ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/07/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016010
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
10
30/07/2014
ვებგვერდი, 05/08/2014
190020020.35.170.016010
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/08/2014 - 03/10/2014)

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2014 წლის 30 ივლისი

ქ. ზუგდიდი

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის” შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის“ „დ“ ქვეპუნქტის და „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილების წესის“ შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №384 დადგენილების, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის №71 განკარგულების, “ახალი მუნიციპალიტეტების  ბიუჯეტის შედგენის, საბიუჯეტო შემოსულობების და გადასახდელების, 2014 წლის ბოლომდე პერიოდისათვის გადანაწილების დროებითი წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №384 დადგენილების, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
ქალაქ ზუგდიდის ახლადშექმნილი მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვროს  16582.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართისა. 
მუხლი 2
წლის ბოლომდე დარჩენილი პერიოდისათვის თანხების განკარგვისას უზრუნველყოფილი იქნეს იმ ვალდებულებათა შესრულება, რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის №71 განაკარგულებით გადანაწილდა უფლებამონაცვლე ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე. საჭიროების, აუცილებლობის მიხედვით შეტანილ იქნეს ცვლილებები.
მუხლი 3
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამის /კოდი 030202/ და სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისათვის /კოდი 050101/ გათვალისწინებული, წლის ბოლომდე დარჩენილი რესურსების გამოყოფა შესაბამისი პროგრამების შესასრულებლად განხორციელდეს, ქალაქის მუნიციპალიტეტის ააიპ ,,ზუგდიდდასუფთავებასა“ და ააიპ „სპორტის განვითარების ცენტრზე“ ქალაქისა და თემის მუნიციპალიტეტის შეთანხმების დოკუმენტის მიხედვით.
მუხლი 4
საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №449 დადგენილების შესაბამისად ეთხოვოს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას უმოკლეს ვადაში წარმოადგინოს მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა სამუშაოს შეფასების სისტემებზე ინფორმაციადაადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის  თაობაზე პროექტი.
მუხლი 5
დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 6
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 7
დადგენილება გადაეგზავნოს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას. 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ ქვარაია
თავი I
ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის .ბალანსი
განისაზღვროს  ქალაქ  ზუგდიდის   ბიუჯეტის   ბალანსი   თანდართული  რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

16,092.9

3,018.1

13,074.8

8,593.5

1,662.5

6,931.0

გადასახადები

1,710.0

0.0

1,710.0

976.3

0.0

976.3

გრანტები

12,565.0

3,018.1

9,546.9

6,512.5

1,662.5

4,850.0

სხვა შემოსავლები

1,817.9

0.0

1,817.9

1,104.7

0.0

1,104.7

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

11,071.4

161.1

10,910.3

5,802.7

3.8

5,798.9

შრომის ანაზღაურება

2,811.0

0.0

2,811.0

1,750.4

0.0

1,750.4

საქონელი და მომსახურება

1,598.4

107.9

1,490.5

801.3

3.8

797.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5,591.0

0.0

5,591.0

2,644.2

0.0

2,644.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

788.0

0.0

788.0

505.8

0.0

505.8

სხვა ხარჯები

283.0

53.2

229.8

101.0

0.0

101.0

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

5,021.5

2,857.0

2,164.5

2,790.8

1,658.7

1,132.1

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,511.1

3,047.9

1,463.2

2,574.8

1,794.1

780.7

ზრდა

4,661.1

3,047.9

1,613.2

2,613.6

1,794.1

819.5

კლება

150.0

0.0

150.0

38.8

0.0

38.8

მთლიანი სალდო

510.4

-190.9

701.3

216.0

-135.4

351.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-339.6

-190.9

-148.7

-282.5

-135.4

-147.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

339.6

190.9

148.7

282.5

135.4

147.1

ვალუტა და დეპოზიტები

339.6

190.9

148.7

282.5

135.4

147.1

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-850.0

0.0

-850.0

-498.5

0.0

-498.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის    ბიუჯეტის     შემოსავლები,    გადასახდელები    და       ნაშთის           ცვლილება
განისაზღვროს  ქალაქ   ზუგდიდის ბიუჯეტის  შემოსავლები, გადასახდელები  და ნაშთის  ცვლილება თანდართული  რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014  წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელ-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოს-ბი

შემოსავლები

16,242.9

3,018.1

13,224.8

8,632.3

1,662.5

6,969.8

შემოსავლები

16,092.9

3,018.1

13,074.8

8,593.5

1,662.5

6,931.0

არაფინანსური აქტივების კლება

150.0

0.0

150.0

38.8

0.0

38.8

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების  ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16,582.5

3,209.0

13,373.5

8,914.8

1,797.9

7,116.9

ხარჯები

11,071.4

161.1

10,910.3

5,802.7

3.8

5,798.9

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

4,661.1

3,047.9

1,613.2

2,613.6

1,794.1

819.5

ვალდებულების კლება

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

ნაშთის  ცვლილება

-339.6

-190.9

-148.7

-282.5

-135.4

-147.1

 


მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის  ბიუჯეტის   შემოსავლები
განისაზღვროს  ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის შემოსავლები 16092.9 ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

201წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ-ფო

ბიუჯეტი ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,092.9

3,018.1

13,074.8

8,593.5

1,662.5

6,931.0

გადასახადები

1,710.0

0.0

1,710.0

976.3

0.0

976.3

გრანტები

12,565.0

3,018.1

9,546.9

6,512.5

1,662.5

4,850.0

სხვა შემოსავლები

1,817.9

0.0

1,817.9

1,104.7

0.0

1,104.7

               

 


მუხლი 4. ქალაქ ზუგდიდის  ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს  ქალაქ ზუგდიდის   ბიუჯეტის გადასახადები 1710.0 ათლარის ოდენობით  თანდართული  რედაქციით: 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელ-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ-ფობიუჯეტი სფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,710.0

0.0

1,710.0

976.3

0.0

976.3

ქონების გადასახადი

1,710.0

0.0

1,710.0

976.3

0.0

976.3

საქართველოს საწარმოთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,100.0

 

1,100.0

921.5

 

921.5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

60.0

0.0

60.0

16.5

0.0

16.5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

 

 

 

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

550.0

0.0

550.0

38.3

0.0

38.3

 


მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს  ქალაქ ზუგდიდის    ბიუჯეტის  გადასახადები  1710.0  ათლარის  ოდენობით   თანდართული   რედაქციით: 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ

შორის

 

სულ

მათ

შორის

 

სახელ-ფო

 ბიუჯეტის

 ფონდებიდან

 გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელ-ფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავ ლები

გადასახადები

1,710.0

0.0

1,710.0

976.3

0.0

976.3

ქონების გადასახადი

1,710.0

0.0

1,710.0

976.3

0.0

976.3

საქართველოს საწარმოთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,100.0

 

1,100.0

921.5

 

921.5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

60.0

0.0

60.0

16.5

0.0

16.5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

 

 

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

550.0

0.0

550.0

38.3

0.0

38.3

 

 


მუხლი 6. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის  ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 1817.9 ათლარის ოდენობით

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელ- ფბიუჯეტი  ფონდებიდან გამოყ-ლი ტრა-ბი

საკუთარი  შემოსავლები

სახე-ფო  ბიუჯეტის  ფონ-დან  გამოყოფილი ტრან-ბი

საკუთარი  შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,817.9

0.0

1,817.9

1,104.7

0.0

1,104.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

50.0

0.0

50.0

27.8

0.0

27.8

პროცენტები

50.0

 

50.0

27.8

 

27.8

საქონლისა და  მომსახურების  რეალიზაცია

1,277.9

0.0

1,277.9

730.7

0.0

730.7

ადმი-ლი მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,272.9

0.0

1,272.9

730.7

0.0

730.7

სანებართვო    მოსაკრებელი

150.9

 

150.9

83.9

 

83.9

სამხედროსავალდებულო სამსახურის გადავადების   მოსაკრებელი

2.0

 

2.0

0.6

 

0.6

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

740.0

 

740.0

509.4

 

509.4

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის

380.0

 

380.0

136.8

 

136.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და    მომსახურება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

475.0

 

475.0

346.2

 

346.2

შერეული ა სხვა არაკლასიფიცირებული

15.0

 

15.0

0.0

 

 

 


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის ხარჯები 11071.4 ათ ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2014  წლის გეგმა

201წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახე-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,071.4

161.1

10,910.3

5,802.7

3.8

5,798.9

შრომის ანაზღაურება

2,811.0

0.0

2,811.0

1,750.4

0.0

1,750.4

საქონელ და მომსახურება

1,598.4

107.9

1,490.5

801.3

3.8

797.5

სუბსიდიები

5,591.0

0.0

5,591.0

2,644.2

0.0

2,644.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

788.0

0.0

788.0

505.8

0.0

505.8

სხვა ხარჯები

283.0

53.2

229.8

101.0

0.0

101.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების  ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიც-ის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4661.1   ათ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელ-ფო ბიუჯეტი სფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემ-ბი

სახელ-ფო ბიუჯეტი ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდიმუნიციპალიტეტი

4,661.1

3,047.9

1,613.2

2,613.6

1,794.1

819.5

წარმომ-თი და აღმასრ ლი ორგანოების დაფინანსება

110.2

0.0

110.2

69.2

0.0

69.2

თავდაცვა, საზოებ-რივი წესრიგდა უსაფრთხოება

723.0

0.0

723.0

435.5

0.0

435.5

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბი-აცია და ექსპლოატაცია

3,365.1

2,721.1

644.0

2,030.2

1,794.1

236.1

განათლება

326.8

326.8

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურა, რელიგია ახალ.და სპორტული ღონისძიებები

136.0

0.0

136.0

78.7

0.0

78.7

 


მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელ-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ-ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო  დანიშნულებისახელ ფო მომსახურება

1,985.8   

0.0   

1,985.8   

1,148.8   

0.0   

1,148.8   

7011

აღმასრ-ლი და წარმბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსურიდა ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,965.8   

0.0   

1,965.8   

1,138.8   

0.0   

1,138.8   

70111

აღმა-ებელი წარლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,816.1   

0.0   

1,816.1   

1,055.5   

0.0   

1,055.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

149.7   

0.0   

149.7   

83.3   

0.0   

83.3   

7013

საერთო დანი-ბის მომსახურება

6.0   

0.0   

6.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულებისხვა  მომსახურება

6.0   

0.0   

6.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

4.0   

0.0   

4.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასი-ბული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.0   

0.0   

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

702

თავდაცვა

108.2   

0.0   

108.2   

50.5   

0.0   

50.5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,365.0   

0.0   

2,365.0   

1,509.7   

0.0   

1,509.7   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

2,365.0   

0.0   

2,365.0   

1,509.7   

0.0   

1,509.7   

704

ეკონომიკურისაქმიანობა

3,788.3   

2,761.3   

1,027.0   

2,084.7   

1,756.7   

328.0   

7045

ტრანსპორტი

1,254.6   

1,165.6   

89.0   

712.1   

631.6   

80.5   

70451

საავტომობილოტრანსპორტი  დაგზები

1,254.6   

1,165.6   

89.0   

712.1   

631.6   

80.5   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

15.0   

0.0   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

15.0   

0.0   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული  ქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2,518.7   

1,595.7   

923.0   

1,372.6   

1,125.1   

247.5   

705

გარემოს დაცვა

1,110.0   

0.0   

1,110.0   

477.8   

0.0   

477.8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება  და განადგურება

1,070.0   

0.0   

1,070.0   

465.0   

0.0   

465.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

40.0   

0.0   

40.0   

12.8   

0.0   

12.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,006.9   

120.9   

886.0   

461.0   

41.2   

419.8   

7061

ბინათმშენებლობა

103.2   

53.2   

50.0   

9.4   

0.0   

9.4   

7063

წყალმომარაგება

25.2   

25.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარეგანათება

782.5   

42.5   

740.0   

399.6   

41.2   

358.4   

7066

სხვა არაკლას-ებულ ისაქმიანობა საბინაო-კომუნალურ  მეურნეობაში

96.0   

0.0   

96.0   

52.0   

0.0   

52.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,626.0   

0.0   

2,626.0   

1,409.0   

0.0   

1,409.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,299.0   

0.0   

1,299.0   

828.8   

0.0   

828.8   

7082

მომ-ება კულტურის სფეროში

1,203.0   

0.0   

1,203.0   

556.4   

0.0   

556.4   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0   

0.0   

10.0   

7.8   

0.0   

7.8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

34.0   

0.0   

34.0   

16.0   

0.0   

16.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობდასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80.0   

0.0   

80.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

1,954.3   

326.8   

1,627.5   

769.0   

0.0   

769.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,296.0   

0.0   

1,296.0   

588.0   

0.0   

588.0   

7092

ზოგადი  განათლება

91.5   

0.0   

91.5   

62.3   

0.0   

62.3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

91.5   

0.0   

91.5   

62.3   

0.0   

62.3   

7098

სხვა არაკლა-ბული საქმიანობა განათლების სფეროში

566.8   

326.8   

240.0   

118.7   

0.0   

118.7   

710

სოციალური დაცვა

788.0   

0.0   

788.0   

505.8   

0.0   

505.8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობიმქონე პირთა სოციალური დაცვა

108.0   

0.0   

108.0   

57.9   

0.0   

57.9   

71011

ავადმყოფთ სოციალური დაცვა

108.0   

0.0   

108.0   

57.9   

0.0   

57.9   

7102

კომპენსაციის თანხა

230.0   

0.0   

230.0   

230.0   

0.0   

230.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

22.0   

0.0   

22.0   

15.0   

0.0   

15.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვებ სოციალური დაცვა

19.0   

0.0   

19.0   

17.6   

0.0   

17.6   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

45.0   

0.0   

45.0   

10.5   

0.0   

10.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის  სფეროში

364.0   

0.0   

364.0   

174.8   

0.0   

174.8   

 

სულ

15,732.5   

3,209.0   

12,523.5   

8,416.3   

1,797.9   

6,618.4    

 


თავი II
ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10.
ქალაქ ზუგდიდის პრიორიტეტები და პროგრამები მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები 
2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას.კულტურისა და სპორტის განვითარება.

ქალაქ ზუგდიდის ძირითადი პრიორიტეტებია:

– ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

– საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

– სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;

– განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება,

– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.

2014 და შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 ერთმნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა ქალაქის მასშტაბით, თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობის შესაბამისი კვალიფიკაციის დახმარების გაწვევა დსულუფრო დიდმნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. მომუშავე პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. მნიშვნელოვანია ახალი შენობის მშენებლობის დამთავრება 2014 წელს.

2365.0 ათასი ლარისაგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 0201)

პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის, ოპერატიულობის ამაღლება, სამაშველო-საავარიო ტექნიკის სრულყოფა, ხანძრების შედეგად მატერიალურ ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლი სმაქსიმალურად გაზრდა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება, პირადი შემადგენლობის მუშაკების კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების დაცვა. პერსონალის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· უბედური შემთხვევების მაქსიმალურად თავიდან აცილება,სტიქიური უბედურების შედეგების ლოკალიზება.

· მოსახლეობისა და გარემოს უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· გამოძახებათა რაოდენობა,დროულად ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების რაოდენობა.

· ხანძრებისშედეგადმატერიალურფასეულობათაგადარჩენისპროცენტულიმაჩვენებლის ზრდა

108,2 ათასი ლარი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამა ახორციელებს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედროსავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას, მათ სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· სამხედრო აღრიცხვისსრულყოფილი კოორდინაცია–უზრუნველყოფა.

· სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2. 5905.2 ათასი ლარი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ზუგდიდის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საერთო საცხოვრებელი ბინების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსება, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

2.1 1254.6 ათასი ლარისაგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა გზების რეაბილიტაცია.

2.1. 11245.6 ათასი ლარი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ქალაქის შიდა გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის ქალაქში შიდა გზების და მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.საკუთარი და სახელმწიფო სახსრებით ქუჩების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა–შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.

აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. მოსახლეობას მიეცემა ნორმალური გადაადგილების საშუალება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

· ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

· სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.

· ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.2. 2074,7 ათასი ლარი კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· კეთილმოწყობილი და განათებული ქალაქი,სოფლის ცენტრები და უბნები.

· მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

· სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.

· ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საცხოვრებელი კორპუსების და მათი ეზოების მდგომარეობა;

· ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.

· გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

2.2.1. 782,5 ათასი ლარიგარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქ ზუგდიდის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა.რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი ქსელების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამის განმავლობაში, ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· განათებული ქუჩების და უბნების რაოდენობის ზრდა.

2.2.2. 1070,0 ათასი ლარი - დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ  ,,ზუგდიდ დასუფთავებისბაზაზე  (პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ზუგდიდის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა-დასუფთავების და 130-150 კუბურ მეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, მრავალსართულიანი საცხოვრებელის ბუნკერებიდან, კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარულ ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები, ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

 2.2.3. 15,0 ათასი ლარი - ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 03.02.04)

პროგრამის მიზანია ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, სათანადო საინფორმაციო მასალების, ბუკლეტების, კინოკადრების მომზადება გავრცელება. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შემოქმედებითი გაერთიანება – მეტი ინვესტიციისა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ-კულტურული, ისტორიული, რელიგიური მემკვიდროების, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნეს ჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელი

წარმოდგენილ ბიზნეს პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

2.2.4. 50,0 ათასი ლარი-ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 030205)

ლიფტების შეკეთება, რეაბილიტაცია და ახალი ლიფტების შეძენა–მონტაჟი. აღნიშნული სამუშაოები გათვალისწინებულია მაღალსართულიანი ბინების მიხედვით. აღნიშნული საქმიანობების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ლიფტები

· შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მრავალსართულიან ბინებში რეაბილიტირებული და ახლად განთავსებული ლიფტების რაოდენობა.

2.2.5. 96,0  ათასი  ლარი - მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა  ააიპ  ,,სასაფლაოების  მართვის  ცენტრის“  ბაზაზე  (პროგრამული  კოდი  030207)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, შემოკავების სამუშაოების, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოვლილი მიცვალებულთა საფლავები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.

2.2.6. 8,0 ათასი ლარისაკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქალაქის დაგეგმარების და პრესპექტიული განვითარების გეგმის შესაბამისად არასასოფლო მიწების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზების მომზადება.

 საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგები:

მომზადებული საკადასტრო ნახაზები სასოფლო და არასასოფლო მიწების.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კანონის შესაბამისად განკარგული მიწები.

2.3. 670,0 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა-შენახვა,სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარის მოვლა-შენახვა, შადრევნების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,ბოტანიკური ბაღის მოვლითი სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის მორთვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქალაქის კეთილმოწყობილი იერ-სახე,

· ჯანსაღი გარემო. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები.

· ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა ქალაქის ტერიტორიაზე.

· განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

· კეთილმოწყობილი შადრევნები.

· გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

· ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

2.3.2 40,0 ათასი ლარისანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული  კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

2.3.3. 1193,5 ათასი ლარი ყინულის მოედნის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ზუგდიდში ყინულის მოედნის მშენებლობას. ქალაქიუზრუნველყოფსსპორტისუმნიშვნელოვანესისახეობისფიგურული სრიალის განვითარების ხელშეწყობას.პროგრამის მიზანია 2014 წელს შეჯიბრების მაჩვენებლების მნივნელოვანი გაუმჯობესება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ფიგურული სრიალის გუნდის მომზადება და განვითარებ ასაერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა შეჯიბრებებზე და ტურნირებში.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გუნდის ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებელი.

2.3.4. 494,3 ათასი ლარი საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია,ახლის მშენებლობა(პროგრამული კოდი 03 10)

2.3.5. 45,0 ათასი ლარიქალაქის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 14)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის კუთვნილი შენობების, ოთახების და სხვა აქტივების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოებს, შენობებში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელსაყრელი შეღწევადობისათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოებს.

2.3.6. 107.9 ათასი ლარი ზუგდიდის ტერიტორიაზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის(პროგრამული კოდი03 16)

პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის განკარგულებათა შესაბამისად გამოყოფილი სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურეობის განხორციელებას. ზუგდიდში შიდა საავტომობილო გზების ტროტუარების რეაბილიტაციას, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაციას, ყინულის მოედნის მშენებლობის მესამე ეტაპის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას,მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობას, ფეხბურთის სტადიონის რეაბილიტაციას.

3. 1954,3 ათასი ლარი განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ქალაქ ზუგდიდში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

· რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები და საჯარო სკოლები.

· მოსწავლე-ახალგაზრდობის განთლების განვითარებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

· შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი

3 3.1 1296,0 ათასი ლარისკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 04 01)

ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1200-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯი, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯები, აღმზრდელ–მასწავლებელთა ხელფასები, ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯები.

· პროგრამის მიზანიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება, ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში.საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის .სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების/შენატანების გაუქმების შედეგადო ჯახების შემოსავლის ზრდა 15-30 ლარით.

· შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

· ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომიის შედეგად გენდერული საკითხების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 300 ზე მეტი აღსაზრდელით.

· შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის კონკრეტული გატარებულ ღონისძიებათა მაჩვენებელი

· მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

· რეაბილიტირებული და განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 

3.2. 91,5 ათასი ლარი საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქისსაჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, სპორტული მოედნების მოწყობის, სკოლის ეზოების შემოღობვის, კვების ბლოკისა და სანიტარული კვანძების მოწყობისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· რეაბილიტირებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.

3.3. 534,8 ათასი ლარისკოლის გარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისბაზაზე (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია სკოლის გარეშე მუშაობის წარმართვ მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო კულტურული წრეების ფუნქციონირება, სასკოლო ოლიმპიადების, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, შემეცნებითი სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების, მუშაობის უზრუნველყოფის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოსწავლეთა სკოლის გარეშე, დამატებითი განთლების, უნარჩვევების, მისწრაფებების, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენა და წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საჯარო სკოლებში მოსწავლე - ახალგაზრდობის მიღწეული წარმატებები სხვადასხვა ოლომპიადებში, ტურებში, კონკურსებსა და ღონისძიებებში.

 3.4. 10,0 ათასი ლარი - განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა  ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭისა და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ-მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად. შესაბამისი დებულების შემუშავება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხელშეწყონის ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი

3.5. 22,0 ათასი ლარი - სასულიერო გიმნაზიის ფინანსური ხელშეწყობა მატერიალურტექნიკური ბაზის გამტკიცებისათვის. (პროგრამულიკოდი 0406)

4. 2626,0 ათასი ლარიკულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.

4.1. 1299,0 ათასი ლარისპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სპორტსმენთა წვრთნა სხვა და სხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტცმენთა წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

4.1.1. 430,0 ათასი ლარი –  მუნიციპალიტეტის  სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა  ააიპ  „სპორტის განვითარების ცენტრისბაზაზე  (პროგრამული  კოდი  050101)

პროგრამების მიზანია სპორტის სხვადასხვა სფეროების წრეების ფუნქციონირებას, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერანსპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია. სპორტული ღონისძიებებში მონაწილება საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

სპორტსმენთა მომზადების, წვრთნის ხარისხის ამაღლება

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

· მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთამონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მიღწეული დადებითი შედეგების რაოდენობრივი

· მაჩვენებელი

· ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა

4.1.2. 69,0 ათასი ლარისპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 050102)

მათ შორის 10,0 ათასი ლარი სპორტული ღონისძიებანი.

პროგრამით გათვალისწინებულია ადგილობრივი ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, სპორტსმენების და მწვრთნელების ოსტატობის დონის ამაღლება. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარება, სპორტული შეჯიბრებების და მასში ჩართული ადამიანებისთვის თვისობრივი და რაოდენობრივი ზრდა, პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების გამოვლენა-შეჯიბრებებისა და მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარების ხარისხის გაუმჯობესება. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა – 59,0 ათ. ლარი მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მშენებლობა ქალაქის ტერიტორიაზე მანჯგალაძისა და გორის ქუჩების მიხედვით ,მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობრივი და თვისობრივი ზრდა, მოსახლეობის მეტი ნაწილის ხელმისაწვდომობა სპორტის სფეროში. მიღწეული წარმატებები,

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტული სექციებისა და მოედნების გაზრდა. სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული წარმატებათა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

4.1.3. 800,0 ათასი ლარისაფეხბურთო კლუბი ,,ზუგდიდის“ ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქალაქი უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანია 2014 წელს შეჯიბრების მაჩვენებლების მნივნელოვანი გაუმჯობესება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ფეხბურთის გუნდის მომზადება და განვითარება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა შეჯიბრებებზე და ტურნირებში.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გუნდის ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2. 1213,0 ათასი ლარიკულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულ-შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა–აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების ფუნქციონირება და განვითარება

4.2.1. 102,0 ათასი ლარისამხატვრო  გალერეის  და  კულტურული  მემკვიდრეობის  დაცვის  ხელშეწყობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050201)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. სამხატვრო გალერეაში ზუგდიდელ მხატვართა შემოქმედებითი მუშაობის სრულყოფა, ნახატებისა და ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი. მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებული ღონისძიებათა და მოწყობილი გამოფენების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.2.2. 293,0 ათასი ლარი –  სამუსიკო  სკოლების  ხელშეწყობის  პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  050202)

სამუსიკო პროგრამა ხორციელება №1, №2 და საგუნდო-სამუსიკო სკოლების ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3. 61,0 ათასი ლარი - სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 050203)

პროგრამა ითვალისწინებს მოზარდებში სახვითი ხელოვნების უნარჩვევების სწავლა-განვითარებას, პერსონალური და კოლექტიური გამოფენების მოწყობას, პედაგოგების და ოსტატებისათვის მასტერკლასების მოწყობას სახვითი ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებულ მოზარდთა წარმოჩენას და პროფესიულ ზრდას, მონაწილეობას გამოფენებში, სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში.

· მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ახალგაზრდა თაობის სამხატვრო განათლების დონის ამაღლება

· შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.4. 273,0 ათასი ლარი საბიბლიოთეკო  დარგის  განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050204)

აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება. წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ღონისძიებების ინტენსიობა და ხარისხი. წიგნის კვირეულის ჩატარება. ფოტო გამოფენების მოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუ“-ს დანერგვა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· საბიბლიოთეკო დარგის განვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მკითხველთარაოდენობისზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.5. 100,0 ათასი ლარი კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

o მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

· შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.6. 10.0 ათასი ლარი – ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ზუგდიდის მერიის საქმიანობაზე შეკვეთილი ინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა და დაბეჭვდის, სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში ქალაქის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება ქალაქ ზუგდიდის მერიის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ინფორმირებული მოსახლეობა.

· მას მედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

· მას მედიის საშუალებით ქალაქის მერიის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

· ქალაქის მერიის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კვლევებისშედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მერიის საქმიანობაზე

· მოსახლეობის ჩართულობა მერიის მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2.7. 297,0 ათასი ლარი თეატრალური  ხელოვნების  განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა  დადიანის სახ.  თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა. თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის სახელმწიფო დონეზე პოპულარიზება, გასტროლებზე გასვლა, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწა და მასტერ-კლასების ორგანიზება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი

4.3. 34,0  ათასი  ლარი  -  ახალგაზრდული  პროგრამების  დაფინანსება  (პროგრამული  კოდი  0503) 

პროგრამის მიზანია სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებები და დაინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის. ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა. ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. ,,ეტალონ მედია“–ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის, ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

4.4. 80.0 ათასი ლარი 2014 წელს ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის  ხელშეწყობა(პროგრამულიკოდი 0504)

5. 0788,0 ათასი ლარი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

· მოსახლეობის სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სოციალური რისკების განეიტრალება.

· ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა ოჯახების სოციალური დაცვა.

· უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

· ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

· დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

· სოციალური საწარმოების,შშმპ, გენდერული საკითხების ,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

· მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

· სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

 სოციალური საწარმოების განვითარება, შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვაკომფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.1. 743,0 ათასი ლარი - მოსახლეობის  სოციალური  უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი  0603)

 პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1.1. 108,0 ათასი ლარისოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  კვებით  უზრუნველყოფის  პროგრამა  უფასო  სასადილოები (პროგრამული კოდი 060301)

ითვალისწინებს უმწეო მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას, მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას. ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელისა დილით დღეში ერთხელ, სასადილოს ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული ადგილობრივი პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან მოპოვებული აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, ასევე მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები ( 250 ბენეფიციარის ფარგლებში). 

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდეს წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· უფასო სასადილოთი სარგებლობით საჭიროების მქონე მოქალაქეთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი.

5.1.2. 25,0 ათასი ლარი ომის  ვეტერანთა  სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა და ოჯახების ხელშეწყობა.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე. ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის ფინანსური ხელშეწყობა.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება  250 ლარის ოდენობით.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ომის ვეტერანებისა და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი

 5.1.3. 19,0 ათასი ლარი ოჯახებისა და  ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  060303)

· ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტოხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ–მამით ობოლი ბავშვევის ერთჯერად დახმარებას.

· ბავშვების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის: (18 წლამდე ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე–300 ლარით და ა.შ; მესამე შვილის შეძენისას 200 ლარით; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით ; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებავშვებისათვის 100 ლარი; მარტოხელა დედებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი 100 ლარით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება,მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

5.1.4. 36,0 ათასი ლარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური  დაცვა  და  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათi რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარებები მათ შორის : 18 წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით; I ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ–მუნჯი) 100 ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.1.5. 22,0 ათასი ლარი მარჩენალდაკარგულ  პირთა  სოციალური  დაცვა  (პროგრამული   კოდი  060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალდაკარგულთა ოჯახს, რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისმდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი

5.1.7. 20,0 ათასი ლარისადღესასწაულო  დღეების  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 060307)

სადღესასწაულო დღეებში (შობა-ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი – 37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), მიუსაფართა სასადილოს (250) და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში ( შობა-ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება

5.1.8. 40,0 ათასი ლარი მოსახლეობის და სტუდენტების ტრანსპორტითმგზავრობის უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 060308)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მგზავრობისსაფასურისთანადაფინასება. ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა შეღავათიანი ფასებით მგზავრობას მუნიციპალური ტრანსპორტით.

პირველ ეტეპზე განხორციელდესქალაქის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა.ამასთან,ქალაქის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· უმწეო კატეგორიის მოსახლეობისდა სტუდენტთამდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· შეღავათებით მოსარგებლეთა მოსახლეობისდა სტუდენტთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.1.9. 80,0 ათასი ლარი უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით.

 ბინის ქირის 100 ლარიანი საზღაური ყოველთვიურად, საკუთარი საცხოვრისის არმქონე: უმწეო პენსიონერების, შშმპ, მარტოხელა დედის, მარჩენალდაკარგული პირისათვის, რომელსაც ჰყავს ერთი ან რამოდენიმე არასრულწლოვანი შვილი. ბენეფიციართა შერჩევა მოხდეს წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

5.1.10. 15,0 ათასი ლარი დევნილთა  მხარდაჭერის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.1.11. 70,0 ათასი ლარი უმწეო ოჯახების გათბობის საშუალებებით  უზრუნველყოფის  პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 060311)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათბობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

მერიის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი

5.1.12. 78,0 ათასი ლარისამედიცინოდახმარებისპროგრამა (პროგრამული კოდი  060312)

პროგრამა ითვალისწინებსმედიკამენტებითუზრუნველყოფისთანადაფინანსებას და უკიდურესად შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსება.სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდეს შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქის მერიის მიერ მოქალაქეების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.

5.2. 20,0 ათასი ლარით პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში’’ (პროგრამული კოდი 0605)

,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში’’ ითვალისწინებს საცხოვრისის ბენეფიციართა კორპუსებში ბუნებრივი გაზის შეყვანაა, ეზოს კეთილმოწყობას, კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას (გათბობა).

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ხარისხობრივი მაჩვენებელი

5.3. 25.0 ათასი ლარი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილი და მოწონებული პროექტების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06)

 პროგრამა ითვალისწინებს თავშესაფრის არმქონე ბენეფიციარებისათვის სოციალური საცხოვრისის დაპროექტების, სოციალური საწარმოების განვითარების, შშმპ პროგრამების, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა ხელშეწყობის, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და სხვა აქტუალური პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას (დაფინანსება ან თანადაფინანსება).

 აღნიშნულ საკითხზე საჯარო მოხელეთათვის (მერიის აპარატის მუშაკები) კვალიფიციური ტრეინინგების მოწყობას მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობით და საინფორმაციო –საინსტრუქტაჟო მასალების მომზადებას.

წარმოდგენილი პროექტებისშერჩევა მოხდეს საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.


მუხლი 11. სარეზერვო ფონდი

1. ზუგდიდის ქალაქის მერიის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების და ფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის მერიის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მერიის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით;

2. 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებათა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს ზუგდიდის მერიის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.

3. 2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები და დახმარებები გაიცეს შესაბამის დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში;.

4.  არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მერიასთან   შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვისა და ხელშეკრულების მიხედვით.

5. ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხის გამოყოფა განხორციელდესსაფინანსო საქმიანობის შედეგებისგათვალისწინებით.

6.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 70,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა)  45,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

ბ)  10,0 ათასი ლარი –,,სამშობლოს დაცვისათვის დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრული უფლებამოსილებების  ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ)  15,0 ათასი ლარი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.


მუხლი 12. ვალდებულებები
2014 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 134,7 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს ქალაქის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის-ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 13. ვალდებულებები
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 850,0 ათასი ლარით.

თავი III
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებ

 

 

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა ნგამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

16,582.5

3,209.0

13,373.5

8,914.8

1,797.9

7,116.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

318

0.0

318

 

0.0

 

 

ხარჯები

11,071.4

161.1

10,910.3

5,802.7

3.8

5,798.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,811.0

0.0

2,811.0

1,750.4

0.0

1,750.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,661.1

3,047.9

1,613.2

2,613.6

1,794.1

819.5

 

ვალდებულებებისკლება

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,835.8

0.0

2,835.8

1,647.3

0.0

1,647.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143

0.0

143

 

0.0

 

 

ხარჯები

1,875.6

0.0

1,875.6

1,079.6

0.0

1,079.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,336.6

0.0

1,336.6

816.8

0.0

816.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.2

0.0

110.2

69.2

0.0

69.2

 

ვალდებულებების კლება

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

01 01

ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

473.3

0.0

473.3

296.8

0.0

296.8

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

33

 

33

 

 

 

 

ხარჯები

463.3

0.0

463.3

292.3

0.0

292.3

 

შრომისან აზღაურება

310.1

0.0

310.1

182.9

0.0

182.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

10.0

4.5

0.0

4.5

01 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის სამსახურები

1,342.8

0.0

1,342.8

758.7

0.0

758.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

 

110

 

 

 

 

ხარჯები

1,307.3

0.0

1,307.3

758.7

0.0

758.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,026.5

0.0

1,026.5

633.9

0.0

633.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.5

0.0

35.5

0.0

0.0

0.0

01 03

 საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

134.7

0.0

134.7

74.3

0.0

74.3

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

9.6

0.0

9.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.7

0.0

64.7

64.7

0.0

64.7

01 05

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის მომსახურები სღირებულება

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 06

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა

 

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

01 07

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

 

ვალდებულებების კლება

850.0

0.0

850.0

498.5

0.0

498.5

01 08

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული, სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები  და საბიუჯეტო საქმიანობის სრულყოფის ღონისძიებები

8.0

0.0

8.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

4.0

0.0

4.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი  და უსაფრთხოება

2,473.2

0.0

2,473.2

1,560.2

0.0

1,560.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175

0.0

175

 

 

 

 

ხარჯები

1,750.2

0.0

1,750.2

1,124.7

0.0

1,124.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,474.4

0.0

1,474.4

933.6

0.0

933.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

723.0

0.0

723.0

435.5

0.0

435.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

2,365.0

0.0

2,365.0

1,509.7

0.0

1,509.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

 

168

 

 

 

 

ხარჯები

1,657.0

0.0

1,657.0

1,074.2

0.0

1,074.2

 

შრომისანაზღაურება

1,416.0

0.0

1,416.0

897.4

0.0

897.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.0

0.0

708.0

435.5

0.0

435.5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

108.2

0.0

108.2

50.5

0.0

50.5

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

93.2

0.0

93.2

50.5

0.0

50.5

 

შრომის   ანაზღაურება

58.4

0.0

58.4

36.2

0.0

36.2

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,905.2

2,882.2

3,023.0

3,023.5

1,797.9

1,225.6

 

ხარჯები

2,540.1

161.1

2,379.0

993.3

3.8

989.5

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

3,365.1

2,721.1

644.0

2,030.2

1,794.1

236.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

1,254.6

1,165.6

89.0

712.1

631.6

80.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,254.6

1,165.6

89.0

712.1

631.6

80.5

 

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა (მთ.№34 განკ.1000,0ათ.ლარი)

1,245.6

1,165.6

80.0

703.4

631.6

71.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,245.6

1,165.6

80.0

703.4

631.6

71.8

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

9.0

0.0

9.0

8.7

0.0

8.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.0

9.0

8.7

0.0

8.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაექსპლოატაცია

2,074.7

95.7

1,979.0

926.0

41.2

884.8

 

ხარჯები

1,782.2

53.2

1,729.0

820.5

0.0

820.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.5

42.5

250.0

105.5

41.2

64.3

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

782.5

42.5

740.0

399.6

41.2

358.4

 

ხარჯები

540.0

0.0

540.0

303.5

0.0

303.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.5

42.5

200.0

96.1

41.2

54.9

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა ...პ. ,,ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე

1,070.0

0.0

1,070.0

465.0

0.0

465.0

 

ხარჯები

1,070.0

0.0

1,070.0

465.0

0.0

465.0

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

ლიფტების რეაბილიტაცია

50.0

0.0

50.0

9.4

0.0

9.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

9.4

0.0

9.4

03 02 05

შენობა-ნაგებობებისა და  სახურავების რეაბილიტაცია №34 განკ.  

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლაპატრონობის პროგრამა

96.0

0.0

96.0

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

96.0

0.0

96.0

52.0

0.0

52.0

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

670.0

0.0

670.0

271.5

0.0

271.5

 

ხარჯები

650.0

0.0

650.0

269.0

0.0

269.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

03 03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ...,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე

650.0

0.0

650.0

169.0

0.0

169.0

 

ხარჯები

650.0

0.0

650.0

169.0

0.0

169.0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

40.0

0.0

40.0

12.8

0.0

12.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

40.0

12.8

0.0

12.8

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

25.2

25.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.2

25.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 09

ყინულის მოედნის მშენებლობა

1,193.5

993.5

200.0

917.1

876.2

40.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,193.5

993.5

200.0

917.1

876.2

40.9

03 10

2014 წელს ზუგდიდში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ახლის მშენებლობა,

494.3

494.3

0.0

245.1

245.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494.3

494.3

0.0

245.1

245.1

0.0

03 14

ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

45.0

0.0

45.0

35.1

0.0

35.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.0

0.0

45.0

35.1

0.0

35.1

03 16

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის

107.9

107.9

0.0

3.8

3.8

0.0

 

ხარჯები

107.9

107.9

0.0

3.8

3.8

0.0

04 00

განათლება

1,954.3

326.8

1,627.5

769.0

0.0

769.0

 

ხარჯები

1,627.5

0.0

1,627.5

769.0

0.0

769.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.8

326.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1,296.0

0.0

1,296.0

588.0

0.0

588.0

 

ხარჯები

1,296.0

0.0

1,296.0

588.0

0.0

588.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

04 02

საჯარო სკოლების  ხელშეწყობის პროგრამა

91.5

0.0

91.5

62.3

0.0

62.3

 

ხარჯები

91.5

0.0

91.5

62.3

0.0

62.3

04 03

სკოლის გარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ...პ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის"ბაზაზე

534.8

326.8

208.0

103.5

0.0

103.5

 

ხარჯები

208.0

0.0

208.0

103.5

0.0

103.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.0

 

208.0

103.5

 

103.5

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

10.0

0.0

10.0

5.2

0.0

5.2

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

5.2

0.0

5.2

04 06

სასულიერო გიმნაზიის ხელშეწყობის პროგრამა

22.0

0.0

22.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

22.0

0.0

22.0

10.0

0.0

10.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,626.0

0.0

2,626.0

1,409.0

0.0

1,409.0

 

ხარჯები

2,490.0

0.0

2,490.0

1,330.3

0.0

1,330.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.0

0.0

136.0

78.7

0.0

78.7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,299.0

0.0

1,299.0

828.8

0.0

828.8

 

ხარჯები

1,240.0

0.0

1,240.0

776.7

0.0

776.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.0

0.0

59.0

52.1

0.0

52.1

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

430.0

0.0

430.0

225.0

0.0

225.0

 

ხარჯები

430.0

0.0

430.0

225.0

0.0

225.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და  მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა.

69.0

0.0

69.0

57.1

0.0

57.1

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.0

0.0

59.0

52.1

0.0

52.1

05 01 03

შ... საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდი“–ს ფინანსური ხელშეწყობა

800.0

0.0

800.0

546.7

0.0

546.7

 

ხარჯები

800.0

0.0

800.0

546.7

0.0

546.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,213.0

0.0

1,213.0

564.2

0.0

564.2

 

ხარჯები

1,136.0

0.0

1,136.0

537.6

0.0

537.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.0

0.0

77.0

26.6

0.0

26.6

05 02 01

სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა.

102.0

0.0

102.0

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

102.0

0.0

102.0

34.0

0.0

34.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება (. შორის: #1 სამუსიკო სკოლა203,0 ათ.ლარი, # 2 და საგუნდოსამუსიკო სკოლა90,0)

293.0

0.0

293.0

138.4

0.0

138.4

 

ხარჯები

293.0

0.0

293.0

138.4

0.0

138.4

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

61.0

0.0

61.0

31.4

0.0

31.4

 

ხარჯები

61.0

0.0

61.0

31.4

0.0

31.4

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

273.0

0.0

273.0

111.0

0.0

111.0

 

ხარჯები

273.0

0.0

273.0

111.0

0.0

111.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

50.0

05 02 06

საინფორმაციო–საგამომცემლო საქმიანობა

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა .დადიანის სახ. თეატრის ბაზაზე.

297.0

0.0

297.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

297.0

0.0

297.0

165.0

0.0

165.0

05 02 09

ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირება და მშენებლობა

77.0

0.0

77.0

26.6

0.0

26.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.0

0.0

77.0

26.6

0.0

26.6

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

34.0

0.0

34.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

16.0

0.0

16.0

05 04

ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

788.0

0.0

788.0

505.8

0.0

505.8

 

ხარჯები

788.0

0.0

788.0

505.8

0.0

505.8

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

743.0

0.0

743.0

495.3

0.0

495.3

 

ხარჯები

743.0

0.0

743.0

495.3

0.0

495.3

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

108.0

0.0

108.0

57.9

0.0

57.9

 

ხარჯები

108.0

0.0

108.0

57.9

0.0

57.9

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

25.0

0.0

25.0

19.2

0.0

19.2

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

19.2

0.0

19.2

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

19.0

0.0

19.0

17.6

0.0

17.6

 

ხარჯები

19.0

0.0

19.0

17.6

0.0

17.6

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

36.0

0.0

36.0

30.8

0.0

30.8

 

ხარჯები

36.0

0.0

36.0

30.8

0.0

30.8

06 05 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

22.0

0.0

22.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

22.0

0.0

22.0

15.0

0.0

15.0

06 06 06

კომპენსაციის თანხა

230.0

0.0

230.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

230.0

0.0

230.0

230.0

0.0

230.0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

20.0

0.0

20.0

11.8

0.0

11.8

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

11.8

0.0

11.8

06 03 08

მოსახლეობის და სტუდენტების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

80.0

0.0

80.0

42.4

0.0

42.4

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

42.4

0.0

42.4

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15.0

0.0

15.0

7.3

0.0

7.3

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

7.3

0.0

7.3

06 03 11

უმწეო ოჯახების გათობის საშუალებების (შეშა, გაზი) და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა

70.0

0.0

70.0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

6.5

0.0

6.5

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა.

78.0

0.0

78.0

56.8

0.0

56.8

 

ხარჯები

78.0

0.0

78.0

56.8

0.0

56.8

06 05

პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

06 06

დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით  წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება

25.0

0.0

25.0

10.5

0.0

10.5

 

 ხარჯები

25.0

0.0

25.0

10.5

0.0

10.5