (კოდე

ბის)  მესა

მე ციფ

რი

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერა

ტორო კომპა

ნიების არჩევის პრეფიქ

სული კოდი

სახანძრო-

სამაშველო

სამსახური

შ.ს.ს. რეზერვი

საავტომობილო ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე

ნომრები

არაავტო

რიზებადი საქმიანო

ბისათვის

მოკლე

ნომრები

ავტორი

ზებადი

საქმიანო

ბისათვის

რეზერ

ვი

რეზერ

ვი

2

გადაუ

დებელი დახმარების ევრონო

მერი

საპატრულო პოლიცია

ტაქსის გამოძახება

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. უმაღლესი საბჭოები

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

სასწრაფო სამედი

ცინო დახმარება

შ.ს.ს. რეზერვი

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურე-ბი, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებ

-რივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. მთავრობა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-გარემოსდაც-ვითი ზედამხედველო-ბის დეპარტამენ-ტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

შ.ს.ს. რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულე-ბელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური (რეზერვი)

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

5

კომუნალური მეურნეო

ბის (ელექტრომომარაგება, წყალმო

მარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახუ

რები

საქართვე-ლოს შინაგან საქმეთა სამინისტ-როს სსიპ - დაცვის პოლიცია

რეზერვი

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და სსიპ -შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახუ

რება (ევრონო

მერი)

შსს-ს გენერა-ლური ინსპექცია

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულე-ბის -გუბერნატო-რების ადმინისტრაციე-ბი

საქართველოს  მთავრობის  რეზერვი

7

საქართ

ველოს მთავრობის რეზერვი

შ.ს.ს. რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის  სახლები

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონო

მერი)

შ.ს.ს. რეზერვი

რეზერვი

1480

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

საფოსტო

კავშ.

ოპერატო

რების

საინფორ

მაციო სამსა

ხური

1481-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

შ.ს.ს. რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რეზერვი.“

0

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურ.

შ.ს.ს. რეზერვი

ადგილობრივი თვითმმართვე-ლობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები