„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3529
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/07/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 36, 04/08/2006
სარეგისტრაციო კოდი 020.080.000.05.001.002.391
  • Word
3529
25/07/2006
სსმ, 36, 04/08/2006
020.080.000.05.001.002.391
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №15, 16.05.2006, მუხ. 110) მე-3 მუხლის:

ა) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ამ კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 45-ე მუხლი (გარდა ამ მუხლის შენიშვნის მე-2 პუნქტისა) და ამავე კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2006 წლის 15 აგვისტოდან.“;

ბ) მე-2 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:

„3. ამ კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 45-ე მუხლის შენიშვნის მე-2 პუნქტი და ამავე კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2006 წლის 1 ნოემბრიდან.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 25 ივლისი.

№3529–რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.