„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3497
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/07/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 35, 03/08/2005
სარეგისტრაციო კოდი 210.070.000.05.001.002.373
  • Word
3497
24/07/2006
სსმ, 35, 03/08/2005
210.070.000.05.001.002.373
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

                მუხლი 1. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

                        სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

 ზომის ერთეული

მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

ა) ნავთობი;

1 ტონა

21

ბ) გაზი;

გ) ნახშირი;

დ) ტორფი და საპროპელები.

1000 მ3

1 ტონა

1 ტონა

2

1

0.7

შავი ლითონები:

ა) რკინა;

ბ) მანგანუმი.

1 ტონა/1%-იანი

შემცველობით

0.008

0.12

ფერადი ლითონები:

ა) სპილენძი;

ბ) ტყვია;

გ) თუთია;

დ) ანტიმონიტი;

ე) კადმიუმი;

ვ) ალუმინი;

ზ) სტრონციუმი და სხვა.

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

136

37

90

0.09

800 000

104

0.8

კეთილშობილი ლითონები:

ა) ოქრო;

ბ) პლატინოიდები;

გ) ვერცხლი.

1 გრამი

0.9

1.3

0.015

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათი მიწები

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

ა) ანდეზიტი;

ბ) ბარიტი;

გ) კალციტი;

დ) ბენტონიტური თიხები;

ე) დარიშხანის ნედლეული;

ვ) დიატომიტი და სხვა.

 

1 მ3

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

0.6

1.8

1.2

3.6

20

6

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

ა) დოლომიტი;

ბ) ცეცხლგამძლე თიხები;

გ) საფლუსე კირქვები;

დ) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის;

ე) მინერალური პიგმენტები;

ვ) ტალკი;

ზ) ცეოლითი;

თ) კაოლინი;

ი) ტრაქიტი;

კ) პეგმატიტი;

ლ) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა.

 

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

 

 

0.5

1

0.5

1.5

200

1

1

4.0

0.3

0.3

2

ძვირფასი ქვები

1 კარატი

1

საშენი მასალები:

ა) საცემენტე ნედლეული (კირქვა);

ბ) თაბაშირი;

გ) გაჯი;

დ) პერლიტი;

ე) მოსაპირკეთებელი ქვები;

ვ) ხრეში, ქვიშა;

ზ) სააგურე თიხები;

თ) სახერხი ქვები და სხვა.

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

1 მ3

1 მ3

 

0.14

0.7

1.0

1.8

1

0.2

0.35

0.7

მინერალური წყლები, გარდა ამ პუნქტის ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

1 მ3

3

სამკურნალო ტალახი

1 ტონა

1

მიწისქვეშა თერმული წყლები

7000 კკალ

0.003

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

ა) ჩამოსასხმელი;

ბ) საყოფაცხოვრებო.

1 მ3

4

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

1 ტონა

0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

1 ტონა

0.18

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. გარემოდან ამოღებულ მცენარეთა არამერქნული რესურსებით და მათი პროდუქტებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება ყოველ კილოგრამზე, შემდეგი ცხრილის მიხედვით:

რესურსების დასახელება სახეობათა ჯგუფების მიხედვით

მოსაკრებლის ოდენობა (ლარი/კგ)

1.

კაკალი

0.2

2.

თხილი, წაბლი, წიფლის წიწიბო

0.1

3.

კუნელი, ასკილი, მაყვალი, შინდი, მოცვი, ქაცვი, ფშატი

0.08

4.

პანტა, მაჟალო

0.05

5.

ტყემალი, ზღმარტლი, კვრინჩხი

0.07

6.

ჯონჯოლი, ღანძილი

0.1

7.

შქერის, დეკის, წყავის, ჭყორის, თრიმლის, თუთუბოს, ევკალიპტის, მოცვის, არყის ხის ნედლი ფოთლები

0.05

8.

გვირილის, ქრისტესსისხლას, შავბალახას, ფარსმანდუკის, კრაზანას, ვარდკაჭაჭას, ორკბილას, ხარისშუბლას, მატიტელას, თავშავას, მრავალძარღვას ნედლი მასა

0.5

9.

ჯადვარის, დათვის კენკრის, სვიის (გირჩები), ენდოს, ძაღლის სატაცურის (მიწის ქონი) ნედლი მასა

0.7

10.

სოჭის გირჩა

0.60

11.

მუხის ქერქი

0.3

12.

ზეზეულ ხეებზე შეჭრილი ნედლი ტოტები:

ა) უთხოვრის;

ბ) სხვა წიწვოვანი სახეობების.

 

0.3

0.2

13.

საკვები სოკოები:

ა) ნიყვი;

ბ) მანჭკვალა;

გ) არყა;

დ) დათვის სოკო;

ე) სხვა საკვები სოკოები.

0.3

0.05

0.04

0.1

0.07

14.

თეთრყვავილას ბოლქვები

0.1

15.

ყოჩივარდას გორგლები

0.1

2. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ტყის ფონდის ზეზეული ხეების მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება არა უგვიანეს ტყიდან მათი ტრანსპორტირებისა;“;

ბ) „ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა1“ ქვეპუნქტი:

„ა1) მცენარეთა არამერქნული რესურსებით და მათი პროდუქტებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება წინასწარ, ლიცენზიის მიღებამდე;“.

    მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 24 ივლისი.

№3497–რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.